Szacunek Scenariusz Zajęć Dla Klas I Iii | Szacunek 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii – szacunek“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Szkoła Podstawowa nr 3 이(가) 작성한 기사에는 조회수 6,201회 및 431383 Like 개의 좋아요가 있습니다.

szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 szacunek – szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Scenariusz zajęć. Motywowanie uczniów do przyjmowania …

Scenariusz zajęć Temat: Wyspa Szacunku Klasa: II III szkoły podstawowej Cel główny: Motywowanie uczniów do przyjmowania postawy szacunku wobec siebie i …

+ 더 읽기

Source: docplayer.pl

Date Published: 9/14/2022

View: 103

Scenariusze dla klas I-III – Uniwersytet Dzieci w Klasie

Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin … Klasa I-III Edukacja polonistyczna.

+ 여기에 자세히 보기

Source: wklasie.uniwersytetdzieci.pl

Date Published: 12/6/2022

View: 9963

„RELACJE, KTÓRE ŁĄCZĄ” Scenariusz zajęć dla uczniów …

Scenariusz zajęć dla uczniów klas II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej … postawy szacunku wobec siebie. III. Kształcenie umiejętności przyjęcia …

+ 여기에 더 보기

Source: www.dzienzycia.pl

Date Published: 7/26/2022

View: 7229

Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek.

Tematy lekcji wychowawczych w klasach I – III. 5. Tematy lekcji wychowawczych w klasach IV – VI. 6. Scenariusz inscenizacji.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: old.ko.olsztyn.pl

Date Published: 1/2/2021

View: 2926

Scenariusz zajęć dla klas I-III – Cała Polska Czyta Dzieciom

Scenariusz zajęć dla klas I-III na podstawie książki Zofii Staneckiej „Basia i śmieci”. (Wydawnictwo HarperCollins Polska sp. z o.o., Warszawa 2021).

+ 더 읽기

Source: calapolskaczytadzieciom.pl

Date Published: 11/28/2021

View: 1144

Mówimy NIE! dokuczaniu. – Szkoła Podstawowa

dokuczaniu. Scenariusz lekcji “Mówimy nie dokuczaniu.” (kl. I-III) · Scenariusz_lekcji “Mówimy nie dokuczaniu”.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.wietlin.edu.pl

Date Published: 8/21/2022

View: 7557

Marta Małek – Scenariusz zajęć „Uczmy się tolerancji …

3. Mapa mentalna. Uczniowie w grupach wypisują skojarzenia ze słowem „tolerancja”. (np. szacunek, wyrozumiałość, akceptacja itp.). 4 …

+ 더 읽기

Source: www.ore.edu.pl

Date Published: 9/16/2022

View: 3449

Scenariusze Edycja 3 (10-12 lat) – Kulczyk Foundation

Scenariusze lekcji „Efekt Domina” zostały pomyślane jako zajęcia do … Rozmowa – prowadzona w parach, mniejszych lub większych zespołach, na forum klasy.

+ 여기를 클릭

Source: kulczykfoundation.org.pl

Date Published: 5/19/2022

View: 3374

주제와 관련된 이미지 szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 szacunek. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

szacunek
szacunek

주제에 대한 기사 평가 szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii

  • Author: Szkoła Podstawowa nr 3
  • Views: 조회수 6,201회
  • Likes: 431383 Like
  • Date Published: 2020. 11. 19.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=TOPKjGJP-wE

Scenariusz zajęć. Motywowanie uczniów do przyjmowania postawy szacunku wobec siebie i innych osób.

Transkrypt

1 Scenariusz zajęć Temat: Wyspa Szacunku Klasa: II III szkoły podstawowej Cel główny: Motywowanie uczniów do przyjmowania postawy szacunku wobec siebie i innych osób. Cele szczegółowe: Uczeń: wie, że szacunek jest to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby, zna sposoby okazywania szacunku innym, wie komu i dlaczego należy się szacunek, jest świadomy różnicy pomiędzy stosowaniem grzecznych bądź niegrzecznych słów, zwrotów, gestów, zachowań, potrafi samodzielnie skonstruować wypowiedź w grzecznym tonie z użyciem słów proszę, dziękuję, przepraszam. potrafi podać przykłady okazywania szacunku z życia osobistego. Warunki techniczne: Liczba uczestników: max 10. Wiek uczestników: 8-10 lat. Miejsce zajęć: sala z miejscem na zabawy ruchowe i zabawy w kręgu. Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne. Metody: praca z tekstem, elementy wykładu, burza mózgów, scenki dramowe, dyskusja. Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna. Materiały i środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, krzyżówka, Obraz Wyspy Szacunku, zaczarowane pudełko z etykietami.

2 Literatura wykorzystana na zajęciach: Wyspa Szacunku (zał. nr 1); Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska Z dzieckiem w świat wartości. Narzędzia sprawdzające efekty biblioterapeutyczne: elementy wyspy (muszelki, drzewa, kwiaty, kamyczki, itp.) kolorowe i czarno-białe. Przebieg lekcji (praca z uczniami może odbywać się w oparciu o prezentację multimedialną): 1. Ćwiczenia integrujące. Uczniowie wraz z prowadzącą siadają na krzesełkach ustawionych w kręgu. Uczestnicy zajęć kolejno wzajemnie się przestawiają: nauczyciel uczniom, uczniowie nauczycielowi. 2. Badanie nastroju uczestników przed główną częścią zajęć: nauczyciel prosi uczniów o wybranie jednego z wcześniej przygotowanych elementów wyspy: czarno-białego bądź kolorowego. 3. Wysłuchanie bajki Wyspa. (zał. 1) 4. Wypełnienie krzyżówki, której rozwiązaniem będzie poszukiwana nazwa wyspy. (zał.2) 5. Omówienie tekstu. Pytania prowadzącego: W jaki sposób zwierzęta okazywały sobie uczucia? Które zwierzątko zaproponowało podróż? Co się stało podczas podróży łodzią? Jak zachowywały się zwierzęta, kiedy wypłynęły na brzeg nieznanego lądu? Co się stało, kiedy zwierzęta zrozumiały, że ich sytuacja jest trudna? Kto obraził słowami Jaszczurkę Troszczulkę? Które zwierzątko zaproponowało rozwiązanie problemu? Jak zachował się Żółw Doceniak proponując rozwiązanie problemu zwierzątek? Jak zachowały się zwierzęta po propozycji Żółwia Doceniaka? Jak zakończyła się podróż zwierzątek? 6. Wyjaśnienie pojęcia szacunek. Uczniowie proszeni są o podanie skojarzeń ze słowem szacunek. Nauczyciel może ułatwić poszukiwania właściwych skojarzeń cytując poszczególne fragmenty opowiadania (np. grzeczność, troska o uczucia innych, dbałość o dobro innych i swoje, poszanowanie odmienności, poszanowanie własnej godności i innych osób, honor, docenianie innych). Podsumowanie i podanie definicji szacunku: Szacunek jest to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby (definicja pobrana z książki Z dzieckiem w świat wartości Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej). 7. Scenki dramowe Grzeczność. Dzieci zostają podzielone na 4 grupy. Każda grupa losuje kartę z opisem sytuacji, w której przedstawione zostaną różne sytuacje życiowe z wykorzystaniem grzecznych oraz niegrzecznych gestów, zachowań zwrotów. Następnie poszczególne grupy teatralne mają prezentacje. Po występie klasa jest proszona o komentarz na temat wykonanych scenek. (zał. 3)

3 8. Zabawa Refleksja. Nauczyciel opisuje różnego typu sytuacje związane z okazywaniem szacunku i prosi o komentarz uczniów. (zał. 4) 9. Zabawa Łańcuch wzajemnego szacunku. Zabawę rozpoczyna ochotnik, który wybiera jedną z osób na sali i w dowolny sposób okazuje szacunek. Następnie osoba, której okazano szacunek, wybiera kolejnego ucznia i wymyśla sposób na jego okazanie. W ten sposób tworzy się łańcuch z dzieci, które wiedza jak okazać szacunek innym. W przypadku braku pomysłów, uczeń może wylosować z zaczarowanego pudełka karteczki z propozycjami sposobów, w jaki można wyrazić wobec innych szacunek. (zał. 5) 10. Zabawa Magiczne słowa. Uczniowie mają za zadanie zmienić tak wypowiedź nauczyciela, aby była podana w grzecznym tonie i z użyciem magicznych słów. (zał.6) 11. Podsumowanie spotkania. Prośba o wyrażenie przez uczniów własnych odczuć na temat: czy ja okazuję innym szacunek?; czy osoby, z którymi się spotykam okazują mi szacunek?; czy w moim otoczeniu ludzie okazują sobie nawzajem szacunek? 12. Ewaluacja. Badanie nastroju uczestników po zajęciach: nauczyciel ponownie prosi uczniów o wybranie jednej z przygotowanych elementów wyspy: czarno-białych bądź kolorowych. Na pierwszym arkuszu z namalowaną wyspą dzieci przyklejają elementy wybrane na początku zajęć, na drugim arkuszu elementy wybrane na końcu spotkania. Porównanie obu arkuszy pozwoli na ocenę, w jakich nastrojach dzieci opuszczają zajęcia. 13. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas. Oprac.: Sylwia Puchała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Filia w Tychach

4 Zał. 1 WYSPA (bajka psychoedukacyjna) autor: Sylwia Puchała nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Tychach Zdjęcia pochodzą z prezentacji multimedialnej, przygotowanej na potrzeby zajęć Wyspa Szacunku, wchodzących w skład programu edukacyjnego Wiem, czuję, rozumiem.

5 Dawno, dawno temu, na bezkresnym lazurowym oceanie leżała wyspa, zamieszkana przez szczęśliwe zwierzęta. Codziennie wieczorem, tam gdzie błękit nieba łączy się z bujną dżungli piaskami zielenią i złotymi plaży spotykała się grupa przyjaciół: olbrzymi znany z mądrości Słoń Tollerancjusz, żółciutka zawsze wesolutka Kaczucha Grzeczniucha, odważnie postępujący stary Żółw Doceniak oraz maleńka uczciwa Jaszczurka Troszczulka. Każde takie spotkanie zwierzęta traktowały, jako doskonałą okazję zarówno do zabawy i wypoczynku, jak i do zwierzeń. Wiedzieli, że mogą na siebie liczyć nie tylko w nieszczęściu, ale również razem cieszyć się swoimi osiągnięciami. Pewnego wieczoru, lekko rozleniwiona ciepłymi promyczkami zachodzącego słońca, Jaszczurka Troszczulka zaproponowała przyjaciołom, aby wybrali się na wycieczkę i zobaczyli na własne oczy, jak żyje się zwierzętom na innych lądach. Usłyszawszy propozycję Kaczucha Grzeczniucha podskoczyła radośnie i zaklaskała swoimi krótkimi skrzydełkami, Żółw Doceniak mlasnął z zadowolenia, a Słoń Tollerancjusz wykonał piękny ukłon w stronę pomysłodawczyni.

6 Nazajutrz, przyjaciele wsiedli do wypożyczonej łódeczki i wyruszyli ku nowym przygodom. Niestety, po krótkim czasie podróżowania, kiedy nasi bohaterowie zbliżali się właśnie do ukazującego się ich oczom lądu, zerwał się silny i porywisty wiatr, który rzucił łódkę na wystające z dna oceanu skały. Łódź rozbiła się. Na szczęście wszystkie zwierzęta bezpiecznie dopłynęły do pustej plaży. Lekko wystraszeni podróżnicy przytulili się do siebie. Po rozejrzeniu się wokół, stwierdzili, że stały ląd przypomina im ich ukochaną wyspę i mogą spokojnie odpocząć, a potem zaplanują dalsze działania. W miarę upływającego dnia, bez jedzenia i pozytywnych widoków na przyszłość, początkowa radość Kaczuchy Grzeczniuchny zamieniła się w smutek, którym zaraziła Żółwia Doceniaka, a ten stracił całą swoją odwagę. Zobaczywszy strach w oczach Żółwia Słoń Tolerancjusz stwierdził, że cała ta podróż była niemądrym pomysłem, czym obraził Jaszczurkę Troszczulkę! organizatorkę wycieczki.

7 Przyjaciele, którzy do tej pory siedzieli na plaży przytuleni, odwrócili się od siebie plecami i z nadętymi minkami patrzyli w dal. Siedzieliby pewnie tak przez całą noc, gdyby nie mądrość Żólwia Doceniaka. Żółw Doceniak, życzliwie – nie krytykując swoich towarzyszy, przypomniał wszystkim, że co prawda Jaszczurka Troszczulka wpadła na pomysł podróży, ale to pozostali przyjaciele, Słoń, Żółw i Kaczucha z radością i bez przymusu zaakceptowali plan wycieczki. Żółw podkreślił, że doskonałe pomysły należy doceniać, a nie krytykować, jeśli tylko coś pójdzie nie po naszej myśli. Zawstydzony Słoń przytulił Jaszczurkę Troszczulkę i głośnio wytrąbił jej do ucha, jedno z magicznych słów przepraszam. A Jaszczurka Troszczulka uczciwie przyznała, że faktycznie to ona wpadła na pomysł wyprawy na obce lądy. PRZEPRASZAM!!!

8 Kaczucha Grzeczniuchna podniesiona na duchu honorowym postępowaniem swoich przyjaciół, podskoczyła rozradowana w górę i powiedziała, że znalazła rozwiązanie dla ich trudnej sytuacji. Wszyscy zaczęli się do siebie uśmiechać i tak pogodzeni w dobrym humorze poszli spokojnie spać. Następnego dnia, z samego rana, przyjaciele rozpoczęli budowę tratwy zgodnie z pomysłem Kaczuchy Grzeczniuchy. Okazująca sobie szacunek grupka zwierząt sprawnie zbudowała solidną szalupę i zanim słońce pojawiło się w zenicie, byli już w drodze powrotnej do domu.

9 Widok zielonej wyspy na horyzoncie niezmiernie uradował podróżników. A kiedy po chwili dostrzegli na najwyższym wzniesieniu flagę z nazwą swojej wyspy, wiedzieli już, że są już bliziutko własnego, ukochanego miejsca na ziemi. Czy wiecie jak nazywała się wyspa?

10 Zał. 2 KRZYŻ&;WKA 1 S K A Ł Y 2 P R Z E P R A S Z A M 3 T R A T W A 4 P R Z Y J A C I &; Ł M I 5 U C Z C I W O Ś Ć 6 Z I E L O N Y 7 D O C E N I A K 8 K A C Z U C H A 1. O co rozbiła się łódź, w której podróżowały zwierzęta? 2. Jakiego magicznego słowa użył Słoń Tollerancjusz przytulając Jaszczurkę Troszczulkę? 3. Co zbudowały w zgodzie zwierzęta, po znalezieniu się na obcym lądzie? 4. Kim byli dla siebie główni bohaterzy bajki? 5. Jaka była główna cecha Jaszczurki? 6. Jaki kolor przeważał na wyspie, z której pochodziły zwierzęta? 7. Jak miał na imię Żółw? 8. Które ze zwierząt wpadło na pomysł zbudowania nowej tratwy, którą zwierzęta miały wrócić na swoją wyspę?

11 Zał. 3 Scenka 1 : Wieczorem, przy stole spotyka się rodzina: mama, tata, dwóch synów i córka. Córka opowiada, jak wyglądały w szkole jej przygotowania do występu na akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Jeden z braci co chwilę przerywa jej wypowiedź, drugi z braci nie słucha tego co ma do powiedzenia siostra. Rodzice zdenerwowani zwracają uwagę dzieciom krzycząc na nie. Scenka 2 : Wieczorem, przy stole spotyka się rodzina: mama, tata, dwóch synów i córka. Córka opowiada, jak wyglądały w szkole jej przygotowania do występu na akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Siostra wyśmiewa się z braci, że nie potrafiliby tak pięknie wystąpić, jak ona. Jedne z braci spuszcza głowę i siedzi smutny, drugi z braci wyśmiewa siostrę. Rodzice zdenerwowani krzyczą na dzieci. Scenka 3 : Wieczorem, przy stole spotyka się rodzina: mama, tata, dwóch synów i córka. Córka opowiada, jak wyglądały w szkole jej przygotowania do występu na akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Bracia uważnie wysłuchują wypowiedzi siostry. Rodzice nie zwracają uwagi na swoje dzieci, rozmawiają o swoich sprawach. Scenka 4 : Wieczorem, przy stole spotyka się rodzina: mama, tata, dwóch synów i córka. Córka opowiada, jak wyglądały w szkole jej przygotowania do występu na akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Bracia i rodzice uważnie wysłuchują wypowiedzi siostry, co jakiś czas grzecznie wypytują o szczegóły. Zał. 4 Czy idąc do cioci na urodziny w dresie, w którym na co dzień bawimy się na podwórku z kolegami, okazujemy jej szacunek?; Czy zwracając się do kolegów i koleżanek obraźliwie zyskujemy przyjaciół i ich szacunek?; Czy spóźniając się na spotkanie z koleżankami okazuje im szacunek?; Czy krzycząc na siostrę okazuję jej szacunek?; Czy wychodząc od znajomych i zostawiając po sobie porozrzucane zabawki zachowuję się grzecznie?; Czy odmawiając pożyczenia koleżance ołówka, którego zapomniała wziąć do szkoły, jesteśmy w stosunku do niej troskliwi?; Czy czytając list adresowany do mamy zachowuję się grzecznie?; Czy zaglądnie do szafy sąsiada pod jego nieobecność to brak szacunku dla jego prywatnego życia?; Czy udając, że nie wiemy, iż kolega został laureatem ważnego konkursu zachowujemy się grzecznie?; Czy dziękując mamie za przygotowanie pysznego obiadu okazujemy jej uznanie i podziw?; Czy śmiejąc się z otyłego kolegi, możemy o sobie powiedzieć, że szanujemy jego odmienność?).

12 Zał. 5 zwróć koledze uwagę spokojnym głosem, że ma Ci nie przeszkadzać; używając słowa proszę poproś o ciszę; używając słowa przepraszam zapytaj o drogę; wejdź do klasy i przywitaj się; zadzwoń do koleżanki i przedstaw się; zapytaj o zgodę na włączenie telewizora; ustąp koleżance miejsca; okaż koleżance życzliwe zainteresowanie jej chorobą; doceń wygląd swojego kolegi; wyjdź i wejdź do sali pukając najpierw do drzwi). Zał. 6 daj mi jeść!; odsuń się!; oddaj mi to!; otwórz drzwi; natychmiast podaj mi kredę! zrób to zadanie! uspokój się!; przestań gadać!; kłamiesz!; opowiadasz bajki!; daj mi spokój!; posprzątaj po sobie!)

Uniwersytet Dzieci w Klasie

Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków, w tym małą i duża literę, cyfrę oraz znak specjalny (np.: ! @ # $ % )

Pole hasło jest wymagane lub hasło jest słabe. Wpisz hasło we właściwym formacie.

Kulczyk Foundation

Koncepcja zajęć „Efekt Domina” w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli „Efekt Domina” do pracy z uczniami w wieku 10-12 lat podejmują zagadnienia interesujące osoby w tym właśnie wieku. Zachęcamy uczniów do tego, by zastanowili się, na ile pasje mogą zmienić jakość życia, uczynić je lepszym. Motywujemy, by odkrywali, rozwijali i pielęgnowali własne pasje. Kolejne propozycje odnoszą się już do ważnego w tym okresie kształtowania relacji z drugim człowiekiem.

Dla uczniów w tym wieku „zwierciadłem”, w którym się przeglądają, jest przecież grupa rówieśnicza. Funkcjonując w środowisku rówieśników, muszą ukształtować kompetencje niezbędne do tworzenia różnych typów relacji. Ich fundamentem jest wzajemny szacunek. Apelujemy zatem: „szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności”.

Chcemy też zwrócić uwagę, jak ważne jest podejmowanie wspólnych działań, tworzenie bliskich więzi, które prowadzą do poczucia bezpieczeństwa w grupie, wśród bliskich choć niekoniecznie spokrewnionych ze sobą osób. Zachęcamy więc do rozmów i dyskusji na temat tego, czym jest wspólnota. Inspirujemy jednocześnie do tworzenia szkolnych, klasowych wspólnot.

Podstawą istnienia wspólnoty jest możliwość swobodnej wymiany myśli, poglądów w warunkach, w których każdy czuje się akceptowany i rozumiany. Motywujemy więc do poszukania odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto szukać przestrzeni do porozumienia się z innymi.

W kolejnej lekcji zwracamy uwagę na to, że oprócz przestrzeni wspólnej, w której się spotykamy, wymieniamy myśli, przedstawiamy indywidualne perspektywy, dyskutujemy, działamy, każdy z nas ma swoją przestrzeń wyznaczoną przez indywidualne granice, które inni powinni szanować i których nikomu nie wolno przekroczyć bez naszej zgody. Apelujemy zatem: „szanuj granice innych ludzi i nie pozwalaj przekraczać własnych”.

To odpowiedni moment w rozwoju młodego człowieka, aby takie zagadnienia poruszać, bo przecież właśnie teraz podejmuje próby sprawdzania siebie i swoich możliwości. Dwa kolejne scenariusze kończące cykl spotkań „Efekt Domina” dotyczą spraw, które dzieją się wokół nas, w społecznościach lokalnych, w których żyjemy. Chcemy więc zachęcić młodych ludzi, by nie pozostawali obojętni na ważne sprawy i reagowali, gdy innym dzieje się krzywda. Namawiamy, by brali sprawy w swoje ręce!

Kolejność scenariuszy lekcji

Scenariusze lekcji „Efekt Domina” zostały pomyślane jako zajęcia do realizacji w ramach lekcji wychowawczych.

Proponujemy następującą kolejność ich przeprowadzenia:

Szukaj pasji, która może uczynić Twoje życie lepszym (lekcja inspirowana reportażem z Gwatemali); Szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności (lekcja inspirowana reportażem z Suazi); Twórz wspólnotę (lekcja inspirowana reportażem z Kolumbii); Szanuj granice innych ludzi i nie pozwól przekraczać własnych (lekcja inspirowana reportażem z Indii); Żyj w zgodzie z innymi (lekcja inspirowana reportażem z Bangladeszu); Szukaj przestrzeni do porozumienia się (lekcja inspirowana reportażem z Rwandy); Nie pozostawaj obojętny na ważne sprawy (lekcja inspirowana reportażem z Filipin); Reaguj, kiedy komuś dzieje się krzywda (lekcja inspirowana reportażem z Papui-Nowej Gwinei).

Struktura lekcji

Wszystkie scenariusze lekcji wychowawczych są inspirowane fragmentami reportaży z cyklu „Efekt Domina”. Wspólnie obejrzane filmy mają zachęcić młodych ludzi do refleksji i rozmów o sprawach bliskich, dziejących się tuż obok, dotyczących kolegów, rówieśników, osób z najbliższego otoczenia. Mają także skłonić do namysłu nad ogólniejszym zagadnieniem natury ludzkiej.

Proponowane lekcje mają stałą strukturę i składają się z następujących elementów:

Wprowadzenie – zainspirowanie uczniów, zwrócenie uwagi na zagadnienie, które będzie przedmiotem wspólnych refleksji i działań.

Rozmowa – prowadzona w parach, mniejszych lub większych zespołach, na forum klasy. Jest ona okazją do wymiany poglądów, dzielenia się refleksjami, pomysłami. Jest momentem, w którym każdy uczeń ma prawo powiedzieć to, co czuje, że jest ważne, czym chciałby podzielić się z innymi. Udział w rozmowie jest dobrowolny.

Zapowiedź projekcji filmu – zwrócenie uwagi uczniów na zasadnicze treści reportażu, przygotowanie ich do aktywnego i uważnego oglądania.

Projekcja filmu.

Refleksja po filmie – to możliwość swobodnego, spontanicznego podzielenia się z innymi swoimi spostrzeżeniami, refleksjami. W tym miejscu proponujemy nauczycielom pytania ukierunkowujące rozmowę z uczniami. Skorzystanie z tej propozycji nie jest jednak konieczne. Można przecież zaproponować uczniom: „Zapytajcie o to, co Was zastanawia, nurtuje, niepokoi”.

Zadanie – celem wspólnych działań jest „przepracowanie” zagadnienia, problemu, jego przeżycie i zrozumienie.

Rozmowa podsumowująca – porządkuje informacje, emocje. Jest okazją do tego, by wspólnie nazwać to, co działo się podczas lekcji.

Podsumowanie – jest nawiązaniem do sformułowanych na wstępie celów, trzech kroków: wiem, czuję, pomagam. Ta część umożliwi nauczycielom i uczniom przeprowadzenie ewaluacji.

Zajęcia prowadzone według zaproponowanych scenariuszy można w dowolny sposób modyfikować, zmieniając przebieg, wprowadzając inne propozycje działań, poszerzając o zagadnienia, które zaproponują uczniowie lub nauczyciel. Można też z pewnych zagadnień zrezygnować. Jeżeli uczniowie wspólnie z nauczycielem dostrzegą taką potrzebę, można też do interesującego tematu powrócić przy innej okazji, na kolejnej lekcji.

Scenariusze zajęć „Efekt Domina” a podstawa programowa kształcenia ogólnego

Materiały dla nauczycieli „Efekt Domina” są propozycją do realizacji w ramach działalności edukacyjnej szkoły określonej w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Zaproponowane scenariusze lekcji wychowawczych są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, w której podkreślono, iż: „działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa (…). Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wy- borów czy decyzji”.

Treści zaproponowane w scenariuszach odnoszą się m.in. do: kształtowania systemu wartości wśród uczniów, w tym współpracy, solidarności, altruizmu; rozwijania u uczniów poczucia godności osobistej i poszanowania godności innych osób; rozwijania postawy aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; kształtowania prospołecznych postaw w tym: rozwijania postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku wobec niego i umiejętności prowadzenia z nim dialogu.

Spójrz uważnie na swoją klasę!

Materiały dydaktyczne „Efekt Domina” są propozycją dla nauczycieli, którzy dostrzegają konieczność podejmowania z uczniami tematów ważnych i aktualnych. Aby takie działania wraz z młodymi ludźmi podjąć, trzeba najpierw uważnie przyjrzeć się całej klasie i każdemu uczniowi z osobna. Wynikiem tego skupienia się na jednostkach i na grupie będzie refleksja nad tym: jacy są moi uczniowie, co lubią, czego najbardziej potrzebują, jakie są ich zainteresowania, silne strony, w czym są dobrzy. Pozwoli to też dostrzec, co może być dla nich trudne, krępujące, co może wywołać kontrowersje, czego mogą nie zrozumieć. Ta refleksja pozwoli dokonać wyboru i modyfikacji treści, które zostały zaproponowane w scenariuszach. Materiały zostały bowiem pomyślane tak, aby to nauczyciel i uczniowie kreowali własną przestrzeń edukacyjną. I nie chodzi tu o to, by pewnych tematów nie podejmować, unikać dyskusji o tym, co trudne, ale by czynić to tak, by zapewnić wszystkim uczniom bezpieczeństwo emocjonalne, poczucie komfortu i satysfakcji z podejmowanych działań. Każda lekcja jest okazją do odkrywania spraw ważnych, do dyskutowania, działania i poszukiwania rozwiązań, do odnoszenia sukcesów. Jest okazją do wspólnego poznawania siebie i uczenia się siebie nawzajem!

키워드에 대한 정보 szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii

다음은 Bing에서 szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Sprawozdanie Z Przedszkola Na Półrocze | Plan I Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego 상위 141개 답변
See also  인사 직무 자기 소개서 | 경험만들기 꿀팁대방출: 인사총괄책임자가 제안하는 인사 경험은 이렇게 쌓자! 답을 믿으세요

See also  일반 기계 기사 시험 시간 | 일반기계기사 3달 만에 취득 했네요 / 자격증 합격수기 88 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 szacunek

  • sp3
  • szkoła podstawowa nr 3 w Głubczycach

szacunek


YouTube에서 szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 szacunek | szacunek scenariusz zajęć dla klas i iii, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment