Nabór Kandydatów Do Rady Nadzorczej | Nabór Do Rady Nadzorczej Pfron 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “nabór kandydatów do rady nadzorczej – Nabór do Rady Nadzorczej PFRON“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 PFRON 이(가) 작성한 기사에는 조회수 33회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

nabór kandydatów do rady nadzorczej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Nabór do Rady Nadzorczej PFRON – nabór kandydatów do rady nadzorczej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działając na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. z 1998 r. Nr 45, poz. 276 ze zm.) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.\r
Podmioty wymienione w art. 50 ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) zgłaszają po jednym kandydacie na członków Rady Nadzorczej.\r
Zgłoszenia zawierające dane kandydata oraz dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

nabór kandydatów do rady nadzorczej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych

Informujemy o stałym naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa. Kandydat na członka rady nadzorczej …

+ 더 읽기

Source: tarnow.pl

Date Published: 8/23/2022

View: 3786

Ogłoszenia o naborze do bazy kandydatów na członków rad …

Ogłoszenia o naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych. Ogłoszenie o naborze do bazy … Transmisja na żywo z sesji Rady Miasta.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: bip.konin.eu

Date Published: 8/7/2022

View: 9846

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD …

Burmistrz Prudnika informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na członka Rady Nadzorczej Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wpłynęła 1 oferta. Nie …

+ 더 읽기

Source: bip.prudnik.pl

Date Published: 8/18/2021

View: 7476

Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady …

Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z …

+ 여기에 더 보기

Source: mazovia.pl

Date Published: 3/6/2022

View: 6440

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady … – Gov.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 17.08.2020. Po lewo logo NCBR, poniżej napis Rada Centrum, po prawo na …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.gov.pl

Date Published: 5/28/2022

View: 8368

Ogłoszenie o naborze kandydatów – Siteor

Kandydaci do składu Rady Nadzorczej spółki Pożyczki Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w. Szczecinie powinni spełniać następujące wymagania:.

+ 여기에 보기

Source: fs.siteor.com

Date Published: 12/26/2021

View: 3621

Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków …

Ogłasza nabór do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek … na członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: bip.gogolin.pl

Date Published: 4/5/2021

View: 8542

주제와 관련된 이미지 nabór kandydatów do rady nadzorczej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Nabór do Rady Nadzorczej PFRON. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Nabór do Rady Nadzorczej PFRON
Nabór do Rady Nadzorczej PFRON

주제에 대한 기사 평가 nabór kandydatów do rady nadzorczej

 • Author: PFRON
 • Views: 조회수 33회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2019. 12. 12.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=jS0KpoJxYmg

Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych

Kandydat na członka rady nadzorczej powinien:

1) posiadać wykształcenie wyższe,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) spełniać jeden z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 litera a – j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

4) nie podlegać ograniczeniom i zakazom pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego zgłoszenia w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa, spełniające powyższe warunki, proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej do Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, pokój nr 230.

Do kwestionariusza należy kopię dokumentu potwierdzającego minimum wyższe wykształcenie oraz dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

Termin składania kwestionariuszy umożliwiających wpis do bazy jest nieograniczony.

Informacja potwierdzająca rejestrację lub odmowę jej dokonania w bazie kandydatów zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu. Rejestracja w bazie kandydatów nie gwarantuje powołania do rady nadzorczej, a jedynie stwarza taką możliwość.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają pracownicy Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tarnowa, tel. 14 688 28 54 lub 14 688 28 88.

Kwestionariusz do pobrania poniżej:

Ogłoszenia o naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych

Ogłoszenia o naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych

Podmiot udostępniający: UM Informacja wytworzona przez: Sławomir Kurek Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik Data udostępnienia: 2022-04-08 10:14:03 Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-08 10:14:04

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH

Jak przetwarzamy Twoje dane × Close

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administratorem danych jest Burmistrz Prudnika , mający siedzibę w Prudniku 48-200, przy ul. Kościuszki 3 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

3. Burmistrz Prudnika wyznaczył inspektora ochrony danych, Pana Marka Radoma z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected]. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

4. Strony w domenie http://www.prudnik.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

ODBIORCY DANYCH

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

6. Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

7. Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

10. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

11. Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

12. Operatorem serwisu www jest Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, NIP: 755 19 11 362, REGON: 531413188.

13. Operatorem Systemu SkyCMS.pl zwanym również Procesorem jest: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984 lub w dalszej części netkoncept.com

Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 października 2021 r.

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 1

Numer KRS: 0000336825

Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność szpitali.

Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej powinien:

posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów: posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, mieć ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki nie może:

pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,

wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,

pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Każdy kandydat jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, zwanego dalej „zgłoszeniem”, oraz podpisanego życiorysu.

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu

w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia

o postępowaniu na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przed jego upływem. Zgłoszenie należy złożyć/przesłać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Wydział ds. Nadzoru Właścicielskiego,

ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia nr 3/2021 z dnia ….. października 2021 roku – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”.

Bez rozpoznania pozostawia się:

zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,

zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.

Zgłoszenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Prowadzone postępowanie może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: [email protected], ePUAP: /umwm/esp.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].

Dane osobowe kandydata:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO), na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), w związku z 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735); będą udostępnione (w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania)

w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Mazowieckiego oraz mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji

w sprawie indywidualnej.

Kandydatowi przysługuje prawo:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu jest wymogiem ustawowym

i uczestnik postępowania kwalifikacyjnego jest zobowiązany do ich podania w przypadku uczestnictwa w postępowaniu. Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

OGŁOSZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej &;Radą”.

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie:

sześciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;

siedmiu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej (działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną).

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni; dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; dyrektora instytutu badawczego; dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk; prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności; prezesa i wiceprezesa Centrum Łukasiewicz; przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej; przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych; przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

Komisji Ewaluacji Nauki; Komitecie Polityki Naukowej; organach Narodowego Centrum Nauki; organach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zadania Rady oraz tryb pracy Rady zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.) oraz w § 4 – 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 201).

W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła drogą pocztową lub poprzez ePUAP załączony do ogłoszenia formularz, na który składają się:

części A i B – wypełniane przez podmiot zgłaszający i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego,

część C – wypełniona i podpisana przez kandydata.

Formularz należy przesłać w terminie do dnia 30 września 2020 r.:

1) drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

z dopiskiem: &;Rada NCBR”

albo

2) poprzez ePUAP na adres skrzynki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

/MNISW/Skrytka/ESP

z dopiskiem: &;Rada NCBR”

– z zastrzeżeniem, że w obydwu przypadkach decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata na członka Rady NCBR, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne, lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku przesłania dokumentów w wersji papierowej:

zgłoszenie kandydata przez podmiot zgłaszający (część cz. A i B zgłoszenia) musi być czytelnie podpisane przez odpowiednią osobę, posiadającą stosowne upoważnienie do jego reprezentowania i przesłane w oryginale; oświadczenie kandydata (część C zgłoszenia) musi być własnoręcznie czytelnie podpisane przez kandydata i przesłane w oryginale.

W przypadku przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej:

zgłoszenie kandydata przez podmiot zgłaszający (część A i B zgłoszenia) musi być podpisane podpisem elektronicznym przez odpowiednią osobę, posiadającą stosowne upoważnienie do jego reprezentowania – zgłoszenie kandydata bez weryfikowalnych podpisów pod zgłoszeniem będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych; oświadczenie kandydata (część C zgłoszenia) muszą być podpisane przez kandydata podpisem elektronicznym – oświadczenie kandydata bez weryfikowalnych podpisów pod oświadczeniem będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca nadesłanych dokumentów – zostaną zniszczone zgodnie z datą przetwarzania określoną poniżej.

Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Administratorem danych osobowych kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; e-mail: sekretariat.bm-at-nauka.gov.pl; tel. (22) 529 27 18, kontakt do inspektora ochrony danych: iod-at-mnisw.gov.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.), dalej &;ustawa o NCBR” w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu naboru na członków Rady NCBR.

W związku z procedurą powołania odbiorcą danych kontaktowych osób powołanych na członków Rady NCBR będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dane osobowe kandydatów do Rady NCBR, którzy nie przeszli pozytywnie oceny formalnej, będą przetwarzane nie dłużej niż do dnia zakończenia naboru, tj. do dnia powołania nowych członków Rady (30 listopada 2020 r.).

Dane osobowe kandydatów do Rady NCBR, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalną, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż kadencja osób powołanych w tym naborze, a więc nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2024 r., z uwagi na ustawową możliwość uzupełnienia składu Rady NCBR z grupy osób, o której mowa odpowiednio w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NCBR, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady NCBR.

Dane osobowe kandydatów, którzy zostaną powołani do Rady NCBR w tym naborze, będą przetwarzane tak długo, jak długo funkcjonować będzie Rada NCBR, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o NCBR, stanowiącym, że ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz z aktów wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie przechowywania akt.

Informacja o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie opublikowana na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Kandydaci mają prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.

Ponadto, kandydaci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin

BURMISTRZ GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

Ogłasza nabór do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe: ekonomiczne,prawnicze lub specjalistyczne branżowe, spełnia wymagania określone w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym* – zmiana z dnia 25.06.2018r. co najmniej 3 – letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim, niepodleganie określonym w przepisach prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w szczególności w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1577 ze zm.) doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska w organach spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Kandydaci na stanowisko członka rad nadzorczych, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

CV wraz z przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej (maksimum 2 strony), kserokopii uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek, wskazanych w ust. 1 pkt a) niniejszego ogłoszenia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),, kwestionariusza i oświadczeń stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze tworzenia rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

4. Ponadto osoba wskazana przez Burmistrza Gogolina na członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, urodzona przez dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem na członka rady nadzorczej, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 40 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a. wyżej wskazanej ustawy.

5. Osoby zainteresowane umieszczeniem swojej kandydatury w rejestrze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia jako wymagania niezbędne, proszone są o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin nie przysługuje możliwość odwołania się.

7. Bez rozpoznania pozostawia się zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

8. (Usunięto dnia 15.02.2019 r.)

Informacje uzupełniające:

Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego; Kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem bądź akcjonariuszem; Kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty w niniejszym naborze zostaną powiadomieni o wpisie do „Rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin” lub o przyczynach nieumieszczenia w w/w rejestrze. Kandydaci, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, anie zostali wpisani do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin mogą odebrać złożone dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Załączniki do pobrania:

DOCXZałącznik nr 1 oświadczenie.docx (6,51KB)

DOCZałącznik nr 2 kwestionariusz dla czlonkow do RN.doc (29,00KB)

DOCXZałącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx (5,02KB)

키워드에 대한 정보 nabór kandydatów do rady nadzorczej

다음은 Bing에서 nabór kandydatów do rady nadzorczej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Chemia Substancje I Ich Przemiany | Powtórzenie Wiadomości Substancje I Ich Przemiany 29228 좋은 평가 이 답변
See also  독거 노인 프로그램 | 제4회 노인복지 우수프로그램 온라인 전시회 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  Magnetyzm Zadania Z Rozwiązaniami Liceum | Magnetic Field Problems 최근 답변 129개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Nabór do Rady Nadzorczej PFRON

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Nabór #do #Rady #Nadzorczej #PFRON


YouTube에서 nabór kandydatów do rady nadzorczej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Nabór do Rady Nadzorczej PFRON | nabór kandydatów do rady nadzorczej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment