Studia Podyplomowe Ochrona Środowiska Szczecin | Kierunek Ochrona Środowiska – Program Studiów, Praca, Zarobki. 상위 106개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin – Kierunek ochrona środowiska – program studiów, praca, zarobki.“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 StudiaPL 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,081회 및 좋아요 41개 개의 좋아요가 있습니다.

studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Kierunek ochrona środowiska – program studiów, praca, zarobki. – studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

https://studia.pl/kierunki/scisle-przyrodnicze/ochrona-srodowiska/ – tutaj znajdziesz więcej informacji o tym kierunku studiów.
Czy warto studiować kierunek ochrona środowiska?

studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Ochrona środowiska, Studia podyplomowe | WSB w Szczecinie

Głównym zadaniem kierunku Ochrona Środowiska jest nabycie i poszerzenie wiedzy uczestników studiów podyplomowych dotyczącej sfery ochrony środowiska w …

+ 여기를 클릭

Source: www.wsb.pl

Date Published: 11/1/2022

View: 7805

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA. KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.zut.edu.pl

Date Published: 11/28/2021

View: 4686

Prawo Ochrony Środowiska – Wydział Prawa i Administracji …

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”.

+ 더 읽기

Source: wpia.usz.edu.pl

Date Published: 9/27/2021

View: 1025

ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA, ed. 7.

796 308 468. Adres poczty elektronicznej: [email protected] … Studia podyplomowe administracja ochrony środowiska – wybrane zagadnienia:

+ 더 읽기

Source: wsap.szczecin.pl

Date Published: 1/7/2021

View: 8103

Ochrona środowiska – studia Szczecin 2022 – otouczelnie.pl

Studia w Szczecinie 2022/2023 na kierunku Ochrona środowiska. Sprawdź jak wygląda rekrutacja, jakie zdawać przedmioty na maturze, gdzie studiować oraz jaka …

+ 여기에 표시

Source: www.otouczelnie.pl

Date Published: 5/22/2021

View: 5428

Podyplomowe » Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska

Studia przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w … H. Pobożnego 11,70-507 Szczecin lub na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych …

+ 여기에 더 보기

Source: www.wsmszczecin.uczelni.pl

Date Published: 7/22/2022

View: 1002

Prawo Ochrony Środowiska na US – aktualności

Obsługi Wniosków w WFOŚiGW w Szczecinie przedstawił zasady działania Wojewódzkiego … Studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska odbywają się dzięki …

+ 더 읽기

Source: wfos.szczecin.pl

Date Published: 6/16/2022

View: 8454

Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Studia podyplomowe Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska … Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul.

+ 여기에 보기

Source: www.am.szczecin.pl

Date Published: 5/15/2022

View: 7017

주제와 관련된 이미지 studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Kierunek ochrona środowiska – program studiów, praca, zarobki.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Kierunek ochrona środowiska - program studiów, praca, zarobki.
Kierunek ochrona środowiska – program studiów, praca, zarobki.

주제에 대한 기사 평가 studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin

 • Author: StudiaPL
 • Views: 조회수 3,081회
 • Likes: 좋아요 41개
 • Date Published: 2020. 1. 6.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=VWsH7vcIy84

Ochrona środowiska

Rekrutacja na ten kierunek została zakończona, jednak zachęcamy Cię do wypełnienia formularza listy rezerwowej.

Gdy zapisy zostaną ponownie uruchomione, powiadomimy Cię o tym!

Formularz kontaktowy

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania, Szczecina i Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Ochrona środowiska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA

dziedzina nauk inżynieryjno – techniczny – wiodąca, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – wiodąca,

dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo,

studia niestacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy, studia stacjonarne rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

Na studia drugiego stopnia KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3). Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów – opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w dziedzinie:

nauk inżynieryjno – technicznych,

nauk rolniczych.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

Prawo Ochrony Środowiska

W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Ochrony Środowiska” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 18.

Prawo Ochrony Środowiska I edycja (dla roku akademickiego 2021/2022)

Nazwa studiów podyplomowych: Prawo Ochrony Środowiska

Jednostka prowadząca: Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Cel studiów oraz program kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa ochrony środowiska. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z ochroną środowiska. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Program studiów podyplomowych obejmuje 19 przedmiotów (łącznie 240 godzin zajęć). Uczestnik studiów podyplomowych pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu ochrony środowiska będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Prawa ochrony środowiska jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz środowiskowego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska otrzymały dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz zostały objęte patronatami następujących instytucji:

1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie;

3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wykaz przedmiotów

Legislacja środowiskowa Wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska Międzynarodowe prawo środowiska Unijne prawo środowiska Partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska Decyzje środowiskowe Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne Finansowe aspekty prawa ochrony środowiska Cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska Przestępstwa przeciwko środowisku Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska Ekoetyka Podstawy prawnej ochrony środowiska Ekoprawo w zamówieniach publicznych Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska System ocen oddziaływania na środowisko Ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym Materialne prawo ochrony środowiska Ochrona i korzystanie z zasobów leśnych

Plan studiów 2021/2022

Sylabusy

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim pracownicy administracji publicznej, instytucji związanych z ochroną środowiska, podmioty korzystające ze środowiska, prawnicy.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a).

W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska.

Limit przyjęć: minimum 24 – maksimum 30 osób.

Opłaty: 3.500,00 zł

!!! Uwaga! Nasze studia otrzymały dofinansowanie WFOŚiGW co oznacza obniżenie opłaty o ok. 45 % w zależności od ilości zapisanych uczestników*

* obniżenie o ok. 45 % liczone jest przy założeniu 24 uczestników

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK – możliwa od 14 czerwca 2021 r.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– odpis dyplomu ukończenia studiów.

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

Portiernia z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”

Kontakt:

Kierownik studiów – dr hab. Anna Barczak, prof. US

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

e-mail: [email protected]

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Ewa Szubert

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

email: [email protected]

tel. 91 444 28 18

(preferowany kontakt poprzez e-mail)

Szczecin 11 uczelni – rekrutacja

Niezależnie od tego, na jaki tryb studiów się zdecydujesz, zostaniesz uposażony w dokładnie taki sam zestaw wiedzy i umiejętności, jak inni przyszli absolwenci Ochrony środowiska. Dlatego jeżeli marzysz o pogodzeniu nauki z pełnoetatową pracą lub jeśli chciałbyś mieć więcej wolnego czasu w ciągu tygodnia, możesz zdecydować się na studia niestacjonarne, których przebieg streści się do wybranych weekendów w miesiącu. Natomiast jeżeli zależy ci na zachowaniu ciągłości i regularności przyswajanej wiedzy, studia w trybie stacjonarnym będą idealnym rozwiązaniem.

Zastanawiałeś się kiedyś, czy szeroko pojęty rozwój cywilizacyjny, technologiczny, gospodarczy i ekonomiczny może nieść za sobą jakiekolwiek wady? Wysoka emisja szkodliwych gazów, będących produktem ubocznym działania fabryk i innych budynków przemysłowych, transport towaru dostawczymi pojazdami, wytwarzającymi ogromne ilości kłębów szkodliwego dymu, przeznaczanie pod wycinkę coraz większej liczby lasów – wszystko to przyczynia się do zwiększenia zachorowalności na choroby układu oddechowego, krążenia, a w skrajnych przypadkach także i nowotwory u wszystkich mieszkańców większych miast świata.

Zanieczyszczenie powietrza i wód gruntowych jest tak duże, że doświadczają tego również mieszkańcy terenów podmiejskich i wiejskich, a nieustannie rozwijająca się urbanizacja i degradacja pól uprawnych sprawia, że wieś istnieje tylko w teorii, coraz bardziej przypominając zabetonowane, zamurowane obszary miasta.

Jak się pewnie domyślasz, ludzie to nie jedyne ofiary galopującego postępu cywilizacyjnego. Wycinanie lasów deszczowych nierozerwalnie wiąże się z niszczeniem miejsc naturalnego bytowania wielu gatunków zwierząt, nieczęsto zagrożonych wyginięciem. Ekolodzy alarmują, że niektóre zwierzęta będzie można oglądać jedynie w programach przyrodniczych. Brak poszanowania dla roślinności przyczynia się do zubożenia różnorodności gatunkowej również w tym obszarze.

Ochrona środowiska to dział wiedzy, zajmujący się wykształceniem w studentach świadomości na temat otaczającego świata i doświadczanych przez planetę zagrożeń. Praca po studiach będzie związana z szerzeniem proekologicznej profilaktyki, bezpośredniej ochrony zagrożonych terenów oraz edukacją w zakresie ochrony środowiska.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

Studia na kierunku ochrona środowiska w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

2. Czego się nauczysz na studiach

Dzięki przedmiotom takim, jak między innymi:

Ekologia ogólna

Flora i fauna

Hydrologia i klimatologia

Zoologia

Botanika

Mikrobiologia w ochronie środowiska

Ekologia terenowa

Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych

Będziesz miał okazję zgłębić kwestie kluczowe dla zrozumienia konieczności wdrażania działań związanych z ochroną środowiska. Poznasz różnorodność przyrodniczą, determinującą konieczność podejmowania uzależnionych od specyfikacji danego środowiska działań. Dzięki całokształtowi przyswojonych umiejętności, uzupełnionych o wiedzę teoretyczną, staniesz się świadomym praktykiem swojego kierunku, zdolnym do podjęcia pracy w zawodzie.

3. Dla kogo te studia

Uwielbiasz nauki przyrodnicze, a zgłębianie tej wiedzy nie sprawia ci żadnego problemu? Los naszej planety i otaczającego środowiska nie jest ci obojętny? Uważasz, że warto wdrażać kolejne działania zmierzające do poprawienia jakości powietrza? Chciałbyś podjąć kierunek ściśle związany z prewencją w zakresie ochrony środowiska?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość powyższych pytań, to studia na kierunku Ochrona środowiska w Szczecinie może się okazać najlepszym z możliwych wyborów!

4. Wiedza i umiejętności

Naukę na Ochronie środowiska rozpoczniesz od przypomnienia sobie znanych już zagadnień biologicznych i chemicznych, które będą doskonałym fundamentem pod rozwój dalszych umiejętności kierunkowych. W trakcie studiów poznasz konkretne techniki w zakresie ochrony środowiska, dowiesz się, jakie działania należy wykonać mając do czynienia z danym ekosystemem, a także dowiesz się nieco o teorii, będącej doskonałym uzupełnieniem umiejętności praktycznych. Specjalności, wśród których wybierzesz najodpowiedniejszą, to:

Informacje

Studia przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.

Co absolwenci uzyskują:

dyplom studiów podyplomowych;

certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001.

Kadra:

Wykładowcami są wybitni teoretycy i praktycy, doświadczeni nauczyciele akademiccy Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, pracownicy jednostek administracji państwowej i eksperci z instytucji związanych z ochroną środowiska oraz pracownicy firmy prowadzącej szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością.

Przedmioty

Przedmioty realizowane w ramach procesu dydaktycznego studiów:

Proces integracji w dziedzinie ochrony środowiska. Przepisy obowiązujące w UE i Polsce;

Zarządzanie środowiskowe wg normy ISO 14001:2004. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego;

Pomoc publiczna dla inwestycji w ochronie środowiska. Źródła finansowania i pozyskiwanie środków;

Strategia zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska;

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko;

Gospodarka odpadowa. Problemy zagospodarowania odpadów oraz sposób postępowania z odpadami;

Odnawialne źródła energii;

Emisja do środowiska w przepisach prawnych. Największe problemy dla środowiska w praktyce;

System monitoringu i oceny środowiska;

Materiały niebezpieczne w transporcie lądowym, śródlądowym i morskim. Zapobieganie katastrofom ekologicznym w transporcie;

Analiza w ochronie środowiska.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

podanie na studia;

kwestionariusz osobowy;

kserokopia dowodu osobistego;

odpis dyplomu wyższej uczelni (inżynier, licencjat, magister);

kopia dowodu wpłaty całości lub pierwszej raty za studia.

Rekrutacja:

Zgłoszenia (podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego) przyjmujemy do 09 października 2010 r. Liczba miejsc ograniczona. Dokumenty należy złożyć lub przesłać pod adres: Akademia Morska w Szczecinie Instytut Inżynierii Transportu – (pok. 21) ul. H. Pobożnego 11,70-507 Szczecin lub na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

Wszelkich informacji udziela:

mgr inż. Piotr Śledziewski

Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Inżynierii Transportu

Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego

ul. H. Pobożnego 11, 70-507 Szczecin

pok. 205 A

tel.: 0-91 48 09 646

e-mail: [email protected]

Kierownik studiów:

dr inż. Wojciech Konicki

Akademia Morska w Szczecinie

ul. H. Pobożnego 11, 70-507 Szczecin

pok. 09

tel.: 0-91 48 09 621

키워드에 대한 정보 studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin

다음은 Bing에서 studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Scenariusz Lekcji Opowieści Z Narnii Wsip | Audiobook (Z Muzyką Filmową) # Rozdział 12 *Pierwsza Walka Piotra* \"Opowieści Z Narnii\"C.S. Lewis 100 개의 자세한 답변
See also  바람 의 나라 갑옷 | 바람의나라 현무불괴갑은 지금도 왜 최강의 갑옷일까?! 상위 21개 베스트 답변

See also  Rozważania Różańcowe Ze Św Maksymilianem | Różaniec: Tajemnice Chwalebne. Rozważania Ze Św. Maksymilianem Kolbe 상위 106개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Kierunek ochrona środowiska – program studiów, praca, zarobki.

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Kierunek #ochrona #środowiska #- #program #studiów, #praca, #zarobki.


YouTube에서 studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Kierunek ochrona środowiska – program studiów, praca, zarobki. | studia podyplomowe ochrona środowiska szczecin, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment