Książkę Naczelnika Osp Jak Wypełniać | Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska 88 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “książkę naczelnika osp jak wypełniać – Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Gmina Urząd Gminy Ksawerów 이(가) 작성한 기사에는 조회수 177회 및 좋아요 2개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

książkę naczelnika osp jak wypełniać 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska – książkę naczelnika osp jak wypełniać 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

książkę naczelnika osp jak wypełniać 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

PORADNIK DLA OSP

Instrukcja wypełniania Książki Skarbnika . … Naczelnikiem OSP w zakresie konserwacji sprzętu oraz wyposażania członków OSP. 3. 6. Kronikarz OSP.

+ 더 읽기

Source: www.osp.gmina.klodzko.pl

Date Published: 3/20/2021

View: 8117

Książka Naczelnika OSP – Strażaczki.pl

Książka Naczelnika OSP Książka w twardej oprawie, rozmiar A4, 50 kartek. … oraz wszelkie inne druki takie jak: naczelnicy OSP w latach (od założenia …

+ 여기에 보기

Source: strazaczki.pl

Date Published: 7/2/2022

View: 8390

zakres odpowiedzialności i obowiązków naczelnika osp …

dokumentowanie działalności JOT w Książce Naczelnika OSP i innych dokumentach,; przygotowanie drużyn OSP do udziału w corocznych gminnych / równorzędnych / …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.gov.pl

Date Published: 6/3/2022

View: 6106

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. Cz. 1. Nie tylko prezes i …

Związek rekomenduje, by kandydat na naczelnika OSP miał trzyletni staż … a także by potrafił wypełnić formularze KRS do zgłaszanych przez …

+ 여기에 더 보기

Source: publicystyka.ngo.pl

Date Published: 1/5/2022

View: 321

szkolenie-naczelnikow.pdf – CNBOP

dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych … Wypełniając społeczną powinność strażacy ochotnicy spotykają się.

+ 더 읽기

Source: www.cnbop.pl

Date Published: 1/15/2021

View: 4185

Dokumentacja W Osp – strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Zwracam sie do was z pytaniem, jaka dokumentacje prowadzicie w swoich jednostkach? My mamy ksiązke OSP, ksiązke naczelnika, ksiązke skarbnika, …

+ 여기를 클릭

Source: www.strazak.pl

Date Published: 5/6/2021

View: 2327

Podstawy funkcjonowania OSP

składanie wniosków i uwag zarządowi OSP, prezesowi i naczelnikowi dotyczących … prowadzenie ewencji majątku OSP, do czego służy mu Książka Inwentarzowa.

+ 여기를 클릭

Source: agro.kpucek.drl.pl

Date Published: 9/15/2021

View: 1932

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DZIAŁACZY FUNKCYJNYCH OSP

· dokumentowanie działalności JOT w Książce Naczelnika OSP i innych dokumentach,; · przygotowanie drużyn OSP do udziału w corocznych gminnych / równorzędnych / …

+ 여기에 보기

Source: www.osp.com.pl

Date Published: 2/25/2021

View: 1628

OBOWIĄZKI FUNKCYJNYCH w strukturach OSP

W porozumieniu z naczelnikiem wypełnia i przekazuje zarządowi nadrzędnemu wnioski … inwentarza i sprzętu OSP,; dokonuje wpisów do książki inwentarzowej, …

+ 여기에 표시

Source: www.ospkruszwica.pl

Date Published: 3/14/2022

View: 7638

주제와 관련된 이미지 książkę naczelnika osp jak wypełniać

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska
Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska

주제에 대한 기사 평가 książkę naczelnika osp jak wypełniać

 • Author: Gmina Urząd Gminy Ksawerów
 • Views: 조회수 177회
 • Likes: 좋아요 2개
 • Date Published: 2020. 5. 19.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=5PnItMUE2nI

Za co odpowiada naczelnik w OSP?

nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP, informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia, dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

Kto prowadzi książkę pracy OSP?

Skarbnik – jako członek zarządu – odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.

Kto jest najważniejszy w OSP?

Na podstawie § 42 statutu OSP naczelnik OSP jest dowódcą jednostki operacyjno – technicznej OSP / JOT / – utworzonej przez Zarząd OSP wg odnośnych wytycznych – uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 16 grudnia 2004 r.

Czy naczelnik OSP jest wiceprezesem?

Zapis ten wskazuje, że poza wspomnianymi już prezesem i naczelnikiem należałoby każdorazowo wybrać także dwóch wiceprezesów. Ponieważ naczelnik jest jednocześnie wiceprezesem, wydawałoby się, że w OSP powinno być obowiązkowo aż trzech wiceprezesów.

Kto wybiera naczelnika OSP?

Naczelnik powołany jest przez zarząd do dowodzenia jednostką. Statut OSP wyróżnia tę funkcję, szczegółowo wymieniając przypisane jej uprawnienia i obowiązki. Uprawnienia, zadania i obowiązki naczelnika znajdują się również w wytycznych Związku.

Kto podpisuje dokumenty w OSP?

Sposób reprezentacji.

Zwyczajowo większość OSP zachowuje zapis ze związkowego wzorca statutu (zob. wzorzec na stronie Związkuotwiera się w nowej karcie), który mówi, że „umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik”.

Kim jest naczelnik straży?

W każdej jednostce funkcjonuje stanowisko naczelnika jako członka zarządu, który oprócz funkcji wiceprezesa jednoosobowo kieruje w formie rozkazów Jednostką Operacyjno- Techniczną. Jest to bodaj najbardziej odpowiedzialne stanowisko w strukturze pojedynczej OSP.

Jak prowadzić księgowość w OSP?

Księgowość OSP

Ochotnicza Straż Pożarna musi prowadzić księgowość. Może to być pełna księgowość albo prowadzenie księgowości w ramach Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów (UEPiK). Zasady są takie same jak dla pozostałych organizacji pozarządowych.

Ile zarabia się w OSP?

Strażak ochotnik nie otrzymuje pensji, lecz tzw. ekwiwalent za udział w akcjach oraz szkoleniu pożarniczym. Wynosi on maksymalnie 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za godzinę (stawka jest zależna od uchwały gminy, na terenie której działa dana jednostka OSP).

Ile gwiazdek posiada prezes OSP?

prezes – 4 gwiazdki, wiceprezes – naczelnik – 3 gwiazdki, zastępca naczelnika – 2 gwiazdki, pozostałe osoby w zarządzie – 1 gwiazdka (m.in.

Co należy do obowiązków sekretarza OSP?

Sekretarz odpowiada za całość dokumentacji OSP za wyjątkiem dokumentacji finansowej, za którą odpowiada skarbnik. Do niego należy też prowadzenie na bieżąco Książki pracy OSP, w której powinien zamieszczać wszystkie ważniejsze sprawy z życia OSP – planowane i wykonane.

Kto kontroluje pracę zarządu OSP?

Statut wzorcowy OSP określa skład zarządu i opisuje zadania komisji rewizyjnej, która jest organem kontroli wewnętrznej OSP. Wymienionych jest pięć niezbędnych funkcji w zarządzie: prezes, naczelnik straży, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

Czy naczelnik OSP jest osobą publiczną?

W powyższych ujęciach, członek zarządu OSP, strażak OSP nie są osobami publicznymi. Nie są również funkcjonariuszami publicznymi. Na gruncie prawa karnego – art.

Za co jest odpowiedzialny gospodarz w OSP?

Gospodarz odpowiada za utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, ale – zwłaszcza przy obiektach większych – oznacza to, że organizuje system utrzymania porządku i czystości. Sam może oczywiście chwycić za miotłę, ale nie jest to jego kluczowy obowiązek.

Jakie dystynkcje OSP?

Dystynkcje OSP czy prawidłowe nosimy?
 • Kto, jaką dystynkcję nosi:
 • Prezes – dystynkcja dla osoby pełniącej funkcję prezesa w OSP.
 • Wiceprezes – naczelnik – dystynkcja przeznaczona dla osoby pełniącej funkcje naczelnika. …
 • Zastępca naczelnika – dystynkcja przeznaczona dla osoby pełniącej funkcję zastępcy naczelnika.

Kto kontroluje pracę zarządu OSP?

Statut wzorcowy OSP określa skład zarządu i opisuje zadania komisji rewizyjnej, która jest organem kontroli wewnętrznej OSP. Wymienionych jest pięć niezbędnych funkcji w zarządzie: prezes, naczelnik straży, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

Kto może zostać naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej?

1) ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat, 2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, 3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 4) skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy”(s.

Jak odwołać naczelnika OSP?

Nie ma potrzeby motywować i uzasadniać. Zwykle taką rezygnację składa się na piśmie na ręce organu, Odpowiadając na pytanie czytelnika: rezygnacja z funkcji członka zarządu oraz członka.

Czy naczelnik OSP jest osobą publiczną?

W powyższych ujęciach, członek zarządu OSP, strażak OSP nie są osobami publicznymi. Nie są również funkcjonariuszami publicznymi. Na gruncie prawa karnego – art.

Książka Naczelnika OSP

Książka Naczelnika OSP

Książka w twardej oprawie, rozmiar A4, 50 kartek. Posiada miejsce na dane jednostki, spis treści, oraz wszelkie inne druki takie jak:

– naczelnicy OSP w latach (od założenia jednostki)

– ocena stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości

– podział członków OSP i sprzętu dla realizacji zadań operacyjnych

– obiekty OSP

– pojazdy OSP

– ewidencja wyszkolenia członków OSP

– kierowcy (mechanicy), środki transportu

– udział OSP w akcjach ratowniczych

– dyspozycja w sprawach sprzętu, kontrola eksploatacji

– wykaz potrzeb i zaopatrzenia w sprzęt i umundurowanie

– prace wykonane przez członków OSP

– ćwiczenia OSP

– szkolenia podstawowe członków OSP (plan zajęć, uczestnicy szkolenia, dziennik zajęć)

– przeciwpożarowa działalność zapobiegawcza

– wyróżnienia i kary stosowane przez Naczelnika

– kontrola OSP – wynik inspekcji.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. Cz. 1. Nie tylko prezes i skarbnik

Statut wzorcowy mówi, że prezes „reprezentuje OSP na zewnątrz oraz kieruje pracami zarządu”. To jedyne wskazane w dokumencie kompetencje przypisane tej funkcji. Określone są dość ogólnie, ale przez to należy traktować obowiązki prezesa szeroko.

Z jednej strony zatem prezes ma reprezentować swoją organizację „na zewnątrz”, zarówno w oficjalnych sytuacjach, np. podczas różnorodnych uroczystości, jak święta państwowe itp., a także w kontaktach z instytucjami, w których powinien wziąć na siebie rolę przedstawiciela i rzecznika interesów swojej organizacji. I o tej roli należy pamiętać przy wyborze spośród członków zarządu odpowiedniej osoby.

Z drugiej strony prezes kreuje aktywność i czuwa nad organizacją pracy zarządu: zwołuje posiedzenia zarządu, proponuje porządek obrad, przewodniczy zebraniom, przedstawia projekty uchwał. Prezes powinien ściśle współpracować ze wszystkimi członkami zarządu, orientować się co do zakresu i rozmiaru ich zaangażowania, kontrolować wykonywane przez nich czynności, a także wspólnie z nimi planować i podejmować wszystkie istotne decyzje.

Funkcja prezesa wiąże się też z czuwaniem nad sprawami finansowymi, gdyż to on w imieniu OSP (wraz z drugim członkiem zarządu, najczęściej skarbnikiem, w zależności od sposobu reprezentacji określonego w statucie) podpisuje umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe, po uprzednim otrzymaniu akceptacji zarządu (ta akceptacja jest istotna, ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości za sprawy finansowe odpowiada cały organ kolegialny – cały zarząd).

Prezes ma także obowiązek złożyć walnemu zebraniu sprawozdanie z działalności prowadzonej przez zarząd za dany rok. Poza tym prezes jest zobowiązany do informowania władz samorządowych, czy też Związku OSP RP, o prowadzonej przez OSP działalności oraz problemach, które są z nią związane.

Statut ani inne przepisy nie zakładają, że prezes ma mieć jakieś konkretne kwalifikacje, nacisk stawia się zwykle raczej na predyspozycje osobiste, np. umiejętność zarządzania, łatwość komunikacji z ludźmi, ale doświadczenie w akcjach ratowniczych na pewno też będzie atutem.

Dokumentacja W Osp

Mam w planach napisanie jakiegoś programu, bazy danych gdzie można by to wszystko trzymać i łatwo sortować, np. wg wyszkolenia czy ważności badań. Może ktoś z was ma coś takiego? Bo wiem że na forum już ktoś pisał o bazie ale w Accesie. A macie może jakiś programik? Coś innego niż Acces.

Trzeba by się w końcu za to zabrać i popełnić jakiś program. Gdybym miał założenia, to może w długie zimowe wieczory siadł bym nad tym w końcu i coś stworzył…Też mi często brakuje konkretnego programu do obsługi naszej OSP. A może napiszemy to razem? Trza by znaleźć jakąś darmową bazę, ewntualnie w XML, oraz narzędzie w którym można by to pyknąć i go!

Podstawy funkcjonowania OSP – Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Lubiewo

1.Podstawy prawne funkcjonowania OSP

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). Szczegółowe informacje związane z ich funkcjonowaniem określa statut OSP, który zawiera m. in. cele i zadania OSP, prawa i obowiązki poszczególnych członków, obowiązki władz OSP, regulacje dotyczące tworzenia majątku OSP.

2. Władze OSP i ich obowiązki

Zgodnie ze statutem OSP władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

2.1. Walne Zebranie

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest raz na kilka lat (zobacz Statut), a walne zebranie sprawozdawcze raz na rok. Zebranie to zwołuje zarząd, który zawiadamia członków co najmniej kilka dni przed zebraniem (zobacz Statut). W przypadku nadzwyczajnego walnego zebrania zwoływane jest ono przez zarząd OSP z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej OSP lub na żądanie określonej liczby członków OSP (zobacz Statut). Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zawiadomienia. Nadzwyczajne walne zebranie może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem kadencji i powołać na jego miejscu nowego członka, do czasu odbycia zwyczajnego walnego zebrania. OSP powinno także pamiętać, iż przebieg walnego zebrania oraz wszystkie podjęte na nim uchwały powinny zostać wpisane do księgi protokołów.

Walne Zebranie jest uprawnione do:

– podejmowania uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP;

– rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności;

– uchwalania rocznego planu działalności i budżetu OSP;

– ustalania wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie;

– podejmowania uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej;

– rozpatrywania odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP;

– podejmowania uchwał o wystąpieniu ze Związku OSP;

– podejmowania uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych;

– podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn;

– walne zebranie członków w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uchwala zmianę statutu i rozwiązanie OSP (większością 2/3 głosów).

2.2. Zarząd OSP

Zarząd OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków (na miejsce ustępujących) w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i zwoływane są przez prezesa. Prezes lub wiceprezes i skarbnik mają prawo do podpisywania umów, pełnomocnictw oraz wszelkich dokumentów finansowych.

Do zadań Zarządu OSP należy:

– realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania;

– zwoływanie walnego zebrania;

– niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu;

– informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian;

– udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością;

– opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu;

– zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych; – przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP;

– przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie w wnioskiem o przyznanie odznaczeń i nagród;

– organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych;

– dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych zadań;

– rozstrzyganie sporów między członkami, wynikającymi z ich przynależności do OSP;

– wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania;

– zarząd OSP może złożyć, z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/2 ogólnej liczby członków, wniosek o zmianę statutu i rozwiązanie OSP.

2.3. Komisja Rewizyjna OSP

Prawa członków Komisji Rewizyjnej:

– swobodny wstęp do wszystkich pomieszczeń i obiektów stanowiących własność OSP lub będących w jej użytkowaniu;

– żądanie dostępu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez zarząd OSP oraz jej poszczególnych członków;

– żądanie składania oświadczeń i wyjaśnień przez członków zarządu OSP;

– uczestniczenie z głosem doradczym z posiedzeniach zarządu OSP;

– uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w OSP przez organy kontrolne (np. Urząd Skarbowy, Komisję Rewizyjną Zarządu Oddziału Gminnego);

– korzystanie z pomieszczeń i urządzeń przysługujących członkom władz OSP;

– zwoływanie posiedzeń nadzwyczajnych z własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej jednostki nadrzędnej (Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego) lub na wniosek co najmniej dwóch członków komisji rewizyjnej;

– powoływanie w drodze uchwały do zespołu przeprowadzającego kontrolę doradców/fachowców;

– możliwość zwrócenia się do komisji rewizyjnej wyższego stopnia (oddziału gminnego/powiatowego/wojewódzkiego) o udzielenie pisemnej opinii lub pomocy w problemowej sprawie;

Zadania Komisji Rewizyjnej:

– przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich;

– składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP;

– przedstawianie zarządowi uwag i uwag dotyczących jego działalności;

– wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

– składanie wniosków i uwag zarządowi OSP, prezesowi i naczelnikowi dotyczących ich działalności;

– składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu OSP;

– przedstawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.

Obowiązki Komisji Rewizyjnej:

– opracowywanie planu pracy, który powinien zawierać: terminy posiedzeń, tematykę posiedzeń, osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg posiedzeń, terminy kontroli, rodzaj kontroli;

– kontrolowanie przynajmniej raz w roku prowadzonej przez zarząd OSP podstawowej dokumentacji organizacyjnej i statutowej, ewidencji członków oraz zgodności ich zgodności ze statutem i obowiązującymi przepisami.

– kontrolowanie przynajmniej raz w roku prowadzonej przez zarząd OSP oraz osoby odpowiedzialne dokumentacji finansowej, materiałowej, jej ewidencji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami;

– badanie celowości ponoszonych wydatków;

– badanie prawidłowości i celowości wykorzystywanych przez członków OSP materiałów, przedmiotów oraz środków trwałych;

– analizowanie źródeł dochodów własnych OSP;

– sprawdzanie zakresu udzielanej członkom OSP pomocy;

– sporządzanie z posiedzeń i przeprowadzanych kontroli protokołu lub notatki, które powinny zawierać: imienny wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu/kontroli, porządek dzienny obrad lub zakres tematyczny kontroli, wnioski, zalecenia;

– kontrolowanie stanu zabezpieczenia bhp w jednostce operacyjno-technicznej OSP;

Członek komisji rewizyjnej nie może pełnić jednocześnie żadnej funkcji w zarządzie OSP. Osoba ta nie może być też małżonkiem członka zarządu oraz pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Zarząd OSP

W skład Zarządu OSP wchodzi prezes, od 2 do 3 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i naczelnik. OSP może także zadecydować o włączeniu w skład swojego Zarządu gospodarza oraz kronikarza, co nie jest obligatoryjne. Jeżeli chodzi o uprawnienia oraz obowiązki poszczególnych osób sprawujących funkcje w Zarządzie zostały opisane w kolejnych podrozdziałach.

3.1. Prezes

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz oraz kieruje całokształtem prac Zarządu OSP. Do kompetencji Prezesa należy także zwoływanie posiedzeń Zarządu OSP oraz przewodniczenie na tych zebraniach. Funkcja Prezesa wiąże się z odpowiedzialnością za sprawy finansowe, gdyż to on w imieniu Zarządu OSP (wraz ze Skarbnikiem OSP) podpisuje umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe, po uprzednim otrzymaniu akceptacji Zarządu OSP. Prezes ma także obowiązek złożyć Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności prowadzonej przez Zarząd OSP za dany rok. Poza tym Prezes jest zobowiązany do informowania władz samorządowych, czy też Związku OSP RP o prowadzonej przez OSP działalności oraz problemach, które są z tym związane.

3.2. Naczelnik OSP

Obowiązki Naczelnika OSP:

– wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków do wykonywania zadań operacyjno-technicznych;

– organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych kobiecych OSP;

– czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP; – kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą;

– kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych;

– dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji;

– opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki;

– stosowanie wyróżnień (pochwała ustna, pochwała w rozkazie naczelnika, wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody, sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki) za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP;

– stosowanie środków dyscyplinarnych (upomnienie ustne, nagana w rozkazie naczelnika, wystąpienie do zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP) za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP.

– kierowanie JOT;

– pełnienie funkcji wiceprezesa.

3.3. Sekretarz OSP

Sekretarz OSP zobligowany jest do prowadzenia ewidencji uchwał i protokołów z posiedzeń Walnych Zebrań i Zarządu OSP. Sekretarz realizuje zadania związane z przygotowaniem posiedzeń Walnego Zebrania oraz Zarządu OSP, a także sporządza projekty uchwał na posiedzenia. Do kompetencji Sekretarza OSP należy także czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów przychodzących z zewnątrz oraz sporządzanie innych dokumentów współpracując z pozostałymi członkami Zarządu OSP.

3.4. Skarbnik OSP

Do obowiązków Skarbnika OSP należy:

a) prowadzenie na bieżąco Książki Skarbnika oraz pozostałej dokumentacji finansowej;

b) podpisywanie wraz z Prezesem umów, aktów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów finansowych;

c) nadzorowanie opłacania składek przez członków OSP (systematyczność wpłat) oraz prowadzenie w związku z tym odpowiedniej ewidencji;

d) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym CIT-8;

e) sporządzanie sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa);

f) odpowiadanie za gospodarkę finansową OSP m. in. przestrzeganie prawidłowego wydatkowania środków finansowych przez Zarząd OSP;

g) opracowywanie rocznego planu finansowego na dany rok oraz sprawozdania z wykonania planu (informacje te przedstawiane są na Walnym Zebraniu członków OSP);

h) złożenie oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności w związku z pełnioną funkcją.

3.5. Gospodarz OSP

Gospodarz OSP jest przede wszystkim odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji majątku OSP, do czego służy mu Książka Inwentarzowa. Gospodarz OSP dba o utrzymanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP oraz współpracuje z Naczelnikiem OSP w zakresie konserwacji sprzętu oraz wyposażania członków OSP.

3.6. Kronikarz OSP

Do obowiązków kronikarza należy przede wszystkim prowadzenie na bieżąco kroniki OSP oraz dokumentowanie historii jednostki.

4. Członkowie OSP

Członkowie OSP dzielą się na: członków zwyczajnych (w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych), członków wspierających oraz członków zwyczajnych.

4. 1. Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym OSP może być osoba pełnoletnia będąca obywatelem Polski lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, którzy nie zostali pozbawieni praw publicznych. Członkiem czynnym OSP może być także małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz małoletni poniżej 16 lat (za zgodą przedstawiciela ustawowego).

Członek zwyczajny składa przyrzeczenie o następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

Prawa członków zwyczajnych:

– możliwość wybierania i bycia wybieranym do władz OSP (nie dotyczy to małoletnich poniżej 16 roku życia);

– możliwość uczestniczenia w walnym zebraniu z prawem głosu;

– możliwość wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP;

– możliwość korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP;

– używanie munduru, dystynkcji oraz odznak.

Obowiązki członków zwyczajnych:

– aktywne uczestniczenie w działalności OSP;

– przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał zatwierdzonych przez władze OSP;

– podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach;

– dbanie o mienie OSP;

– regularne opłacanie składek członkowskich.

4.2. Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości oraz ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP oraz z głosem doradczym w walnym zebraniu.

4.3. Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, która szczególnie zasłużyła się dla ochrony przeciwpożarowej. Tytuł członka honorowego nadaje walne zebranie. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP oraz z głosem doradczym w walnym zebraniu.

5. Jednostka operacyjno-techniczna

OSP spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną (JOT), której celem jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów i innych działań (m. in. klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych). JOT kieruje naczelnik przy pomocy zastępcy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.

5.1. Zadania JOT:

– udział w akcjach ratowniczych;

– rozpoznawanie zagrożeń oraz podejmowanie czynności ograniczających ich skutki;

– utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych;

– utrzymanie w gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do działań ratowniczych i zabezpieczających;

– współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi (jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP, policja, OSP);

– prowadzenie szkoleń dla ratowników OSP oraz szkoleń dla osób obsługujących sprzęt;

– współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę;

– uczestniczenie w rekrutacji oraz przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do służby.

6. Obowiązki sprawozdawcze OSP

Ochotnicze Straże Pożarne mają obowiązek sporządzania sprawozdań zarówno finansowych jak i sprawozdań z prowadzonej działalności:

a) Do dnia 31 marca OSP ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego zeznanie CIT-8 za poprzedni rok sprawozdawczy, które zawiera informację o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W sytuacji, kiedy OSP korzysta ze zwolnień podatkowych, musi dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/0, który zawiera informację o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Jeżeli dana OSP osiągnęła w danym roku dochód z tytułu darowizn przekraczający 15 000,00 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych od jednego darczyńcy przekroczyła 35 000,00 zł, to taka jednostka musi także wypełnić załącznik CIT-D, który stanowi informację podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach. Przekroczenie terminu złożenia wymienionych wcześniej deklaracji spowoduje naliczenie przez właściwy Urząd Skarbowy kary finansowej, co narazi jednostkę na dodatkowe koszty;

b) W terminie 10 dni od zebrania sprawozdawczego OSP ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe, na które składa się: bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa;

c) W terminie 7 dni od zebrania sprawozdawczego OSP ma obowiązek dostarczyć do Zarządu Oddziału Gminnego następujące dokumenty:

protokół;

listę obecności członków OSP i MDP uprawnionych do głosowania;

sprawozdanie z działalności;

sprawozdanie finansowe i plan finansowy, sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej działalność statutową;

raport OSP;

plan działalności;

uchwały i inne dokumenty.

Dokumenty wymienione w podpunkcie c można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Głównego OSP: http://zosprp.pl

7. Obowiązkowa dokumentacja prowadzona przez OSP

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych związana jest z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, która pozwala ocenić prowadzoną przez nie działalność. Do podstawowych dokumentów zaliczamy: Książkę Skarbnika, Książkę Pracy OSP, Książkę Naczelnika oraz Książkę Inwentarzową.

Skarbnik OSP

W każdej OSP powinien być skarbnik. To bardzo odpowiedzialna funkcja. Jego zadania wyznacza to, jaką działalność prowadzi OSP, czy poza składkami członkowskimi ma inne dochody własne i jak nimi gospodaruje.

W§ 24 Statutu wzorcowego OSP znajdujemy zapis: „Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży”. Takie lub bardzo zbliżone wytyczne występują w statucie każdej OSP. Obligatoryjne jest więc obsadzenie nie tylko funkcji prezesa i naczelnika, ale także skarbnika. Bez tego statut naszej OSP nie zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie będziemy mogli prowadzić działalności.

We współczesnym świecie jednymi z najważniejszych zagadnień są sprawy finansowe. Prawidłowe prowadzenie tych spraw zapewnia spokojną działalność podstawową. Niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec fiskusa, bałagan w dokumentacji finansowej lub – co gorsza – braki sugerujące możliwość nadużyć, to ciężkie przewinienia, które mogą doprowadzić nawet do uniemożliwienia działalności OSP, choćby jednostka miała znaczne osiągnięcia na polu ratownictwa.

Nie będę tu przedstawiał, jakie są możliwości zdobywania funduszy na działalność ani jak prowadzić księgowość. Znakomicie opisał to Adam Nowak w artykule „Źródła finansowania i księgowość” w nr 6 „Strażaka” z czerwca 2013. Na niektóre pytania z tej dziedziny można także znaleźć odpowiedzi w Internecie, na przykład w artykule Macieja Paraszczy „Czym różni się uproszczona księgowość od pełnej księgowości”

Za całość spraw finansowych OSP odpowiada skarbnik. W niniejszym opracowaniu chciałbym przedstawić zakres obowiązków, praw i odpowiedzialności dobrego skarbnika.

Skarbnik – jako członek zarządu – odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Nawet jeżeli prowadzenie księgowości zarząd powierzy „zewnętrznej” księgowej, za jej pracę odpowiada skarbnik. Odpowiedzialność tę dzieli co prawda z prezesem (który odpowiada za wszystko w stowarzyszeniu), ale nie staje się ona przez to w niczym mniejsza. Tak więc skarbnik musi na bieżąco kontrolować dokumentację finansową, nawet gdy prowadzi ją inna osoba.

Skarbnik odpowiada także za prawidłowość wszystkich rozliczeń OSP, za ich ewidencję zgodną z obowiązującymi przepisami, a także za właściwe przechowywanie dokumentów finansowych OSP i ich archiwizację. Należy zwrócić uwagę, że dokumenty finansowe zawierają często dane osobowe, podlegające szczególnej ochronie, więc należy je przechowywać w warunkach gwarantujących, że nie dostanie się do nich nikt niepowołany. Dobrze jest przyjąć zasadę, że dokumenty finansowe (tak jak osobowe) nie mogą być wynoszone poza teren OSP. Wyjątek można zrobić wyłącznie dla księgowej, jeżeli nie pracuje w strażnicy, ale ją także obowiązują przepisy o ochronie danych. Znam przypadek, gdy OSP odmówiło wydania dokumentów nawet biegłemu sądowemu i uczyniła to dopiero na pisemne żądanie prokuratora. Zarówno biegły, jak i sąd uznały taki tryb postępowania zarządu OSP za prawidłowy.

Niezbywalnym prawem i obowiązkiem skarbnika jest prawo podpisu na dokumentach finansowych. Bez jego podpisu dokumenty finansowe OSP nie mają mocy prawnej. Zapisano to zresztą we wzorcowym statucie w § 44: „Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik”. Tak więc funkcja ta wymaga nie tylko znajomości spraw finansowych, czyli stale zmieniającego się w naszym kraju prawa i zasad sprawozdawczości, ale też dużego zaangażowania osobistego i czasowego. Nie powinny podejmować się tej funkcji osoby mające nawet dobre chęci, ale niemające odpowiedniej wiedzy. Oczywiście w małych OSP, działających w niewielkich gminach, w których obroty finansowe są niewielkie, olbrzymią pomocą może być urząd gminy. W wielu przypadkach właściwą księgowość prowadzą wprost urzędnicy, a skarbnik dostarcza jedynie kolejne dokumenty. Wynika to z faktu, że dla organu założycielskiego (a więc kontrolnego), jakim dla OSP jest gmina, czasem łatwiej jest poprowadzić całą rzecz od początku, niż później poprawiać czyjeś błędy. Ale nawet w takim przypadku odpowiedzialność nadal ciąży na skarbniku OSP, który i tak musi podpisać wszystkie stosowne dokumenty.

O sprawach finansowych OSP decyduje zarząd w swym pełnym składzie. Materiały potrzebne do podejmowania takich decyzji przygotowuje jednak właśnie skarbnik. On też, wraz z prezesem odpowiada za prawidłową, bieżącą gospodarkę środkami finansowymi. Stąd też przez ręce skarbnika powinny przechodzić wszystkie dokumenty finansowe – faktury i rachunki. Należy zwrócić uwagę na to, że bardzo korzystne jest, by dokumenty tego typu były na odwrocie opisywane – czego dotyczą i w jakim celu oraz przez kogo był poczyniony wydatek. Można również napisać na czyje polecenie. Skarbnik powinien również parafować przyjęcie dokumentu do odpowiedniego rejestru. Ułatwia to sprawdzanie celowości kolejnych wydatków.

Skarbnik jest w zarządzie osobą ‒ niejedyną, ale najbardziej predysponowaną ‒ do wyszukiwania sposobów zwiększenia wpływów do strażackiej kasy. To on w pierwszym rzędzie powinien śledzić możliwości uzyskiwania rozmaitych darowizn, dotacji czy innych dochodów. Dlatego powinien doskonale znać zarówno różne dodatkowe źródła finansowania, jak i realne możliwości skorzystania z nich.

Skarbnik odpowiada również za właściwe przechowywanie środków pieniężnych. Oczywiście najbezpieczniejsze jest trzymanie gotówki w banku i korzystanie w jak największej mierze z obrotu bezgotówkowego, ale nie zawsze można tak robić. Często nawet przy zakupie sprzętu ratowniczego można się spotkać z żądaniem zapłaty gotówką. W tej sytuacji w kasie podręcznej powinien być pewien zapas gotówki. Tu jednak skarbnik powinien dbać o to, by spoczywała w bezpiecznym miejscu – np. w sejfie czy stabilnie zamocowanej kasecie, od której klucz posiada wyłącznie on. Zaleca się również, by zarząd podjął uchwałę określającą, jaka jest górna granica środków, jakie można przechowywać w kasie podręcznej. To porządkuje sprawę i zapobiega przechowywaniu większej ilości pieniędzy „w skarpecie”. Określenie „większa ilość” jest przy tym subiektywne, zależne od wysokości obrotu finansowego naszej OSP.

Jako strażnik finansów OSP skarbnik powinien też być odporny na pokusy szybkiego pomnożenie zasobów poprzez umieszczanie środków na okazyjnych, podejrzanie wysoko oprocentowanych kontach w różnych bankach i parabankach. Przy ewentualnej „wpadce” niesłychanie trudno będzie skarbnikowi wytłumaczyć właścicielowi tych środków (a więc wszystkim członkom stowarzyszenia), że działał w dobrej wierze. A złe gospodarowanie powierzonym mieniem jest uwzględnione w kodeksie karnym i mogą być za to na drodze sądowej wymierzone dość dotkliwe kary.

Do skarbnika należy również opracowanie rocznego planu finansowego OSP. Nie ma tu znaczenia, jak wielkie są obroty finansowe. Publiczne pieniądze zawsze powinny pochodzić z legalnych źródeł i zawsze w równie legalny sposób powinny być wydawane. Dlatego po zakończeniu okresu finansowego, skarbnik powinien sporządzić sprawozdanie z wykonania planu. Oba te dokumenty są tak ważne, że wymagają przyjęcia specjalnymi uchwałami na corocznym walnym zebraniu członków OSP.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (z późniejszymi zmianami) nakazuje, aby sprawozdanie finansowe po jego przegłosowaniu i zatwierdzeniu przez walne zebranie członków było dołączone do rocznego zeznania podatkowego (CIT-8), które OSP jako płatnik tego podatku powinien złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni od daty odbycia walnego zebrania. Ostatecznym terminem złożenia tego zeznania za każdy rok jest 31 marca roku następnego.

Ponieważ skarbnik prowadzi zazwyczaj także bezpośrednią obsługę kasową, wymagane jest, aby złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Spotkałem się z przypadkami, gdy oświadczenia takie składali wszyscy członkowie zarządu. Moim zdaniem jest to dobry zwyczaj, gdyż uzmysławia wszystkim, że zespołowo kierują i odpowiadają za powierzony im majątek OSP. Odpowiedzialność prawna wynika zresztą także z przepisów ogólnych i nawet przy braku podpisanego oświadczenia, odpowiedzialność skarbnika nie ulega zmniejszeniu. Oświadczenia o odpowiedzialności materialnej przechowuje prezes, a fakt ich istnienia kontroluje komisja rewizyjna.

Pełniąc obsługę kasową, skarbnik z jednej strony proponuje zarządowi wysokość rocznej składki członkowskiej, zatwierdzanej później na walnym zebraniu, a z drugiej – przyjmuje wpłaty tych składek. Prowadzi też rejestr członków z zaznaczeniem aktualności wniesienia składek członkowskich. Jest to o tyle ważne, że zbyt długie zaleganie z wpłaceniem należnych składek skutkuje zawieszeniem, a później utratą praw członkowskich w OSP. Na ogół przyjmuje się, że tylko członkowie z aktualnie opłaconymi składkami mają prawo głosu na walnym zebraniu. Przy zaległości większej niż rok zarząd może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków. Oczywiście przysługuje możliwość odwołania się do walnego zebrania, ale przy zaległościach w płaceniu niewielkich zazwyczaj składek trudno wykazać swoją dobrą wolę.

O ile nasza OSP jest członkiem Związku OSP RP, o tyle skarbnik ma jeszcze jeden obowiązek składkowy. Co roku wpłaca zbiorową składkę członkowską OSP na rzecz Związku OSP RP. Wysokość tej składki powinna być określona przez Zarząd Oddziału Gminnego (lub równorzędnego) Związku OSP RP. Składkę wpłaca się na rzecz tegoż oddziału. Spotyka się także przypadki (zazwyczaj gdy oddziały gminne nie prowadzą działalności finansowej), gdy OSP wpłacają składki bezpośrednio na rzecz oddziału powiatowego, a nawet wojewódzkiego. W każdym przypadku składki powinny być wnoszone, gdyż od nich w pewnym stopniu zależy sprawność działania Związku OSP RP.

Tak więc rola skarbnika nie ogranicza się – jak się czasem wydaje – jedynie do zliczania wpływów i wydawaniu pieniędzy na polecenie zarządu. Musi, co jak widać, nie jest proste, prowadzić na bieżąco księgowość zgodną z wymaganiami władzy skarbowej. Musi w porę odprowadzać należne podatki. Musi wskazywać na możliwe źródła ewentualnych dochodów i na ograniczenia w wydatkach. Musi planować strategię finansową stowarzyszenia, aby zachować możliwość jego działania i rozwoju. Musi w terminie składać niezbędne sprawozdania wszystkim podmiotom do tego uprawnionym.

Oczywiście może też tego nie robić. Tyle że wówczas pretensję możemy mieć wyłącznie do siebie, bo takiego skarbnika sami wybraliśmy kiedyś do składu zarządu. Natomiast, jeżeli mamy dobrego skarbnika, dobrze wywiązującego się ze swoich obowiązków, do którego nie ma żadnych zastrzeżeń, a nasza OSP pomyślnie pokonuje trudności finansowe – dbajmy o niego i pamiętajmy, żeby go pochwalić, gdy przyjdzie taka pora. Bo taki skarbnik to prawdziwy skarb.

Andrzej Klimm

Wiceprezes Zarządu OSP

Ochotniczą strażą pożarną, jak każdym stowarzyszeniem, kieruje zarząd wybrany na walnym zebraniu wszystkich członków. Zarządem kieruje z kolei wybrany spośród jego członków prezes. Jego „prawą ręką” jest naczelnik, statutowo odpowiedzialny za działalność ratowniczą. To zrozumiałe. Znacznie mniej jasne jest, jaką rolę pełnić powinni pozostali członkowie zarządu.

Paragraf 24 statutu wzorcowego (można go znaleźć na przykład w Internecie na stronie. http://www.zosprp.pl/?q=content/wzorcowy-projekt-statutu-osp-ubiegajacej-sie-o-status-pozytku-publicznego) podaje: „Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży”. Zapis ten wskazuje, że poza wspomnianymi już prezesem i naczelnikiem należałoby każdorazowo wybrać także dwóch wiceprezesów. Ponieważ naczelnik jest jednocześnie wiceprezesem, wydawałoby się, że w OSP powinno być obowiązkowo aż trzech wiceprezesów.

Statut wzorcowy nic więcej nie mówi, ale wydaje się, że powinna tu zadziałać „ludowa mądrość” i w indywidualnym statucie każdej OSP, uchwalanym przez walne zebranie członków, powinno się określić liczbę zarówno członków zarządu, jak i liczbę wiceprezesów ‒ stosownie do potrzeb. W małych OSP może wystarczyć jeden wiceprezes naczelnik, a w dużych, zwłaszcza z rozwiniętą działalnością poza ratowniczą, wiceprezesów może być więcej. Można na przykład ustalić, że rangę wiceprezesa będzie miał opiekun MDP, organizator sportu czy kapelmistrz prężnej orkiestry (przykłady wzięte z życia). Zależy to od wagi, jaką przywiązuje się do działalności OSP innych niż tylko ratownicza.

Skoro ustalamy konkretną liczbę zastępców prezesa, równie konkretnie powinny zostać określone także ich obowiązki. Należy unikać zasiadania w zarządzie figurantów, którzy niby są, ale jakby ich nie było. Dają się wybrać dla splendoru gwiazdek, a właściwie nie ma z nich żadnego pożytku.

Jedynym – jak się wydaje ‒ wyjątkiem może tu być sytuacja, gdy chcemy uhonorować wiekowego i wielce zasłużonego druha, często wieloletniego prezesa czy naczelnika, który pół życia oddał naszej OSP, a siły czy wiek nie pozwalają mu na sprostanie rosnącym obowiązkom. Wówczas możemy takiego druha wybrać do zarządu jako postać w pewnej mierze symboliczną i reprezentacyjną, bez określonych obowiązków. Możemy mu nawet powierzyć funkcję wiceprezesa. Przy obecnym zbiurokratyzowaniu naszego życia publicznego powierzenie funkcji prezesa mogłoby być zbyt ryzykowne.

Trzeba tu przypomnieć, że nasz statut nie przewiduje funkcji „honorowego prezesa”. Istnieje pojęcie „członka honorowego OSP” (z głosem doradczym, ale bez prawa głosu stanowiącego i bez praw wyborczych) i to wszystko. Spotykane czasem zwyczajowe pojęcie „honorowego prezesa” jest pozytywnym wyrazem chęci uhonorowania kogoś, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest pozastatutowe.

Jakie więc są podstawowe obowiązki każdego wiceprezesa?

Podstawowe obowiązki wiceprezesa

Przede wszystkim umiejętność przejęcia obowiązków i uprawnień prezesa w czasie jego nieobecności. Wymaga to jednak stałej współpracy z prezesem i pozostałymi członkami zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych – strategicznych i codziennych. Wiceprezes, jeżeli został powołany w celu samodzielnego prowadzenia określonych działań, musi się wywiązywać z powierzonych mu obowiązków i składać zarządowi okresowe sprawozdania z ich wykonywania. Może także, po otrzymaniu zgody prezesa, reprezentować zarząd OSP na zewnątrz w zakresie tych spraw, a także podpisywać dokumenty dotyczące zagadnień, którymi się zajmuje. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest uprawnienie wiceprezesa naczelnika do samodzielnego prowadzenia spraw związanych z szeroko pojętym ratownictwem. Powinno to jednak odbywać się pod kontrolą zarówno zarządu, jak i komisji rewizyjnej.

W zasadzie inni wiceprezesi (tak jak i prezes) nie powinni ingerować w sprawy operacyjne prowadzone przez naczelnika. W razie jednak nieobecności naczelnika i jego zastępcy inny wiceprezes, pomagając prezesowi, może i powinien czasowo przejąć obowiązki organizacyjne JOT. Może to nie dotyczyć spraw czysto „bojowych”, gdyż sposób operacyjnego działania JOT i procedury dowodzenia w akcji powinny być opisane w zatwierdzonym regulaminie JOT (rola dowódców sekcji itp.).

Tak więc rola wiceprezesa wymaga wielkiej elastyczności myślenia i działania. Wiceprezes może bowiem – w razie zaistnienia takiej sytuacji – mieć powierzony nie tylko stały zakres obowiązków, ale także różne zagadnienia, które wynikają z bieżącej pracy zarządu. W wielu statutach można napotkać stwierdzenie: „Wiceprezes może także mieć czasowo powierzone inne obowiązki, wynikające z zaistniałych potrzeb”. Oznacza to, że właśnie wiceprezes w pierwszym rzędzie powinien być obciążany nadzorowaniem wykonywania konkretnych spraw (np. rozbudowa strażnicy), a także może – jeśli nie zabraniają tego przepisy – w części czy nawet w całości przejąć obowiązki innego członka zarządu, w przypadku gdy nie może on ich wykonywać osobiście (np. długotrwała choroba). Pewnym ograniczeniem jest tu funkcja skarbnika, którego uprawnienia i odpowiedzialność są niezbywalne. Ponieważ prezes jest zazwyczaj w pełni obciążony swoimi obowiązkami, to właśnie wiceprezes powinien być tym, kto może w każdej chwili zapewnić płynność organizacyjnego działania naszego stowarzyszenia.

Poza zastępowaniem prezesa czy nawet innych członków zarządu, wiceprezes może mieć powierzone także i inne, określone obowiązki, wynikające z zakresu zagadnień, jakimi zajmuje się OSP.

Wiceprezes opiekun kapelmistrz

W statucie Związku OSP RP przewidziano (na każdym szczeblu organizacyjnym) obligatoryjne powoływanie komisji młodzieżowych. Wzorcowy statut OSP nie przewiduje natomiast konieczności powołania takiej komisji. Więcej – nie przewiduje konieczności powoływania MDP ani jej opiekuna. Jest to, moim zdaniem, niedopatrzenie, które poszczególne OSP rozwiązują we własnym zakresie. Często spotykanym przypadkiem jest przypisanie wiceprezesowi także funkcji opiekuna młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jest to dowód znaczenia, jakie dla każdej OSP powinna mieć praca z młodzieżą. Bez młodzieży OSP nie ma przyszłości, bo to właśnie dzisiejszej młodzieży trzeba będzie przekazać strażacką pałeczkę w sztafecie pokoleń.

Wydaje się więc naturalne, że praca z młodzieżą powinna stanowić stały punkt działalności każdej OSP. Nadanie opiekunowi MDP statusu wiceprezesa umożliwia zapewnienie mu także pewnej autonomii działania i prowadzenie w tym zakresie samodzielnych działań zewnętrznych, zastrzeżonych statutowo dla prezesa (reprezentowanie OSP na zewnątrz). Tak więc wiceprezes opiekun MDP jako równoprawny partner może we współpracy z naczelnikiem organizować i prowadzić szkolenia i ćwiczenia MDP. Do jego niezbywalnych obowiązków należy oczywiście prowadzenie dokumentacji MDP – ewidencji stanu osobowego, stanu wyszkolenia i ewidencji zajęć. Przedstawia też zarządowi do zatwierdzenia propozycje przyjęcia w skład MDP oraz ewentualnego skreślenia z listy.

Tak więc opiekun MDP zajmuje się zarówno sprawami organizacyjnymi drużyny, jak i sprawami wychowawczymi i przeciwpożarowymi. Jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, gdyż od dobrego przygotowania młodzieży zależy w dużym stopniu późniejszy poziom jednostki operacyjno-technicznej OSP.

Wszystkie wymienione wyżej sprawy może wykonywać opiekun MDP niebędący nawet członkiem zarządu. Jeżeli jednak chcemy, aby działalność naszej MDP wykraczała poza ramy OSP, korzystne jest uprawnienie opiekuna także do działań na zewnątrz stowarzyszenia, co statutowo zastrzeżone jest dla prezesa. Powierzenie obowiązków opiekuna MDP jednemu z wiceprezesów upraszcza sprawę, gdyż można rozszerzyć pole jego działalności i dać mu uprawnienie i odpowiedzialność także za kontakty zewnętrzne w obszarze działalności młodzieżowej, podobne do uprawnień i odpowiedzialności naczelnika w sferze ratownictwa. Przy czym nie należy zapominać, że opiekun MDP musi się kierować nie tylko interesem OSP, ale także wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i, oczywiście, zdaniem rodziców.

Przedstawiony wyżej przypadek wiceprezesa opiekuna MDP nie jest obowiązkowy. Wynika on jedynie ze stosowanej z dobrym skutkiem praktyki. Jeżeli w naszej OSP istnieje prężnie działająca orkiestra, którą chcemy rozwijać i doskonalić, można także zastosować podobne rozwiązanie. Wiceprezes kapelmistrz może i powinien mieć dużą autonomię działania, co ułatwia dość skomplikowane zagadnienie (także logistyczne), jakim jest prowadzenie orkiestry. To samo może dotyczyć również innych zagadnień, ważnych dla naszej OSP.

Tak więc liczba i uprawnienia wiceprezesów naszej OSP zależą jedynie od istniejących potrzeb. Do funkcji tej można przypisać dowolny zakres obowiązków, ale nie należy nigdy zapominać, że głównym zadaniem wiceprezesa jest wspomaganie i, w razie potrzeby, zastępowanie prezesa. Z pełnią praw, obowiązków i odpowiedzialności.

Andrzej Klimm

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DZIAŁACZY FUNKCYJNYCH OSP

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

· reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP,

· jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków OSP / nie później niż w terminie 7. dni / – na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP,

/ – na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o – złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP, · zwołuje posiedzenia Zarządu OSP / co najmniej raz w kwartale / oraz im przewodniczy,

· wraz z sekretarzem OSP podpisuje korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem OSP – umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe,

· jest jednoosobowo odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP – zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, a także za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego OSP, które po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP – na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dołączone do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP – najpóźniej do dnia 31 marca.

Naczelnik OSP

Wyboru na funkcję naczelnika OSP dokonuje Zarząd OSP – ze swego grona – na podstawie § 36 ust. 1 statutu OSP. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa OSP.

Wymagania :

· wiek : 18 – 65 lat,

· wykształcenie : średnie ewentualnie – zasadnicze,

· wyszkolenie pożarnicze : ukończenie kursu naczelników OSP,

· stan zdrowia : odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Na podstawie § 42 statutu OSP naczelnik OSP jest dowódcą jednostki operacyjno – technicznej OSP / JOT / – utworzonej przez Zarząd OSP wg odnośnych wytycznych – uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 16 grudnia 2004 r. – znowelizowanych w dniu 19 grudnia 2005 r.

Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć :

· podejmowanie we współdziałaniu z samorządem gminnym i Komendą Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej – przedsięwzięć dot. przygotowania Ochotniczej Straży Pożarnej do działań ratowniczych oraz uczestniczenia jej JOT w tych działaniach,

· kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,

· nadzorowanie gotowości kierowców samochodów pożarniczych OSP do ich wyjazdu do działań ratowniczych,

· typowanie do składu osobowego JOT tych członków OSP, którzy mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,

· ewidencjonowanie posiadanych przez w/w członków uprawnień w zakresie : wyszkolenia pożarniczego i specjalistycznego, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnie – w przypadku dowódców – od odpowiedzialności cywilnej,

· dysponowanie siłami i środkami JOT oraz kierowanie ich działaniami, a także – w razie potrzeby – działaniami sił i środków podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym,

· zapewnienie zgłoszenia do Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania

/ PSK/MSK / każdego wyjazdu oraz powrotu załogi JOT,

/ PSK/MSK / każdego wyjazdu oraz powrotu załogi JOT, · dopilnowanie sporządzenia dokumentacji z udziału JOT w działaniach ratowniczych,

· zapewnienie niezwłocznego zgłaszania do PSK/MSK tak niezdolności JOT do działań ratowniczych, jak i osiągnięcia przez JOT stanu gotowości do tych działań,

· nadzorowanie sprawności, ewentualnie spowodowanie jak najszybszego przywrócenia sprawności sprzętu, a także prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu

i wyposażenia JOT m.in. poprzez przestrzeganie terminów ich przeglądów wg zaleceń producentów,

i wyposażenia JOT m.in. poprzez przestrzeganie terminów ich przeglądów wg zaleceń producentów, · opracowywanie rocznego planu szkolenia pożarniczego strażaków JOT oraz spowodowanie zgłoszenia przez Zarząd OSP do Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP wytypowanych członków OSP do udziału w tym szkoleniu, a także nadzór nad realizacją tego planu,

· nadzór nad właściwym zabezpieczeniem wyposażenia JOT przed kradzieżą,

· nadzorowanie przestrzegania przez strażaków JOT szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby – zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r.,

· zapewnienie skierowania przez OSP strażaków JOT na okresowe badania lekarskie przeprowadzane na podstawie odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r.,

· zapewnienie ubezpieczenia strażaków JOT od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowo – dowódców JOT – w zakresie odpowiedzialności cywilnej,

· wnioskowanie o wypłacenie z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków JOT za ich udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu,

· informowanie Zarządu OSP o zaistniałych problemach w JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

· dokumentowanie działalności JOT w Książce Naczelnika OSP i innych dokumentach,

· przygotowanie drużyn OSP do udziału w corocznych gminnych / równorzędnych / zawodach sportowo-pożarniczych,

· zapewnienie przestrzegania przez członków OSP obowiązujących zasad określonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w regulaminie umundurowania strażackiego i ceremoniale pożarniczym.

Sekretarz OSP

Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :

· zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,

· przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,

· staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej OSP / za wyjątkiem dokumentacji finansowej /, w tym Książki pracy OSP oraz dokumentów z corocznie odbywanych walnych zebrań członków OSP,

· przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OSP,

· opracowywanie projektów planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,

· opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych – nadanych poszczególnym członkom OSP,

· wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP,

· przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP.

Skarbnik OSP

· odpowiada za prawidłowe – zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej – prowadzenie dokumentacji finansowej OSP,

· odpowiada za prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych, właściwą ich ewidencję oraz za odpowiednie przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych OSP,

· wraz z prezesem lub z wiceprezesem OSP podpisuje wszelkie dokumenty finansowe,

· wraz z prezesem OSP jest odpowiedzialny za prawidłowe – zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – wydatkowanie środków pieniężnych OSP, jak również – za należyte zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą,

· opracowuje projekty rocznego planu finansowego OSP oraz sprawozdania z jego wykonania,

· opracowuje projekt rocznego sprawozdania finansowego OSP, który następnie – po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP – na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być dołączony do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP – najpóźniej do dnia 31 marca,

· prowadząc obsługę kasową OSP jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,

· przyjmuje wpłaty rocznych indywidualnych składek członkowskich OSP – sprawując jednocześnie nadzór nad systematycznym ich wpłacaniem przez poszczególnych członków OSP, a następnie – corocznie dokonuje wpłaty do Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP zbiorowej składki członkowskiej OSP – z tytułu jej przynależności do Związku OSP RP – w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku.

Gospodarz OSP

Jest odpowiedzialny przed Zarządem OSP za :

· utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, a także za właściwe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,

· dopilnowywanie terminów ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej samochodów oraz budynków OSP,

· bieżącą eksploatację strażnicy, w tym m.in. wypożyczanie jej pomieszczeń, sprzętu itp.

· dopilnowywanie utrzymywania przez członków Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w należytej czystości i porządku posiadanego przez nich sprzętu ratowniczego oraz urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej – zgłaszanie naczelnikowi OSP o wszelkich nieprawidłowościach i niedociągnięciach w tym zakresie,

· prowadzenie magazynu OSP – w związku z tym jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,

· prowadzenia ewidencji inwentarza i sprzętu OSP w księdze inwentarzowej,

· przedkładanie Zarządowi OSP wniosków w sprawie przeprowadzenia wszelkich renowacji, napraw i zakupów z tym związanych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP

OSP w KRUSZWICY

Jesteś 2206 gościem na Naszej stronie.

Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej. Nie zalecany typ przegladarki to o 3261 o

키워드에 대한 정보 książkę naczelnika osp jak wypełniać

다음은 Bing에서 książkę naczelnika osp jak wypełniać 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  군 월급 계산기 | 대한민국 \"병사 월급 200만원\" 현실적으로 가능할까? 240 개의 가장 정확한 답변
See also  Wydział Wewnętrzny Internal Affairs 1990 Cda | Internal Affairs (1988) Richard Crenna | Kate Capshaw - Crime Hd 162 개의 베스트 답변

See also  스티브 잡스 리더십 | 스티브 잡스는 좋은 리더일까? 20040 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Naczelnik #O.S.P. #Wola #Zaradzyńska


YouTube에서 książkę naczelnika osp jak wypełniać 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Naczelnik O.S.P. Wola Zaradzyńska | książkę naczelnika osp jak wypełniać, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment