Ocenianie Kształtujące Informacja Zwrotna Przykłady | Ocenianie Kształtujące 상위 71개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady – Ocenianie Kształtujące“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Instytut Kształcenia Eko-Tur 이(가) 작성한 기사에는 조회수 6,008회 및 좋아요 48개 개의 좋아요가 있습니다.

ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Ocenianie Kształtujące – ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Z filmu dowiesz się, dlaczego warto w pracy z uczniem stosować Ocenianie Kształtujące! Poznasz główne założenia tego systemu oraz najważniejsze elementy OK.: cel lekcji, kryteria oceniania oraz informację zwrotną. Będziesz także wiedział, jakich błędów unikać przy motywowaniu ucznia.

ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Z czego składa się efektywna informacja zwrotna dla ucznia?

Przykłady treści informacji zwrotnej dla ucznia. (Przykład pochodzi z materiału do kursu CEO,. Ler oceniania kształtującego) …

+ 더 읽기

Source: spzawadkaosiecka.pl

Date Published: 10/11/2021

View: 4837

Ocenianie kształtujące to dawanie informacji pomagającej w …

przebiega proces uczenia się, aby: • Nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,. • Uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Zeszyt 3/str.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.ore.edu.pl

Date Published: 6/25/2022

View: 3283

Informacja zwrotna

Teraz zajmiemy się informacją zwrotną, czyli tym co jest istotą oceniania kształtującego. Informacja zwrotna (IZ) jest dialogiem nauczyciela z uczniem; …

+ 여기에 더 보기

Source: cku.zgora.pl

Date Published: 5/17/2022

View: 1687

Z czego składa się efektywna informacja zwrotna dla ucznia?

9 Przykłady treści informacji zwrotnej dla ucznia (Przykład pochodzi z materiału do kursu CEO, Ler oceniania kształtującego).

+ 여기에 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 10/28/2022

View: 7169

moduł iii dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i …

4 Przykład pochodzi z materiału do kursu CEO, Ler oceniania kształtującego. Page 9. 9. Warto rozsądnie wyważyć proporcje między liczbą prac „tradycyjnych”, tj …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sp17chorzow.edu.pl

Date Published: 5/3/2022

View: 1655

Zeszyt Dzielmy – Informacja zwrotna – psp7stalowa.pl

O ocenianiu kształtującym możemy w skrócie powiedzieć, że jest to dawanie uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć. Celem oceniania kształtującego …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.psp7stalowa.pl

Date Published: 3/25/2021

View: 8559

Informacja zwrotna – świadomy dialog nauczyciela z uczniem

Informacja zwrotna to istotna część strategii oceniania kształtującego. Stosując ją, nauczyciel nawiązuje szczególną relację z uczniem, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.zycieszkoly.com.pl

Date Published: 5/15/2021

View: 6392

주제와 관련된 이미지 ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Ocenianie Kształtujące. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Ocenianie Kształtujące
Ocenianie Kształtujące

주제에 대한 기사 평가 ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady

 • Author: Instytut Kształcenia Eko-Tur
 • Views: 조회수 6,008회
 • Likes: 좋아요 48개
 • Date Published: 2019. 4. 2.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=x9N03g5Joec

Z czego składa się efektywna informacja zwrotna dla ucznia?

Transkrypt

1

2 Z czego składa się efektywna informacja zwrotna dla ucznia? IZ zawiera cztery elementy: 1. Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia [+ +]. 2. Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [ ]. 3. Wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę [ Δ ]. 4. Wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej [ ].

3 Informacja zwrotna musi być ściśle związana z ustalonym wcześniej NACOBEZU IZ ma na celu przekazanie uczniowi konkretnych wskazówek wspierających uczenia się

4 Ad. 1. Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia [+ +] W każdej informacji zwrotnej ważne jest, aby nauczyciel na pierwszym miejscu docenił mocne strony pracy ucznia, a nie rozpoczynał od zaznaczania i wymieniania błędów. Jest to uzasadnione psychologicznie, ponieważ sukcesy motywują, uskrzydlają, wpływają na wzrost wiary we własne możliwości, budują poczucie sprawstwa, a także otwierają na przyjmowanie IZ. Dla efektywności informacji zwrotnej ważna jest wiara nauczyciela i ucznia, że jest on w stanie poprawić swoją pracę. Istnieje wiele sposobów wyrażenia komunikatów doceniających, dostosowanych do wieku i potencjału uczniów. Możesz na przykład napisać: Mocną stroną/ atutem Twojej pracy jest, Doceniam, Dobrze wykonałeś, Podoba mi się, Cieszę się, że, Zrobiło na mnie wrażenie, Bardzo dobre efekty osiągnąłeś w, Możesz być bardzo zadowolony z i podobne. Najważniejsze jest to, co następuje po zwrotach, gdyż uczeń musi wiedzieć za co dokładnie został doceniony. Sformułowanie Podoba mi się Twoja praca jest pustą pochwałą. Warto zauważyć, że plusów jest więcej niż minusów (patrz: następny punkt), stąd nasza sugestia, aby więcej doceniać niż wskazywać błędów.

5 Ad.2. Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [ ] Warto wykazać szczególną troskę o formułowanie komunikatów krytycznych, aby forma przekazu ułatwiała ich przyjmowanie. Przydatne mogą być takie sformułowania jak: Zauważyłam błąd w, Widzę, że w pracy brakuje, Zaznaczyłem pomyłki, Usterki, które dojrzałem/ znalazłem to, Zaobserwowałam, że, Wychwyciłam następujące błędy, Rzuciło mi się w oczy, Odnotowałam jeden/ kilka braków i wiele podobnych. Wymienione sformułowania i komunikat ja sprawiają, że uczeń odbiera je jako przejaw opieki nauczyciela, a nie chęć wytykania błędów. Niektórzy nauczyciele przywiązani są do innych form wskazywania słabych stron pracy, na przykład: Nie zrobiłeś, Nie wykonałaś, Niedobrze wpisałaś, Źle obliczyłeś, Niepoprawnie nazwałeś, Niewłaściwie podałaś i podobne. Różnica między podanymi przykładami jest łatwa do odkrycia. Sam/sama zdecydujesz, którą z nich chciałbyś/chciałabyś otrzymać, gdyby dotyczyła twojej pracy. Prawdopodobnie uczniowie czują to samo. Uczeń przyjmuje krytyczna ocenę, gdy ma pewność, że nauczyciel go akceptuje i jest mu życzliwy, chce z nim współpracować. Jeśli zauważy, że ocena mu pomaga i jest konstruktywna, wtedy ma niższy poziom lęku przed krytyką. Tak się dzieje, gdy uczniowi towarzyszy nauczyciel i daje mu wskazówki, jak poprawić pracę (patrz: następny punkt).

6 Ad. 3. Wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę [ Δ ] Delta [Δ] symbolizuje przyrost kompetencji ucznia. Trzecim elementem IZ jest pomoc w osiągnięciu tego przyrostu. Nauczyciel powinien przekazać uczniowi precyzyjne instrukcje do poprawy w taki sposób, aby zrozumiał, na czym polega popełniony błąd/ czego brakuje w pracy oraz jak wprowadzić korektę, aby efekt spełniał oczekiwania nauczyciela/ określone przez niego kryteria. Najprościej jest posługiwać się językiem instrukcji: Podaj, Zastąp, Zmień, Popraw, Przekształć, Napisz, Przepisz, Wymień, Nanieś poprawki, Skoryguj, Zwróć uwagę, Narysuj, Porównaj itp. Warto dopilnować, aby wskazówki były konkretne, sformułowane w sposób jasny i zwięzły, aby uczeń mógł postępować zgodnie z instrukcją. Instrukcja może być bardziej lub mniej szczegółowa, ale powinna być zawsze dostosowana do możliwości odbiorcy. Jeśli nauczyciel nie spełni tego warunku i poda zbyt ogólną lub niezrozumiałą instrukcję, uczeń nie poprawi pracy.

7 Ad. 4. Wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej [ ] Aby przyspieszyć rozwój uczniów, warto aby nauczyciel dawał im wskazówki nawet wtedy, gdy wszystko zrobili dobrze. Może wówczas zadbać, aby uczniowie poszerzali i pogłębiali posiadaną wiedzę, rozwijali swoje talenty, kształcili nowe umiejętności, a także pomagali innym uczniom w osiąganiu celów. Również ci uczniowie, którzy jeszcze nie osiągnęli wszystkich kryteriów sukcesu, mogą się rozwijać, gdy nauczyciel wskaże im kierunek i sposób pracy nad pożądanymi umiejętnościami. Istnieje wiele sposobów pobudzania mechanizmu napędzającego rozwój uczniów. Można na przykład: podać konkretne wskazówki dotyczące sposobu podniesienia jakości pracy, zachęcić do podjęcia nowego wyzwania, uświadamiając korzyści dla rozwoju, pobudzić do pracy, pokazując zachęcający cel, postawić pytanie wzbudzające refleksję na temat wykonanego zadania, podać źródło literatury (książki lub internet).

8 Wieloletnie doświadczenia nauczycieli pozwoliły zebrać kilka sposobów przekazywania IZ uczniom: klasyczny komentarz do pracy ucznia; różne kolory długopisu dla każdego elementu IZ, co pozwala uniknąć powtarzania instrukcji, czego dotyczą poszczególne części komentarza; ustalenie z uczniami, aby pozostawiali określone miejsce w pracy na komentarz nauczyciela; forma tabeli zawierająca kryteria i miejsce do wpisania wskazówek; umowne znaki i komentarz obok kryteriów do pracy; korzystanie z elektronicznej formy przekazania IZ, np. z funkcji recenzja w pakiecie aplikacji biurowych; ustna, czteroelementowa informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia; informacja zwrotna koleżeńska otrzymana od innego ucznia i zawierająca co najmniej dwa elementy: wskazanie tego, co jest dobre w pracy oraz błędów i braków;

9 Przykłady treści informacji zwrotnej dla ucznia (Przykład pochodzi z materiału do kursu CEO, Lider oceniania kształtującego)

10 JĘZYK POLSKI Zadanie monitorujące osiąganie celów lekcji na podsumowanie zajęć Kryteria dobrze wykonanej pracy: Do każdego z podanych wyrazów podstawowych dopisz wyraz pochodny, wskaż w nim podstawę słowotwórczą i formant. Nazwij formant. Robercie, wszystkie dopisane wyrazy są właściwe. Odróżniasz formanty, wszystkie nazwałeś prawidłowo. Popełniłeś jeden błąd, oddzielając formanty od podstaw słowotwórczych: w wyrazie czytanie formantem jest anie. Przeczytaj jeszcze raz w podręczniku akapit dotyczący tworzenia rzeczowników odczasownikowych. Następnie znajdź formanty w wyrazach: błądzenie, wsiadanie, poprawianie, widzenie. Sprawdzę jutro.

11 Język polski, SP Nacobezu IZ 1.umieścisz w odpowiednim miejscu, miejscowość, datę i nagłówek 2.zastosujesz trójdzielny podział: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, 3.formy grzecznościowe (np. Cię, Tobie, Wam) zapiszesz wielka literą, 4.zamieścisz pozdrowienia i podpis w zakończeniu listu. Δ Małgosiu, świetnie poradziłaś sobie z rozmieszczeniem elementów listu. Wierzę, że chciałabyś, aby pozostałe punkty nacobezu też zostały spełnione. Proponuję Ci dla utrwalenia zasad ortograficznych przydatnych do pisania listów, abyś: ++ +/ Aby to osiągnąć: 1. Przepisz wstęp i pierwsze zdanie rozwinięcia tak, aby graficznie rozdzielić te dwa elementy. 2. Znajdź w tekście listu wszystkie formy grzecznościowe. Przepisz zdania, w których one występują, pamiętając o zapisie wielką literą tych zwrotów. 1. Wykonaj ćwiczenia ze strony zeszytu ćwiczeń. A może spróbujesz poszukać przykładów listów w Internecie i podkreślić wyrazy napisane wielką literą?

12 JĘZYK OBCY Praca domowa Kryteria dobrze wykonanej pracy: 1. Napisz swój tygodniowy plan lekcji po angielsku. 2. Napisz poprawnie nazwy dni tygodnia i nazwy przedmiotów. Michale, wszystkie nazwy przedmiotów w języku angielskim napisałeś poprawnie. Wyrazy pisałeś bardzo starannie, co ułatwiło mi sprawdzanie. Zwróć uwagę na pisownię dni tygodnia, pamiętając o tym że w języku angielskim piszemy je zawsze wielką literą. Proponuję Ci, abyś zrobił dla siebie kolorowe karty wyrazowe (pokazywałam takie na lekcji) z nazwami dni. Proszę Cię, żebyś na następną lekcję przygotował listę swoich ulubionych lekcji w każdym dniu tygodnia.

13 Język obcy, GIM 1 8 zdań + Napisałaś list, który zawiera 2 Gdzie jesteś? + odpowiednią liczbę zdań 3 Czym – przyjechałaś/eś? i część informacji. Pamiętasz 4 Z kim jesteś na + wakacjach? o kolejności wyrazów. Użyłaś 5 Co tam robisz? (3 + niepoprawnej formy czynności) 6 Gdzie byłaś/eś – rodzajnika, zastanów się, przedtem? gdzie i popraw. Rzeczowniki 7 Dokąd – chciał(a)byś pisz wielką literą. jeszcze Napisz pracę jeszcze raz na pojechać? 8 Poprawność + wtorek, uzupełniając gramatyczna informacje i poprawiając zdań + błędy. 9 Prawidłowe użycie rodzajników

14 Język obcy, SP Nr.zad. Umiejętność +/- Wskazówki: 1. Rozumienie ze słuchu + Brawo! 2. Znajomość nazw mebli + Bezbłędnie 3. Rozumienie informacji +/- Naucz się słówek str Stosowanie rodzajników ein/eine, kein/keine 5. Czytanie ze zrozumieniem 6. Określanie położenia w pomieszczeniu 7. Używanie zaimków er, sie, es 8. Tworzenie tekstu a) Określanie wielkości b) Opis mebli c) Położenie mebli d) Poprawność gramatyczna zdań – Zrób ćwiczenie (pod tabelką) + Doskonale +/- Popracuj nad konstrukcją zdań. + Super! +/- Wypełniłeś punkty a, b, c i częściowo d. Zwróć uwagę na popełniony błąd in jest tylko w zwrocie in der Mitte.

15 Biologia, GIM

16 Przyroda, SP Sprawdzone 12 kwietnia 2012 r. Sylwio, dziękuję za terminowe oddanie wykonanej pracy. Jej poprawność, zgodnie ze schematem oceniania, jest następująca: (++) Korzystałaś z dwóch wszechstronnych źródeł wiedzy i wymieniłaś je w swojej pracy. (++) Podałaś po trzy przykłady zmian wywołanych w krajobrazie działalnością człowieka i siłami przyrody. (++) Podane przykłady są sugestywne. (++) Podane przykłady zostały podane w formie schematu. Sposób podania jest dość czytelny i przejrzysty. (++) Dla każdego z wybranych przykładów nazwę i ilustrację zmiany. (++) Wybrałaś do swoich przykładów trafne ilustracje. (+/-) Zapisałaś końcową tezę. Wzięłaś pod uwagę skutki opisanych zmian, nie znalazłam informacji o ich zasięgu. (+/-) Przyjęta teza jest trafna, ale jeszcze nie wyczerpująca. (++) Praca jest dość estetyczna. Trochę rażą miejsca po użyciu korektora. Δ Przepisz swoją tezę z zeszytu i dodaj do niej znalezione informacje o miejscach występowania, bądź wielkości obszaru tych zmian (czyli uzupełnij tezę informacją o zasięgu wymienionych w pracy zmian). Wydrukuj tekst i przyklej na miejscu starej tezy. Gratuluję poprawnej pracy, w przyszłości zwracaj uwagę na ostateczny szlif przemyśl wszystko, sprawdź jeszcze raz, dopiero pisz na czysto unikniesz błędów i poprawek. Jeśli decydujesz się na wykorzystanie komputera, to świetnie napisy też mogą być komputerowe. Dłużej z tym schodzi, ale za to jak wygląda! Oczekuję na poprawę do 19 kwietnia 2012 r. Życzę powodzenia.

17 Przyroda, SP Nacobezu Zadanie prawidłowo wykonane całości. Błędy w zadaniu w Uwagi 1. Wymieniasz rodzaje skali 2. Przedstawiasz podaną skalę we wszystkich formach. 3. Wiesz, jak obliczyć odległość rzeczywistą – Drugie zadanie Nie wymieniłeś nazwy świadczy o tym, trzeciego rodzaju skali. że znasz wszystkie rodzaje skali Bardzo dobrze poradziłeś sobie z zamianą centymetrów na metry oraz metró w na kilometry Wykorzystałeś w zadaniu umiejętność zamiany skali.

18 Edukacja wczesnoszkolna, SP

19 Edukacja wczesnoszkolna, SP Informacja zwrotna dla dzieci nieczytających (początek klasy I.)

20 ??? Który komentarz to informacja zwrotna OK? Przykłady komentarzy: I. Porażka! Niczego się nie nauczyłeś. Zapomniałeś o najważniejszych szczegółach. Zero korzystania ze wskazówek nauczyciela. Totalny brak odpowiedzialności za własną naukę. Jestem rozczarowana. II. Zadania są rozwiązane niedbale, bardzo dużo w nich błędów rachunkowych. Nie przeliczyłeś jednostek na obowiązujący układ SI. Dobrze wypisałeś dane i szukane, znasz obowiązujące prawa i zasady. Dobrze stosujesz wzory. Powinieneś dbać o czytelność pracy i porządek w obliczeniach. Dalszym etapem Twojej pracy powinno być samodzielne rozwiązywanie zadań ze zwróceniem uwagi na jej czytelność. III. Jacku! Dziękuję Ci za napisanie dobrej pracy. Bardzo dobrze poradziłeś sobie z odpowiedzią na pytanie z tematu. Pamiętałeś też o zasadach redagowania rozprawki. Wykazałeś się doskonałą znajomością lektury. Niestety nadal masz problem z ortografią, szczególnie z pisownią rz po spółgłoskach. Przypomnij sobie zasady i częściej korzystaj ze słownika ortograficznego. IV. Nieźle dobry.

21

22

23 Prezentacja zawiera materiały CEO pt. Istota i struktura IZ dla ucznia oraz publikacji Dzielmy się tym, co wiemy. Zeszyt 3: informacja zwrotna”.

Informacja zwrotna – świadomy dialog nauczyciela z uczniem

Informacja zwrotna może mieć formę komentarza pisemnego albo ustnego do pracy ucznia bądź prezentowanych przez niego wiadomości i umiejętności. Nie jest korzystne łączenie informacji zwrotnej ze stopniem. Uczniowie, widząc stopień pod pracą pisemną, najczęściej ignorują komentarz, pomimo iż zawiera cenne informacje dla ucznia, istotne dla jego dalszej nauki. Prawidłowo ułożona informacja zwrotna składa się z czterech elementów:

odnotowanie i docenienie tego, co w pracy jest dobre (++),

pokazanie tego, co wymaga poprawy oraz dodatkowej pracy ucznia (–),

konkretne wskazówki, w jaki sposób dokonać poprawy błędów (),

informacje dotyczące kierunku pracy w przyszołści ().

POLECAMY

Ważne jest, aby komentarz był rzeczowy, zawierał wszystkie powyższe elementy i był pomocą dla ucznia w jego uczeniu się i planowaniu pracy w przyszłości. Istotny jest również podmiotowy sposób zwracania się do ucznia, niweluje on dystans nauczyciel – uczeń oraz zmniejsza stres. Poprawny sposób konstrukcji komentarza wpływa na jego jakość. Ma on mieć przede wszystkim charakter wspierający. Używamy więc pochwał, np. „brawo”, „dobra robota” lub konkretnych instrukcji „popraw błędy, korzystając ze słowniczka ortograficznego”. Ważne jest, aby uczeń wiedział, jakie błędy popełnił, ale również w jaki sposób ma je najefektywniej poprawić. Istotne jest również ustalenie ram czasowych przeznaczonych na poprawienie błędów i kolejną informację zwrotną. Jak wspomniałam, to szczególna relacja nauczyciela z uczniem i nie jest ograniczona do jednej informacji zwrotnej. Stosujemy ją dopóty, dopóki uczeń jej potrzebuje, by osiągnąć wyznaczony cel i sukces. Konkretność komentarzy natomiast sprzyja szybkiemu poprawieniu błędów poprzez jasne wskazówki. Komentarze rozległe, zbyt opisowe nie sprzyjają poprawianiu błędów. Mogą one zniechęcić ucznia do przeczytania go ze zrozumieniem. Brak wskazówek, jak najefektywniej poprawić błędy, również może zniechęcić ucznia, zwłaszcza słabego. Ramy czasowe pozwalają natomiast na szybki proces i pracę na bieżąco, by uczeń mógł kontynuować swoje uczenie się. Jeśli błędów jest dużo, skupiamy się na jednym błędzie w pracy lub najwyżej dwóch. W przeciwnym razie taka informacja będzie dla ucznia frustrująca, nie będzie miała charakteru wspierającego. Korzystne będzie tutaj zastosowanie techniki „małych kroczków”. W każdej pracy pisemnej, nawet bardzo słabej, istotne jest znalezienie pozytywów i docenienie ich, nawet jeśli wydaje nam się, że ich nie ma. Wtedy odnosimy się do poprzednich prac ucznia, doceniając, to co już opanował lub starał się zastosować w pracy obecnej. Niedopuszczalne jest przekazanie uczniowi pracy z negatywnym komentarzem i wypunktowanie błędów. Zrodzi to przede wszystkim frustrację, a nawet agresję u ucznia i z pewnością zniechęci do poprawy błędów oraz zachwieje jego poczuciem wartości. Jeśli nauczycielowi trudno jest napisać komentarz wspierający, powinien ustawić się w pozycji ucznia lub przypomnieć sobie sytuację, podczas której piętrzące się problemy utrudniały mu rozwiązanie problemu. Wtedy z pewnością oczekiwał wsparcia i otuchy od osób z otoczenia, zwłaszcza jeśli jemu trudno było dostrzec jakiekolwiek pozytywy. Uczeń musi również zauważyć, że nauczyciel w pełni go akceptuje, dostrzega jedynie jego błędy i przede wszystkim jest przychylny uczniowi i chętny do współpracy. Jeśli krytyka jest konstruktywna i rzeczowa, to sprzyja pracy ucznia nad poprawą błędów i motywuje na przyszłość. Warto również pomyśleć o zmianie zadania dla ucznia, zwłaszcza, jeśli już na nim pracował i nie udało mu się poprawić błędów. Unikniemy wtedy nudy i braku energii do pracy nad sobą. Element dotyczący wskazówek do pracy w przyszłości jest bardzo istotny, gdyż pozwala na planowanie pracy ucznia w taki sposób, by w przyszłości osiągnąć sukces. Tutaj również konkretne komentarze są szalenie istotne. Jeśli praca ucznia jest wzorcowa, pomijamy element dotyczący poprawy błędów, natomiast skupiamy na rozwoju umiejętności ucznia lub pogłębieniu jego zainteresowań. Załóżmy, że komentarz dotyczy prawidłowo napisanego opowiadania, możemy zaproponować uczniowi napisanie notatki do gazetki szkolnej, na stronę internetową bądź udział w konkursie literackim.

Przykłady

Agatko, cieszy mnie Twoja znajomość zasad ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym. Prawidłowo uzupełniłaś większość wyrazów z lukami. Zwróć uwagę na pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach, w tym celu powtórz tę zasadę z uwzględnieniem wyjątków, które poznaliśmy. Napisz trzy zdania z wyrazami z rz, których pisownię najtrudniej ci zapamiętać i staraj się w przyszłości stosować te zasady.

Łukaszu, wykonałeś wszystkie działania zawarte w karcie pracy. Cieszy mnie, że bezbłędnie dodajesz i odejmujesz w zakresie 100. Kłopot sprawia ci jeszcze kolejność wykonywania działań. Zajrzyj, proszę, do zeszytu i przypomnij sobie te zasady oraz przykłady z lekcji, a następnie wykonaj jeszcze raz błędnie wykonane przykłady. W wolnej chwili wykonaj dla wprawy kilka dodatkowych przykładów.

Marzenko, wymyśliłaś zabawną historyjkę o przygodach robota Gucia. Historyjka składała się z wymaganych co najmniej 9 obrazków. Pamiętałaś o tytule komiksu i nadaniu imion poszczególnym bohaterom. W dymkach znalazły się króciutkie zwroty nadające historyjce dynamiki i humoru. Zadbałaś przy tym o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Historyjkę bardzo dobrze się czytało. Zachęcam cię do spróbowania swoich sił i zamieszczenia kolejnej historyjki w następnym numerze gazetki szkolnej „Piąteczka”.

Warto również pamiętać, że dużą wartość dla uczniów ma wzajemne uczenie od siebie. Uczniowie słabsi oprócz tego śmielej przyjmują uwagi krytyczne od kolegi niż od nauczyciela. Taką sytuację możemy wykorzystać dwojako. Ucznia zdolnego (doceniając go w ten sposób) możemy poprosić, aby popracował ze swoim kolegą i pomógł mu na przykład napisać prawidłowo zakończenie opowiadania, z napisaniem którego uczeń miał problem. Uczeń słabszy chętniej wysłucha komentarza od swojego kolegi, poprawi błędy i dopiero pokaże pracę nauczycielowi. Nauczyciel udziela wtedy komentarza w informacji zwrotnej dopiero w następnym etapie. Działa to wzmacniająco na ucznia i podnosi jego poczucie wartości.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem przy udzielaniu informacji zwrotnej są jej ramy czasowe. Ważne jest, aby została ona udzielona uczniowi szybko, wtedy zachowuje swoją wartość merytoryczną. W przeciwnym razie problem się rozmywa, uczeń traci motywację do poprawy błędów, chociażby dlatego, że zaabsorbowany jest już nowymi wyzwaniami i zadaniami szkolnymi, które przecież pojawiają się na bieżąco. Tu pojawia się problem, zwłaszcza jeśli nauczyciel ma do poprawy dużą ilość prac i jeszcze uczy w kilku klasach. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Pamiętajmy, że to od nas zależy, do ilu prac pisemnych w semestrze będziemy pisać informacje zwrotne, zwłaszcza że muszą być one merytoryczne i prawidłowo zbudowane. Nauczyciel dokładnie zastanawia się wtedy nad tym, czy zadania, które przedstawi uczniom, rzeczywiście sprawdzą zrozumienie i umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.

Pisanie komentarzy jest trudne i z pewnością trzeba się tego nauczyć, a tym samym wypracować swoją formę i kanon ich stosowania, tak aby spełniały swoją funkcję, były pomocne zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Ponieważ jest to czynność pochłaniająca bardzo dużo czasu, każdy może wymyślić sposób na usprawnienie swojej pracy. Czytałam o różnych sposobach wykorzystywanych przez nauczycieli. Niektórzy stosują różne kolory długopisów przy zapisie poszczególnych elementów informacji zwrotnej. Inni nauczyciele zapisują informację zwrotną w tabelach lub według ustalonych schematów. Ważne jest jednak, aby wtedy nie utracić podmiotowości przekazywanych informacji, co jest istotne. Nauczyciele zalecają również uczniom przeznaczenie konkretnych miejsc w zeszycie na ich zapis, co również porządkuje i umożliwia kontynuację dialogu. Pamiętamy przecież, że informacja zwrotna nie ogranicza się do jednego komentarza. Taki sposób zapisu pozwala na szybkie odnalezienie poprzednich komentarzy i odniesienie się na ich podstawie do postępów ucznia. Nauczyciel nie pamięta przecież wszystkich zaleceń udzielanych swoim podopiecznym.

Nie ma tutaj jakiejś gotowej recepty. Korzyści ze stosowania informacji zwrotnej są natomiast ogromne. Wszyscy zainteresowani dokładnie wiedzą, na jakim etapie uczenia znajduje się uczeń. Mam tutaj na myśli ucznia i nauczyciela, ale również rodziców, którzy, jeśli czytają komentarze, również są zorientowani, czego ich dziecko musi się nauczyć i co zrobić, aby poprawić błędy. Korzyść płynąca z takiego postępowania jest jeszcze jedna. Możemy wtedy przekonać rodziców do korzyści, jakie płyną dla ich dziecka ze stosowania w nauczaniu strategii oceniania kształtującego.

Reasumując, kiedy napiszemy swoje pierwsze informacje zwrotne, spójrzmy na nie krytycznym okiem i zastanówmy się, czy:

informacja zwrotna zawiera na początku pochwałę i docenienie w pracy ucznia, tego, co zrobił dobrze,

zwróciliśmy się do ucznia po imieniu,

nasz komentarz jest konkretny i dotyczy pracy ucznia,

zawiera on więcej pozytywnych uwag niż negatywnych,

zawiera konkretne wskazówki, w jaki sposób poprawić błędy,

zawiera uwagę dotyczącą rozwoju ucznia w przys…

키워드에 대한 정보 ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady

다음은 Bing에서 ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  한국 퍼실리테이터 협회 | 한국퍼실리테이터협회 체험과정 24 개의 정답
See also  광주 보건 대학교 평생 교육원 | 온텍트 비대면 사회복지사2급 자격증취득!! 광주보건대학교 원격평생교육원 최근 답변 129개

See also  Opaski Na Rękę Z Napisem | Wristbands From Securticket.Com Made Of Tyvek® 상위 21개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Ocenianie Kształtujące

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Ocenianie #Kształtujące


YouTube에서 ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Ocenianie Kształtujące | ocenianie kształtujące informacja zwrotna przykłady, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment