Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia | Bezpieczeństwo Narodowe 답을 믿으세요

당신은 주제를 찾고 있습니까 “świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia – Bezpieczeństwo narodowe“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Społeczna Akademia Nauk 이(가) 작성한 기사에는 조회수 50회 및 좋아요 없음 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Bezpieczeństwo narodowe – świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – Wikipedia

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego · pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, np. · drugiego stopnia – …

+ 여기를 클릭

Source: pl.wikipedia.org

Date Published: 3/25/2022

View: 9086

3 stopnie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

… wzwyż) np. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli poufne lub trzeciego stopnia do klauzuli ściśle tajne.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.bezpieczneit.com

Date Published: 5/29/2021

View: 4774

Bezpieczeństwo przemysłowe – Ochrona informacji niejawnych.

1. W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli “poufne” lub wyższej wydaje się świadectwo odpowiednio: 1).

+ 여기에 표시

Source: sip.lex.pl

Date Published: 8/19/2022

View: 4717

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego …

Certyfikaty ISO 9001: 2015 · Certyfikaty AQAP 2110:2016 · Certyfikat NCAGE · Certyfikat Krajowego Rejestru Długów · Świadectwo Akredytacji nr 18/2018 w …

+ 여기에 표시

Source: solidsecurity.pl

Date Published: 3/26/2022

View: 9844

Czym są świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, jednak nie może przetwarzać ich w …

+ 여기를 클릭

Source: 4telpartner.pl

Date Published: 5/4/2021

View: 1283

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej.

+ 여기에 표시

Source: www.sop.gov.pl

Date Published: 11/3/2022

View: 3902

PERN otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.pern.pl

Date Published: 10/6/2021

View: 8912

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – KARO Karlicki

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – PIERWSZEGO STOPNIA. Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ …

+ 더 읽기

Source: www.karokarlicki.pl

Date Published: 11/30/2022

View: 6020

Postępowania bezpieczeństwa przemysłowego – SKW

stopień świadectwa,; oraz klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma potwierdzić świadectwo. Przedmiotowy wniosek nie wymaga …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.skw.gov.pl

Date Published: 6/5/2021

View: 8297

Opłaty za uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa …

Opłaty za uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego … przedsiębiorcę o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego albo drugiego stopnia,.

+ 여기를 클릭

Source: czasopisma.beck.pl

Date Published: 5/13/2021

View: 4705

주제와 관련된 이미지 świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Bezpieczeństwo narodowe. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe

주제에 대한 기사 평가 świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia

 • Author: Społeczna Akademia Nauk
 • Views: 조회수 50회
 • Likes: 좋아요 없음
 • Date Published: 2022. 8. 31.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=wwfPAJvEZIY

Jak uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego jest prowadzone na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. We wniosku przedsiębiorca określa stopień świadectwa oraz klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma potwierdzać świadectwo.

Co to jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Jak długo czeka się na poświadczenie bezpieczeństwa?

1, przedstawiającej odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, kierownik jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa, oraz odpowiednio ABW lub SKW.

W jakim terminie powinno zostać przeprowadzone i zakończone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego powinno być zakończone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia. W przypadku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego prowadzonego w celu wydania świadectwa, o którym mowa w art. 55 ust.

Kto może uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa?

Poświadczenie bezpieczeństwa może uzyskać osoba, która daje rękojmię zachowania tajemnicy, to jest – osoba, co do której stwierdzono w toku postępowania sprawdzającego, że jest zdolna do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem (patrz art.

Kto wydaje poświadczenie bezpieczeństwa?

Poświadczenie bezpieczeństwa

1. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym organ prowadzący postępowanie wydaje poświadczenie bezpieczeństwa i przekazuje osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. 2.

Jaki jest okres ważności świadectwa do przetwarzania informacji o klauzuli tajne?

7 lat – w przypadku umów lub zadań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulątajne”; 10 lat – w przypadku umów lub badań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne”, lub jego obcojęzycznym odpowiednikiem.

Jak należy rozumiec przetwarzanie informacji niejawnych?

Za przetwarzanie informacji niejawnych, zgodnie z art. 2 pkt 5 uoin, należy uważać wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie.

Kto pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa w Polsce?

Krajowa władza bezpieczeństwa. 1. Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa.

Ile kosztuje poświadczenie bezpieczeństwa osobowego?

Za certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego dotychczas przyznawany na potrzeby każdego kontraktu o charakterze specjalnym trzeba było zapłacić 8 tys. zł. Natomiast poświadczenie bezpieczeństwa osobowego – zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie informacji niejawnych – to koszt rzędu 1200 zł.

Jak zdobyć certyfikat bezpieczeństwa?

Proces mający na celu zdobycie certyfikatu bezpieczeństwa rozpoczyna się w momencie, gdy przedsiębiorca lub jednostka notyfikowana ocenia, jakim dyrektywom oraz normom dany produkt podlega. Identyfikacja właściwych ustaleń unijnych stanowi podstawę dla dalszych działań sprawdzających zgodność produktu z wymaganiami.

Do czego upoważnia poświadczenie bezpieczeństwa?

4. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych o niższej klauzuli tajności, odpowiednio przez okresy, o których mowa w ust. 3, także w odniesieniu do poświadczeń bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych.

Kto jest uprawniony do zmiany klauzuli tajności?

Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, o której mowa w ust. 1, albo jej przełożonego w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony, o których mowa w art. 5, z zastrzeżeniem ust. 5.

W jakim celu prowadzi się postępowanie sprawdzające?

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Postępowanie takie przeprowadzane jest na podstawie pisemnego polecenia Kierownika jednostki organizacyjnej.

Jakiej osobie można udostępnić informacje niejawną?

1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.

Dlaczego bezpieczeństwo przemysłowe jest ważne?

Cele bezpieczeństwa przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe ma na celu zagwarantowanie dyspozycyjności instalacji i maszyn oraz integralności i poufności danych i procesów. Atakujący często wykorzystują słabe punkty systemu w celu uzyskania dostępu do sieci sterowniczych lub przerwania procesów produkcji.

Kto jest odpowiedzialny za ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne, odpowiada za ich ochronę, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – Wikipedia, wolna encyklopedia

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – dokument potwierdzający zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się świadectwo określonego stopnia:

pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, np. wykonawca posiada system teleinformatyczny, który pozwala na wytwarzanie dokumentów i ich drukowanie

– potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, np. wykonawca posiada system teleinformatyczny, który pozwala na wytwarzanie dokumentów i ich drukowanie drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, np. wykonawca może zabrać dokumenty papierowe i na nich pracować we własnej siedzibie, nie ma możliwości przetwarzania dokumentu w formie elektronicznej

– potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, np. wykonawca może zabrać dokumenty papierowe i na nich pracować we własnej siedzibie, nie ma możliwości przetwarzania dokumentu w formie elektronicznej trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, np. dostęp do informacji niejawnych będzie realizowany tylko u zleceniodawcy, wykonawca nie może zabrać dokumentów do swojej siedziby.

Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, iż nie trzeba mieć np. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą „tajne”, a np. tylko świadectwa trzeciego stopnia, aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne”. Przedsiębiorca starając się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego decyduje o tym i we wniosku określa, do jakiej klauzuli tajności powinien mieć dostęp i w jakim stopniu zapewnia ochronę informacji niejawnych np. klauzula „poufne” drugiego stopnia lub np. „tajne” trzeciego stopnia.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych, o klauzuli (niezależnie od stopnia):

„ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,

„tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,

„poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych.

Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast podmiotami są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca uzyskujący świadectwo do klauzuli „ściśle tajne” nie będzie musiał występować z kolejnym wnioskiem o wydanie świadectwa do klauzuli „tajne” czy „poufne”, bowiem świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

„ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

– „ściśle tajne” – przez okres 5 lat od daty wystawienia,

– „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawienia,

– „poufne” – przez okres 10 lat od daty wystawienia;

„tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

– „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawienia,

– „poufne” – przez okres 10 lat od daty wystawienia;

3 stopnie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe to zbiór zastosowanych środków oraz czynności związanych z zapewnieniem w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa.

Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach w połączeniu z systemem organizacyjno-technicznym zastosowanym dla zapewnienia ich ochrony. Natomiast podmiotami w są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

Przedsiębiorca realizujący umowę, w której wymagany jest dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Wyjątkiem od tej reguły jest jednoosobowa działalność gospodarcza, w której właściciel realizuje umowę osobiście. W takim przypadku wymagane jest odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

W myśl art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego:

pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, że wszystkie trzy stopnie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego mogą być przypisane do każdej z klauzul (od poufnego wzwyż) np. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli poufne lub trzeciego stopnia do klauzuli ściśle tajne.

To przedsiębiorca na podstawie zapisów umów z dostępem do informacji niejawnych, które chce realizować, wskazuje we wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, do jakiej klauzuli tajności powinien mieć dostęp i w jakim stopniu musi on zapewnić ochronę informacji niejawnych.

Z klauzulą powiązany natomiast jest okres na jaki wydawane jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

„ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia, „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia, „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Należy pamiętać, iż w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych.

Zajmuje się szeroko pojętym tematem zarządzania bezpieczeństwa informacji. Jako młoda, aktywna i przedsiębiorcza osoba wciąż poszukuję nowych źródeł wiedzy i możliwości rozwoju. Poszukuję kontaktów biznesowych, nawiążę również kontakt z osobami zainteresowanymi podobną problematyką w celu współpracy, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. www.karolkij.pl

Zobacz również:

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – jak uzyskać?

Co to jest Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego i do czego jest mi potrzebne?

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Oznacza to, iż jeśli przedsiębiorca chce wykonywać jakieś prace na rzecz państwa (np. dla któregoś z ministerstw), a praca ta wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Powyższe nie dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, osoby takie muszą jedynie posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, świadectwo nie jest wymagane. Przedsiębiorca taki, jest jednak zobowiązany spełnić inne wymagania ustawy OIN w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, z wyjątkiem wymogu zatrudnienia pełnomocnika ochrony.

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z informacjami niejawnymi, pojawia się konieczność posiadania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa. Zasada ta odnosi się zarówno dla kontraktów krajowych, jak i zagranicznych, np. wykonywanych na rzecz NATO lub Unii Europejskiej. To przedsiębiorca musi zdecydować, czy warto podejmować ryzyko poddania swojej firmy gruntownemu prześwietleniu przez służby ochrony państwa i poniesienia kosztów związanych z przystosowaniem do przetwarzania informacji niejawnych. Nagrodą mogą być lukratywne kontrakty z wypłacalnymi odbiorcami jakimi są np. ministerstwa, urzędy, sądy itd.

Art. 54 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych:

1. Warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów albo zadań wynikających z przepisów prawa, zwanych dalej „umowami”, jest zdolność do ochrony informacji niejawnych.

2. Dokumentem potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

3. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście zdolność do ochrony informacji niejawnych potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez ABW albo SKW.

[..]

9. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, świadectwo nie jest wymagane.

10. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany spełnić wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, z wyjątkiem wymogu zatrudnienia pełnomocnika ochrony, jeżeli wykonuje umowę związaną z dostępem do tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

W zależności od zdolności firmy do ochrony informacji niejawnych, właściwa służba ochrony państwa wydaje świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego:

pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji;

drugiego stopnia – potwierdzające zdolność ochrony informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania we własnych systemach i sieciach teleinformatycznych;

trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność do ochrony informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

„ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,

„tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,

„poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Przedsiębiorca chcący uzyskać świadectwo do klauzuli np. „ściśle tajne” nie będzie musiał występować z kolejnym wnioskiem o wydanie świadectwa do klauzuli „tajne” czy „poufne”, bowiem zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, oznacza to że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych. I tak:

„ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne” – przez okres 5 lat od daty wystawienia, „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawienia, „poufne” – przez okres 10 lat od daty wystawienia;

„tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawienia, „poufne” – przez okres 10 lat od daty wystawienia;

„poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o tej klauzuli przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Zgodnie art. 57 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy oraz postępowania sprawdzające wobec osób wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy. Zgodnie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 1 ustawy do czynności realizowanych w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego zalicza się:

sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w rejestrach, ewidencjach i kartotekach,

sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie,

sprawdzenie innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Zgodnie art. 57 ust. 3 ustawy w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego postępowania sprawdzające przeprowadza się wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub którym upływa termin ważności posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa, czyli wobec:

kierownika przedsiębiorcy,

pełnomocnika ochrony i jego zastępcy,

osób zatrudnionych w pionie ochrony,

administratora systemu teleinformatycznego,

innych osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, które powinny mieć dostęp do informacji niejawnych.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego jest prowadzone na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. We wniosku przedsiębiorca określa stopień świadectwa oraz klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma potwierdzać świadectwo. Do wniosku przedsiębiorca dołącza kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego, oraz ankiety lub kopie poświadczeń bezpieczeństwa osób określonych w art. 57 ust. 3 (wymienionych wyżej). ABW albo SKW może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku i jego załącznikach w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego zawiera:

dane identyfikujące podmiot podlegający sprawdzeniu, w tym określenie jego statusu prawnego;

dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych przedsiębiorcy;

dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej przedsiębiorcy;

dane o strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy;

dane dotyczące osób, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 4;

dane o systemie ochrony informacji niejawnych przedsiębiorcy, w tym o stosowanych środkach bezpieczeństwa fizycznego;

wykaz pracowników posiadających poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych;

wykaz pracowników, którzy powinni być poddani poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu;

wykaz osób, które ze strony przedsiębiorcy wykonują lub będą wykonywać funkcje związane z ochroną informacji niejawnych;

Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych na zasadach analogicznych do uregulowań krajowych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 za przeprowadzenie sprawdzeń wobec przedsiębiorcy i postępowań sprawdzających wobec jego pracowników ABW pobiera zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia czynności. ABW wystawia rachunek po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego wobec osoby. Przedsiębiorca w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wpłaca na wskazany przez ABW rachunek bankowy, wymienioną w nim kwotę. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od uregulowania określonej w rachunku kwoty.

Koszty uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (źródło: www.abw.gov.pl)

Opłaty za czynności w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego obowiązujące od dnia 18.01.2013 r. Rodzaj zwrotu kosztów Kwota bazowa Współczynnik Cena Poszerzone postępowanie sprawdzające

(POUFNE, TAJNE, ŚCIŚLE TAJNE) 3 875,35 zł 0,65 2 518,98 zł Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa III stopnia 6 23 252,10 zł Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa I lub II stopnia 7 27 127,45 zł Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających Podstawa kwoty bazowej: obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2012 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego może się zakończyć:

wydaniem świadectwa zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy,

decyzją o odmowie wydania świadectwa,

decyzją o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Jeśli mamy już świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego i zawieramy umowę, to jednostka organizacyjna zawierająca umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej jest odpowiedzialna za wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, określającej, w której zawarte są:

szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, które zostaną przekazane przedsiębiorcy w związku z wykonywaniem umowy, odpowiednie do liczby tych informacji, klauzuli tajności oraz liczby osób mających do nich dostęp;

skutki oraz zakres odpowiedzialności wykonawcy umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego;

Nasza firma posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji. Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu świadectwa. Nasze doświadczenie pomoże Państwu zaoszczędzić czas uniknąć niepotrzebnych stresów. Zapraszamy do kontaktu.

Zajmuje się szeroko pojętym tematem zarządzania bezpieczeństwa informacji. Jako młoda, aktywna i przedsiębiorcza osoba wciąż poszukuję nowych źródeł wiedzy i możliwości rozwoju. Poszukuję kontaktów biznesowych, nawiążę również kontakt z osobami zainteresowanymi podobną problematyką w celu współpracy, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. www.karolkij.pl

Zobacz również:

PERN otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

01/26/21

PERN otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

PERN znalazł się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie sprawdzające zakończyło się wydaniem dla PERN 12 stycznia 2021 r. Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego miało na celu ustalenie, czy Spółka posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych m.in. w aspektach: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. Otrzymane dokumenty są potwierdzeniem posiadania przez PERN S.A. zdolności do ochrony informacji niejawnych:

Rzeczpospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE,

Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIAL.

Przyznane uprawnienia wydano na okres 7 lat w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem, a w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem na okres 10 lat.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Ponadto dzięki otrzymanym świadectwom Spółka uzyskała m.in. możliwość wnioskowania dla wskazanych Pracowników PERN, wydania przez ABW poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych, ale również informacji niejawnych Unii Europejskiej oraz NATO.

Poprzez uzyskanie świadectw, PERN wszedł do wąskiego grona podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co tym bardziej jest ważne, że jest jednym z kluczowych podmiotów, tworzących energetyczny łańcuch bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo uzyskanie w 2020 roku certyfikatu ISO 27001 jest dowodem, że PERN spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie tego obszaru.

Ochrona informacji niejawnych.

pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa;

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone” może nastąpić po:

zatrudnionych w pionie ochrony przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, z wyjątkiem osoby zajmującej stanowisko pełnomocnika ochrony oraz zastępcy pełnomocnika ochrony.

które w imieniu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, uczestniczą w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, jeżeli czynności te są związane z dostępem do informacji niejawnych;

zajmujących stanowiska związane z kierowaniem wykonywania przez przedsiębiorcę umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych lub związane z bezpośrednim wykonywaniem takiej umowy albo wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych u przedsiębiorcy;

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo wykonywania czynności zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli “tajne” lub “ściśle tajne”, z zastrzeżeniem ust. 3.

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli “poufne” lub wyższej może nastąpić, z zastrzeżeniem art. 34, po:

Osobom wskazanym w ust. 1 pkt 2 lit. b-d wydaje się poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o takiej klauzuli, jaka została wskazana we wniosku lub poleceniu.

wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych lub o dostęp, który ma wynikać z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską.

wobec kierowników jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli “poufne” lub wyższej,

przy stanowiskach i pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli “tajne” lub “ściśle tajne”,

zwykłe postępowanie sprawdzające – przy stanowiskach i pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli “poufne”, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b-d;

W zależności od stanowiska lub wykonywania czynności zleconych, o które ubiega się osoba, zwana dalej “osobą sprawdzaną”, przeprowadza się:

W zakresie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez służby i instytucje, o których mowa w ust. 5, przysługują tym służbom i instytucjom uprawnienia ABW oraz SKW.

osób wykonujących na ich rzecz czynności zlecone lub ubiegających się o wykonywanie tych czynności

własnych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy,

pełnomocników ochrony, zastępców pełnomocników ochrony oraz osób przewidzianych na te stanowiska w ABW, SWW oraz Żandarmerii Wojskowej.

pełnomocników ochrony, zastępców pełnomocników ochrony oraz osób przewidzianych na te stanowiska w SKW, AW, CBA, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Służbie Więziennej oraz Straży Granicznej.

wobec osób wykonujących czynności zlecone lub ubiegających się o wykonywanie tych czynności na rzecz ABW albo SKW.

wobec funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w ABW albo SKW;

na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby uprawnionej do obsady stanowiska lub zlecenia prac;

Ankieta po wypełnieniu stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “poufne” w przypadku poszerzonego postępowania sprawdzającego lub “zastrzeżone” w przypadku zwykłego postępowania sprawdzającego. Wzór ankiety wraz z instrukcją jej wypełnienia stanowi załącznik do ustawy.

Zbieranie i przetwarzanie informacji o osobach trzecich, określonych w ankiecie, może odbywać się bez wiedzy i zgody tych osób, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Informacje o osobach trzecich mogą być zbierane i przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w ust. 2.

W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, organ prowadzący postępowanie informuje, na wniosek osoby sprawdzanej, o przewidywanym terminie zakończenia postępowania oraz – jeżeli nie naruszy to zasad ochrony informacji niejawnych – o powodach przedłużania się postępowania.

Wszystkie czynności przeprowadzone w toku postępowań sprawdzających muszą być rzetelnie udokumentowane i powinny być zakończone przed upływem 3 miesięcy od dnia:

Organ prowadzący postępowanie sprawdzające, kierując się zasadami bezstronności i obiektywizmu, jest obowiązany do wykazania najwyższej staranności w toku prowadzonego postępowania sprawdzającego co do jego zgodności z przepisami ustawy.

W razie niedających się usunąć wątpliwości, o których mowa w ust. 2 lub 3, interes ochrony informacji niejawnych ma pierwszeństwo przed innymi prawnie chronionymi interesami.

informacji o chorobie psychicznej lub innych zakłóceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do wykonywania prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych;

dopuściła się tego osoba szczególnie zobowiązana na podstawie ustawy do ochrony informacji niejawnych: pełnomocnik ochrony, jego zastępca lub kierownik kancelarii tajnej.

stwarzało to realne zagrożenie ich nieuprawnionym ujawnieniem i nie miało charakteru incydentalnego,

wystąpienia związanych z osobą sprawdzaną okoliczności powodujących ryzyko jej podatności na szantaż lub wywieranie presji;

ukrywania lub świadomego niezgodnego z prawdą podawania w ankiecie bezpieczeństwa osobowego, zwanej dalej “ankietą”, lub postępowaniu sprawdzającym przez osobę sprawdzaną informacji mających znaczenie dla ochrony informacji niejawnych;

przestrzegania porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim, czy osoba sprawdzana uczestniczyła lub uczestniczy w działalności partii politycznych lub innych organizacji, o których mowa w art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, albo współpracowała lub współpracuje z takimi partiami lub organizacjami;

zagrożenia osoby sprawdzanej ze strony obcych służb specjalnych w postaci prób werbunku lub nawiązania z nią kontaktu;

Organ prowadzący zwykłe postępowanie sprawdzające odstępuje od przeprowadzenia czynności, o której mowa w ust. 6, jeżeli:

Jeżeli w toku zwykłego postępowania sprawdzającego wystąpią wątpliwości niepozwalające na ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, organ prowadzący postępowanie sprawdzające zapewnia osobie sprawdzanej w trakcie wysłuchania możliwość osobistego ustosunkowania się do informacji wywołujących te wątpliwości. Osoba ta może stawić się na wysłuchanie ze swoim pełnomocnikiem. Z przebiegu wysłuchania sporządza się protokół, który podpisują osoba prowadząca wysłuchanie, osoba wysłuchana oraz pełnomocnik, jeżeli w nim uczestniczył.

Jeżeli jest to konieczne w wyniku uzyskanych informacji, zwykłe postępowanie sprawdzające obejmuje ponadto rozmowę z osobą sprawdzaną.

ABW albo SKW przekazuje pełnomocnikowi ochrony pisemną informację o wynikach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 3.

W toku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ABW albo SKW ma prawo przeprowadzić rozmowę z osobą sprawdzaną w celu usunięcia nieścisłości lub sprzeczności zawartych w uzyskanych informacjach.

Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest prowadzone na pisemny wniosek pełnomocnika ochrony przez ABW albo SKW.

sprawdzenie w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie danych zawartych w ankiecie oraz innych informacji uzyskanych w toku postępowania sprawdzającego, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.

sprawdzenie, w niezbędnym zakresie, w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym, danych zawartych w wypełnionej i podpisanej przez osobę sprawdzaną ankiecie, a także sprawdzenie innych informacji uzyskanych w toku postępowania sprawdzającego, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy;

W celu dokonania ustaleń, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3, organ prowadzący poszerzone postępowanie sprawdzające może zobowiązać osobę sprawdzaną do poddania się specjalistycznym badaniom oraz udostępnienia wyników tych badań. Lekarzowi przeprowadzającemu to badanie udostępnia się dokumentację medyczną osoby sprawdzanej w zakresie dotyczącym wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3.

W przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dostępu do informacji o klauzuli “ściśle tajne” poszerzone postępowanie sprawdzające obejmuje także, jeżeli jest to konieczne w wyniku uzyskanych wcześniej informacji, rozmowę z trzema osobami wskazanymi przez osobę sprawdzaną w celu uzyskania innych informacji mogących mieć znaczenie dla oceny dawania rękojmi zachowania tajemnicy.

Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są wykonywane zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326). Przepisy art. 82 § 1 art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Do czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego i wydane na jej podstawie przepisy dotyczące wywiadu środowiskowego stosuje się odpowiednio.

sprawdzenie stanu i obrotów na rachunku bankowym oraz zadłużenia osoby sprawdzanej, w szczególności wobec Skarbu Państwa.

Poszerzone postępowanie sprawdzające obejmuje czynności, o których mowa w art. 25 ust. 1, a ponadto, jeżeli jest to konieczne w wyniku uzyskanych informacji, postępowanie to obejmuje:

Do zażalenia na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania sprawdzającego przepisy art. 35, art. 37 i art. 38 stosuje się odpowiednio.

O zawieszeniu postępowania sprawdzającego oraz o jego podjęciu organ prowadzący postępowanie sprawdzające zawiadamia wnioskodawcę, pełnomocnika ochrony i osobę sprawdzaną.

gdy przeprowadzenie skutecznego postępowania sprawdzającego nie jest możliwe z innych przyczyn niezależnych od organu je prowadzącego.

gdy ocena dawania rękojmi zachowania tajemnicy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia przez inny organ, w szczególności w przypadku wszczęcia przeciwko osobie sprawdzanej postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorach poświadczeń bezpieczeństwa dane określone w ust. 2 oraz zapewni zróżnicowanie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa wydawanych przez ABW, SKW, służby i instytucje określone w art. 23 ust. 5 oraz pełnomocników ochrony.

Poświadczenia bezpieczeństwa wydane w wyniku przeprowadzenia postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5, zachowują ważność wyłącznie w okresie pracy lub służby w organie, który przeprowadził postępowanie sprawdzające.

Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych o niższej klauzuli tajności, odpowiednio przez okresy, o których mowa w ust. 3, także w odniesieniu do poświadczeń bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych.

5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “ściśle tajne”.

7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “tajne”;

10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “poufne”;

imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjonariusza ABW albo funkcjonariusza lub żołnierza SKW, albo pełnomocnika ochrony, który przeprowadził postępowanie sprawdzające.

określenie rodzaju przeprowadzonego postępowania sprawdzającego ze wskazaniem klauzuli tajności informacji niejawnych, do których osoba sprawdzana może mieć dostęp;

Po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym organ prowadzący postępowanie wydaje poświadczenie bezpieczeństwa i przekazuje osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorze decyzji składniki określone w ust. 3 oraz zapewni zróżnicowanie wzorów decyzji wydawanych przez ABW, SKW, służby i instytucje określone w art. 23 ust. 5 oraz pełnomocników ochrony.

Postępowanie sprawdzające wobec osoby, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty doręczenia decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Osoba uprawniona do obsady stanowiska jest obowiązana, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, uniemożliwić dostęp do informacji niejawnych osobie, której odmowa dotyczy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 4.

Po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem negatywnym organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i doręcza ją osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym wnioskodawcę oraz pełnomocnika ochrony.

pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia odwołania odpowiednio do Prezesa Rady Ministrów albo Szefa ABW lub Szefa SKW.

imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjonariusza ABW albo funkcjonariusza lub żołnierza SKW, albo pełnomocnika ochrony, który przeprowadził postępowanie sprawdzające;

Organ prowadzący postępowanie sprawdzające odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli osoba sprawdzana została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą, lub umyślne przestępstwo skarbowe, jeżeli czyn, za który nastąpiło skazanie, wywołuje wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3.

Organ prowadzący postępowanie sprawdzające odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 2, a także jeżeli w trakcie poszerzonego postępowania sprawdzającego nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 3.

O umorzeniu postępowania sprawdzającego organ je prowadzący zawiadamia wnioskodawcę, pełnomocnika ochrony oraz, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, osobę sprawdzaną.

odstąpienia przez kierownika jednostki organizacyjnej od zamiaru obsadzenia osoby sprawdzanej na stanowisku lub zlecenia jej prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych;

rezygnacji osoby sprawdzanej z ubiegania się o stanowisko albo zajmowania stanowiska lub wykonywania prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych;

Jeżeli wobec osoby posiadającej ważne poświadczenie bezpieczeństwa, wydane przez ABW, SKW, AW lub SWW, zostanie skierowany wniosek o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa organizacji międzynarodowej, wypełnienie ankiety nie jest wymagane, a poświadczenie bezpieczeństwa organizacji międzynarodowej jest wydawane jedynie na okres ważności posiadanego przez tę osobę poświadczenia bezpieczeństwa.

Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być zakończone przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa. Termin, o którym mowa w art. 24 ust. 6, nie ma zastosowania.

Do kolejnego postępowania sprawdzającego stosuje się przepisy ustawy odnoszące się do właściwego postępowania sprawdzającego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

Na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby uprawnionej do obsady stanowiska, złożony co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa, właściwy organ przeprowadza kolejne postępowanie sprawdzające.

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorze decyzji składniki określone w art. 30 ust. 3 pkt 1 i 3-9 oraz zapewni zróżnicowanie wzorów decyzji wydawanych przez ABW, SKW, służby i instytucje określone w art. 23 ust. 5 oraz pełnomocników ochrony.

decyzją o umorzeniu postępowania, w przypadku gdy postępowanie to nie zostanie zakończone przed upływem 12 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

poinformowaniem osób wymienionych w ust. 6 o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto kontrolnym postępowaniem sprawdzającym, z jednoczesnym potwierdzeniem dalszej jej zdolności do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez nią poświadczeniu bezpieczeństwa;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach niezakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego w terminie, o którym mowa w ust. 9, organ prowadzący postępowanie jednorazowo przedłuża je o kolejne 6 miesięcy, zawiadamiając o tym osoby, o których mowa w ust. 6.

Wszystkie czynności przeprowadzone w toku kontrolnych postępowań sprawdzających muszą być rzetelnie udokumentowane i powinny być zakończone przed upływem 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do kontrolnego postępowania sprawdzającego stosuje się przepisy art. 24 ust. 1-5 i 9, art. 25-27, art. 30, art. 31 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska uniemożliwia osobie sprawdzanej dostęp do informacji niejawnych.

W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 1, właściwy organ może przeprowadzić niezbędne czynności sprawdzające. Pełnomocnik ochrony może przeprowadzić w tym trybie czynności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, a służby i instytucje uprawnione do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających także czynności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2. Czynności te muszą być rzetelnie udokumentowane i prowadzone zgodnie z zasadami bezstronności, obiektywizmu i wykazania najwyższej staranności. Dokumentację tych czynności dołącza się do akt postępowania sprawdzającego.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się do kontrolnych postępowań sprawdzających prowadzonych wobec osób, które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23 ust. 5.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa kontrolne postępowanie sprawdzające może zostać przeprowadzone przez ABW albo SKW.

Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza organ właściwy do przeprowadzenia kolejnego postępowania sprawdzającego, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadza się kontrolne postępowanie sprawdzające. Osoba sprawdzana nie wypełnia nowej ankiety dla celów tego postępowania.

1. Nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego, jeżeli osoba, której ma ono dotyczyć, przedstawi poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do wymaganej klauzuli tajności, z wyjątkiem poświadczeń bezpieczeństwa wydanych w wyniku przeprowadzenia postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5.

2. O zatrudnieniu na stanowisku, z którym może łączyć się dostęp do informacji niejawnych osoby, o której mowa w ust. 1, przedstawiającej odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, kierownik jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa, oraz odpowiednio ABW lub SKW.

3. Od obowiązku określonego w ust. 2 są zwolnieni kierownicy jednostek organizacyjnych podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 5.

4. Jeżeli z ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych wynika obowiązek dopuszczenia do informacji niejawnych obywateli obcych państw mających wykonywać w Rzeczypospolitej Polskiej pracę w interesie innego państwa lub organizacji międzynarodowej, postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się.

5. Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli lub kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku ABW albo SKW, mogą: 1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa; 2) wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli “tajne” lub “ściśle tajne” osobie, wobec której wszczęto poszerzone postępowanie sprawdzające.

6. W stanach nadzwyczajnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów, każdy w swoim zakresie, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, kopię zgody na udostępnienie informacji niejawnych lub odstąpienie od przeprowadzenia postępowania sprawdzającego przekazuje się odpowiednio do ABW lub SKW.

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy służb i instytucji uprawnionych do przeprowadzania poszerzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5.

9. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli “poufne” osobie, wobec której wszczęto postępowanie sprawdzające, może wyrazić, w formie pisemnej, kierownik jednostki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone.

10. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 11-13, wobec: 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby wybranej na ten urząd; 2) Marszałka Sejmu; 3) Marszałka Senatu; 4) Prezesa Rady Ministrów; 5) członka Rady Ministrów; 6) Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 7) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 8) Rzecznika Praw Obywatelskich; 9) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10) członka Rady Polityki Pieniężnej; 11) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 12) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 13) Szefa Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów; 14) posła i senatora; 15) sędziego sądu powszechnego i sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego, asesora sądowego, ławnika sądu powszechnego i ławnika sądu wojskowego oraz prokuratora i asesora prokuratury pełniącego czynności prokuratorskie.

11. W stosunku do osób zajmujących lub kandydujących na stanowiska albo pełniących funkcje, o których mowa w ust. 10 pkt 5-15, ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych lub o dostęp, który ma wynikać z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską, ABW albo SKW, przeprowadzają poszerzone postępowanie sprawdzające. Z wnioskiem o przeprowadzenie tego postępowania występuje osoba uprawniona do powołania na to stanowisko lub Marszałek Sejmu w stosunku do posłów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Sejm albo Marszałek Senatu w stosunku do senatorów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Senat.

12. W stosunku do kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 10 pkt 6-13, oraz wobec posłów lub senatorów, których obowiązki poselskie bądź senatorskie wymagają dostępu do informacji niejawnych o klauzuli “ściśle tajne”, ABW przeprowadza poszerzone postępowanie sprawdzające. Z wnioskiem o przeprowadzenie tego postępowania występuje osoba uprawniona do powołania na to stanowisko lub Marszałek Sejmu w stosunku do posłów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Sejm albo Marszałek Senatu w stosunku do senatorów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Senat.

13. Postępowanie sprawdzające, o którym mowa w ust. 12, w stosunku do osób kandydujących na stanowiska, o których mowa w ust. 10 pkt 6-13, powinno być zakończone przed upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie tego postępowania wraz z wypełnioną ankietą, o której mowa w art. 24 ust. 10.

14. W przypadku zakończenia postępowania sprawdzającego prowadzonego na wniosek Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu decyzją o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, Prezes Rady Ministrów przedstawia informację o powodach tej decyzji odpowiednio Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu.

Ochrona informacji niejawnych.

1. Warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów albo zadań wynikających z przepisów prawa, zwanych dalej “umowami”, jest zdolność do ochrony informacji niejawnych.

2. Dokumentem potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli “poufne” lub wyższej jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej “świadectwem”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

3. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście zdolność do ochrony informacji niejawnych potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności “poufne” lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez ABW albo SKW.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli obowiązek uzyskania świadectwa wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub prawa wewnętrznego strony zawierającej umowę.

5. Do przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 60 oraz art. 61 ust. 1 w części dotyczącej postępowań sprawdzających.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.

7. Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego lub kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku – Szef ABW albo Szef SKW, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli “poufne” lub wyższej przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające. Potwierdzoną za zgodność kopię zgody przekazuje się odpowiednio do ABW lub SKW.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmioty, o których mowa w ust. 7, mogą wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa lub poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub nie jest prowadzone postępowanie sprawdzające.

9. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone”, świadectwo nie jest wymagane.

Ochrona informacji niejawnych.

1. Warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów albo zadań wynikających z przepisów prawa, zwanych dalej “umowami”, jest zdolność do ochrony informacji niejawnych.

2. Dokumentem potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli “poufne” lub wyższej jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej “świadectwem”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

3. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście zdolność do ochrony informacji niejawnych potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności “poufne” lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez ABW albo SKW.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli obowiązek uzyskania świadectwa wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub prawa wewnętrznego strony zawierającej umowę.

5. Do przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 60 oraz art. 61 ust. 1 w części dotyczącej postępowań sprawdzających.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.

7. Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego lub kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku – Szef ABW albo Szef SKW, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli “poufne” lub wyższej przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające. Potwierdzoną za zgodność kopię zgody przekazuje się odpowiednio do ABW lub SKW.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmioty, o których mowa w ust. 7, mogą wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa lub poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub nie jest prowadzone postępowanie sprawdzające.

9. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone”, świadectwo nie jest wymagane.

ochrona stacjonarna, systemy alarmowe i monitorowania GPS

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.

Czym są świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego to dokumenty, które potwierdzają zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne i ściśle tajne – także ich odpowiedników międzynarodowych obowiązujących w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej – przed nieuprawnionym ujawnieniem podczas realizacji umów związanych z dostępem do informacji niejawnych albo zadań wynikających z przepisów prawa.

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane podczas realizacji umów albo zadań wynikających z przepisów prawa, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

Informacje niejawne to wszelkie informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby albo mogłoby spowodować szkody dla państwa polskiego lub organizacji międzynarodowych. Są to także takie informacje, których ujawnienie byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów naszego kraju lub organizacji międzynarodowej.

Z powodu na wagę państwową takich informacji dostęp do nich mogą mieć tylko te osoby, które dają rękojmię zachowania tajemnicy. Informacje niejawne muszą być dla takiej osoby niezbędne do wykonywania przez nią pracy albo pełnienia służby na zajmowanym stanowisku. Informacje tego typu dzielimy na informacje ZASTRZEŻONE, POUFNE, TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE. Każda firma, która posiada dokumenty niejawne oznaczone jedną z powyższych klauzul, musi dysponować specjalnym pomieszczeniem przeznaczonym do ich przetwarzania albo wynająć kancelarią tajną. Ważne jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy mają styczność z takimi dokumentami w zakresie ochrony informacji niejawnych. Tylko w ten sposób można zagwarantować ich optymalną ochronę i zyskać możliwość pracy w placówkach mających styczność z informacjami niejawnymi.

Jakie są stopnie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego są wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Aby je otrzymać, należy najpierw pomyślnie przejść postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego. Jego celem jest zbadanie i ustalenie, czy dany przedsiębiorca ma zdolność do odpowiedniej ochrony informacji niejawnych pod względem finansowym, organizacyjnym i kadrowym. Przedsiębiorca oraz wszystkie osoby, które chcą uzyskać dostęp do takich informacji, są dokładnie sprawdzane. Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dzielimy na trzy stopnie:

1. Pierwszego stopnia

Stopień pierwszy dotyczy przedsiębiorców, którzy mają pełną zdolność do ochrony powierzonych im informacji. Dobrym przykładem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca ma własny system teleinformatyczny umożliwiający mu wytwarzanie dokumentów i ich drukowanie. Oprócz tego może także otrzymać dokumenty zawierające informacje niejawne w wersji papierowej.

2. Drugiego stopnia

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, z wyłączeniem możliwości przetwarzania ich we własnych systemach teleinformatycznych. Przedsiębiorcy posiadający drugi stopień mogą więc otrzymać dokumenty zawierające informacje niejawne w wersji papierowej, pracować na nich w swojej siedzibie, ale nie mogą przetwarzać ich w formie elektronicznej.

3. Trzeciego stopnia

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, jednak nie może przetwarzać ich w użytkowanych przez siebie obiektach, a więc dostęp do nich może mieć tylko u zleceniodawcy, bez możliwości zabrania ich do swojej siedziby.

PERN otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

01/26/21

PERN otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

PERN znalazł się w elitarnym gronie podmiotów gospodarczych posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie sprawdzające zakończyło się wydaniem dla PERN 12 stycznia 2021 r. Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego miało na celu ustalenie, czy Spółka posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych m.in. w aspektach: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. Otrzymane dokumenty są potwierdzeniem posiadania przez PERN S.A. zdolności do ochrony informacji niejawnych:

Rzeczpospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE,

Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIAL.

Przyznane uprawnienia wydano na okres 7 lat w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem, a w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem na okres 10 lat.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Ponadto dzięki otrzymanym świadectwom Spółka uzyskała m.in. możliwość wnioskowania dla wskazanych Pracowników PERN, wydania przez ABW poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych, ale również informacji niejawnych Unii Europejskiej oraz NATO.

Poprzez uzyskanie świadectw, PERN wszedł do wąskiego grona podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co tym bardziej jest ważne, że jest jednym z kluczowych podmiotów, tworzących energetyczny łańcuch bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo uzyskanie w 2020 roku certyfikatu ISO 27001 jest dowodem, że PERN spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie tego obszaru.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – PIERWSZEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

TAJNE – na okres do: 2025r.

POUFNE – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – DRUGIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

TAJNE – na okres do: 2025r.

POUFNE – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

TAJNE – na okres do: 2025r.

POUFNE – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – UNII EUROPEJSKIEJ, oznaczonych klauzulą:

SECRET UE/EU SECRET – na okres do: 2025r.

CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL – na okres do: 2028r.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228), pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO NATO, oznaczonych klauzulą:

키워드에 대한 정보 świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia

다음은 Bing에서 świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  쿠팡 플렉스 수입 | 쿠팡플렉스 심야배송하기 여자 혼자 쿠팡할 수 있을까? 3시간 일하고 번 수입과 현실Tip, A~Z까지 리얼다큐후기 상위 21개 베스트 답변
See also  Reflektor Do Oświetlania Sceny Teatralnej | Light Up The Stage With The Led Floodlight Bar 240-8 Rgb-R 240 개의 가장 정확한 답변

See also  뉴스 룸 시즌 3 자막 | 미국이 위대한 이유? (뉴스룸 명장면) 94 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Bezpieczeństwo narodowe

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Bezpieczeństwo #narodowe


YouTube에서 świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Bezpieczeństwo narodowe | świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment