Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Śląsk | Terapia Pedagogiczna – Studia Podyplomowe 37 개의 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk – Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ahewlodzi 이(가) 작성한 기사에는 조회수 618회 및 좋아요 2개 개의 좋아요가 있습니다.

studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe – studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Celem studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga-terapeuty (specjalisty terapii pedagogicznej).
www.ckp-lodz.pl

studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Śląskie, Terapia pedagogiczna – studiapodyplomowe.info

Studia podyplomowe w Polsce. Wyszukiwanie przez województwo, miasto, grupę kierunków, język nauczania, typ i status uczelni.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.studiapodyplomowe.info

Date Published: 6/21/2021

View: 3243

Terapia pedagogiczna pedagogika korekcyjna studia …

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna pozwala na poznanie zasad terapii pedagogicznej. Studia zdalne learning dla nauczycieli Katowice Zabrze Rybnik …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: podyplomowe-gliwice.pl

Date Published: 12/15/2022

View: 5141

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – WSB

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje uczestników o metody terapii zaburzeń …

+ 여기에 더 보기

Source: www.wsb.pl

Date Published: 10/11/2021

View: 1952

Terapia pedagogiczna dzieci – studia podyplomowe

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.humanitas.edu.pl

Date Published: 12/16/2021

View: 2888

Diagnoza i terapia pedagogiczna – studia podyplomowe – ISP

Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna. Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.podyplomowka.edu.pl

Date Published: 2/16/2022

View: 8778

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA – STUDIA KWALIFIKACYJNE

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i … pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, …

+ 여기에 보기

Source: wsb.edu.pl

Date Published: 9/5/2022

View: 9322

Diagnoza i terapia pedagogiczna – Uczelnia Korczaka

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Pedagogika; studiuj w Lublinie, Warszawie, Katowicach i Olsztynie.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: uczelniakorczaka.pl

Date Published: 9/20/2021

View: 9032

STUDIA KWALIFIKACYJNE TERAPIA PEDAGOGICZNA

Studia kwalifikacyjne terapia pedagogiczna – studia podyplomowe. Dowiedz się gdzie studiować i … Uniwersytet Śląski w Katowicach · Studia kwalifikacyjne …

+ 여기를 클릭

Source: www.otouczelnie.pl

Date Published: 5/7/2022

View: 2787

주제와 관련된 이미지 studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe
Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

주제에 대한 기사 평가 studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk

 • Author: ahewlodzi
 • Views: 조회수 618회
 • Likes: 좋아요 2개
 • Date Published: 2017. 9. 29.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=SOOL8qU3Bss

Lista studiów podyplomowych w Polsce

grupa kierunków

wszystkie artystyczne biologiczne dziennikarskie, informacyjne ekonomiczne, administracyjne fizyczne, środowisko humanistyczne informatyczne inżynieryjno-techniczne językowe matematyczne, statystyczne medyczne, o zdrowiu ochrona i bezpieczeństwo pedagogiczne prawnicze rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne społeczne sportowe, turystyczne, usługi

Terapia pedagogiczna pedagogika korekcyjna studia podyplomowe

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Absolwenci studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna wyposażeni zostaną w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia terapeuty pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) jest uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia-120 godzin) oraz zdanie egzaminu podyplomowego.

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) realizowane w wygodnej formie online (e-learning).

Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Stała liczba semestrów – możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)

Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat

Prosta rekrutacja online

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, w tym zwłaszcza korekcyjno-kompensacyjnych.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Uczestnicy legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania, Szczecina, i Warszawy oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

6.

Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu

Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego

Stała liczba semestrów.

Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.

Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.

Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.

Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Więcej informacji –> (KLIKNIJ)

Prowadzenie udanej, satysfakcjonującej i rozwijającej kariery zawodowej to często mierzenie się z trudnymi zadaniami, które wymagają określonych cech osobowościowych oraz solidnych i kompleksowych kwalifikacji, umożliwiających świadczenie usług o wysokiej jakości i wartości na współczesnym rynku pracy. Wszystko to jednak zaczyna się na etapie edukacji, co wskazuje na to, jak ważny jest wybór odpowiedniej drogi kształcenia, która zamiast tłumić nasze atrybuty, pozwoli nam je rozwinąć i wykorzystać w celu osiągnięcia dużej efektywności. Dobre perspektywy zawodowe i zarobki można osiągnąć tylko dzięki pomocy prawdziwych specjalistów, którzy przekażą nam wiedzę nie tylko teoretyczną, lecz również praktyczną. Dlatego na Instytucie Studiów Podyplomowych stawiamy za połączenie zajęć warsztatowych oraz teoretycznych, co pozwala uzyskać niezbędną wiedzę i samodzielność w przyszłej pracy. Kierunek Diagnoza i terapia pedagogiczna jest dedykowany osobom, które nie boją się wyzwań i chcą rozwinąć swoje unikatowe umiejętności w wymagającej lecz bardzo rozwijającej branży. Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i w funkcjonowaniu w społeczeństwie wymaga cierpliwości oraz orientacji na długofalowe efekty. Wspomaganie rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym nie może przebiegać prawidłowo bez porządnego przygotowania pod wieloma względami – umiejętności diagnozy, prowadzenia terapii czy procesów dydaktycznych dostosowanych do każdego dziecka z osobna. Zapisując się na studia podyplomowe zyskujesz pewność, że zostaniesz właściwie przygotowany do przyszłej pracy i staniesz się pożądanym pracownikiem w szeregu placówek i instytucji.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Samo zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest w tym przypadku wymagane, co umożliwia podjęcie studiów osobom, które nie posiadają jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, jednak chcą zdobyć je w przyszłości. Dzięki kierunkowi Diagnoza i terapia pedagogiczna swoje kwalifikacje mogą podnieść również nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych. Ukończenie studiów podyplomowych jest fantastycznym sposobem na zwiększenie swojej wartości na rynku pracy i poczynienie kolejnego ważnego kroku w karierze zawodowej.

Cel studiów

Studia podyplomowe powinny w krótkim czasie wyposażyć studentów w komplet kwalifikacji zawodowych, dzięki którym nie tylko odnajdą się oni na rynku pracy, ale przede wszystkim będą w stanie skutecznie wykonywać swoją pracę na wysokim poziomie. Wiedząc jak ważny jest czas poświęcony na edukację, przygotowaliśmy program, nakierowany na rozwinięcie wszystkich potrzebnych Ci umiejętności w stopniu, który sprawi, że znalezienie dobrej, satysfakcjonującej finansowo pracy nie będzie żadnym problemem. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym. Studia pozwolą na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w uczeniu się. Ponadto uczestnicy studiów nabędą kompetencje do diagnozowania osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganiu rozwoju, będą umiejętnie prowadzić proces terapeutyczny i nabędą wiedzę z zakresu ADHD. Oferowane przez nas podejście jest najlepszym sposobem na podniesienie swoich kompetencji w tym zakresie.

Perspektywy zawodowe

Studia podyplomowe otwierają przed Tobą potężną ilość możliwości, dzięki czemu będzie mógł zaplanować swoją karierę w taki sposób, jaki Ci najbardziej odpowiada. Dają wiedzę i umiejętności do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, uznawane, zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA – STUDIA KWALIFIKACYJNE

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i uczniów na terenie przedszkoli, szkół i placówek.

Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą:

specyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,

niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży – niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe.

Program studiów przewiduje również wielogodzinny blok zajęć praktycznych, kształtujących u słuchaczy umiejętności stawiania diagnozy oraz prowadzenia usprawniania dzieci uczniów w oparciu o trafne i najnowsze metody i sposoby pracy z nimi.

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się,

stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla tych dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,

prowadzenia zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się,

pracy z rodziną dzieci i młodzieży z tymi trudnościami.

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek nie posiadający kwalifikacji z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się.

W związku z powyższym może być zatrudniony na zasadach określonych w miarodajnych przepisach prawa (wskazano poniżej) na stanowisku nauczyciela:

nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,

terapeuty pedagogicznego,

nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym,

dla dzieci i uczniów ze specyficznymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia) i niespecyficznymi (dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie) trudnościami w rozwoju i uczeniu się.

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

Diagnoza i terapia pedagogiczna

STOPIEŃ STUDIÓW TRYB STUDIÓW REALIZOWANE Magisterskie uzupełniające Niestacjonarne/Stacjonarne Hybrydowo*

*Większość zajęć odbywa się on-line. Pozostałe zajęcia realizowane będą w wybranym przez Ciebie mieście:

Warszawa, Olsztyn, Katowice, Szczecin, Lublin, Siedlce, Poznań, Człuchów.

Warto studiować, bo…

zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych

zapoznasz się z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wybranych metod wspomagających prawidłowy rozwój i korygujących jego zaburzenia

zgłębisz zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej, neurologii, neuropsychologii, dysleksji

i wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży

Czego się nauczysz?

realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

projektowania oraz prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi

planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych, organizowanych dla rodziców i nauczycieli

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

poradniach psychologiczno – pedagogicznych

placówkach edukacyjnych

ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi

świetlicach szkolnych

internatach i bursach

ośrodkach interwencji kryzysowej

centrach pomocy rodzinie

Adresaci kierunku

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pedagogika i nie posiadają przygotowania pedagogicznego (wtedy należy uzupełnić różnice programowe).

Studia nie są adresowane do studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż pedagogika.

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Teresa Lewandowska-Kidoń Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z edukacją i terapią pedagogiczną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka i współautorka wielu książek, artykułów i rozdziałów w monografiach. Jest też praktykiem, wieloletnim nauczycielem, pedagogiem szkolnym i terapeutą pedagogicznym.

Za niekwestionowany atut studiów uważam wykwalifikowaną kadrę składającą się z praktyków: nauczycieli, pedagogów czy terapeutów na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami. Kadrę doceniają również studenci podkreślając interesujący sposób przekazywania wiedzy, indywidualne podejście do studenta i życzliwość.

dr Teresa Lewandowska-Kidoń

Opłaty

Studiuj już od 475 zł miesięcznie. Do końca września skorzystać możesz także z dodatkowych ulg w ramach Tarczy Antyinflacyjnej!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak

885-806-134

[email protected] Biuro Informacji

i Promocji Oferty Edukacyjnej

Uczelni Korczaka

Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce

Uczelnia Korczaka

Studia kwalifikacyjne terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

Serwis OTOUCZELNIE.PL korzysta z plików cookie

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy OTOUCZELNIE.PL.

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

키워드에 대한 정보 studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk

다음은 Bing에서 studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

 • studia podyplomowe
 • studia podyplomowe on-line
 • ahe
 • terapia pedagogiczna
 • ckp
 • ckp łódź
 • studia podyplomowe online

Terapia #pedagogiczna #- #studia #podyplomowe


YouTube에서 studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe | studia podyplomowe terapia pedagogiczna śląsk, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  국민 내일 배움 카드 훈련 장려금 | 내일배움카드훈련장려금💰훈련수당 2022 최신정보 총정리(Ft.Hrd-Net확인법, 지급기준, 지급일) 상위 141개 답변

Leave a Comment