Narysuj Dowolny Prostokat O Przekatnych Lezacych Na Prostych | Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja Kąta Równego Danemu Na Danej Półprostej Ap 205 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych – Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja kąta równego danemu na danej półprostej AP“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Geometrywialnie 이(가) 작성한 기사에는 조회수 4,480회 및 좋아요 64개 개의 좋아요가 있습니다.

narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja kąta równego danemu na danej półprostej AP – narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Przedstawiam konstrukcję kąta równego podanemu kątowi tak, aby jedno z jego ramion należało do danej półprostej AP.
Inne konstrukcje dotyczące kątów:
https://www.youtube.com/watch?v=Mnq4sMQs108\u0026list=PLf-3mk7pixhbTsqucDRZXMdrwTEdZiVF9

narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Cechy przystawania trójkątów

Proste DA i BC są równoległe. … przekątna i jeden z boków jednego prostokąta są równe przekątnej i jednemu z … Narysuj dowolny odcinek a i kąt ostry α .

+ 여기를 클릭

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 5/1/2021

View: 9917

주제와 관련된 이미지 narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja kąta równego danemu na danej półprostej AP. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja kąta równego danemu na danej półprostej AP
Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja kąta równego danemu na danej półprostej AP

주제에 대한 기사 평가 narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych

 • Author: Geometrywialnie
 • Views: 조회수 4,480회
 • Likes: 좋아요 64개
 • Date Published: 2018. 10. 19.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=M1RJwT8qbj4

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Pierwsza cecha przystawania trójkątów

Przykład 1 Wiemy już, że jeśli dwie figury są przystające, to można je tak przekształcić (wykorzystując np. symetrię), aby pokryły się.

Z warunku przystawania odcinków (dwa odcinki są przystające, gdy mają równe długości) wynika, że trójkąty przystające muszą mieć odpowiednie boki równe. Z warunku przystawania kątów wynika, że trójkąty przystające muszą mieć odpowiednie kąty równe.

Chcąc sprawdzić, czy trójkąty są przystające, nie musimy porównywać ich wszystkich boków i wszystkich kątów. Możemy skorzystać z własności przystawania, zwanych cechami przystawania trójkątów.

I cecha przystawania trójkątów bok – bok – bok (bbb) Twierdzenie: I cecha przystawania trójkątów bok – bok – bok (bbb) Jeżeli dwa trójkąty mają odpowiadające sobie boki równe, to te trójkąty są przystające. Rh59rNAjrG2AE 1 Rysunek trójkątów przystających A B C oraz D E F z zaznaczonymi różnymi kolorami odpowiadającymi sobie bokami a, b, c. Jeżeli AB = DE , AC = DF , CB = FE , to trójkąt ABC jest przystający do trójkąta DEF .

Zapisujemy symbolicznie ∆ ABC ≡ ∆ DEF

Przykład 2 Skonstruujemy trójkąt A’B’C’ przystający do trójkąta ABC , korzystając z I cechy przystawania trójkątów.

Rysujemy trójkąt ABC , a następnie kolejno konstruujemy odpowiednie boki trójkąta A’B’C’ .

Przykład 3 RapleWMrcxC64 1 Rysunek kwadratu A B C D, którego przekątne przecinają się w punkcie E. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Przekątne dzielą kwadrat ABCD na 4 trójkąty. Trójkąty te mają odpowiednie boki równe, zatem na podstawie I cechy przystawania trójkątów stwierdzamy, że trójkąty ABE , BCE , CDE , DAE są przystające.

Podobnie można uzasadnić, że trójkąty otrzymane w wyniku podzielenia sześciokąta foremnego przekątnymi – są przystające, tak jak na rysunku. R1bFcla0ccwYV 1 Rysunek sześciokąta foremnego podzielonego przekątnymi na sześć przystających trójkątów. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A Ćwiczenie 1 Narysuj dwa przystające trójkąty, korzystając z pierwszej cechy przystawania trójkątów. Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Skonstruuj trójkąty przystające korzystając z równości ich boków.

iVDE27AxgL_d5e182

Druga cecha przystawania trójkątów

Trójkąt A’B’C’ przystający do danego trójkąta ABC można skonstruować również innym sposobem.

Konstruujemy najpierw kąt przystający do jednego z kątów trójkąta, np. kąta CAB . Na ramionach otrzymanego kąta odkładamy odcinki A’C’ i B’C’ , równe odpowiednio odcinkom AC i BC .

Łącząc punkty A’ i B’ ,otrzymujemy odcinek A’B’ . Można wykazać, że A ‘ B ‘ = AB . Trójkąty ABC i A’B’C’ mają zatem odpowiednie boki równe. Na podstawie I cechy przystawania trójkątów stwierdzamy, że trójkąty ABC i A’B’C’ są przystające.

Z przeprowadzonego eksperymentu wynika kolejna cecha przystawania trójkątów.

II cecha przystawania trójkątów bok – kąt – bok (bkb) Twierdzenie: II cecha przystawania trójkątów bok – kąt – bok (bkb) Jeżeli dwa boki i kąt zawarty pomiędzy nimi w jednym trójkącie, są równe dwóm bokom i kątowi zawartemu między nimi w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające. R1DNusYOOPlhg 1 Rysunek trójkątów przystających A B C oraz D E F z zaznaczonymi różnymi kolorami odpowiadającymi sobie bokami a, b i kątem między nimi. Jeżeli AB = DE , AC = DF , ∡ BAC = ∡ EDF to trójkąt ABC jest przystający do trójkąta DEF .

Przykład 4 W trapezie równoramiennym ABCD wysokości poprowadzone z wierzchołka D oraz z wierzchołka C odcięły dwa trójkąty, tak jak na rysunku. Wykażemy, że trójkąty te są przystające. R1MmMsykUM0Lz 1 Rysunek trapezu równoramiennego A B C D o wysokości długości 5 cm. Wysokości opuszczone z wierzchołków D i C na podstawę AB podzieliły ją na trzy odcinki: AE =2 cm, EF i FB. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Skorzystamy z II cechy przystawania trójkątów. Odczytujemy, że > AE > = > FB > = 2 cm > ED > = > CF > = 5 cm bo CF i ED są wysokościami trapezu. Ponadto > ∢ AED > = > ∢ BFC > = 90 ° Zatem w trójkątach AED i BFC dwa boki i kąt między nimi są odpowiednio równe. Na podstawie II cechy przystawania trójkątów stwierdzamy, że trójkąty te są przystające.

iVDE27AxgL_d5e268

Trzecia cecha przystawania trójkątów

RcANAo6L0ZSkr 1 Animacja. Animacja. Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Animacja.

Przykład 5 Utwórzmy trójkąt A’B’C’ przystający do trójkąta ABC .

Sformułujmy teraz trzecią cechę przystawania trójkątów.

III cecha przystawania trójkątów kąt – bok – kąt (kbk) Twierdzenie: III cecha przystawania trójkątów kąt – bok – kąt (kbk) Jeżeli bok i dwa przyległe do niego kąty w jednym trójkącie są odpowiednio równe bokowi i dwóm przyległym do niego kątom drugiego trójkąta, to trójkąty te są przystające. R2eaIS7Kc87VQ 1 Rysunek trójkątów przystających A B C oraz D E F z zaznaczonymi różnymi kolorami odpowiadającymi sobie kątami i bokiem między nimi. Jeżeli AB = DE , ∡ BAC = ∡ EDF i ∡ ABC = ∡ DEF , to trójkąt ABC jest przystający do trójkąta DEF .

Przykład 6 Punkt E jest środkiem odcinka AB . Proste DA i BC są równoległe. Wykażemy, że trójkąty ADE i BCE są przystające. Rq1SD89Yd0yGa 1 Rysunek odcinków AB i CD przecinających się w punkcie E, który dzieli odcinki na połowy. Przez punkty A, D oraz B, C poprowadzone dwie proste równoległe. Odpowiednie odcinki tworzą dwa trójkąty prostokątne A D E oraz C B E. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Zauważmy, że | AE | = | EB | gdyż punkt E jest środkiem odcinka AB .

> ∢ AED > = > ∢ BEC > – jako kąty wierzchołkowe

> ∢ DAE > = > ∢ CBE > – jako kąty naprzemianległe przy prostych równoległych R15wXOAcgOtXD 1 Rysunek odcinków AB i CD przecinających się w punkcie E, który dzieli odcinki na połowy. Przez punkty A, D oraz B, C poprowadzone dwie proste równoległe. Odpowiednie odcinki tworzą dwa trójkąty prostokątne A D E oraz C B E. W wierzchołkach A i B zaznaczone kąty proste. We wspólnym wierzchołku E zaznaczone kąty wierzchołkowe. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Wynika z tego, że bok AE i dwa leżące przy nim kąty w trójkącie ADE są równe bokowi EB i odpowiednim kątom w trójkącie CBE . Na podstawie III cechy przystawania trójkątów stwierdzamy, że trójkąty ADE i CBE są przystające, co należało wykazać.

Z przystawania trójkątów wynikają cechy przystawania trójkątów prostokątnych.

Ważne! Dwa trójkąty prostokątne są przystające, jeśli mają odpowiednio równe przyprostokątne

jedną z przyprostokątnych i przeciwprostokątną

przyprostokątną i kąt leżący naprzeciw tej przyprostokątnej

przeciwprostokątną i jeden z kątów ostrych

iVDE27AxgL_d5e390

Zastosowania cech przystawania trójkątów

Wiemy już, że każdy wielokąt wypukły można podzielić na trójkąty o wspólnym wierzchołku, który jest zarazem wierzchołkiem wielokąta. Jeśli dwa wielokąty podzielimy w ten sposób na tę samą liczbę przystających trójkątów, to na podstawie I cechy przystawania trójkątów stwierdzamy, że wielokąty te mają boki i kąty odpowiednio równe. Są więc przystające.

Już wiesz Dwa wielokąty są przystające, gdy odpowiadające sobie boki tych wielokątów są równe oraz odpowiadające sobie kąty są równe. R1KdgnlOt7pjS 1 Rysunek dwóch przystających pięciokątów foremnych. Zaznaczone odpowiadające sobie równe boki i odpowiadające sobie równe kąty. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Nie zawsze równość boków i równość kątów jest niezbędna do stwierdzenia przystawania wielokątów.

Przykład 7 Dla przykładu rozważmy dwa kwadraty. R7jzNeoDgKd2d 1 Rysunek dwóch kwadratów A B C D (poprowadzona przekątna BD) i E F G H (poprowadzona przekątna FH). Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Przekątna DB dzieli kwadrat ABCD na dwa przystające trójkąty prostokątne równoramienne ABD i BCD .

Podobnie przekątna HF dzieli kwadrat EFGH na dwa przystające trójkąty prostokątne równoramienne EFH i FGH . Jeśli więc przystające są trójkąty ABD i EFH lub ABD i FGH , to i kwadraty są przystające. Do przystawania trójkątów prostokątnych równoramiennych wystarcza równość ich przeciwprostokątnych. Zatem kwadraty ABCD i EFGH są przystające, gdy mają boki równe lub gdy mają równe przekątne.

Przystawanie kwadratów Twierdzenie: Przystawanie kwadratów Dwa kwadraty są przystające, jeżeli ich boki są równe lub równe są ich przekątne. Rl8C00jzWnvdd 1 Rysunek dwóch przystających kwadratów o bokach długości a oraz przekątnej d. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Przykład 8 Kwadraty, które nie są przystające. RhViOg2UVIzfA 1 Rysunek dwóch kwadratów o bokach różnej długości, które nie są przystające. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Przykład 9 Równość miar kątów i przekątnych nie wystarcza do stwierdzenia przystawania dwóch prostokątów. RC4xJ2y9TgQEY 1 Rysunek dwóch prostokątów mających wspólną przekątną. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. R1ehKTmLDsOja 1 Rysunek dwóch prostokątów z poprowadzonymi przekątnymi. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Poprowadźmy w każdym z dwóch prostokątów przekątną. Przekątna ta dzieli każdy prostokąt na dwa przystające trójkąty prostokątne. Aby prostokąty te były przystające, wystarczy, by wszystkie otrzymane tak trójkąty były przystające.

Możemy zatem na podstawie cech przystawania trójkątów określić warunki, jakie muszą spełniać dwa prostokąty, aby były przystające.

Dwa prostokąty są przystające, gdy

boki jednego prostokąta są równe bokom drugiego prostokąta

przekątna i jeden z boków jednego prostokąta są równe przekątnej i jednemu z boków drugiego prostokąta

przekątna i kąty przez nią utworzone z bokami w jednym prostokącie są odpowiednio równe przekątnej i kątom przez nią utworzonym z bokami w drugim prostokącie

Przykład 10 W rombie przekątne przecinają się pod kątem prostym. Punkt przecięcia dzieli każdą z nich na połowę.

Do przystawania dwóch rombów wystarczy zatem stwierdzenie równości ich przekątnych ( II cecha przystawania trójkątów).

Zapamiętaj! Dwa romby są przystające, gdy mają równe przekątne. R1eLoAxK3jKZ0 1 Rysunek dwóch przystających rombów o bokach jednakowej długości i poprowadzonych przekątnych. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

iVDE27AxgL_d5e521

A Ćwiczenie 2 Wskaż pary trójkątów przystających. R1Hjb4EvFNJVE 1 “Rysunek sześciu trójkątów o bokach długości: trójkąt A – 6 cm, 5 cm, 4 cm Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż rozwiązanie A i E

B i C

D i F

A Ćwiczenie 3 Dwa boki trójkąta ABC mają długości 8 cm i 13 cm . Dwa boki trójkąta DEF mają długości 8 cm i 5 cm .

Uzasadnij, że trójkąty te nie są przystające. Pokaż rozwiązanie Suma długości dwóch podanych boków trójkąta DEF jest równa długości jednego z boków trójkąta ABC – nie jest spełniony warunek budowy trójkąta.

A Ćwiczenie 4 Czy trójkąty na rysunku mogą być przystające? Jeśli tak – jaki warunek musi być jeszcze spełniony? RQzoEGeoVmi4S 1 Rysunek sześciu trójkątów. Dwa trójkąty ostrokątne – jeden o kątach 40 stopni, 80 stopni oraz drugi o kątach 80 stopni i 60 stopni. Dwa trójkąty rozwartokątne – jeden o kątach 10 stopni i 130 stopni oraz drugi o kątach 130 stopni i 30 stopni. Dwa trójkąty prostokątne – jeden o kątach 2x i x oraz drugi o kącie 50 stopni. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż rozwiązanie Aby te trójkąty były przystające, jeden z boków jednego trójkąta musi być równy odpowiedniemu bokowi drugiego trójkąta. Te trójkąty nie są przystające. Te trójkąty nie są przystające.

A Ćwiczenie 5 Rabatkę kwiatową w kształcie kwadratu o boku długości 2 m podzielono przekątnymi na 4 części. Na każdej z części posadzono inny rodzaj kwiatów. Oblicz pole powierzchni, jaką zajmuje każdy rodzaj kwiatów. Pokaż rozwiązanie 1 m 2

B Ćwiczenie 6 Wysokość podzieliła trójkąt równoboczny na dwa trójkąty. Wykaż, że trójkąty są przystające. Podaj miary kątów każdego z tych trójkątów. Pokaż rozwiązanie 60 ° , 30 ° , 90 °

B Ćwiczenie 7 Punkt S jest środkiem okręgu. Uzasadnij, że trójkąty ABC i ACE są przystające. RXwrxmdad82mr 1 Rysunek okręgu o środku w punkcie S i średnicy AC. Na średnicy zbudowane dwa trójkąty prostokątne A C E oraz A B C. Dłuższe przyprostokątne obu trójkątów mają długość 8 cm. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż rozwiązanie Trójkąty wpisane w okrąg i oparte na średnicy są prostokątne. Przystawanie trójkątów ACE oraz ABC wynika z cech przystawania trójkątów prostokątnych.

A Ćwiczenie 8 Trójkąty ABC i DEF są przystające. Zapisz, które boki i które kąty są równe. R1cjWEmiESzk1 1 Rysunek trójkątów A B C oraz D E F. W trójkącie A B C kąt B A C ma miarę 34 stopnie. W trójkącie D E F kąt E D F ma miarę 23 stopnie. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż rozwiązanie > AC > = > DF > , > AB > = > EF > , > BC > = > DE >

> ∡BAC > = > ∡EFD > = 34 °

> ∡ACB > = > ∡EDF > = 23 °

> ∡ABC > = > ∡DEF > = 123 °

RFP2E69KKyjxL Ćwiczenie 9 Która z podanych równości jest prawdziwa? α = 100 °

γ = 35 °

d = a

a = f

α + β = γ + δ

iVDE27AxgL_d5e741

A Ćwiczenie 10 Trójkąt ABC taki, że > AB > = > BC > podzielono wysokością poprowadzoną z wierzchołka B na dwa trójkąty przystające. Podaj miary kątów każdego z tak otrzymanych trójkątów. RMj1MVOamuwDx 1 Rysunek trzech trójkątów A B C. Pierwszy trójkąt prostokątny równoramienny. Drugi trójkąt równoramienny o kącie między ramionami równym 50 stopni. Trzeci trójkąt rozwartokątny równoramienny o kącie przy podstawie równym 30 stopni. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż rozwiązanie 45 ° , 45 ° , 90 ° 65 ° , 25 ° , 90 ° 30 ° , 60 ° , 90 °

RJjU5GsWq8d4n Ćwiczenie 11 Czy trójkąty ABC i DEF są przystające? Tak, ponieważ > AC > = > DE > mają jeden bok równy i kąty przy tym boku o tych samych miarach.

mają jeden bok równy i kąty przy tym boku o tych samych miarach. Nie, ponieważ > AC > = > DE > mają jeden bok równy, ale miary kątów przy tym boku są różne.

mają jeden bok równy, ale miary kątów przy tym boku są różne. Tak, ponieważ > AC > = > DE > mają jeden bok równy, ale miary kątów przy tym boku są różne.

mają jeden bok równy, ale miary kątów przy tym boku są różne. Nie, ponieważ > AC > = > DE > mają jeden bok równy i kąty o tych samych miarach.

C Ćwiczenie 12 W równoległoboku ABCD poprowadzono przekątne, które przecinają się w punkcie E . Uzasadnij, że przystające są trójkąty AEB i DEC AED i CEB Pokaż wyjaśnienie Wskazówka – skorzystaj z pierwszej cechy przystawania trójkątów.

A Ćwiczenie 13 Narysuj dowolny odcinek a i kąt ostry α .

Skonstruuj trójkąt w którym dwa boki są równe a , natomiast kąt między nimi jest równy α prostokątny, w którym jeden z kątów ma miarę α , natomiast przyprostokątna leżąca przy tym kącie jest równa a w którym jeden z kątów jest równy α , drugi 1 2 α , natomiast bok leżący między nimi jest równy a Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Skorzystaj z odpowiedniej cechy przystawania trójkątów.

A Ćwiczenie 14 Narysuj dwa dowolne odcinki a i b oraz kąt α . Skonstruuj trójkąt o bokach a , b i kącie między nimi α równoległobok o bokach a , b i kącie między nimi α trapez prostokątny, w którym dwa boki są równe a , b i kąt między nimi jest równy α Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Konstrukcje wykonuj za pomocą linijki i cyrkla. Konstruując równoległobok oraz trapez, narysuj najpierw dwie odpowiednie proste równoległe.

C Ćwiczenie 15 Wykaż, że pole trapezu ABCD jest równe polu trójkąta ADF . RDsElssqsYfaE 1 Rysunek trapezu równoramiennego A B C D. Punkt F leży na przedłużeniu prostej AB za punktem B. Punkt E dzieli ramię CB trapezu na dwie połowy długości 2 cm. Wierzchołki trapezu A i D oraz punkt F tworzą trójkąt A D F. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Uzasadnij najpierw, że trójkąty BEF i CDE są przystające.

C Ćwiczenie 16 Uzasadnij, że pole równoległoboku ABCD jest czterokrotnie większe od pola trójkąta AOB . R1JZylCaBO0b3 1 Rysunek równoległoboku A B C D, którego przekątne przecinają się w punkcie O. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż wyjaśnienie Wykaż, że trójkąty AOB oraz DOC to para trójkątów przystających. Podobnie trójkąty AOD oraz BOC to para trójkątów przystających.

RXTUYeXmeKzwb Ćwiczenie 17 Przejdź do ćwiczenia Jeśli przekątna jednego kwadratu jest równa przekątnej drugiego kwadratu, to kwadraty te są przystające.

Każde dwa trójkąty równoboczne są przystające.

Pola trójkątów przystających są równe.

Przekątne dzielą równoległobok na cztery trójkąty przystające.

iVDE27AxgL_d5e999

A Ćwiczenie 18 Wykaż, że trapez ABCD jest równoramienny. RZ4QgvtLytRyQ 1 Rysunek trapezu A B C D, którego wysokość ma długość 5 cm. Poprowadzone z wierzchołków górnej podstawy wysokości podzieliły dolną podstawę na trzy odcinki. Pierwszy odcinek AE =2 cm, drugi odcinek EF i trzeci odcinek FB =2cm. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Uzasadnij najpierw, że trójkąty AED i BCF są przystające.

B Ćwiczenie 19 Wykaż, że jeśli dwa trójkąty równoboczne mają równe wysokości, to są przystające. Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Trzy wysokości trójkąta równobocznego są równe. Każda z nich jest prostopadła do odpowiedniego boku. Dzielą one trójkąt równoboczny na przystające trójkąty.

B Ćwiczenie 20 Sprawdź, czy jeśli w równoległoboku dwie wysokości są równe to jest on rombem. Pokaż rozwiązanie Tak Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Narysuj równoległobok i jego dwie wysokości. Uzasadnij, że jeśli te wysokości są równe, to przystające są trójkąty, których bokami są odpowiednie boki rombu i wysokości.

A Ćwiczenie 21 Podaj cechę przystawania trójkątów równobocznych. Pokaż rozwiązanie Dwa trójkąty równoboczne są przystające, jeżeli ich boki są równe.

B Ćwiczenie 22 Sformułuj warunek, jaki muszą spełniać dwa równoległoboki, aby były przystające. Pokaż rozwiązanie Na przykład: dwa równoległoboki są przystające, jeżeli ich nierównoległe boki są równe i kąty między nimi zawarte są odpowiednio równe.

B Ćwiczenie 23 W jakim przypadku trapezy przedstawione na rysunku będą przystające? RuaaJq9hKAyCi 1 Rysunek trapezu A B C D z poprowadzoną przekątną BD oraz trapezu A prim B prim C prim D prim z poprowadzoną przekątną B prim D prim. Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0. Pokaż wyjaśnienie Wskazówka

Trapezy będą przystające, jeżeli odpowiednie trójkąty, na które są podzielone, będą przystające.

키워드에 대한 정보 narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych

다음은 Bing에서 narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  엘리베이터 탈출 꿈 | 엘리베이터를 타는 꿈은 어떤 의미일까요? / 읽어주는 꿈해몽 / 1분 꿈풀이 64 개의 자세한 답변
See also  마을 지도 만들기 | 지니마을 지도 만들기 | 우리 동네 길 찾기 | 호기심 동화★지니키즈 빠른 답변

See also  Ka Figaro Próba Życia Pdf | K.A. Figaro \"Próba Życia\" Audiobook. Czyta Iwona Milerska 100 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja kąta równego danemu na danej półprostej AP

 • kąt
 • konstrukcja
 • konstrukcja kąta
 • prosta
 • półprosta
 • geometria
 • figury płaskie
 • matematyka
 • jak narysować
 • wykreśl
 • egzamin ósmoklasisty
 • egzamin gimnazjalny
 • matura
 • podstawowa
 • rozszerzona
 • konstrukcje
 • zadanie
 • narysuj
 • zbuduj
 • zadanie z treścią
 • zadanie tekstowe
 • figury
 • kwadrat
 • kąt ostry
 • odcinek

Kąt #/ #Przenoszenie #/ #Konstrukcja #kąta #równego #danemu #na #danej #półprostej #AP


YouTube에서 narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Kąt / Przenoszenie / Konstrukcja kąta równego danemu na danej półprostej AP | narysuj dowolny prostokat o przekatnych lezacych na prostych, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment