Napisz Jaki Rodzaj Administracji Reprezentują Wymienione Instytucje | Administracja Publiczna Coraz Bardziej Zaawansowana Technologicznie 상위 21개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje – Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ERP-VIEW.PL 이(가) 작성한 기사에는 조회수 28회 및 좋아요 없음 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie – napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Innowacje technologiczne zmieniają sektor publiczny. Wdrażane systemy informatyczne umożliwiają świadczenie e-usług przez administrację publiczną, dzięki czemu każdy może mieć urząd na ekranie komputera.

napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Napisz, jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje …

Napisz, jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje. Wojewoda małopolski- Mazowiecki kurator… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.

+ 더 읽기

Source: brainly.pl

Date Published: 6/20/2021

View: 2016

Napisz, jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje …

Napisz, jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje. Wojewoda małopolski- Mazowiecki kurator oświaty- Komenda Główna Policji-

+ 여기에 표시

Source: pl-study.com

Date Published: 4/25/2021

View: 8649

Rodzaje instytucji i organów – European Union

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu wspiera kraje UE na poziomie operacyjnym i technicznym w skutecznym wdrażaniu prawa unijnego w dziedzinie azylu. Strona …

+ 여기에 표시

Source: european-union.europa.eu

Date Published: 12/23/2022

View: 5411

Różne szczeble administracji – współpraca z organizacjami

Administracja publiczna to całokształt działań prowadzonych przez różne podmioty, organy i instytucje na rzecz realizacji interesu publicznego.

+ 여기에 표시

Source: poradnik.ngo.pl

Date Published: 4/10/2021

View: 7865

SŁOWNIK POJĘĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Instytucje administracji publicznej są … W pracę nad słownikiem zaangażowało się 20 naukowców, reprezentujących liczne ośrodki akademickie w Polsce, m.in.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.nist.gov.pl

Date Published: 1/26/2021

View: 3475

ORGANY NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY – SEKA S.A.

Są to instytucje wyznaczone przez państwo, a ich działalność … która reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.seka.pl

Date Published: 4/19/2021

View: 8092

Matura – WOS – testy i odpowiedzi – Egzaminy.edu.pl

Zad. 19. A. Politycznie niezależna od rządów państw członkowskich instytucja, która reprezentuje całą Unię Europejską i dba o jej interesy.

+ 여기에 표시

Source: egzaminy.edu.pl

Date Published: 11/23/2022

View: 2762

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego– uwarunkowania …

instytucji administracyjnych, jej struktur organizacyjnych oraz na zachowanie … cześnie nie precyzuje ona, jaki rodzaj zadań i przez kogo miałyby być …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.senat.gov.pl

Date Published: 9/6/2021

View: 7841

Organizacje pozarządowe – WOS – Bryk.pl

d) organizacje mniejszości, które działają na rzecz grup mniejszościowych różnego rodzaju, np. wyznaniowych, narodowych, reprezentują ich interesy;.

+ 여기에 표시

Source: www.bryk.pl

Date Published: 8/8/2022

View: 941

주제와 관련된 이미지 napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie
Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie

주제에 대한 기사 평가 napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje

  • Author: ERP-VIEW.PL
  • Views: 조회수 28회
  • Likes: 좋아요 없음
  • Date Published: 2016. 6. 21.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=MTrqEjvrpFg

Napisz, jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje. Wojewoda małopolski- Mazowiecki kurator oświaty- Ko

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

E-Mail* Captcha* 5+5+17-4:3=? ( )

Rodzaje instytucji i organów

Agencja wykonawcza EASME zarządza unijnymi programami, które pomagają małym firmom zachować konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa.

Różne szczeble administracji – współpraca z organizacjami

Samorząd terytorialny to ogół mieszkańców zamieszkujących określone terytorium. Tak więc, samorząd gminny to wszyscy mieszkańcy gminy, powiatowy to mieszkańcy powiatu, zaś samorząd wojewódzki to wspólnota wszystkich mieszkańców danego regionu. Wbrew temu co się powszechnie sądzi – samorząd to nie tylko radni albo urząd, lecz wszyscy obywatele, którzy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium.

Samorząd jest swego rodzaju obowiązkową formą organizacji mieszkańców jakiegoś obszaru, mających wspólne interesy i potrzeby. Każda jednostka samorządu – 2477 miast i gmin, 314 powiatów oraz 16 województw – ma osobowość prawną i jest niezależnym podmiotem prawa. Co ważne, ustawy wyraźnie stwierdzają, że każdy z samorządów działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Działalność samorządów jest pod względem legalności nadzorowana przez państwo (wojewodowie, premier, izby obrachunkowe, NIK), które może ingerować tylko w sytuacjach naruszania przez samorząd prawa. Niezależność samorządów podlega ochronie sądowej – mogą się one odwoływać od decyzji nadzorczych do sądów. Sądy rozstrzygają również spory kompetencyjne pomiędzy administracją samorządową i rządową oraz pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny jest najważniejszą formą samorządności rozumianej jako przesunięcie w obrębie administracji publicznej kompetencji do załatwiania pewnej grupy spraw – odebranie ich scentralizowanej administracji rządowej i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy dotyczą. Samorządom na mocy ustaw powierzono wykonywanie zadań z zakresu administracji lokalnej i regionalnej.

Działanie samorządów wiąże się ze stosowaniem zasady subsydiarności (pomocniczości), która zakłada, że sprawowanie władzy publicznej powinno spoczywać w rękach instytucji najbliższych zainteresowanym obywatelom. Zadania i kompetencje oraz środki finansowe winny być przydzielane w pierwszej kolejności gminom. Nie należy jednostce wyższego rzędu (powiatowi, województwu) powierzać zadań, które mogą być wykonane przez jednostkę mniejszą. Przekazanie tych zadań na poziom wyższy (powiatu lub województwa) może nastąpić tylko wtedy, gdy ich wykonanie przekracza możliwości poziomu niższego (gminy). Administracja rządowa powinna więc zajmować się tylko tymi zadaniami, którym nie podołają samorządy żadnego z trzech szczebli. Dzięki wprowadzeniu tej zasady, obywatele znakomitą większość indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej załatwiają w swoich gminach i powiatach, a więc blisko swojego miejsca zamieszkania i za pośrednictwem władz, które sami wybierają.

ORGANY NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY

ORGANY NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY

ORGANY NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY

Nadzór nad przestrzeganiem warunków pracy sprawują specjalnie do tego powołane instrukcje

Organy Sprawujące nadzór w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Są to instytucje wyznaczone przez państwo, a ich działalność określają i regulują odrębne ustawy. Należą do nich:

Państwowa Inspekcja Pracy –Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o PIP, kontroluje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii, kontroluje wyroby wprowadzane do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach

–Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o PIP, kontroluje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii, kontroluje wyroby wprowadzane do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach Państwowa Inspekcja Sanitarna – Jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru w wielu obszarach gospodarki w tym m.in. nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

– Jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru w wielu obszarach gospodarki w tym m.in. nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Urząd Dozoru Technicznego –Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych, analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stale ocena stopień zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia, sprawdza kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.

–Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych, analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stale ocena stopień zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia, sprawdza kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące. Państwowa Straż Pożarna – nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

– nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych Wyższy Urząd Górniczy – Sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; bezpieczeństwa pożarowego.

– Sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; bezpieczeństwa pożarowego. Państwowa Agencja Atomistyki – Sprawuje nadzór nad działalnością powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, w tym wydaje decyzje w sprawach zezwoleń i uprawnień, wydaje zalecenia techniczne i organizacyjne w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: [email protected]

Organy wewnętrzne nadzoru nad warunkami pracy

Należą do nich:

Społeczna Inspekcja Pracy –Jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, która reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

–Jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, która reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Służba BHP – powołuje ją pracodawca. Gdy zakład liczy więcej niż 100 osób, musi on zatrudnić etatowego pracownika tej służby, w mniejszych zakładach obowiązki te może pełnić osoba zatrudniona na innym stanowisku. Zadania przewidziane dla służby BHP może pełnić sam pracodawca, jeśli ukończył odpowiedni kurs i zatrudnia do 10 lub 50 pracowników przy nie niższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Narzędzia dla wsparcia edukacji bhp

Przygotowaliśmy zestaw narzędzi, dzięki którym tak przedsiębiorstwa jak i osoby indywidualne mogą zwiększać poziom wiedzy z obszaru bezpieczeństwa. Zbudowaliśmy oryginalne, innowacyjne i autorskie rozwiązania, dedykowane odbiorcom o rozproszonej strukturze i zróżnicowanych stanowiskach pracy. SPRAWDŹ I ROZPOWSZECHNIJ WŚRÓD PRACOWNIKÓW PONIŻSZE ŹRÓDŁA WIEDZY DLA LEPSZEJ EDUKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA!

Dziesiątki poradników BHP

Wielu pracodawców i pracowników codziennie poszukuje odpowiedzi i porad w zakresie poprawnego zastosowania przepisów i zasad bhp. W przestrzeni wirtualnej znajduje się mnóstwo wiedzy o bhp, o przepisach, zasadach, obowiązkach i karach. Warto jednak pamiętać, że treść ta – publikowana na różnych portalach czy blogach – nie zawsze odpowiada rzeczywistości. Przepisy, pisane językiem prawnym (często niezrozumiałym dla przeciętnego czytelnika) wymagają odpowiedniego przygotowania i przesiania ich przez sito interpretacji doświadczonego specjalisty bhp.

Wykorzystaj Quiz i edukuj – wzbudź rywalizację w zespole

Odpowiadaj codziennie na inne pytania quizowe, popularyzuj zasady bezpieczeństwa! Każda osoba lub firma może brać udział w quizie przygotowanym przez SEKA S.A. ZA DARMO! Quiz jest tak zbudowany aby można było konkurować w zakresie jednej firmy lub określonego przedziału czasu. Dzięki takim opcjom, firmy mogą dodatkowo nagradzać liderów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy regularnie. Quiz, losuje pytania spośród, ponad 1000 haseł słownika. Porównuj wyniki i zostań MISTRZEM BHP!

Słownik terminów BHP zawierający 1000 haseł branżowych

Dzięki bliskiemu partnerstwu ze Stowarzyszeniem Ochrony Pracy i zaangażowaniu kilkuset inspektorów bhp SEKA S.A., w ciągu ostatnich kilku lat powstał słownik pojęć bhp. Praca nad tym materiałem nigdy nie będzie miała końca ze względu na ciągłe zmiany w prawie oraz podejściu do poszczególnych zagadnień. Mamy jednak nadzieję, że poszukując odpowiedzi na nurtujące Was pytania, będziecie mogli skorzystać z tego źródła jako z materiału dalece wiarygodnego.

Aktualności BHP to ponad 30 tys. znaków treści edukacyjnych co miesiąc

Treści dostępne zarówno na desktopach jak i na komórkach (RWD – Responsive Web Design) posiadają wysoką wartość edukacyjną, są pisane przystępnym językiem i tworzone autorsko przez ekspertów SEKA S.A. na podstawie Informacji wybranych spośród 50 portali branżowych, uznanych jako najistotniejsze w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zarządzania bezpieczeństwem.

Magazyn SEKA – kwartalnik branżowy o BHP, PPOŻ. i Ochronie środowiska

Magazyn SEKA, to kwartalnik wydawany przez naszą spółkę od 2014 r. Jego ideą jest promowanie wiedzy o najnowszych trendach w obszarze bezpiecznych warunków pracy, ochrony środowiska oraz szkoleń. Na łamach magazynu prezentujemy także wywiady z naszymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi. Gorąco liczymy, że lektura naszych magazynów stanie się dla Państwa z jednej strony okazją do pogłębienia zawodowej wiedzy, ale także formą miłego spędzenia czasu na lekturze ciekawych artykułów.

Dobre praktyki, case study i doświadczenia czołowych firm

Wybrane case study SEKA S.A., które pokazują z perspektywy naszych Partnerów, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ich przedsiębiorstwach. Przykłady obejmują także przykłady wykorzystania szerokiego spektrum usług naszej spółki. Zapraszamy do regularnego odwiedzania tego działu, gdzie stale będziemy publikujemy nowe materiały na temat naszego doświadczenia i praktycznych realizacji, o których chcielibyśmy szerzej opowiedzieć. Życzymy miłej lektury.

TOP10 najważniejszych zagadnień BHP minionego miesiąca

Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych.

» Matura – WOS – testy i odpowiedzi

Zapoznaj się z testami z matury podstawowej i rozszerzonej z WOS i sprawdź Swoje odpowiedzi.

Oryginalne testy maturalne znajdziesz w naszej BAZIE TESTÓW

Przykładowe odpowiedzi do testu: WOS (poziom podstawowy)

Zad. 1.

Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.

A. Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE. – Bronisław Geremek B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela. – Władysław Bartoszewski C. Profesor nauk technicznych. Działacz Akcji Wyborczej Solidarność. Premier rządu w latach 1997-2001. Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 jego przewodniczący. – Jerzy Buzek

Zad. 2.

Podaj trzy grupy społeczne, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają status mniejszości narodowych, i dwie grupy społeczne, które mają status mniejszości etnicznych. Odpowiedzi wybierz spośród: Kaszubi, Łemkowie, Ormianie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Karaimi, Rosjanie.

A. Mniejszości narodowe: Ukraińcy, Rosjanie, Słowacy; B. Mniejszości etniczne: Łemkowie, Tatarzy (Karaimi również)

Zad. 3.

Do podanych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej dopisz czas trwania ich kadencji. Odpowiedzi wybierz spośród: 9 lat, 5 lat, 4 lata, 6 lat.

A. Prezes Najwyższej Izby Kontroli – 6lat; B. Sejm – 4 lata; C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – 5 lat

Zad. 4.

Podaj dwie cechy odróżniające grupę społeczną od przypadkowego zbioru osób.

– trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie wyznaczonego celu

– względnie trwała struktura społeczna

Zad. 5.

Do podanych doktryn politycznych dopisz nazwiska ich twórców lub zwolenników.

A. konserwatyzm – Edmund Burke B. liberalizm – John Stuart Mill C. socjaldemokracja – Eduard Bernstein D. komunizm – Karol Marks

Zad. 6.

A. Oportunizm charakteryzuje się jawnym lekceważeniem uznawanych w danej społeczności praw, norm obyczajowych, wartości oraz osób. – Fałsz B. Obywatelskie nieposłuszeństwo to świadome nieprzestrzeganie praw uważanych za niesprawiedliwe. – Prawda C. Typ społeczeństwa, którego główną zasadą jest wolność jednostki i jej odpowiedzialność, nazywamy społeczeństwem otwartym. – Prawda

Zad. 7.

A. Sędziowie mogą być członkami partii politycznych. – Fałsz B. Sankcjami w prawie karnym są kary i środki karne. – Prawda C. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. – Prawda

Zad. 8.

A. Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. – Prawda B. Status stałych członków Rady Bezpieczeństwa ma sześć państw: Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, USA i Wielka Brytania. – Fałsz C. Organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych to międzyrządowe organizacje połączone z ONZ oddzielnymi porozumieniami. – Prawda D. UNICEF to organizacja koordynująca działania ONZ służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. – Fałsz

Zad. 9.

Prawa i wolności: A. wolność zrzeszania się B. nietykalność osobista C. prawo wybierania posłów D. prawo do własności

Prawa i wolności polityczne: A, C

Zad. 10.

A. Państwo ustanawia obowiązujący na swoim terytorium kodeks karny i kodeks cywilny. – funkcja prawodawcza B. Państwo podejmuje działania na rzecz pomocy społecznej, organizuje system rentowoemerytalny, publiczną służbę zdrowia. – funkcja socjalna C. Państwo dba o bezpieczeństwo obywateli, utrzymuje siły mundurowe służące zaprowadzaniu ładu społecznego w sytuacjach zagrożenia i łamania prawa. – funkcja porządkowa

Zad. 11.

W każdym z podanych podpunktów podkreśl cechę właściwą dla Konstytucji RP.

A. Konstytucja: materialna / formalna. B. Procedura powstawania: oktrojowana / uchwalona i przyjęta w referendum. C. Okres obowiązywania: stała / czasowa.

Zad. 12.

Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. Art.4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. – zasada suwerenności B. Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. – zasada praworządności

Zad. 13.

Podaj pełne nazwy konstytucyjnych organów państwa, do których uprawnień odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. Art. 129.1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy B. Art. 133.1.1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe […] Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej C. Art. 203.1. […] kontroluje działalność organów administracji rządowej […] z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli D. Art. 208.1. […] stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Rzecznik Praw Obywatelskich

Zad. 14.

Uzupełnij zdania, wpisując nazwę właściwego sądu. Nie używaj skrótów.

A. Sąd apelacyjny pełni funkcję sądu II instancji rozpatrującego apelacje od wyroków wydanych w I instancji przez Sąd Okregowy B. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy C. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych rozpoznaje Naczelny Sąd Administracyjny

Zad. 15.

Do podanych opisów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dopisz sposoby ich finansowania. Odpowiedzi wybierz spośród: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa.

A. Przed radą gminy stanęło zadanie znalezienia środków na sfinansowanie przebudowy skrzyżowania. Droga należała do kategorii dróg gminnych. Potrzebne fundusze uzyskano ze sprzedaży działki będącej własnością gminy. – dochody własne B. Planowana przez gminę inwestycja była ważna, więc rząd przekazał dodatkowe środki na jej sfinansowanie. Gmina otrzymała 50% środków przeznaczonych na realizację inwestycji. – dotacje celowe z budżetu państwa

Zad. 16.

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. – Historyk Janusz K. wytoczył proces cywilny Wiesławowi F. Uznał, że ten naruszył jego dobra osobiste, zarzucając mu w liście do IPN działania na szkodę demokratycznej opozycji.

A. Określ, która z osób wymienionych w tekście jest w opisanej sprawie powodem. Podaj jej imię. Powód Janusz K. B. Rozwiń skrót IPN. – Instytut Pamięci Narodowej

Zad. 17.

A. Laureat pokojowej Nagrody Nobla; działacz na rzecz równouprawnienia ludności i zniesienia dyskryminacji rasowej w USA; w 1963 roku był jednym z głównych przywódców pokojowej demonstracji zwanej Marszem na Waszyngton. – Martin Luther King B. Pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kuby; rewolucjonista i dyktator kubański; władzę nad państwem przejął w 1959 roku. – Fidel Castro C. Prezydent Francji w latach 1959-1969; zwolennik idei Europy Ojczyzn; doprowadził do wystąpienia Francji ze struktur wojskowych NATO. – Charles de Gaulle

Zad. 18.

A. Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki Włoskiej, Jej Królewska Wysokość Wielka Księżna Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, uznając, że energia atomowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi rozprzestrzenienie idei pokoju, […] zdecydowani stworzyć warunki niezbędne do rozwoju silnego przemysłu jądrowego […] rok podpisania traktatu – 1957 nazwa organizacji – Europejska Wspólnota Energii Atomowej

B. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym […] rok podpisania traktatu – 1949 nazwa organizacji – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Zad. 19.

A. Politycznie niezależna od rządów państw członkowskich instytucja, która reprezentuje całą Unię Europejską i dba o jej interesy. Zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki polityki i programy działania, odpowiada za wykonywanie decyzji Parlamentu i Rady. – Komisja Europejska B. Instytucja powołana do życia w 1994 roku. Jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów członkowskich. Dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości. – Komitet Regionów C. Jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej. Rządy państw członkowskich delegują do niej ministrów kierujących resortami, których problemy rozpatrywane są na jej forum. – Rada Unii Europejskiej D. Instytucja uprawniona do rozstrzygania sporów prawnych powstałych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. W jej skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Powstała w 1952 roku. – Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Zad. 20.

Na podstawie danych zawartych w tabeli określ związek pomiędzy oceną skuteczności operacji militarnej NATO w Afganistanie a poparciem respondentów dla udziału w niej polskich żołnierzy.

Odp: Respondenci, którzy popierają udział polskich wojsk w operacji NATO w Afganistanie, uważają też, że misja NATO zakończy się powodzeniem. Osoby przeciwne obecności Polaków w Afganistanie nie wierzą również w powodzenie misji NATO.

Zad. 21.

Określ, które z państw oznaczonych na mapie numerami 1-5 były (są) obszarami działania wymienionych organizacji terrorystycznych. Uzupełnij tabelę, podając brakujące informacje.

IRA – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Numer 4 Frakcja Czerwonej Armii – Republika Federalna Niemiec – Numer 2 ETA – Królestwo Hiszpanii – Numer 1

Zad. 22.

a) Określ, czy według autora tekstu działania podjęte przez NATO doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Afganistanie. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające odpowiedź.

odpowiedź: Działania podjęte przez NATO nie doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Afganistanie Argument 1: Przy szklakach komunikacyjnych zanotowano pięciokrotny wzrost liczby eksplozji ładunków wybuchowych Argument 2: Pomiędzy latami 2004 i 2007 liczba ataków samobójczych wzrosła z 3 do 130

b) Wymień dwa podane w tekście powody, dla których Iran, Pakistan, Chiny i Dubaj zainteresowane są destabilizacją sytuacji politycznej w Afganistanie.

– Czerpią z konfliktu korzyści ekonomiczne; – Iranowi zależy osłabieniu pozycji Zachody na arenie geopolitycznej

Zad. 23.

Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

a) Kto powinien podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? Na podstawie wykresu przedstaw zmiany opinii respondentów w latach 1993-2000. – Według powyższych badań działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego powinny podejmować przede wszystkim władze lokalne. W badanym okresie znacznie również wzrosła świadomość społeczeństwa w zakresie środowiska. W 2000 r. aż 58% respondentów odpowiedziało, że ochrona środowiska jest obowiązkiem samych mieszkańców.

b) Wymień po dwa działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jakie na terytorium gminy mogą podjąć jej władze i mieszkańcy.

władze gminy: – Budowy biologicznych oczyszczalni ścieków; – Poprawy stanu środowiska poprzez: wymianę parku autobusowego-wprowadzenie taboru autobusowego, zasilanego np. gazem ziemnym, budowę stacji dystrybucji gazu ziemnego, budowę kotłowni na gaz ziemny.

mieszkańcy gminy: – Segregacja śmieci; – Wprowadzanie rozwiązań energooszczędnych (np. wymiana żarówek, wyłącznie opcji “stand by”) w gospodarstwach domowych

Zad. 24.

A. Na podstawie tabeli 2. podaj wielkość frekwencji w wyborach do Sejmu Kontraktowego. – 62,70%

B. Wyjaśnij, dlaczego w latach 1990, 1995 i 2005 podano dwa wskaźniki frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich. W wypowiedzi powołaj się na Konstytucję RP. – Podano wyniki z I i II tury wyborów, ponieważ zgodnie z Konstytucją RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie (drugą turę).

C. Porównaj frekwencję obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego z frekwencją w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na podstawie własnej wiedzy wyjaśnij różnicę frekwencji.

Porównanie: Frekwencja obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zwykle dwukrotnie niższa niż w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wyjaśnienie: Akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej była wydarzeniem bardzo ważnym, bowiem zmieniała funkcjonowanie kraju i obywateli w zakresie stosunków międzynarodowych. Wysoka frekwencja to również zasługa mediów odgrywały media, które poświęcały referendum bardzo dużo uwagi. W agitacje przed referendum zaangażowało się również wiele autorytetów. Zainteresowanie mediów wyborami do Parlamentu Europejskiego było dużo słabsze.

Przykładowe odpowiedzi: WOS (poziom rozszerzony)

Zad. 1

Jedną z funkcji polskiego Sejmu jest powoływanie konstytucyjnych organów państwa oraz osób, które wchodzą w skład tych organów.

a) podaj nazwę opisanej funkcji.

Kreacyjna

b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu:

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Zad. 2

Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa:

A. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.

prawo karne

B. Reguluje stosunki majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prywatnymi.

prawo cywilne

C. Formułuje zasady odwoływania się od decyzji wójta gminy.

prawo administracyjne

D. Określa zasady powoływania Rzecznika Praw Obywatelskich

prawo konstytucyjne

Zad. 3

Na czym według polskiego prawa polega różnica pomiędzy mniejszością etniczną a narodową?

Różnica pomiędzy mniejszością etniczną a narodową polega na tym, że mniejszość etniczna nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Zad. 4

Kto wchodzi w skład Rady Gabinetowej w Polsce? Wybierz spośród: Minister Finansów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów, Minister Finansów

Zad. 5

A. Minister Edukacji Narodowej – 1

B. Minister Pracy i Polityki Społecznej – 3

C. Minister Sprawiedliwości – 5

D. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2

Zad. 6

Do podanych rodzajów terenowej administracji rządowej w Polsce dobierz

odpowiadające im organy władzy. We wskazane miejsca wpisz właściwe numery.

A niezespolona – 3 – Dyrektor Izby Celnej

B zespolona – 1 – Komendant Wojewódzki Policji

Zad. 7

Podaj nazwy organów (organizacji) upoważnionych przez ONZ do

podejmowania działań na rzecz ochrony dzieci, przezwyciężania przeszkód w ich rozwoju, takich jak bieda, przemoc, choroby i dyskryminacja. – UNICEF

zapewniania międzynarodowej ochrony uchodźcom i poszukiwania trwałych rozwiązań problemu uchodźców na świecie. – UNHCR

Zad. 8

Uporządkuj chronologicznie wymienione dokumenty dotyczące ochrony praw i wolności człowieka. Dokument uchwalony najwcześniej oznacz numerem 1, kolejne 2, 3.

A. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – 1 B. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – 3 C. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – 2

Zad. 9

Do podanych biogramów dopisz nazwiska właściwych polityków. Odpowiedzi wybierz spośród: Willy Brandt, Ronald Reagan, Charles de Gaulle, Robert Schuman.

A. Prezydent USA w latach 1981-1989 dążący do przywrócenia prestiżu i znaczenia tego państwa na arenie międzynarodowej. W ramach narzuconego ZSRR wyścigu zbrojeń stworzył projekt gwiezdnych wojen (Inicjatywa Obrony Strategicznej). – Ronald Reagan

B. Kanclerz RFN w latach 1969-1974, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1971 r. Doprowadził do podpisania polsko-niemieckiego układu o normalizacji stosunków w 1970 r, a tym samym uznania polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. – Willy Brandt

C. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1952. Zwolennik porozumienia francusko-niemieckiego i europejskich procesów integracyjnych. Odegrał znaczącą rolę przy powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Uznawany jest za jednego z ojców integracji europejskiej. – Robert Schuman

Zad. 10.

Mapa A. – 1. Wspólnoty Europejskie w styczniu 1973 r. Mapa B. – 3. Unia Europejska w maju 2004 r.

Zad. 11

Niemcy – Władza ustawodawcza: Bundesrat i Bundestag, Ustrój terytorialny: federacja, System rządów: kanclerski

USA – Władza ustawodawcza: Izba Reprezentantów i Senat, Ustrój terytorialny: federacja, System rządów: prezydencki

Szwajcaria – Władza ustawodawcza: Rada Kantonów, Rada Narodowa, Ustrój terytorialny: federacja,System rządów: parlamentarno- komitetowy

Zad. 12

Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa: Francja, Rosja, USA,

Zad. 13

W 1994 roku ludność tego kraju była świadkiem jednego z najbardziej przerażających przejawów przemocy ostatniego stulecia. W wyniku ludobójstwa dokonanego przez ekstremistyczną organizację Hutu oraz odwetowych zabójstw RAP zginęło około miliona osób. Państwo: Rwanda, Numer: 4

Od połowy lat 80. do wybuchu rebelii w 2003 roku Darfur był areną zbrojnych konfliktów. Wiele walk toczyło się wzdłuż pustynnych granic z Czadem i Libią. Po próbie okupacji terenów przez arabskich nomadów popieranych przez rząd plemię Fur odpowiedziało spustoszeniem pastwisk. Państwo: Sudan, Numer: 2

Zad. 14.

Przedstaw, jak zmieniła się w czasie i na tle pozostałych problemów ocena wpływu niestabilności politycznej państwa na życie respondentów. W odpowiedzi przytocz dane zawarte w tabeli.

Z badań zamieszczonych w tabeli wynika, że niestabilność polityczna kraju w 2003 mniej przeszkadzała Polakom niż 11 lat wcześniej. Jako bardzo uciążliwy problem w 1992 roku wskazało to aż 48% respondentów. W 2003 roku wartość ta wynosiła już tylko 34%. Wynik z tendencją spadkową charakteryzował również takie problemy, jak drożyzna i wysokie ceny. W latach 1992-2003 natomiast coraz bardziej zaczęły doskwierać takie problemy, jak bezrobocie, biurokracja, złe funkcjonowanie służby zdrowia.

Zad. 15

Podaj dwa argumenty uzasadniające stwierdzenie, że sytuacja ekonomiczna wpływała w różnym stopniu na ogólną ocenę zmian zachodzących po roku 1989 w wymienionych krajach.

– Największy wzrost stopy bezrobocia w okresie 1990-1999 zanotowano w Czechach i w Polsce (odpowiednio o 8 i 9,6 punktów procentowych), podczas, gdy na Węgrzech wzrosła stosunkowo nieznacznie. Tymczasem Czesi i Polacy znacznie lepiej w 1999 r ocenili przemiany po roku 1989.

– Jeżeli przypatrzymy się inflacji, to zauważymy, że relatywnie pozytywna ocena przemian przez Polaków może wynikać z opanowania inflacji. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych znacznie się obniżył. W Czechach i na Węgrzech ten wskaźnik nie uległ zmianie. Pomimo że wskaźnik inflacji w Czechach i na Węgrzech był podobny, to oceny zmian zachodzących w tych krajach znacznie się różniły.

Zad. 16

a) Wymień dwa czynniki, wskazane przez Leszka Balcerowicza, które w roku 1989 sprzyjały przeprowadzeniu szybkich zmian gospodarczych w Polsce.

– Społeczeństwo polskie w obliczu kryzysu i zmęczenia socjalizmem miało odwagę podjąć radykalne zmiany. Ludzie oczekiwali nagłej poprawy warunków życia.

– Środowisko opozycji wywodzące się z Wielkiej Solidarności jeszcze mówiło wtedy jednym głosem i razem poparło reformy.

b) Wyjaśnij, na czym polegały sprzeczne oczekiwania społeczne wyrażone w słowach: mieć socjalizm w przedsiębiorstwach i kapitalizm w sklepach.

Socjalizm w przedsiębiorstwach oznaczał gwarancję stabilnego zatrudnienia. Pracownicy publicznych przedsiębiorstw mieli zagwarantowane miejsce pracy, szerokie świadczenia socjalne (wczasy pracownicze, urlopy, premie) nawet, gdy wyniki ekonomiczne zakładu było bardzo słabe. Było to sprzeczne z zasadami zdrowej gospodarki. Z takimi przedsiębiorstwami nie dałoby się zbudować wolnego rynku, który to jedynie mógł wprowadzić kapitalizm w sklepach. Termin ten oznaczał pełne półki i szeroki wybór towarów. Zasadom wolnego rynku musiały podlegać zarówno zakłady, jak i sklepy, a ludzie pragnęli tylko tego drugiego. Stąd wynikała sprzeczność.

Zad. 17

Napisz, jak zmieniła się funkcja gminy w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku.

W wyniku transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku gminy przestały jedynie być wykonawcami poleceń rządu centralnego. Zyskały one autonomię i możliwości samodzielnego decydowania o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb wspólnoty, którą z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy.

Źródło: “Gazeta Wyborcza”

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Informacje o NGO – czyli organizacjach pozarządowych

I. Organizacja pozarządowa

W Polsce coraz częściej spotykamy się z terminem organizacja pozarządowa. Termin ten jest polskim odpowiednikiem angielskiego non-governmental organization – NGO, którego używa najczęściej ONZ, ale też inne organizacje międzynarodowe. Zamiennie stosowanym określeniem jest organizacja nonprofit. Oznacza to tyle, że tego typu stowarzyszenie nie jest nastawione na czerpanie ze swojej działalności zysków (profitów), tylko na zaspokajanie potrzeb. Nie oznacza to jednak, że NGO nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie, z tym, że dochody z takiej działalności przeznaczają na swoją działalność, a nie np. na pensje lub premie dla pracowników.

Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest brak powiązań z władzami państwowymi, i, co za tym idzie, brak rządowych dotacji na działalność. Swoją działalność NGO opierają na indywidualnych statutach, nie mających charakteru umów międzynarodowych.

Funkcjonują też określenia: organizacje użyteczności publicznej, organizacji pożytku publicznego.

II. Cele organizacji pozarządowych

Zdania, co do celów i przyczyn, dla których powstają organizacje pozarządowe, są podzielone. Pierwszy punkt widzenia opiera się na stwierdzeniu, że organizacje pozarządowe powstają dlatego, że państwo po prostu nie radzi sobie z problemami i potrzebami społecznymi. Jako ważny, zwolennicy tej teorii, wskazują argument, że działalność NGO jest dobrym sposobem na minimalizację kosztów, one po prostu wykonują swoją pracę znacznie taniej i znacznie lepiej, niżby miał się tym zająć rząd. Pojawiają się głosy, że rola NGO w rozwiązywaniu problemów społecznych jest dużo ważniejsza. Organizacje pozarządowe uważane są za pewnego rodzaju poduszkę powietrzną między państwem a społeczeństwem. NGO potrafią rozwiązać bardzo trudne problemy, a przy tym zminimalizować napięcia i zażegnać konflikty wewnętrzne w społeczeństwie. Organizacje pozarządowe dają też obywatelom możliwość wypowiedzenia swojego zdania.

III. Typy organizacji pozarządowych.

1. Podział NGO ze względu na profil działalności:

a) organizacje samopomocowe, czyli takie, które swoją działalność wiążą ściśle z pomocą swoim członkom. Taką organizacją może być, np. stowarzyszenie byłych pracowników danej firmy w danym mieście;

b) organizacje opiekuńcze, czyli te zajmujące się wszystkimi potrzebującymi pomocy. Mogą to tez być bardzo wyspecjalizowane organizacje, zajmujące się na przykład niewidomymi dziećmi;

c) organizacje przedstawicielskie, czyli reprezentujące jakąś konkretną społeczność, np. organizacje zrzeszające mieszkańców dzielnicy itp.;

d) organizacje mniejszości, które działają na rzecz grup mniejszościowych różnego rodzaju, np. wyznaniowych, narodowych, reprezentują ich interesy;

e) organizacje tworzone ad hoc, charakteryzujące się tym, że tworzone są, żeby przeprowadzić jednorazową akcję;

f) organizacje hobbystyczno-rekreacyjne, czyli takie, które zrzeszają ludzi połączonych jedną pasją, np. filatelistów;

g) organizacje zadaniowe, wykonujące zadania, które zlecają im władze państwowe. Zajmują się na przykład dbaniem o dobry stan parków miejskich;

h) organizacje tradycyjne, które działają dla wielu osób i zrzeszają wiele osób. Mogą też poszczycić się długą tradycją.

IV. Wolontariat

Wolontariatem nazywamy dobrowolną działalność pomocową na rzecz potrzebujących pomocy. Działalność taka wykracza poza stosunki przyjacielskie czy rodzinne. Wolontariusz poświęca swój czas i energię, żeby pomóc innym ludziom, organizacjom ekologicznym, schroniskom dla zwierząt itd. Wolontariusze za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Zwracane są im tylko koszty, jakie ponieśli, żeby wykonać dane świadczenie. Znakomita większość akcji charytatywnych może się odbyć niemal wyłącznie dzięki pracy wolontariuszy. Tak jest, na przykład w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również działalność Polskiej Akcji Humanitarnej opiera się na pracy wolontariuszy. Ich zadaniem jest nie tylko praca w terenie, ale i w administracji. Potrzebni są do prowadzenia korespondencji, spotkań z petentami, udzielania informacji. Powstają specjalne punkty doradcze, prowadzone, np. przez studentów prawa, gdzie można uzyskać poradę specjalisty. Ważne, że wolontariuszem może zostać każdy i niezależnie od wykonywanego, czy wyuczonego zawodu.

V. Stowarzyszenie

Stowarzyszeniem nazywamy dobrowolny i trwały związek grupy osób, powstały w celu realizowania wspólnych zamierzeń. Podstawą takiego związku mogą być wspólne zainteresowania, może to też być prowadzenie niezarobkowej działalności, np. kulturalnej. Stowarzyszenie określa swój program i strukturę w ramach której działa. W wyjątkowych przypadkach może być podmiotem gospodarczym z własną działalnością, ale wtedy ewentualne dochody przeznacza na cele statutowe.

W Polsce możliwa jest działalność dwóch typów stowarzyszeń:

a) zwykłe, zrzeszające przynajmniej trzy osoby. Wystarczy poinformować organy nadzoru i można rozpoczynać działalność. Stowarzyszenia zwykłe nie prowadzą działalności gospodarczej, nie otrzymują pomocy od państwa i nie tworzą związków.

b) zarejestrowane, czyli takie, które tworzy minimum 15 osób. Stowarzyszenie zarejestrowane zobowiązane jest do uchwalenia statutu, w którym określi zakres działania i władze. Rejestruje się je w sądach wojewódzkich. Ma osobowość prawną.

Specjalnym typem stowarzyszeń są, tzw. stowarzyszenia wyższej użyteczności. Takim stowarzyszeniem jest, np. PCK. Mają one zagwarantowane prawem pewne przywileje, np. finansowe.

VI. Fundacja

Fundacją nazywamy taką instytucję, która zajmuje się realizacją określonych zadań pomocowych. Zakres tych działań jest określony w statucie fundacji, najczęściej przez jej założyciela, który w tzw. akcie fundacyjnym przekazał pieniądze na realizację jej celów. Działalność fundacji musi ograniczać się do zadań społecznych. Finansowe wsparcie fundacji umożliwia odpisanie tej kwoty od podatku i daje możliwość uzyskania ulg podatkowych. Podobnie jest, kiedy zakłada się fundację.

Fundacje zajmują się pomaganiem potrzebującym, często mają bardzo wąsko wyspecjalizowane cele. Organizują też różnego rodzaju jednorazowe akcje pomocowe.

VII. Przykłady organizacji pozarządowych działających w Polsce

~ PCK (Polski Czerwony Krzyż)

~ PAH (Polska Akcja Humanitarna)

~ Amnesty International

~ Stowarzyszenie Rotary Club

~ Gdańskie Stowarzyszenie “Nasz Gdańsk”

~ Fundacja Porozumienie Bez Barier

~ Fundacja Polsat

~ WOŚP

REKLAMA

키워드에 대한 정보 napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje

다음은 Bing에서 napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  뉴트리 코어 부작용 | 부작용 많은 아연!!! 좋은 아연 잘 고르는 기준은??? 솔가 뉴트리코어 리뷰 상위 21개 베스트 답변
See also  독서 의 달 | [9월 계기교육] 독서의 달 답을 믿으세요

See also  Korzystając Z Podanych Informacji Wpisz Ceny Rzeczy Przy Odpowiednich Obrazkach | [29-Cw2-Zp1] Oblicz, Korzystając Z Informacji Podanych Obok. 240 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie

  • MAGAZYNIT.PL
  • SYGNITY

Administracja #publiczna #coraz #bardziej #zaawansowana #technologicznie


YouTube에서 napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie | napisz jaki rodzaj administracji reprezentują wymienione instytucje, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment