Przyporządkuj Okresom Geologicznym Najważniejsze Wydarzenia | Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia – Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 To Interesujące 이(가) 작성한 기사에는 조회수 4,813회 및 좋아요 249개 개의 좋아요가 있습니다.

przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości – przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W różnych czasach nasza planeta była zamieszkana przez kompletnie inne formy życia. Wygląd niektórych z nich był absolutnie fantastyczny, podczas gdy niektóre wydawały się nam dość znajome. Najbardziej znanymi i imponującymi stworzeniami przeszłości były z pewnością dinozaury. Zdominowały biosferę Ziemi na długie 145 milionów lat, dając początek niezliczonym gatunkom i formom. Jednak około 66 milionów lat temu nasza planeta po raz kolejny zmieniła swoich mieszkańców. Globalna katastrofa, w najkrótszym możliwym czasie według geologicznych standardów, zmiotła z powierzchni Ziemi prawie wszystkie zwierzęta cięższe niż 25 kg. Opuszczoną przestrzeń stopniowo zasiedlali nowi mieszkańcy – ssaki.
#ToInteresujące #

przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze …

Okres geologiczny Wydarzenie a) trias E) pojawienie się prymitywnych ssaków b) kreda B) p… | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!

+ 여기에 자세히 보기

Source: odrabiamy.pl

Date Published: 10/27/2021

View: 6371

Zadania z geologi polski, uzasadnij tam gdzie możesz. 1.Które …

Które zdanie mówiące o kolejności wydarzeń geologicznych jest prawdziwe? … Przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wygdarzenia które w nich …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: brainly.pl

Date Published: 8/15/2021

View: 6364

sprawdzian wiadomości w kl III gimnazjum – Szkolnictwo.pl

Przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia, które w nich nastąpiły: (4 p). a) karbon A działalność wulkaniczna, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: szkolnictwo.pl

Date Published: 11/8/2022

View: 6798

Najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Ziemi

Scharakteryzujesz najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Ziemi. … Przyporządkuj nazwę okresu do nazwy odpowiedniej ery: mezozoiczna.

+ 여기를 클릭

Source: epodreczniki.pl

Date Published: 2/21/2021

View: 958

Uporządkuj wydarzenia z dziejów geologicznych polski

Najważniejszym wydarzeniem z przeszłości geologicznej jest rozwój fauny … okresom) na osi dziejów geologicznych Ziemi przyporządkuj …

+ 더 읽기

Source: sprawdzianywyborne.pl

Date Published: 9/30/2021

View: 9534

주제와 관련된 이미지 przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości
Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości

주제에 대한 기사 평가 przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia

 • Author: To Interesujące
 • Views: 조회수 4,813회
 • Likes: 좋아요 249개
 • Date Published: 2022. 9. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=mkXpdgE4wjs

sprawdzian wiadomości w kl III gimnazjum

Celem testu jest sprawdzenie opanowanych wiadomości i umiejętności z zakresu elementów środowiska przyrodniczego Polski przez uczniów klas III gimnazjum. Uważam, że może on być wykorzystany przez nauczycieli geografii w sprawdzaniu i ocenianiu zaplanowanych osiągnięć gimnazjalistów. Mogą z niego korzystać nauczyciele pracujący z różnymi podręcznikami geografii. Sprawdza on dość dokładnie opanowane umiejętności i wiadomości w wyżej wymienionego działu.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI W KLASIE III GIMNAZJUM DO DZIAŁU : „ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI”

Czas trwania 45min.

1. Przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia, które w nich

nastąpiły: (4 p)

a) karbon A działalność wulkaniczna, złoża soli na Kujawach

b) trzeciorzęd B ruchy górotwórcze i powstanie złóż siarki

c) perm C zalew morski, pokłady kredy na Wyżynie Lubelskiej

d) kreda D ruchy górotwórcze, w wyniku których powstały Góry Kaczawskie

E ruchy górotwórcze, ciepły i wilgotny klimat, rozwój bujnej

roślinności

2. Podaj cechy rzeźby młodoglacjalnej wybierając z podanych określeń: (3 p)

a) liczne jeziora polodowcowe,

b) mała grubość osadów polodowcowych,

c) brak oczek wytopiskowych,

d) liczne wysokie pagóry morenowe,

e) wąskie i głębokie rynny polodowcowe

3. Rozpoznaj masę powietrza kształtującą pogodę w danym dniu: (2p)

a) 14 maja – temperatura powietrza o godz.12.00 wynosi +5oC, w nocy i rano przymrozki do –3oC, ciśnienie 1025hPa, wiatr N, połowa nieba zachmórzona, brak opadów

……………………………………………………………………………………………………….

b) 15 sierpnia – temperatura powietrza o godz. 12.00 wynosi +32oC, ciśnienie 1010hPa, wiatr S, bezchmurne niebo, mała wilgotność powietrza, brak opadów ………………………………………………………

4. Uszereguj wymienione obszary pod względem długości okresu wegetacyjnego, zaczynając od terenów o najdłuższym okresie wegetacyjnym: (4 p)

a) Karpaty c) Wyżyna Lubelska

b) Pojezierze Mazurskie d) Nizina Śląska

5. Dobierz do opisu regionu Polski jego nazwę: (1p)

Małe roczne amplitudy temperatur, krótkie łagodne zimy i lata, duże opady.

a) łódzki b) pomorski c) mazurski d) lubelski

6. Przyporządkuj glebom najważniejsze obszary występowania: (5 p)

a) mady A. Kujawy

b) inicjalne B. Karkonosze (Sudety)

c) czarne ziemie C. Wyżyna Krakowsko – Częstochowska

d) rędziny D. Wyżyna Sandomierska

e) czarnoziemy E. Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka

7. Podanym zbiorowiskom leśnym przyporządkuj miejsce ich występowania: (4p)

a) łęgi A. teren całej Polski

b) bory B. Nizina Mazowiecka

c) buczyny C. Regiel górny w Karpatach i Sudetach

d) grądy D. Regiel dolny w Karpatach i zachodnia Polska

8. Danym jeziorom przyporządkuj odpowiedni typ: (4 p)

a) Mamry A. rynnowe

b) Łebsko B. morenowe

c) Jeziorak C. sztuczne

d) Goczałkowickie D. Nadbrzeżne

9. Podaj znaczenie gospodarcze Bałtyku.(3 p)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

10. Wyjaśnij pojęcia: (3 p)

– park narodowy

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

– rozwój zrównoważony

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

– rekultywacja gleb

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

11. Spośród rzek wybierz dopływy Odry: (4 p)

Nysa Kłodzka, Nida, Raba, Barycz, Drwęca, Bóbr, Dunajec, Noteć

Karta odpowiedzi

Numer

zadania

Odpowiedź poprawna

Punkty

1.

a – E

b – B

c – A

d – C

0 – 4p

2.

Liczne jeziora polodowcowe, liczne wysokie pagóry morenowe, wąskie i głębokie rynny polodowcowe

0 – 3p

3.

Masa arktyczna

Masa zwrotnikowa kontynentalna

0 – 2p

4.

Nizina Śląska

Wyżyna Lubelska

Pojezierze Mazurskie

Karpaty

0 – 4p

5.

Pomorski

0 – 1p

6.

a – E

b – B

c – A

d – C

e – D

0 – 5p

7.

a – B

b – C

c – D

d – A

0 – 4p

8.

a – B

b – D

c – A

d – C

0 – 4p

9.

Rozwój transportu morskiego

Źródło surowców naturalnych

Rozwój rybołówstwa

0 – 3p

10.

– obszary o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, o szczególnych walorach przyrodniczych, naukowych, kulturowych i wychowawczych

– rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny społeczeństw niedoprowadzający do degradacji środowiska przyrodniczego

– przywrócenie ponownej wartości użytkowej gruntom rolnym i leśnym zdegradowanym

0 – 3p

11.

Nysa Kłodzka, Barycz, Bóbr, Noteć

0 – 4p

Łącznie max. 37 p. Możliwa zamiana punktów na ocenę.

37 – 35 p – bardzo dobry

34 – 29 p – dobry

28 – 20 p – dostateczny

19 – 13 p – dopuszczający

12 – 0 p – niedostateczny

Opracowała Dorota Barczyk

(4 p)(3 p)(2p)(4 p)(1p)(4p).(3 p)Karta odpowiedziNumerzadaniaOdpowiedź poprawnaPunkty1.a – Eb – Bc – Ad – C0 – 4p2.Liczne jeziora polodowcowe, liczne wysokie pagóry morenowe, wąskie i głębokie rynny polodowcowe0 – 3p3.Masa arktycznaMasa zwrotnikowa kontynentalna0 – 2p4.Nizina ŚląskaWyżyna LubelskaPojezierze MazurskieKarpaty0 – 4p5.Pomorski0 – 1p6.a – Eb – Bc – Ad – Ce – D0 – 5p7.a – Bb – Cc – Dd – A0 – 4p8.a – Bb – Dc – Ad – C0 – 4p9.Rozwój transportu morskiegoŹródło surowców naturalnychRozwój rybołówstwa0 – 3p10.- obszary o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, o szczególnych walorach przyrodniczych, naukowych, kulturowych i wychowawczych- rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny społeczeństw niedoprowadzający do degradacji środowiska przyrodniczego- przywrócenie ponownej wartości użytkowej gruntom rolnym i leśnym zdegradowanym0 – 3p11.Nysa Kłodzka, Barycz, Bóbr, Noteć0 – 4pŁącznie max. 37 p. Możliwa zamiana punktów na ocenę.37 – 35 p – bardzo dobry34 – 29 p – dobry28 – 20 p – dostateczny19 – 13 p – dopuszczający12 – 0 p – niedostatecznyOpracowała Dorota Barczyk

Uporządkuj wydarzenia z dziejów geologicznych polski

Oprócz niej utworzyły się i inne skały, np. opoki i gezy występujące na Wyżynie Lubelskiej.. Na ogołoconym z życia superkontynencie Pangea i w oblewającym jego brzegi oceanie Panthalassa panowało bezkrólewie.Uporządkuj wydarzenia w dziejach ziemi od najstarszego : a) wyginięcie dinozaurów , b) zlodowacenia ,c) pojawienie się życia , d) powstanie węgla kamiennego w Polsce ,e) powstanie Pangei.. 2009-05-04 21:27:25Zadanie: uporządkuj wydarzenia z dziejów palestyny, wpisując cyfrę 1 przy najwcześniejszym, a kolejne prze wydarzeniach następujących po sobie budowa .. w którym roku polski ksiąze Mieszko I zabrał Czechom Sląsk przy niemieckiej Przedmiot: Historia / Liceum: 3 rozwiązania: autor: wiola25 18.10.2010 (19:47)Ułóż poniższe punkty w odpowiedniej kolejności, tak aby tworzyły chronologiczny zapis geologicznych dziejów Polski.. C. zlodowacenie obszaru Polski.. B. Pierwszy etap fałdowania oraz wypiętrzania Gór Świętokrzyskich i Sudetów.. Utworzenie NSZZ “Solidarność” E.. 3600- 2600. w archaiku i proterozoiku powstały najstarsze jednostki strukturalne budujące dzisiejszy obszar Polski; na północy i północnym wschodzie utworzyło się krystaliczne podłoże platformy wschodnioeuropejskiej, na południu Masyw Czeski i .Nazwa okresu wzięła się od kredy, która powstała właśnie wtedy na terenie Niecki Nidziańskiej i wschodnich rejonów Polski..

Uporządkuj wydarzenia z dziejów geologicznych Polski (A-E) w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

Wydarzenia.. W tym celu wpisz do kwadratów właściwe oznaczenia literowe.. Proszę na teraz Zgłoś nadużycie Zadanie jest zamknięte.. Rozpoczęła się 570 mln lat temu i składała się z sześciu okresów: kambru, ordowiku, syluru, dewonu, karbonu i permu.. Powstanie gnejsów Gór Sowich.. Rozwiązania Podobne zadaniaPierwsze poważne próby uporządkowania stratygrafii, które mogłyby być używane na całej Ziemi, miały miejsce pod koniec XVIII wieku.. B. powstanie złóż węgla kamiennego.. W kredzie powstał Pieniński Pas Skałkowy.. powstanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na pogórzu karpackim.. Powstanie Morza Bałtyckiego.. E. sfałdowanie i wypiętrzenie Karpat.Dalsza ewolucja Ziemi została podzielona na ery- te z kolei na okresy.. E. Sfałdowanie i wypiętrzenie Karpat.. Powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. W trzeciorzędzie miało miejsce największe nasilenie orogenezy alpejskiej.. powstanie złóż wapieni i kredy piszącej na wyżynie Lubelskiej.. Powstanie Morza Bałtyckiego.. B. Pierwszy etap fałdowania oraz wypiętrzania Gór Świętokrzyskich i Sudetów.. Question from @kika395 – Szkoła podstawowa – GeografiaUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu..

2010-02-02 19:13:58; Ponumeruj w kolejności chronologicznej wydarzenia historyczne.

Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Na początku paleozoiku – w kambrze – prakontynent Pangea podzielił się na kilkaIle kosztuje?. Powstanie rud miedzi.. Uporządkuj wydarzenia z dziejów geologicznych Polski (A-E) w kolejności od najstarszego do najmłodszego.. Panowanie Dawida.. Ustworzenie państwa po powrocie z Egiptu.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.Uporządkuj wydarzenia z dziejów Palestyny, wpisując cyfrę 1 przy najwcześniejszym, a kolejne prze wydarzeniach następujących po sobie: Budowa Świątyni w Jerozolimie.. B. Pierwszy etap fałdowania oraz wypiętrzania Gór Świętokrzyskich i Sudetów.. Jednym z najważniejszych badaczy tamtego okresu był Abraham Werner.. Powstanie rud miedzi.. Brutalne stłumienie przez władze wystąpień na Wybrzeżu F. Zamordowanie przez funkcjonariuszy SB księdza Jerzego Popiełuszki.Ssaki (200 mln.. Trzy pierwsze okresy zalicza się do starszego paleozoiku, a trzy kolejne do paleozoiku młodszego.. Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytanie Najnowsze pytania z przedmiotu Język niemieckiGeologiczna przeszłość Polski Współczesny wygląd naszej planety kształtował się przez miliardy lat.. kreda mezozoik.rozwiązane Uporzadkuj ponizsze wydarzenia z przeszlosci geologicznej polski w kolejności od najstarszego do najmlod p Reklama Odpowiedź 4.3 /5 5 kdjljhkjhdjs Odpowiedź: C,a,b Wyjaśnienie: Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?.

E. Sfałdowanie i wypiętrzenie Karpat.Uporządkuj wydarzenia z dziejów geologicznych Polski (A-E) w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

Okresa.. Wybór Karola Wojtyły na papieża D.. Najważniejszym wydarzeniem z przeszłości geologicznej jest rozwój fauny pierwsze zwierzęta rozwój lasów, ssaków, i oczywiscie pojawienie się człowieka.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Najmłodsza era w dziejach Ziemi trwa od ok. 65 mln lat temu do dziś.. Karty pracy ucznia.. Nadal na obszarze Polski istniało morze, jedynie Tatry były wyspą.sól kamienna i sól potasowa – powstanie złóż tego surowca wymaga obecności morza i ciepłego klimatu, co miało miejsce w permie (era paleozoiczna) i trzeciorzędzie (era kenozoiczna); sól kamienna uchodzi za jeden z najstarszych surowców mineralnych wydobywanych w polsce, znaczne ilości spotykamy w rejonie wieliczki, bochni, rybnika, żor …Uporządkuj wydarzenia geologiczne w kolejności od najstarszego do najmłodszego.. Zapytaj.onet.pl pomoże znaleźć odpowiedzi na każde Twoje pytanie.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. lat temu) 10. lat temu) Przełom paleozoiku i mezozoiku zapisał się w historii ziemi tragicznie – wymarło prawie 90% mieszkańców planety.. Powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej.. Powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej.. Ważne ery z przeszłości geologicznej Ziemi to archaiczna, proterozoiczna, paleozoiczna, mezozoiczna, kenozoiczna.Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia z dziejów powojennej Polski: A. Uchwalenie konstytucji PRL B. Wprowadzenie stanu wojennego C..

2011-09-08 16:38:48; Na podstawie przekroju geologicznego ponumeruj wydarzenia w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

prosze mam to na jutro:D Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: puchcio 24.5.2010 (22:00)Odpowiednim przedziałą (reom, okresom) na osi dziejów geologicznych Ziemi przyporządkuj wydarzenia geologiczne.. powstanie węgla brunatnego w bogatyni bełchatowie i koninie.. Połącz je strzałką.Rysunek w załączniku.POOOMOCY.. W skorupie ziemskiej oraz na jej powierzchni nieustannie zachodziły i zachodzą przemiany – zarówno gwałtowne, np. trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów, jak i powolne, np. wietrzenie skał czy ruchy masowe.Uporządkuj wydarzenia geologiczne z obszaru obecnej Polski w kolejności chronologicznej, umieszczając obok opisów tych wydarzeń kolejne numery 1, 2, .. Zobacz więcej.. Damian 119319 Polub to zadanie Do kolejnych wydarzeń należy dopisać następujące numery (w nawiasach dopisano erę i przybliżony okres):Historia geologiczna Polski.. B. Zlodowacenia.. E.Geologiczna przeszłość Polski Współczesny wygląd naszej planety kształtował się przez miliardy lat.. Skąd się bierze?. A. powstanie wapieni Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej, Tatr i Pienin.. Przeżyły wtedy tylko niektóre grupy roślin i zwierząt.. Przybycie Izraelitów.. Nadanie Izraelitom dziesięciu przykazań na górze Synaj.. pomocy .. Uporządkuj wydarzenia z dziejów geologicznych Polski (A-E) w kolejności od najstarszego do najmłodszego.. Dlaczego?. E. Sfałdowanie i wypiętrzenie Karpat.. W skorupie ziemskiej oraz na jej powierzchni nieustannie zachodziły i zachodzą przemiany – zarówno gwałtowne, np. trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów, jak i powolne, np. wietrzenie skał czy ruchy masowe.powstanie siarki w kotlinie sandomierskiej.. alpejskie ruchy górotwórcze, zlodowacenia plejstoceńskie, kaledońskie ruchy górotwórcze, utworzenie podłoża platformy wschodnioeuropejskiej, hercyńskie ruchy górotwórcze To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćKolejną erą w dziejach Ziemi była era paleozoiczna.. Czwartorzęd jest okresem wielkiego zlodowacenia obejmującego olbrzymie obszary kuli ziemskiej.. Powstanie Morza Bałtyckiego.. Zalewy wód i powstanie wapieni Wyżyny Krakowsko .Zadanie: uporządkuj wydarzenia z dziejów palestyny, wpisując cyfrę 1 przy najwcześniejszym, a kolejne prze wydarzeniach następujących po sobie budowa .. polska ważne wydarzenia z opisem .. Powstanie rud miedzi.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania W ciągu długich dziejów geologicznych na obszarach Polski zachodziło wiele wydarzeń geologicznych.Uporządkuj chronologicznie wybrane wydarzenia geologiczne.. Najpopularniejsze z tych wczesnych prób dzieliły skały skorupy ziemskiej na cztery typy: pierwszorzęd, drugorzęd, trzeciorzęd i czwartorzęd.Ułóż wymienione poniżej wydarzenia z dziejów życia na Ziemi w poprawnej kolejności, ponumeruj je.. D. wypiętrzenie Gór Świętokrzyskich i Sudetów..

키워드에 대한 정보 przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia

다음은 Bing에서 przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Zadania Z Chemii Organicznej Liceum | Wszechnica Chemii Organicznej - Matura - Chemia Organiczna 188 개의 자세한 답변
See also  유니세프 아동 친화 도시 | 천안시, 유니세프 아동친화도시 인증 선포/대전Mbc 29228 좋은 평가 이 답변

See also  하이브리드 엔진 오일 | 하이브리드 차량 전용 엔진오일 교환 및 설명 13552 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości

 • To Interesujące
 • ciekawe
 • interesujące
 • fakty
 • historie
 • Ziemia
 • dinozaury
 • człowiek
 • starożytna Ziemia
 • jaka była ziemia
 • wymieranie
 • Ewolucja
 • Ewolucja człowieka
 • kto żył po dinozaurach
 • Kenozoik
 • Antropogen
 • pierwsi ludzie
 • powódź zanklu
 • inwersja Magnetyczna Gaussa-Matuyama
 • australopiteki
 • Pliocen
 • hipoteza sawanny
 • śmierć dinozaurów
 • Epoka lodowcowa
 • kataklizmy
 • koniec świata
 • życie
 • Globalne ochłodzenie
 • jaka była ziemia miliony lat temu
 • jak powstał człowiek
 • Planeta
 • czujący człowiek

Jaka #Wyglądała #Ziemia #Po #Dinozaurach. #Rozkwit #Ludzkości


YouTube에서 przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jaka Wyglądała Ziemia Po Dinozaurach. Rozkwit Ludzkości | przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment