Przemoc W Szkole Praca Magisterska | Przemoc Rówieśnicza 상위 66개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “przemoc w szkole praca magisterska – PRZEMOC RÓWIEŚNICZA“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 SP Gronków 이(가) 작성한 기사에는 조회수 62,645회 및 좋아요 1,126개 개의 좋아요가 있습니다.

przemoc w szkole praca magisterska 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 PRZEMOC RÓWIEŚNICZA – przemoc w szkole praca magisterska 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

przemoc w szkole praca magisterska 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Przemoc i agresja w środowisku szkolny

Rodzaj pracy: licencjacka … Objawy przemocy fizycznej i psychicznej ………9. Rozdział II. … Zjawisko przemocy i agresji jest poważnym problemem w szkole.

+ 여기에 표시

Source: gotoweprace.eu

Date Published: 11/3/2022

View: 7020

Zjawisko agresji i przemocy w szkole Praca magisterska

Agresja i przemoc w szkole, są obecnie zjawiskami, na których skupiają się nie tylko prace naukowe z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, …

+ 여기에 더 보기

Source: apd.umcs.pl

Date Published: 7/9/2022

View: 9075

Przemoc w szkole, a bezpieczeństwo uczniów

Świetna praca dyplomowa, trzy badania, w aneksie kwestionariusze trzech badań: Kwestionariusz ankiety – do nauczycieli.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: pracedyplomowe.eu

Date Published: 4/27/2021

View: 8404

Przemoc i agresja w szkole na przykładzie uczniów ze szkoły …

Zobacz pracę na temat Przemoc i agresja w szkole na przykładzie uczniów ze … Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako …

+ 더 읽기

Source: www.pracedyplomowe.edu.pl

Date Published: 2/24/2022

View: 4814

Agresja i przemoc w polskiej szkole – diagnoza zjawiska

Problematyka agresji i przemocy w szkole może niektórym osobom wydawać się mało … (w ramach prac magisterskich) rozpoznających zjawisko agresji w szkole.

+ 더 읽기

Source: www.parpa.pl

Date Published: 6/8/2022

View: 777

주제와 관련된 이미지 przemoc w szkole praca magisterska

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 PRZEMOC RÓWIEŚNICZA. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

주제에 대한 기사 평가 przemoc w szkole praca magisterska

 • Author: SP Gronków
 • Views: 조회수 62,645회
 • Likes: 좋아요 1,126개
 • Date Published: 2017. 11. 9.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=16gYdk99w_Y

Przemoc i agresja w środowisku szkolny

Liczba stron: 65

Nazwa Szkoły Wyższej: WSH im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………3

Rozdział I. Przemoc ………………7

1. Pojęcie przemocy ……………7

2. Klasyfikacja form przemocy …………..8

3. Objawy przemocy fizycznej i psychicznej ………9

Rozdział II. Agresja i jej geneza ………….11

1. Pojęcie agresji ……………….11

2. Formy i rodzaje agresji w szkole ……….13

3. Przyczyny i cele zachowań agresywnych ………15

4. Agresja jako reakcja na frustrację ………….16

Rozdział III. Przemoc i agresja w środowisku szkolnym …….20

1. Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży .20

2. Fobia szkolna – psychiczne maltretowanie ucznia …….24

3. Przemoc wśród młodzieży ……………25

4. Przemoc ze strony nauczycieli ………….27

5. Skutki przemocy ………………29

6. Sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji ………29

Rozdział IV. Metodologia badań własnych …………35

1. Cel i problematyka badań ………….35

2. Pytania badawcze ………………36

3. Metoda, technika i narzędzie badań ……….36

4. Dobór próby w badaniach naukowych ……….39

5. Procedura badań …………….41

Rozdział V. Badania …………….42

1. Analiza wyników badań …………..42

2. Wnioski z przeprowadzonych badań ………..56

ZAKOŃCZENIE ……………..59

BIBLIOGRAFIA ……………..63

ANEKS ………………..65

WSTĘP

W miarę upływu lat naukowego zajmowania się pojęciem przemocy i agresji, powiększa się wiedza na ich temat, gromadzi się coraz więcej dowodów potwierdzających słuszność teoretycznych poglądów dotyczących genezy tych zjawisk. Początkowo stanowiły one przedmiot dociekań psychologicznych, nieco później socjologicznych i pedagogicznych. Ostatnio podejmowane są na całym świecie, także w Polsce, szeroko zakrojone badania interdyscyplinarne ujmujące jednocześnie wielostronne uwarunkowania przemocy i agresji. Od lat doskonalone są narzędzia i procedury diagnostyczne. Dzięki nim coraz lepiej poznajemy rozmiar zagrożenia, rodzaje zaburzeń zachowania i możliwości podejmowania czynności, mające na celu ich przeciwdziałania. Zjawisko przemocy i agresji jest poważnym problemem w szkole. Naukowcy twierdzą, że 15 – 17 % uczniów osobiście styka się ze zjawiskiem przemocy. Przemoc narusza podstawowe prawa każdego dziecka do życia. Dzieci uciekając się do tego typu zachowań sprawiają poważne trudności wychowawcze, gdyż ich zachowanie nacechowane jest brakiem zdyscyplinowania, które powoduje częste naruszenie szkolnego regulaminu i innych norm życia społecznego.

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wszystkie szkoły w Polsce mają obowiązek zapobiegania szerzeniu się agresji wśród dzieci i młodzieży. Zbyt poważne to zadanie, by pozostawić je wyłącznie nauczycielskiej intuicji i spontaniczności. Niezbędna jest znajomość odpowiedniej wiedzy oraz jej możliwych zastosowań w praktyce edukacyjnej.

Szkoła musi uczyć jak radzić sobie w sytuacjach stresowych. Jej obowiązkiem jest tworzenie dobrego klimatu i sprawiedliwe traktowanie uczniów, uczenie funkcjonowania w społeczeństwie oraz tolerancji dla innych kultur. Wychowanie tych młodych ludzi w szkole nie zawsze jednak zdąża w tak pożądanym kierunku. Bardzo częstym zjawiskiem w środowisku szkolnym, jest przemoc, agresja, niechęć i brak tolerancji w stosunku do inności rówieśników. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży na terenie szkoły, spowodowane są różnymi czynnikami.

Większość psychologów uważa, że niewłaściwe zachowania kształtują się pod wpływem życiowych doświadczeń. Źródłem agresywnych zachowań są przede wszystkim doświadczenia frustracyjne, które przebiegają pod wpływem silnych negatywnych emocji.

Największy wpływ na wychowanie dziecka ma w równej mierze rodzina, szkoła i rówieśnicy. Do tego dochodzą jeszcze geny, media, kościół, środowisko.

Dlatego też nie można obarczać odpowiedzialnością za wszystkie efekty wychowania tylko rodziców, albo tylko nauczycieli. Praca wychowawcza jest wspólna, dlatego też, ani rodzina, ani szkoła nie jest od tego zwolniona. Dla rozpatrywania problemu agresji i wyjaśnienia jej podłoża jest konieczne poznanie mechanizmów jej powstawania. Przemoc i agresja, definiowana jako zachowanie człowieka, którego intencją jest sprawienie cierpienia, wyrządzenie szkody, ograniczenie wolności, narzucenie władzy przy wykorzystaniu własnej siły fizycznej i psychicznej, nie są już właściwie tylko sytuacjami ekstremalnymi i nie wiążą się wyłącznie za światem przestępczym. Obok przemocy przestępczej szerzy się przemoc zwyczajna, codzienna. Akty agresji coraz częściej zaczynają stawać się środkami społecznego reagowania. Agresja i przemoc może być ujmowana jako indywidualne zachowanie się interpersonalne, jak również jako zjawisko społeczne.

„Agresja czy przemoc interpersonalna to czynności intencjonalnie podejmowane przez ludzi (np. specyficzne zachowanie się, aranżowanie określonej sytuacji), stanowiące zagrożenie bądź powodujące szkody w fizycznym, psychicznym i społecznym dobrostanie innych osób (tj. wywołujące ból, cierpienie, destrukcję, prowadzące do utraty cenionych wartości) ”. Jako zjawisko społeczne odnoszona jest nie do osobistych skłonności konkretnych jednostek, lecz do standardów norm i procesów regulujących zachowanie grupy. Pojęcia „przemoc” i „agresja” ze względu na ich wieloznaczność są trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Z jednej strony są to terminy pokrewne – dotyczą tych samych stanów i zachowań psychicznych. Z drugiej strony jednak różnią się – biorąc pod uwagę przyczyny, skutki i skalę tych negatywnych zachowań.

Ze względu na coraz większą skalę tych zjawisk, oraz ich licznych negatywnych skutków, zdecydowałam się na zbadanie i opisanie w mojej pracy problemu przemocy i agresji wśród uczniów w środowisku szkolnym. W pierwszym i drugim rozdziale opisane zostaną w sposób ogólny zjawisko przemocy i agresji, rodzaje zachowań jakie wywołują, oraz przyczyny i cele ich występowania. W kolejnym rozdziale poruszony zostanie problem przemocy i agresji w środowisku szkolnym: zachowania agresywne wśród młodzieży, fobia szkolna, przemoc ze strony nauczycieli, skutki jakie wywołuje przemoc oraz sposoby jej przeciwdziałania.

W czwartym rozdziale pracy opisana zostanie metodologia przeprowadzanych przeze mnie badań. W ostatnim rozdziale przedstawiona zostanie analiza wyników, oraz wnioski z moich badań.

Skala tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży zmusza mnie do zastanowienia się nad przyczynami i mechanizmami przemocy i agresji, oraz podjęcia działania w celu zapobiegania przemocy, zmniejszania agresji, a może i wyeliminowania tych zjawisk ze społeczności uczniowskiej. Brak reakcji, to przyzwolenie na przemoc, na rozwijanie się zachowań agresywnych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji – to przemoc i agresja będą jeszcze częstsze, ich formy będą bardziej okrutne. Agresja i przemoc staną się po prostu normalnością w środowisku szkolnym.

Zjawisko agresji i przemocy w szkole

Agresja i przemoc w szkole, są obecnie zjawiskami, na których skupiają się nie tylko prace naukowe z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, ale również poruszane są w wielu dyskusjach społecznych, ze względu na nagłaśnianie kolejnych przypadków stosowania ich w środowisku szkolnym. Zjawiska te przybierają na sile na przestrzeni ostatnich lat, dlatego należy je poznać, zdefiniować, opracować. Jest to konieczne po to, aby dostosować odpowiednią profilaktykę, która ma na celu zapobieganie agresji i przemocy w środowisku szkolnym.

Celem pracy było dążenie do zweryfikowania jak obecnie młodzież postrzega zachowania (czyny) agresywne, czy sama je stosowała bądź była ich ofiarą oraz w jaki sposób radzi sobie, kiedy jej własne cele mogą nie zostać zrealizowane z jakiegoś powodu.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano zjawisko agresji i przemocy poprzez określenie jego pojęcia, form zachowań agresywnych oraz przyczyn.

W rozdziale drugim dokonano próby wskazania profilaktyki agresji i przemocy, poprzez scharakteryzowanie jej odpowiednich programów.

W trzecim rozdziale omówiono metody pracy z uczniami, którzy przejawiają zachowania agresywne i przemoc poprzez metody pracy z grupą uczniów.

Czwarty rozdział zawiera metodologię badań własnych, gdzie wskazano na cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze, teren i przebieg badań oraz charakterystykę badanej próby uczniów z liceum ogólnokształcącego oraz technikum w niewielkich lubelskich miejscowościach.

W rozdziale piątym dokonano analizy badań własnych w oparciu o wyniki badań kwestionariuszowych.

Prace dyplomowe. Polskie prace dyplomowe w sieci

Wstęp 2

Rozdział I . SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 4

1. Socjalizacyjne zadania szkoły 4

2. Charakterystyka relacji interpersonalnych uczniów 11

Rozdział II. PRZYCZYNY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 20

1. Charakterystyka zachowań agresywnych wśród uczniów 20

2. Przyczyny szkolnej agresji 23

3. Najczęściej spotykane fazy zachowań agresywnych wśród uczniów 35

Rozdział III. OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE FUNKCJE SZKOŁY 37

1. Kryzys i wychowanie w polskiej szkole 37

2. Obowiązki w szkole w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 43

Rozdział IV. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAWCZE 51

1.Przedmiot i cel badań 51

2. Problem badawczy 52

3. Hipoteza tematu 53

4. Zmienne i wskaźniki 54

5. Techniki i narzędzia badawcze 56

Rozdział V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 65

Zakończenie 83

Bibliografia 85

Spis tabel 89

Spis wykresów 90

ANEKS 1 92

ANEKS 2 96

ANEKS 3 99

Świetna praca dyplomowa, trzy badania, w aneksie kwestionariusze trzech badań:

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Wstep

Rozdział I.

Przemoc jako zjawisko społeczne i problem środowiska szkolnego

1.1 Pojęcie przemocy i jej rodzaje

1.2 Zjawisko agresji

1.3 Przemoc i agresja w środowisku szkolnym

1.4 Przyczyny zachowań agresywnych

1.4.1 Wpływ środowiska rodzinnego

1.4.2 Wpływ szkoły na zachowania agresywne dzieci

1.4.3 Pozostałe przyczyny zachowań agresywnych młodzieży

1.5 Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym

Rozdział 2.

Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych

2.1 Przedmiot i cel badań

2.2 Problematyka badawcza i hipotezy badawcze

2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.4 Organizacja badań

Rozdział 3.

Analiza i interpretacja wyników badań

3.1 Struktura demograficzna badanych osób

3.2 Doświadczanie agresji przez uczniów

3.3 Najczęściej występujące rodzaje przemocy i agresji w środowisko szkolnym

3.4 Przyczyny agresji i przemocy

3.5 Najskuteczniejsze sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole kadry pedagogicznej

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Ankieta

키워드에 대한 정보 przemoc w szkole praca magisterska

다음은 Bing에서 przemoc w szkole praca magisterska 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  경력 웹 퍼블리셔 포트폴리오 | [Etc] 웹퍼블리셔 현직자 포트폴리오 | 합격 포폴 대방출 | 에이전시 취업 | 신입으로 웹 에이전시 취업하기 | 이력서 | 자소서 | 최종합격 상위 71개 답변
See also  메가 박스 군인 할인 | 조조 다음으로 싼 군인 영화할인 받는 법 64 개의 자세한 답변

See also  올해 무슨 해 | 2022년 무슨해/무슨띠/무슨년/60갑자 - (임인년,호랑이띠,검은호랑이해) 상위 71개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

PRZEMOC #RÓWIEŚNICZA


YouTube에서 przemoc w szkole praca magisterska 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 PRZEMOC RÓWIEŚNICZA | przemoc w szkole praca magisterska, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment