Na Wniosek Pracownika Urlop Może Być Podzielony Na Części | Okiem Pracownika – Czy Należy Wykorzystać 14-Dniowy Nieprzerwany Urlop Wypoczynkowy? 100 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części – Okiem pracownika – czy należy wykorzystać 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy?“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Donata Kadry w pigułce 이(가) 작성한 기사에는 조회수 838회 및 좋아요 24개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Okiem pracownika – czy należy wykorzystać 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy? – na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Z treści filmu dowiesz się:
– czy pracownik jest zobowiązany do wykorzystania nieprzerwanego 14 dniowego urlopu wypoczynkowego?
– czy pracownik musi wykorzystać 14 dniowy urlop?
– czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania 14 dniowego urlopu wypoczynkowego?
– czy pracownik może odmówić wykorzystania 14 dniowego urlopu wypoczynkowego?
– czy pracownik może wykorzystać 10 dni kalendarzowych aby spełnić obowiązek wykorzystania 14 dniowego urlopu wypoczynkowego?
– co grozi pracodawcy, który nie udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
Zapraszam na blog:
https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/zobowiazanie-pracownika-do-wykorzystania-zaleglego-urlopu-wypoczynkowego/
https://kadrywpigulce.pl/urlop-i-choroba-a-stale-miesieczne-wynagrodzenie/
https://kadrywpigulce.pl/ix-1321-zmiana-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw/
https://kadrywpigulce.pl/wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy/
https://kadrywpigulce.pl/urlop-wypoczynkowy-2020-2021-co-sie-zmienilo/
https://kadrywpigulce.pl/30-wrzesnia-2020-r-uplywa-termin/
Masz pytanie z zakresu czasu pracy?
Chętnie na nie odpowiem! Umów się na konsultację pisząc do mnie na adres email: [email protected]

na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

[Podział urlopu na części] – Art. 162. – Kodeks pracy. – Lex

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 …

+ 여기에 더 보기

Source: sip.lex.pl

Date Published: 3/22/2021

View: 2913

Urlop wypoczynkowy: jak właściwie podzielić na części

„Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak …

+ 여기에 더 보기

Source: oficynafk.pl

Date Published: 4/11/2022

View: 8810

Podział urlopu na części krótsze niż 14 dni

„Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 …

+ 여기에 보기

Source: prwt.pl

Date Published: 8/15/2022

View: 4614

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy 1 – przepisy.gofin.pl

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.przepisy.gofin.pl

Date Published: 10/2/2022

View: 3525

Jak prawidłowo podzielić urlop wypoczynkowy? – HRnest

na wniosek pracownika urlop należy podzielić można by było wywodzić automatyczną zgodę pracodawcy. Tak jednak nie jest, a co więcej, przy podziale urlopu …

+ 더 읽기

Source: hrnest.pl

Date Published: 7/15/2022

View: 8972

Podział urlopu na części – stanowisko GIP – Lawberry

161 Kodeksu pracy). Urlop może być podzielony na części wyłącznie na wniosek pracownika. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna …

+ 여기에 보기

Source: lawberry.pl

Date Published: 7/21/2022

View: 1318

Art. 162. KP – Kodeks pracy – LexLege

Art. 162. KP – Kodeks pracy – Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna …

+ 여기에 표시

Source: lexlege.pl

Date Published: 11/27/2022

View: 5669

Wiadomości, Podział urlopu wypoczynkowego na części

Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części. Przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych …

See also  엑셀 다중 회귀 분석 | 엑셀 데이터분석 #03-1 / 다중회귀분석 [엑셀] 29228 좋은 평가 이 답변

+ 여기에 더 보기

Source: www.pckp.pl

Date Published: 8/27/2021

View: 1985

주제와 관련된 이미지 na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Okiem pracownika – czy należy wykorzystać 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Okiem pracownika - czy należy wykorzystać 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy?
Okiem pracownika – czy należy wykorzystać 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy?

주제에 대한 기사 평가 na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części

 • Author: Donata Kadry w pigułce
 • Views: 조회수 838회
 • Likes: 좋아요 24개
 • Date Published: 최초 공개: 2021. 7. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=u57y3aVQCuM

[Podział urlopu na części]

Art. 162. [Podział urlopu na części]

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop wypoczynkowy: jak właściwie podzielić na części

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Co powinien zrobić pracodawca w sytuacji, w której pracownik tak chce wykorzystać urlop wypoczynkowy, że nie będzie miał możliwości 14 wolnych dni do wykorzystania?

Jak prawidłowo podzielić urlop wypoczynkowy?

Jaki jest zasadniczy cel urlopu wypoczynkowego? Odpowiedź wydaje się oczywista: regeneracja sił fizycznych i psychicznych pracownika.

W jakim jednak sposób należy korzystać z urlopu, by skutek ten osiągnąć?

Bez wątpienia wtedy, kiedy pracownik korzysta z urlopu w sposób nieprzerwany, ciągły przez cały przysługujący mu jego wymiar. Czasem jednak pracownik może chcieć podzielić urlop na części. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość, przy czym nie daje pracownikowi w tym zakresie pełnej swobody.

W art. 162 k.p. wskazano, że podział urlopu wypoczynkowego następuje na wniosek pracownika. Czy wymaga to podania uzasadnienia przez pracownika?

Z przywołanego przepisu wymóg taki nie wynika. Przy czym niektórzy wskazują, iż konieczność umotywowania istnieje w przypadku podziału urlopu, którego termin wykorzystania, w sposób nieprzerwany, został ustalony w planie urlopów lub w porozumieniu między pracodawcą, a pracownikiem. Uzasadnieniem tego stanowiska jest konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy przez pracodawcę – co wydaje się logiczne i słuszne.

Istotne jest to, że wniosek o częściowy urlop podlega zawsze akceptacji przez pracodawcę.

Wynika to ze sformułowania przepisu: urlop może być podzielony na części. W sytuacji gdyby ustawodawca posłużył się bardziej stanowczym określeniem, np. na wniosek pracownika urlop należy podzielić można by było wywodzić automatyczną zgodę pracodawcy. Tak jednak nie jest, a co więcej, przy podziale urlopu wypoczynkowego ustawodawca wprowadził nakaz, by co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Do okresu 14 dni kalendarzowych uwzględnia się następujące po sobie kolejno dni powszednie, robocze, wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta. Zasada ta wynika wprost z przepisu, poprzez użycie sformułowania część wypoczynku, a nie jak to było uprzednio część urlopu.

Pamiętać należy, że pracownik nie może poprzez swoje wnioski doprowadzić do tego by żadna z części urlopu nie trwała co najmniej 14 dni kalendarzowych. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, nawet jeżeli istnieją ku temu uzasadnione przyczyny. Fragmentacja urlopu jest możliwa w ramach pozostałej części urlopu, czyli tej, która pozostaje po odliczeniu minimalnej długości wypoczynku.

Gdyby jednak zdarzyła się taka sytuacja, że pracodawca udzielił pracownikowi urlopu w taki sposób, że żadna z jego części nie obejmuje kolejnych 14 dni kalendarzowych i pozostała pula jest mniejsza niż 14 dni, wówczas pracownik nie może domagać się zwiększenia wymiaru urlopu należnego w danym roku kalendarzowym. Nadmierne rozdrobnienie urlopu nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.), pomimo że takie zachowanie jest sprzeczne z art. 163 k.p.

Z kolei korzystanie z cząstkowych urlopów wypoczynkowych w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, należy uznać za szczególną formę podziału urlopu. Podobnie sytuacja się przedstawia z urlopem ustalonym w wymiarze proporcjonalnym w razie ustania stosunku pracy oraz z 4-oma dniami urlopu na żądanie.

biuro rachunkowe

Podział urlopu na części krótsze niż 14 dni

Istotnym zagadnieniem wiążącym się ze sprawami dotyczącymi urlopu, z jakimi spotykamy się w ramach naszej spółki księgowej PRWT, jest kwestia dopuszczalności podziału urlopu na części krótsze niż 14 dni.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy, „pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego”. Art. 161 Kodeksu pracy obliguje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Natomiast, stosownie do art. 162 Kodeksu pracy:

„Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.

Z powołanych przepisów wynika zasada jednorazowego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Urlop wypoczynkowy podlega podziałowi na części na wniosek pracownika. W przypadku podziału urlopu na części, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wnioski w zakresie podziału urlopów powinny być składane przez pracowników na etapie planowania urlopów przez pracodawcę. Sporządzenie planu urlopów jest obowiązkiem wynikającym z art. 163 § 1 k.p., wyjątek stanowi sytuacja, gdy organizacja związkowa wyraziła zgodę na brak sporządzenia planów. Ustalając plan urlopów albo uzgadniając termin wykorzystania urlopu indywidualnie z pracownikiem, pracodawca powinien uwzględnić warunek sformułowany w art. 162 zd. 2 k.p., polegający na tym, że przynajmniej jedna część wypoczynku będzie obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jednakże, w przypadku gdy żadna z części urlopu nie obejmuje co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (łącznie z dniami wolnymi), akceptacja takiego wniosku pracownika o podział urlopu nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidzianego w art. 282 § 1 pkt 2 k.p. , polegającego na nieudzieleniu pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Mimo iż taki podział urlopu wypoczynkowego na części jest sprzeczny z literalnym brzmieniem przepisu, to czyn ten nie wypełnia dyspozycji art. 282 § 1 pkt 2 k.p. Przyjmuje się wobec tego, iż obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi możliwości skorzystania z nieprzerwanego urlopu w wymiarze 14 dni. W przypadku, gdy pracownik wyrazi wolę podziału urlopu na krótsze części, nie można mówić o naruszeniu przepisów Kodeksu pracy przez pracodawcę.

Należy jednak podkreślić, że z uwagi na fakt, iż podział urlopu na części wymaga wniosku pracownika, warto dla celów dowodowych zadbać o pisemne wnioski w tej kwestii.

Reasumując stwierdzić należy, iż pracodawca może dokonać podziału urlopu pracownika na etapie sporządzania planu urlopów w taki sposób, aby każda z części urlopu wynosiła mniej niż 14 dni. Wniosek w zakresie podziału musi jednak zostać złożony przez pracownika. Z tego względu, dla celów dowodowych, mając na względzie zabezpieczenie interesu pracodawcy, należy zadbać o pisemne wnioski pracowników w tej kwestii.

Urlop na godziny?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo do określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Co do zasady, istnieje duża dowolność kształtowania urlopu. Jednak, czy możliwe jest, aby dzielić urlop na godziny? Czy można wnioskować o urlop na kilka godzin?

Urlop – jak się go określa?

Urlop określa się w wymiarze godzinowym. Liczba godzin urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi, uzależniona jest od tego, czy jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat (20 dni urlopu), czy wynosi więcej niż 10 lat (26 dni urlopu).

Zgodnie z tym, liczba godzin urlopu wynosi:

160 – w przypadku osoby zatrudnionej na pełen etat i uprawnionej do 20 dni urlopu;

208 – w przypadku osoby zatrudnionej na pełen etat i uprawnionej do 26 dni urlopu.

Niepełny wymiar czasu pracy a urlop

Z kolei liczbę godzin urlopu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze przelicza się proporcjonalnie do czasu pracy.

Urlop na godziny – czy można o niego wnioskować?

Zgodnie z przepisami prawa urlop co do zasady przyznawany jest:

w dniach pracy zatrudnionego,

w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.

Należy pamiętać, że urlop jest przyznawany na cały dzień pracy. Dlatego, jeżeli dzień pracy to 8 godzin, nie można ubiegać się o urlop na godzinę.

Zgodnie z kodeksem pracy istnieje tylko jedna okoliczność, uprawniająca do uzyskania urlopu nieobejmującego całego dnia pracy.

Kiedy urlop na godziny jest możliwy?

Zgodnie z art. 1542 § 4 kodeksu pracy:

„Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop”.

Takie sformułowanie przepisu oznacza, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu np. na 4 godziny tylko wtedy, jeśli pozostała liczba godzin urlopowych do wykorzystania za mało, by przyznać cały dzień wolny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320).

Urlop wypoczynkowy: jak właściwie podzielić na części

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Co powinien zrobić pracodawca w sytuacji, w której pracownik tak chce wykorzystać urlop wypoczynkowy, że nie będzie miał możliwości 14 wolnych dni do wykorzystania?

biuro rachunkowe

Podział urlopu na części krótsze niż 14 dni

Istotnym zagadnieniem wiążącym się ze sprawami dotyczącymi urlopu, z jakimi spotykamy się w ramach naszej spółki księgowej PRWT, jest kwestia dopuszczalności podziału urlopu na części krótsze niż 14 dni.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy, „pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego”. Art. 161 Kodeksu pracy obliguje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Natomiast, stosownie do art. 162 Kodeksu pracy:

„Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.

Z powołanych przepisów wynika zasada jednorazowego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Urlop wypoczynkowy podlega podziałowi na części na wniosek pracownika. W przypadku podziału urlopu na części, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wnioski w zakresie podziału urlopów powinny być składane przez pracowników na etapie planowania urlopów przez pracodawcę. Sporządzenie planu urlopów jest obowiązkiem wynikającym z art. 163 § 1 k.p., wyjątek stanowi sytuacja, gdy organizacja związkowa wyraziła zgodę na brak sporządzenia planów. Ustalając plan urlopów albo uzgadniając termin wykorzystania urlopu indywidualnie z pracownikiem, pracodawca powinien uwzględnić warunek sformułowany w art. 162 zd. 2 k.p., polegający na tym, że przynajmniej jedna część wypoczynku będzie obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jednakże, w przypadku gdy żadna z części urlopu nie obejmuje co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (łącznie z dniami wolnymi), akceptacja takiego wniosku pracownika o podział urlopu nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidzianego w art. 282 § 1 pkt 2 k.p. , polegającego na nieudzieleniu pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Mimo iż taki podział urlopu wypoczynkowego na części jest sprzeczny z literalnym brzmieniem przepisu, to czyn ten nie wypełnia dyspozycji art. 282 § 1 pkt 2 k.p. Przyjmuje się wobec tego, iż obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi możliwości skorzystania z nieprzerwanego urlopu w wymiarze 14 dni. W przypadku, gdy pracownik wyrazi wolę podziału urlopu na krótsze części, nie można mówić o naruszeniu przepisów Kodeksu pracy przez pracodawcę.

Należy jednak podkreślić, że z uwagi na fakt, iż podział urlopu na części wymaga wniosku pracownika, warto dla celów dowodowych zadbać o pisemne wnioski w tej kwestii.

Reasumując stwierdzić należy, iż pracodawca może dokonać podziału urlopu pracownika na etapie sporządzania planu urlopów w taki sposób, aby każda z części urlopu wynosiła mniej niż 14 dni. Wniosek w zakresie podziału musi jednak zostać złożony przez pracownika. Z tego względu, dla celów dowodowych, mając na względzie zabezpieczenie interesu pracodawcy, należy zadbać o pisemne wnioski pracowników w tej kwestii.

Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.. KODEKS PR

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.

Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych

Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym

miejscu.

Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego

konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak prawidłowo podzielić urlop wypoczynkowy?

Jaki jest zasadniczy cel urlopu wypoczynkowego? Odpowiedź wydaje się oczywista: regeneracja sił fizycznych i psychicznych pracownika.

W jakim jednak sposób należy korzystać z urlopu, by skutek ten osiągnąć?

Bez wątpienia wtedy, kiedy pracownik korzysta z urlopu w sposób nieprzerwany, ciągły przez cały przysługujący mu jego wymiar. Czasem jednak pracownik może chcieć podzielić urlop na części. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość, przy czym nie daje pracownikowi w tym zakresie pełnej swobody.

W art. 162 k.p. wskazano, że podział urlopu wypoczynkowego następuje na wniosek pracownika. Czy wymaga to podania uzasadnienia przez pracownika?

Z przywołanego przepisu wymóg taki nie wynika. Przy czym niektórzy wskazują, iż konieczność umotywowania istnieje w przypadku podziału urlopu, którego termin wykorzystania, w sposób nieprzerwany, został ustalony w planie urlopów lub w porozumieniu między pracodawcą, a pracownikiem. Uzasadnieniem tego stanowiska jest konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy przez pracodawcę – co wydaje się logiczne i słuszne.

Istotne jest to, że wniosek o częściowy urlop podlega zawsze akceptacji przez pracodawcę.

Wynika to ze sformułowania przepisu: urlop może być podzielony na części. W sytuacji gdyby ustawodawca posłużył się bardziej stanowczym określeniem, np. na wniosek pracownika urlop należy podzielić można by było wywodzić automatyczną zgodę pracodawcy. Tak jednak nie jest, a co więcej, przy podziale urlopu wypoczynkowego ustawodawca wprowadził nakaz, by co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Do okresu 14 dni kalendarzowych uwzględnia się następujące po sobie kolejno dni powszednie, robocze, wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta. Zasada ta wynika wprost z przepisu, poprzez użycie sformułowania część wypoczynku, a nie jak to było uprzednio część urlopu.

Pamiętać należy, że pracownik nie może poprzez swoje wnioski doprowadzić do tego by żadna z części urlopu nie trwała co najmniej 14 dni kalendarzowych. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, nawet jeżeli istnieją ku temu uzasadnione przyczyny. Fragmentacja urlopu jest możliwa w ramach pozostałej części urlopu, czyli tej, która pozostaje po odliczeniu minimalnej długości wypoczynku.

Gdyby jednak zdarzyła się taka sytuacja, że pracodawca udzielił pracownikowi urlopu w taki sposób, że żadna z jego części nie obejmuje kolejnych 14 dni kalendarzowych i pozostała pula jest mniejsza niż 14 dni, wówczas pracownik nie może domagać się zwiększenia wymiaru urlopu należnego w danym roku kalendarzowym. Nadmierne rozdrobnienie urlopu nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.), pomimo że takie zachowanie jest sprzeczne z art. 163 k.p.

Z kolei korzystanie z cząstkowych urlopów wypoczynkowych w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, należy uznać za szczególną formę podziału urlopu. Podobnie sytuacja się przedstawia z urlopem ustalonym w wymiarze proporcjonalnym w razie ustania stosunku pracy oraz z 4-oma dniami urlopu na żądanie.

Podział urlopu na części – stanowisko GIP – Lawberry

W stanowisku z dnia 30 lipca 2021r. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy wskazał, że „wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiar tego urlopu. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze prawniczej i akceptowanym przez Państwową Inspekcję Pracy nadmierne rozdrobnienie urlopu udzielanego na wniosek pracownika nie stanowi wykroczenia przeciwko jego prawom, jest jednak sprzeczne z treścią art. 162 Kodeksu pracy, który wprost wskazuje, iż „(…) co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Podsumowując, nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika”.

Art. 162. KP

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (44 – 51)

키워드에 대한 정보 na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części

다음은 Bing에서 na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Okiem pracownika – czy należy wykorzystać 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy?

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Okiem #pracownika #- #czy #należy #wykorzystać #14-dniowy #nieprzerwany #urlop #wypoczynkowy?


YouTube에서 na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Okiem pracownika – czy należy wykorzystać 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy? | na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment