Konta Teowe Zadania I Rozwiązania | Księgowanie 7 Podstawowych Operacji Gospodarczych Z Otwarciem I Zamknięciem Kont 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “konta teowe zadania i rozwiązania – Księgowanie 7 podstawowych operacji gospodarczych z otwarciem i zamknięciem kont“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Plus Projekt 이(가) 작성한 기사에는 조회수 5,218회 및 좋아요 61개 개의 좋아요가 있습니다.

konta teowe zadania i rozwiązania 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Księgowanie 7 podstawowych operacji gospodarczych z otwarciem i zamknięciem kont – konta teowe zadania i rozwiązania 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Pomoc korepetytorska – online. Dobry filmik? Postaw mi kawę: https://buycoffee.to/zadaniaprojekty Dziękuję!
Podobne filmy:
Księgowanie 4 podstawowych operacji gospodarczych z zestawieniem obrotów i sald Bilans końcowy https://www.youtube.com/watch?v=p9OdWVGgorg
Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych z zestawieniem obrotów i sald Bilans końcowy https://www.youtube.com/watch?v=MZ8QkjVSxdU

Wszystkie materiały na YT są darmowe. Jeśli materiały są przydatne, to korzystajcie! Wszystko pogrupowane jest w playlisty, a filmy odpowiednio szeroko zatytułowane.
[email protected] to kontakt do mnie w sprawie własnych zadań do rozwiązania. Wystarczy wysłać zadania w załączniku i czekać na odpowiedź – będzie.. 😉
Zapraszam do oglądania pozostałych filmów! Do subskrypcji również! Zamierzam rozwijać kanał!

konta teowe zadania i rozwiązania 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Przykładowe zadania z rachunkowości – Alokacja

Rozwiązanie: Zadanie nr 2. Zestawienie sald kont księgowych ustalone na dzień bilansowy w spółce z o.o. “POL” przedstawia się następująco: Polecenia:

+ 여기에 보기

Source: alokacja.blogspot.com

Date Published: 9/12/2022

View: 9978

8. Konta wynikowe – rozwiązanie przykładu

Profesjonalne kursy rachunkowości i księgowości od podstaw online. 8. Konta wynikowe – rozwiązanie przykładu.

+ 여기에 표시

Source: kursy-rachunkowosci.pl

Date Published: 6/30/2022

View: 8482

Podstawy rachunkowości: zadania i testy

z uwzględnieniem zapisów dostosowawczych i zamykających konta bilanso … zania zamieszczono zadania z rozwiązaniami, co pozwala utrwalić zdobyte.

+ 여기에 자세히 보기

Source: repozytorium.ka.edu.pl

Date Published: 2/23/2022

View: 5965

Przykłady, czyli jak poprawnie rozwiązać zadanie

Zapłacono połowę z rachunku bankowego, a połowę z kasy. Rozwiązanie: Środki czystości zaliczamy do kosztu Zużycie materiałów i energii. Na …

+ 여기를 클릭

Source: bombowaksiegowa.pl

Date Published: 4/17/2021

View: 1830

Podstawy Rachunkowości – Ćwiczenia – StuDocu

rachunkowości w kolejnych latach obrotowych, tak samo grupując operacje na kontach,. wyceniając składnik majątkowe ustalając wynik finansowy.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.studocu.com

Date Published: 8/12/2022

View: 7920

주제와 관련된 이미지 konta teowe zadania i rozwiązania

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Księgowanie 7 podstawowych operacji gospodarczych z otwarciem i zamknięciem kont. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Księgowanie 7 podstawowych operacji gospodarczych z otwarciem i zamknięciem kont
Księgowanie 7 podstawowych operacji gospodarczych z otwarciem i zamknięciem kont

주제에 대한 기사 평가 konta teowe zadania i rozwiązania

  • Author: Plus Projekt
  • Views: 조회수 5,218회
  • Likes: 좋아요 61개
  • Date Published: 2021. 10. 29.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=37xZCvThLwo

Przykładowe zadania z rachunkowości ~ Alokacja

Informacje uzupełniające:

Polecenia:

Rozwiązanie:

Polecenia:

Rozwiązanie:

Rozwiązanie:

Rozwiązanie:

Zestawienie pozycji bilansowych spółki z o.o. “ANiO” na początek okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco (w zł):1. Umorzenie środków trwałych – 500 000, w tym:a) umorzenie budynków – 400 000,b) umorzenie urządzeń technicznych – 100 000.2. Ewidencja kosztów prowadzona jest wyłącznie w układzie rodzajowymW okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:1. Otworzyć konta saldami początkowymi na schematach “teowych” z nazwami.2. Zaksięgować przedstawione powyżej operacje gospodarcze powołując się na numer operacji wskazany w powyższych założeniach do zadania.Zestawienie sald kont księgowych ustalone na dzień bilansowy w spółce z o.o. “POL” przedstawia się następująco:Na podstawie powyższych sald kont księgowych proszę:a) obliczyć wynik finansowy,b) sporządzić zestawienie pozycji bilansowych z podaniem ich wartości.a) Przychody = 7.000.000 + 10.000.000 + 200.000 + 5.000 + 200.000 + 25.000 + 850.000 = 18.280.000Koszty = 5.000.000 + 7.000.000 + 600.000 + 150.000 + 62.000 + 400.000 + 600.000 = 13.812.000Wynik finansowy = 18.280.000 – 13.812.000 = 4.468.000b)Spółka z o.o. X buduje halę produkcyjną przeznaczoną na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Budowa ta jest finansowana z zaciągniętego na ten cel wieloletniego kredytu bankowego. Przewiduje się, że budowa zostanie zakończona 30.06.2013 r. Proszę podać w jaki sposób Spółka X powinna ujmować w księgach rachunkowych naliczone odsetki od tego kredytu do 30.06.2013 r. i od 1.07.2013 r.Odsetki od kredytu na budowę hali za okres jej realizacji, tj. do 30.06.2013 r. zwiększają wartość środka trwałego (hali) powstałego w rezultacie tego przedsięwzięcia. Po przekazaniu środka trwałego do używania, tj. od 1.07.2013 r., odsetki od kredytu zwiększają koszty finansowe. Natomiast drugostronnie operacje te będą ujmowane jako zobowiązania z tytułu kredytu.Jednostka zakupiła akcje spółki giełdowej X z zamiarem ich utrzymania jako długoterminowej inwestycji. Proszę doradzić kierownictwu jednostki, do jakiej kategorii instrumentów finansowych jednostka powinna zaklasyfikować nabyte aktywa oraz w jakiej wartości wprowadzić je do ksiąg rachunkowych na dzień nabycia. Proszę także podać uzasadnienie zaproponowanego wyboru kategorii. Proszę przyjąć założenie, że jednostka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.Ponieważ jednostka traktuje nabyte akcje jako inwestycję długoterminową, a nie przeznacza ich do sprzedaży w krótkim terminie, a nabyte akcje nie mają terminu wymagalności, to właściwą kategorią do której jednostka powinna zaliczyć nabyte akcje są aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Na dzień nabycia jednostka wprowadza nabyte akcje do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia uwzględniającej poniesione koszty transakcji.

Profesjonalne Kursy Rachunkowości

Materiały do pobrania

(pdf) Ewidencja księgowa wprowadzenie – pełny wykład

Witam ponownie i zapraszam do wspólnego rozwiązania przykładu dotyczącego kont wynikowych. Zgodnie z poleceniem mamy otworzyć konta przychodów i kosztów, a następnie ustalić wynik finansowy. Przypatrzymy się więc pierwszej transakcji, mamy tutaj sprzedaż towarów. Sprzedaż towarów jest naszym przychodem, księgujemy je więc na koncie przychodowym; otwieramy sobie pierwsze konto, konto sprzedaż towarów, ponieważ jest to konto przychodowe księgujemy transakcje po stronie kredytowej. Mamy również informację o wartości sprzedanych towarów, jest to nasz koszt – transakcję księgujemy na koncie koszty sprzedanych towarów, ponieważ jest to konto kosztowe transakcję księgujemy po stronie debetowej. W następnej kolejności mamy informację o rachunku za energię elektryczną, jest to również nasz koszt; musimy więc otworzyć konto kosztowe w tym wypadku będzie to konto: zużycie materiałów i energii. Jak będziemy mówić o zakładowym planie kont to wyjaśnię bliżej nazewnictwo, natomiast na tym koncie księgowalibyśmy ten koszt; jest to konto kosztowe i znów transakcja po stronie debetowej. Kolejno zaksięgowano rachunek za wynajem pomieszczeń i znów mamy do czynienia z kosztem. Ten koszt zaksięgujemy na koncie usługi obce; konto kosztowe, transakcja po stronie debetowej. Ostatnia transakcja: wynagrodzenia. Znów nasz koszt księgowany na koncie wynagrodzeń po stronie debetowej. Bardzo łatwo zapamiętać: koszt – strona debetowa; przychody – strona kredytowa. Co nam pozostało? Pozostało nam teraz przeksięgować przychody i koszty aby ustalić wynik finansowy. Otwieramy więc sobie konto wynik finansowy i po kolei dokonujemy przeksięgowań. Najpierw sprzedaży towarów w wysokości 30 tysięcy złotych jak widać one również znalazły się po stronie kredytowej na rachunku wyniku finansowego. Następnie mamy koszty sprzedanych towarów: 20 tysięcy złotych przeksięgowane i w ten sam sposób dokonujemy operacji: zużycie materiałów, usług obcych; tutaj sobie może 2a dopiszmy, tu 3a i ostatnie wynagrodzeń. Mając wszystkie transakcje przeksięgowane możemy ustalić wynik finansowy. Obroty strony kredytowej to 30 tysięcy złotych; obroty strony debetowej to również 30 tysięcy złotych stąd nie uzyskaliśmy ani zysku, ani straty. Konta kosztowe i przychodowe są zamykane po przeksięgowaniu i jak widać obroty po każdej ze stron równają się sobie.

Przykłady, czyli jak poprawnie rozwiązać zadanie – Bombowa Księgowa

Witajcie 🙂

Tak jak wspominałam ostatnio, dzisiejszy wpis jest typowo zadaniowy. Trochę sobie po księgujemy. Proponuję, żebyś spróbował zrobić je sam, zanim przeczytasz od razu rozwiązanie. Praktyka czyni mistrza 😉

Przykład nr 1:

FaVAT- zakupiono środki czystości na potrzeby administracji. 200 zł + VAT. Zapłacono połowę z rachunku bankowego, a połowę z kasy.

Rozwiązanie:

Środki czystości zaliczamy do kosztu Zużycie materiałów i energii. Na potrzeby administracji wskazuje nam, że jeżeli księgujemy w 5 to będzie to koszt zarządu.

FaVAT za zakupione środki czystości Przeksięgowanie na koszty układu funkcjonalnego (zaliczamy do zarządu) WB obciążenie i Kw- zapłata za zakupione środki

Przykład nr 2:

FaVAT- sprzedaż rozpoczętej budowy hali na użytek własny. 6 000 zł +VAT.

Rozwiązanie:

Sprzedaż środka trwałego w budowie to PPO, czyli pozostałe przychody operacyjne.

Przykład nr 3:

WB- obciążenie- odsetki od kredytu krótkoterminowego 20 zł

Rozwiązanie:

Odsetki zaliczamy do kosztów finansowych.

Przykład nr 4:

KW- zakup znaczków skarbowych 10 zł

Rozwiązanie:

Jeżeli księgujemy także w 5 to musimy dodać dwa konta: Rozliczenie kosztów i koszty zarządu (ponieważ dotyczy to administracji).

Przykład nr 5:

WB obciążenie – odszkodowanie za zanieczyszczenie środowiska 600 zł

Rozwiązanie:

Do PKO zaliczamy zapłacone kary, grzywny i odszkodowania.

Przykład nr 6:

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę w kasie 30 zł z tytułu zaokrągleń księgowych.

Przykład nr 7:

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobór na magazynie:

Materiałów: jabłka 300 zł, Towarów: konserwy 300 zł, Środków trwałych: waga sklepowa 500 zł Kasa: 800 zł

Rozliczenie niedoboru na kasie z winy Janiny P., KP 300, pozostała kwota skierowana na drogę sądową. Materiały- właściwości fizyko-chemiczne jabłek, towary- brak sprawcy, waga sklepowa- protokół policyjny

Stwierdzenie niedoboru na materiałach (jabłkach) Stwierdzenie niedoboru na towarach (konserwach) Stwierdzenie niedoboru na środkach trwałych (waga sklepowa) Stwierdzenie niedoboru na kasie Janina P. jest winna niedoborowi na kasie KP- Janina P. przyznała się tylko że wzięła 300 zł i dlatego je zwróciła Janina P. nie przyznaje się do wzięcia pozostałej kwoty gotówki, dlatego sprawa idzie do sądu Właściwości fizyczne i chemiczne jabłek zaliczają się do zużycia materiałów i energii Brak sprawcy oznacza niezawinione niedobory inwentaryzacyjne, które zaliczamy do PKO (pozostałych kosztów operacyjnych) Protokół policyjny oznacza że miało miejsce zdarzenie nadzwyczajne, w wyniku którego stwierdzono niedobór. Napisałam straty nadzwyczajne w nawiasie PKO, ponieważ od tego roku SN nie są wyodrębnioną pozycją i zalicza się je do PKO.

Mam nadzieję, że udało się Wam je zrobić 🙂 Gdybyście mieli jakieś pytania, dlaczego tak zaliczamy albo tak księgujemy, piszcie w komentarzu albo na maila. Z pewnością odpowiem.

W następnym wpisie opiszę mój ulubiony temat, czyli środki trwałe. Do usłyszenia 🙂

Rachunkowość w firmie polega na ewidencjonowaniu transakcji w

Rachunkowość w firmie polega na ewidencjonowaniu transakcji w sposób chronologiczny i systematyczny pozwalający okresowo ustalić wyniki gospodarcze w firmie. Rachunkowość to system gromadzenia , przetwarzania, interpretacji i prezentacji informacji o sytuacji majątkowo- finansowej jednostki gospodarczej przedsiębiorstwa. Podstawowym aktem prawnym regulujący zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce jest ustawa o rachunkowości z dnia. 29.09 r. z późniejszymi zmianami. Rachunkowość jest ważnym źródłem informacji o funkcjonowaniu firmy, umożliwia, bowiem bieżąca kontrole działalności gospodarczej. W rachunkowości obowiązuję zasada, że każde zdarzenie gospodarcze wpływające na zmianę majątku firmy i źródła jej finansowania musi być zarejestrowana. Informacje napływające z rachunkowości pozwalają decydentom ocenić stan jednostki, przewidzieć szanse i zagrożenie oraz podjąć decyzje. Rachunkowość spełnia w jednostce gospodarczej następujące funkcje:

_informacyjną

kontrolną

analityczną Funkcja informacyjna_ polega na dostarczaniu informacji potrzebnych do kierowania przedsiębiorstwem. Kontrolna polega na ochronie mienia przedsiębiorstwa przez systematyczna kontrolę e dokumentacji i ewidencji. Funkcja analityczna sprowadza się do interpretacji danych liczbowych zawartych w zestawieniach i ich analizie. Funkcja kontrolna rachunkowości umożliwia m. zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa przed upadłością oraz wpływa na jego racjonalne funkcjonowanie. Współczesna rachunkowość dzielona jest na

_rachunkowość zarządczą

rachunkowość finansową Rachunkowość zarządcza_ – system gromadzenia, opracowania i prezentacji informacji finansowych i operacyjnych dotyczących przeszłych i przyszłych zjawisk gospodarczych w celu wspomagania kierownictwa firmy w plasowaniu, podejmowaniu decyzji i kontroli. Rachunkowość finansowa – jest to ta cześć systemu informacyjnego rachunkowości, która jest podporządkowana systemowi pracy. Obejmuje informacje o majątku i dokonaniach finansowych jednostki, których zakres i zasady pomiaru są normowane ustawą o rachunkowości. Podmiotowy zakres rachunkowości Cechą charakterystyczna rachunkowości jest jej podmiotowość. Oznacza to prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym, który ma wyodrębniony majątek oraz określonego właściciela. Podmioty , zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, to mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie RP.

spółki prawa handlowego i prawa cywilnego oraz innych osób prawnych z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP. – osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych , jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły, co najmniej równowartość 800 000euro.

jednostki działające na podstawie prawa bankowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych

jednostki budżetowe i ich gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe, fundusze celowe

zagraniczne osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność na terenie Polski

jednostki otrzymujące dotację lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych. Zasady rachunkowości Do podstawowych zasad rachunkowości zaliczamy:

zasada wiernego obrazu – wymaga, aby księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe zapewniały rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki gospodarczej.

zasada ciągłości działania – oznacza, że podmiot w sposób ciągły stosuje przyjęte zasady rachunkowości w kolejnych latach obrotowych, tak samo grupując operacje na kontach, wyceniając składnik majątkowe ustalając wynik finansowy.

zasada kontynuacji – działalności przyjmuje założenie, że podmiot będzie kontynuował w dającej przewidzieć przyszłości, działalność gospodarcza w niezmniejszonym istotnie zakresie. – zasada periodyzacji – nakazuje podział zdarzeń gospodarczych w przedziały czasowe i ujecie w nich rezultatów działalności podmiotu – zasada memoriałowa – określa obowiązek ujęcia operacji gospodarczych w księgach tego okresu, w którym dana operacja wystąpiła, Anie w momencie kasowego wykonania tych operacji. – zasada ostrożnej wyceny – polega na takiej wycenie składników majątku i kapitałów, aby wiernie przedstawić wynik finansowy

Majątek jednostek gosp. 1. Jednostka gospodarująca musi dysponować określonymi środkami gosp. Oraz odpowiednia kadra. Środki gosp. Jednostki nazywane są majątkiem albo aktywami Środki gospodarcze A Majątek trwały B Majątek obrotowy -Wartości niematerialne i prawne -zapasy -Rzeczowe aktywa trwałe -należności krótkoterminowe -Należności długoterminowe -inwestycje krótkoterminowe -Inwestycje długoterminowe

Aktywa trwałe występują w wielu procesach gosp., zużywając się stopniowo, zalicza się do nich: a) wartości niematerialne i prawne , czyli nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywalnym okresie użyteczności, dłuższym niż rok

koszty zakończonych praw rozwojowych ( są to badania przynoszące efekt wykorzystywanych do produkcji nowych lub ulepszonych produktów)

wartość firmy (jest to różnica między ceną nabycia określonej jednostki, a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto, wartość godziwa jest to kwota, za jaką mogłaby zostać wymieniony majątek)

inne wartości materialne i prawne, do których zalicza się: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje prawo do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobienniczych, wiedze technologiczną. b)rzeczowe aktywa trwałe:

środki trwałe, do których zalicza się środki rzeczowe o przewidywanym okresie, użyteczność dłuższym niż rok. Są to m. nieruchomości,w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportowe, inwentaż żywy.

środki trwałe w budowie; nabycie gruntów pod budowę, prace budowlano- montażowe, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór inwestorski głównego wykonawcy, ubezpieczenia budowlanych składników majątku, opłaty urzędowe i materiałowe, odsetki i prowizje od kredytów w okresie realizacji budowy, założenie pierwszej zieleni

należności długoterminowe- kwoty pieniężne należne od osób trzecich, których zapłata nastąpi po upływie 12 m-cy

inwestycje długoterminowe-, czyli aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, musza stanowić lokatę kapitału, na okres dłuższy niż12 m-cy. 3. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe stanowią tę część aktywów jednostki, która na skutek uczestnictwa w procesach gosp. Znajdujące się w ciągłym ruchu, zmieniając swoją postać. Zalicza się do nich m.: a) zapasy, przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 m-cy, albo w czasie cyklu produkcyjnego. W skład zapasów wchodzą: -materiały, przedmioty pracy, z których wytwarzane są produkty lub wspomagające produkcje, takie jak materiały biurowe, środki czystości, opakowania , paliwa , części zamienne maszyn i urządzeń.

Ćwiczenie 2

Spółka ZO prowadząca działalność handlową posiada następujące składniki aktywów :

Budynek 420 000,- Samochód ciężarowy 36 000,- Samochód osobowy 20 000,- Biurka 5 szt. 220/1 szt=1 100 1 100,- Maszyna do liczenia 1 szt. 800,- Maszyna do pisania z pamięcią 4 200,- Komputer w księgowości 4 000,- Program komputerowy 1 szt. 1 100,- Środki pieniężne w kasie 1 500,- Środki pieniężne w banku 26 000,- Urządzenia w sklepach 2 680,- Kasy rejestrujące w sklepie 4 800,- Materiały biurowe 300,- Materiały do pakowania 800,- Towar w sklepach 264 000,- Należności od odbiorców w okresie spłaty do 12 macy ·1 000,-

Przedstaw składniki majątku w znormalizowanym układzie aktywów bilansu. Ustal wartość aktywów trwałych i obrotowych oraz sumę ogólna aktywów.

AKTYWA SUMA A Majątek trwały 494 780,- I Wartości niematerialne i prawne 1 100,- II Rzeczowy majątek trwały a) Grunty b) Budynki i budowle (1) c) Maszyny i urządzenia techniczne (5,6,7) d)Środki transportu (2,3) e) Pozostałe środki trwałe (4)

420 000,-

13 800,-

56 000,-

3 780,-

III Należności długoterminowe – IV Inwestycje długoterminowe – B Majątek obrotowy – I Zapasy 1. Materiały (13,14) 4 (15)

1 100,-

264 000,-

II Należności i roszczenia krótkoterminowe 1. Należności z tytułu dostaw (16) 1 000,- III Inwestycje krótkoterminowe -w kasie (9) -w banku (10)

1 500,-

26 000,-

SUMA AKTYWÓW 788 280,-

Ćwiczenie 3

Spółka akcyjna prowadząca działalność produkcyjno handlową posiada nast. Składniki aktywów:

Budynek produkcyjny T 820 000,- Budynek magazynu T 200 000,- Budynek sklepu T 300 000,- Maszyny do szycia (40 szt. Po 4 500,-) T 180 000,- Komputery 3 szt. Po 4 000,- T 12 000,- Program komputerowy 3szt. Po 1 000 T 3 000,- Tkaniny na odzież 0 60 000,- Dodatki krawieckie 0 1 000,- Kasy rejestrujące w sklepie 2 szt. Po 2 200,- T 4 400,- Materiały do pakowania towarów 0 600,- Meble biurowe T 4 000,- Urządzenia sklepu i magazynu T 4 350,- Odzież gotowa do sprzedaży 0 8 000,- Towary w sklepie 0 23 000,- środki pieniężne w kasie T 3 000,- środki pieniężne na koncie bankowym T 74 000,- Należności od odbiorców 0 2 700,- Weksle i czeki obce T 1 600,- Samochody ciężarowe 2 szt. T 48 000,- Samochód osobowy T 15 000,- Obligacje jednostki powyżej 12 m-cy T 25 000,-

AKTYWA SUMA A MAJĄTEK TRWAŁY I Wartości niematerialne i prawne (5,6) II Rzeczowy majątek trwały Budowle i budynki (1,2,3) Środki transportu (19,20) Maszyny i urządzenia techniczne (4,12) Pozostałe środki trwałe (11) Grunty

63 000,-

4 000,-

III Należności długoterminowe B Majątek obrotowy I Zapasy Materiały (10,7,8) Towary (14.) Produkty gotowe (13) Półfabrykaty II Należności i roszczenia krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw (17) III Inwestycje krótkoterminowe Papiery wartościowe (weksle) (18) Środki pieniężne w kasie (15) Środki pieniężne w banku (16)

1 600,-

3 000,-

7 400,-

Ćwiczenie 5 Państwowe przedsiębiorstwo przemysłowe (produkcja obuwia) posiada następujące zasoby:

Maszyny produkujące 170 000,- Budynki

administracyjne 160 000,- -produkcyjne 280 000,- -magazyn 110 000,-

Komputery 3 szt. Po 5 000,- 10 000,- Oprogramowanie komputerowe 1 200,- Skora do produkcji obuwia 8 000,- 6 materiały produkcyjne 1 000,- Należności od odbiorców

o okresie spłaty do12 m-cy 1 500,-

Obuwie gotowe do sprzedaży 4 000,- środki pieniężne w kasie 2 000,- środki pieniężne w banku 19 000,- Czeki i weksle obce 2 500,- Fundusz założycielski 290 000,- Kredyty bankowe 160 000,- Zysk 106 000,- Zobowiązania wobec dostawców 12 m-cy 18 500,- Zad. Sporządź bilans przedsiębiorstwa Zad. Oblicz wysokość funduszu przedsiębiorstwa AKTYWA WARTOŚĆ PASYWA WARTOŚĆ A Majątek trwały 731 200,- A Kapitał (fundusz) własny 396 000,- I Wartości niematerialne i prawne 1 200,- I Kapitał podstawowy 290 000,- II Rzeczowy majątek trwały Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia techniczne Środki transportu Pozostałe środki trwale

550 000,-

180 000,-

II Kapitały obce

III Należności długoterminowe VIII Zysk 106 000,- B Majątek obrotowy 38 000,- B Rezerwy na zobowiązania (kapitały obce)

178 800,-

I Zapasy Materiały Towary Produkty gotowe

9 000,-

4 000,-

I

II

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe II Należności i roszczenia krótkoterminowe Należności od odbiorców 1 500,-

III Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania wobec dostawców

18 500,

16 000,-

III Inwestycje krótkoterminowe Papiery wartościowe Środki pieniężne W banku W kasie

2 500,-

1 900,-

2 000,-

Suma aktywów 769 200,- Suma pasywów 574 500,-

Fundusz przedsiębiorstwa A-P =769200-574500= 194 700,-

Zasady sporządzania bilansu

Opracowanie wg obowiązującego wzoru Zachowanie wymaganej szczegółowości Dotrzymanie obowiązującego terminu (dzień bilansu) Jasność i zrozumiałość Rzetelność Ciągłość (bilans zamknięcia w 2007 roku będzie zarazem bilansem otwarcia w 2008)

Ćwiczenie 6 „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myszkowie, prowadząca działalność produkcyjno handlowa, posiada następujące składniki bilansu na ostatni dzień roku.

Materiały 7 000,- Produkty gotowe 3 000,- Fundusz udziałowy 35 000,- Rachunek bankowy 32 000,- Towary 91 000,- Zobowiązania wobec dostawców o okresie do 12 m-cy 2 800,- Kasa 800,- Należności od odbiorców do 12 m-cy 3 200,- Kredyty bankowe 19 000,- Fundusz zasobowy …….. środki trwale 120 000,- Zysk 60 000,-

AKTYWA WARTOŚĆ PASYWA WARTOŚĆ A Majątek trwały 120 000,- A Kapitał (fundusz) własny 35 000,- I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał podstawowy Fundusz udziałowy Fundusz zasobowy 19 000,- II Rzeczowy majątek trwały II Kapitały obce VIII Zysk 60 000,-

B Majątek obrotowy 137 000,- B Zobowiązania (kapitały obce)

21 800

I Zapasy Materiały Towary Produkty gotowe

7 000,-

91 000,-

3 000,-

I

II

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe II Należności od odbiorców 3 200,- II Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania wobec dostawców

21 800,-

19 000,-

2 800,-

III Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne W banku W kasie

32 000,-

800,-

Suma aktywów 257 000,- Suma pasywów 56 800,-

Ćwiczenie 8 Spółka Zoo prowadząca działalność handlowa posiada na dzień 1 stycznia 2006 r. następujące składniki aktywów i pasywów:

1. towary 70 000,- 2. Należności krótkoterminowe 4 000,- 3. Kapitał zapasowy 62 000,- 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe 3 000,- 5. Kredyt bankowy Krótkoterminowy 10 000,- 6. Materiały 2 000,- 7. Zobowiązania wobec dostawców krótkoterminowe 2 500,- 8. Zobowiązania wobec budżetu 1 200,- 9. Akcje innej spółki krótkoterminowe 3 500,- 10. Rozpoczęta budowa sklepu 26 000,- 11. Rachunek bankowy 14 000,- 12. Zysk 19 000,- 13. środki trwale 54 000,- 14. Należności od odbiorców długoterminowe 12 000,-

AKTYWA WARTOŚĆ PASYWA WARTOŚĆ A Majątek trwały 92 000,- A Kapitał (fundusz) własny 174 800,- I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał podstawowy Fundusz zakładowy Fundusz zapasowy 62 000,- II Rzeczowy majątek trwały Środki trwale w budowie Środki trwale

2 600,-

5 400,-

VIII Zysk 19 000,-

III Należności długoterminowe 12 000,- B Majątek obrotowy 96 500,- B Zobowiązania (kapitały obce)

21 200

I Zapasy Materiały Towary

2 000,-

70 000,-

I

II

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe II Należności od odbiorców 4 000,- III Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania wobec dostawców

10 000,-

2 500,-

III Papiery wartościowe Krótkoterminowe 6 500,- IV Środki pieniężne W banku W kasie

14 000,-

Suma aktywów 188 500, Suma pasywów 196 000,-

Ćwiczenie 9 Państwowe przedsiębiorstwo produkcyjne dysponujące następującymi zasobami:

Budynki 900 000 ,- Grunty 4 000,- Maszyny produkcyjne 106 000,- Komputery 26 000,- Meble biurowe 2 000,- Wartość zakupionej licencji 23 000,- Samochody dostawcze 50 000,- Program komputerowy 1 500,- Udziały w spółkach 70 000,- Materiały produkcyjne 8 000,- Produktu gotowe 10 000,- Fundusze przedsiębiorstwa ,,,,,,,, Kredyty bankowe 150 000,- Zysk 106 000,- Zobowiązania wobec dostawców 7 500,- Fundusz założycielski 230 000,-

AKTYWA WARTOŚĆ PASYWA WARTOŚĆ

A Majątek trwały 1182 500,- A Kapitał (fundusz) własny 1183 000,- I Wartości niematerialne i prawne Nabyte patenty 23 000,-

I Kapitał podstawowy 927 000,-

II Rzeczowy majątek trwały Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia techniczne Środki transportu Pozostałe środki trwale

4 000,-

926 000,-

106 000,-

50 000,-

35 000

II Kapitały obce Kredyty bankowe 150 000

III Należności długoterminowe Długoterminowe papiery wartościowe 70 000,-

III Zysk 106 000,-

B Majątek obrotowy B Zobowiązania (kapitały obce)

17 500,-

I Zapasy Materiały Produkty gotowe

18 000,-

8 000,-

10 000,-

I Rezerwy na zobowiązania

II Zobowiązania długoterminowe II Należności od odbiorców III Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania 17 500,-

III Papiery wartościowe Krótkoterminowe IV Środki pieniężne

Suma aktywów 1200 500,- Suma pasywów 1200 500,-

Składniki aktywów i pasywów, które zostały wykazane w bilansie ulegają ciągłym zmianom w toku działalności jednostki gospodarczej. Udokumentowane zdarzenia gospodarcze podlegające ewidencji księgowej, które powodują zmiany w stanie Śródków gospodarczych lub w źródłach ich pochodzenia oraz wpływają na czynnik finansowy nazywają się operacjami gospodarczymi. Przykładem operacji gospodarczej jest pobranie gotówki z banku do kasy, zakup materiałów u dostawców, wyplata wynagrodzeń pracownikom itp. Nie wszystkie jednak zdarzenia gospodarcze SA operacjami gospodarczymi. Otrzymanie oferty sprzedaży, zmiana organizacji pracy, przeszkolenie pracowników to zdarzenia gospodarcze, które nie maja wpływu na zmianę składników bilansu, a wiec nie są operacjami gospodarczymi. Operacje gospodarcze, powodując zmiany w aktywach i pasywach, przyczyniają się do przemieszczenia wartości bilansowych bądź do zmian w wyniku finansowego. Z tego względu operacje gospodarcze dzielimy na:

bilansowe (bez wynikowe)

wynikowe

Ze względu na wpływ, jaki operacje gospodarcze wywołują na składniki bilansu, dzielimy je na cztery typy:

operacje gospodarcze powodujące tylko zmiany składników aktywów, niezmieniające sumy bilansowej

operacje gospodarcze, powodujące zmiany zarówno w składnikach aktywów jak i składnikach pasywów jednocześnie zwiększenie sumy bilansowej

operacje gospodarcze powodujące zmiany zarówno w składnikach aktywów jak i składnikach pasywów oraz powodujące jednocześnie zmniejszenie sumy bilansowej Przykład Uproszczony bilans przedsiębiorstwa państwowego przedstawia się następująco: Bilans początkowy AKTYWA SUMA PASYWA SUMA

SRODKI TRWALE INWESTYCJE MATERIALY KASA RACHUNEK BANKOWY

20 000,-

10 000,-

3 000,-

1 000,-

4 000,-

1,FUNDUSZ ZALOZYCIELSKI

2

PRZEDSIEMBIORSTWA

3. KREDYT BANKOWE

4, ZOBOWIAZANIA WOBEC

DOSTAWCOW

18 000,-

10 000,-

7 000,-

3 000,-

SUMA BILANSOWA 38 000,- SUMA BILANSOWA 36 000,-

Operacja 1. Wplata gotówki z kasy do banku 500,- AKTYWA SUMA PASYWA SUMA

SRODKI TRWALE INWESTYCJE MATERIALY KASA RACHUNEK BANKOWY

20 000,-

10 000,-

3 000,-

500,-

4 500,-

1,FUNDUSZ ZALOZYCIELSKI

2

PRZEDSIEMBIORSTWA

3. KREDYT BANKOWE

4, ZOBOWIAZANIA WOBEC

DOSTAWCOW

18 000,-

10 000,-

9 000,-

3 000,-

SUMA BILANSOWA 38 000,- SUMA BILANSOWA 38 000,-

Operacja 2. Splata z kredytu bankowego, zobowiązanie wobec dostawców 2 000,- Lp. AKTYWA SUMA LP PASYWA SUMA 1 2 3 4 5

SRODKI TRWALE

INWESTYCJE

MATERIALY

KASA

RACHUNEK BANKOWY

20 000,-

10 000,-

3 000,-

1 000,-

4 000,-

1

2

3

4

FUNDUSZ ZALOZYCIELSKI

FUNDUSZ

PRZEDSIEMBIORSTWA

KREDYT BANKOWE

ZOBOWIAZANIA WOBEC

DOSTAWCOW

18 000,-

10 000,-

9 000,-

1 000,-

SUMA BILANSOWA 38 000 SUMA BILANSOWA 38 000,-

Operacja 3. Zakupiono u dostawców materiały zaplata nastąpi później 800,- Lp. AKTYWA SUMA LP PASYWA SUMA 1 2 3 4 5

SRODKI TRWALE

INWESTYCJE

MATERIALY

KASA

RACHUNEK BANKOWY

20 000,-

10 000,-

3 800,-

1 000,-

4 500,-

1

2

3

4

FUNDUSZ ZALOZYCIELSKI

FUNDUSZ

PRZEDSIEMBIORSTWA

KREDYT BANKOWE

ZOBOWIAZANIA WOBEC

DOSTAWCOW

18 000,-

10 000,-

9 000,-

1 000,-

SUMA BILANSOWA 38 000 SUMA BILANSOWA 38 000,-

Operacja 4. Spłacono z rachunku bankowego kredyt bankowy 400,-

OPERACJE W firmie AW w okresie sprawozdawczym miały następujące zdarzenia gosp.:

Sprzedano odbiorcy produkty gotowe zaplata nastąpi później Spłacono z kredytu bankowego zobowiązania wobec pracowników Pobrano do kasy środki pieniężne z rachunku bankowego Zakupiono wyposażenie za gotówkę Naliczono podatek dochodowy Odbiorca wpłacił na rachunek bankowy należności z poprzedniego miesiąca

Nr operacji Zmiany w składnikach bilansu (┼,▬) Stan sumy bilansowej 1 ┼ Należności od odbiorców ▬Produkty gotowe AKTYWA

Bez zmian

2 ┼ Kredyt bankowy ▬Zobowiązania PASYWA

Bez zmian

3 ┼ Kasa ▬Rachunek AKTYWA

Bez zmian

4 ┼ Wyposażenie ▬Kasa AKTYWA

Bez zmian

5 ┼ Rachunek bankowy ▬Zobowiązania AKTYWA

Zmniejszy się

6 ┼ Rachunek bankowy ▬należności AKTYWA

Bez zmian

Ćwiczenie 11 Firmie X w okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 1. Zakupiono u dostawców materiały zaplata nastąpi później 2. Zapłacono z rachunku bankowego kredyt bankowy 3. Zapłacono czekiem za zakupione materiały 4. Sprzedano towary zaplata nastąpi później 5. Zakupiono towary u dostawcy zaplata nastąpi później Nr operacji Zmiany w składnikach bilansu (┼,▬) Stan sumy bilansowej 1 ┼ Materiały ▬Zobowiązania wobec dostawców

Zwiększy Sie

2 ▬Kredyt bankowy ▬Rachunek bankowy

Zmniejszy się

3 ┼ Materiały ▬Papiery wartościowe

Bez zmian

4 ▬Towary ┼ Należności od odbiorców

Bez zmian

5 Towary ┼ Zobowiązania wobec dostawców

Zwiększy się

Winien Ma Przykład 1 Sprzedano produkty gotowe a które odbiorca zapłacił gotówka do kasy 8 000,- Dt Produkty gotowe

Ct Dt Kasa Ct

BO 8 000,- 1) 8 000,- 4 Księgowanie operacji gospodarczych na danym koncie polega na zapisaniu kwoty operacji w odpowiedniej stronie konta. Zapisywanie operacji gospodarczych po lewej stronie konta jest nazywane:

zapisywanie po stronie debet konta -debetowaniem konta -zapisywaniem w ciężar konta -obciążaniem konta Zapisywanie operacji gospodarczych po prawej stronie konta jest nazywane:

zapisywaniem po stronie kredyt konta

kredytowaniem konta -zapisywaniem na dobro konta

uznaniem konta

Ogólna suma kont zaksięgowanych po danej stronie konta jest nazywana obrotem tej strony konta. Ponieważ konto ma dwie strony rozróżniamy obroty debetowe, kredytowe. Rocznice pomiędzy obrotem stron konta nazywa się saldem konta. Saldo konta może być debetowe i kredytowe.

KONTO KSIEGOWE

Funkcjonowanie konta zaczyna się od momentu nadania nazwy, oznaczenia jego symbolu oraz od wpisania stanu początkowego z bilansu otwarcia, a jeżeli nie było stanu początkowego od wpisania kwoty pierwszej operacji, następnie księguję się kwoty następnych operacji gospodarczych, po odpowiednich stronach konta. Do stanu początkowego, zwanego saldem początkowym, dodaje się wszystkie kwoty operacji gospodarczych, zwiększające saldo początkowe, a odejmuje wszystkie kwoty operacji gospodarczych zmniejszające saldo początkowe. W ten sposób ustala się stan końcowy (saldo końcowe) danego przedmiotu. Przy zamykaniu konta saldo debetowe wpisuje się na stronne ( Ct) konta, a saldo kredytowe na stronne ( Dt). Zapisu tego dokonuje się w celu sprawdzenia poprawności, obliczenia salda. Nazywa się to bilansowaniem konta. Po wpisaniu salda końcowego i podsumowaniu konta, konto podkreśla się podwójną linia. Podwójna linia oznacza formalne zamkniecie konta. Funkcjonowanie konta z debetowym saldem początkowym: Dt- kwoty operacji zwiększające saldo początkowe

Nazwa konta i symbol Ct kwoty operacji zmniejszające saldo początkowe BO 500,- 700,- 200,- 300,-

100,-

400,-

300,-

300,-

1 700,- 1 100,-

600,-

1 700,- 1 700,-

3 Funkcjonowanie konta z kredytowym saldem początkowym: Dt- kwoty operacji zwiększające saldo początkowe

Nazwa konta i symbol Ct kwoty operacji zmniejszające saldo początkowe 300,- 100,- 600,- 300,-

BO 900,-

400,-

300,-

300,-

1 300,-

600,-

1 900,-

1 900,- 1 900,-

W praktyce gospodarczej występują rożne formy graficzne konta. Niezależnie od formy graficznej konta zapis księgowy powinien zawierać następujące elementy:

datę zapisu

numer towarowy dokumentu stanowiącego podstawę księgowania

treść zapisu charakteryzująca księgowaną operacje

kwotę operacji

FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH

Konta przeznaczone do ewidencji środków gospodarczych nazywane SA kontami aktywnymi (kontami aktywów), a konta przeznaczone do ewidencji źródeł pochodzenia środków gospodarczych nazywane są kontami pasywnymi (kontami pasywów) Funkcjonowanie kont bilansowych przedstawiono na poniższych schematach Dt Konta aktywów Ct BO 100,- Zwiększenie salda początkowego 300,-

100,- zmniejszenie salda początkowego 400,- saldo końcowe Schemat 1. Funkcjonowanie kont aktywnych Dt Konta pasywów Ct Zmniejszenie SP 200,- Saldo końcowe 600,-

BO 400,- saldo początkowe 400,- zwiększenie salda początkowego Schemat 2. Funkcjonowanie kont pasywnych 3. Konto bilansowe można podzielić ze względu na postać przedmiotu ewidencji:

konta rzeczowe, to konta, których przedmiot ewidencji ma postać materialna, Np.: środki trwale, żadnego z kont pasywnych nie zaliczamy do tego rodzaju kont

konta osobowe, to konta, których przedmiotem ewidencji są prawa majątkowe. Do tych kont zaliczamy wszystkie konta pasywne oraz niektóre konta aktywne, Np., „finansowy majątek trwały” czy „należności od pracowników”

Ewidencje księgową w danym okresie rozpoczyna się od sporządzenia bilansu początkowego, który jest podstawa otwarcia kont. Otwarcie kont bilansowych polega na zapisaniu stanów wszystkich składników, środków gospodarczych na konta aktywów i stanów wszystkich funduszy na konto pasywów. Stany te to salda początkowe kont (SP)

Ćwiczenie 14 Procedura otwarcia kont na podstawie bilansu BILANS POCZATKOWY Na dzien. 05. Lp. AKTYWA SUMA Lp. PASYWA SUMA 1 2 3 4 5

Środki trwale Inwestycje Materiały Produkty gotowe Rachunek bankowy

20 000,-

10 000,-

3 800,-

500,-

4 500,-

1

2

3

4

Fundusz założycielski Fundusz przedsiębiorstwa Kredyty bankowe Zobowiązania wobec dostawców

18 000,-

10 000,-

9 000,-

1 800,-

SUMA AKTYWOW 38 800,- SUMA PASYWOW 38 800,-

Dt Środki trwale Ct Dt Fundusz założycielski Ct BO 20 000,- BO 18 000,-

Dt Inwestycje Ct Dt Fundusz przedsiębiorstwa Ct BO 10 000,- BO 10 000,-

Dt Materiały Ct Dt Zobowiązania wobec dostawców, Ct BO 3 800,- BO 1 800,-

Dt Produkty gotowe

Ct

BO 4 500,-

Ćwiczenie 18 Przedstaw sposób zapisu na koncie „rachunek bankowy”. Stan początkowy 90 000,-

odbiorcy wpłacili na rachunek w banku należność za sprzedane towary 15 000,- Pobrano z banku do kasy gotówkę na wypłatę wynagrodzeń 4 000,- Spłacono z rachunku bankowego zobowiązania przedsiębiorstwa 3 000,- Wpłacono gotówkę z kasy na rachunek w banku 2 000,- Dt Należność od odbiorców Ct

KSIEGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH

Operacje gospodarcze są zapisywane na kontach zgodnie z regla podwójnego zapisu. Reguła podwojonego zapisu polega na:

księgowaniu operacji na dwóch kontach

księgowanie na dwóch kontach tej samej kwoty operacji

księgowanie operacji po przeciwnych stronach dwóch kontach

Związek, jaki występuję pomiędzy kontami, na których jest księgowana dana operacja gospodarcza nazywamy korespondencja kont. Np. operacje „podjecie gotówki z banku do kasy 10 000,-„ zaksięgujemy na dwóch kontach: „kasa” i „rachunek bankowy”. Konta te SA wiec kontami korespondencyjnymi Dt Rachunek. Bakowy

Ct Dt Kasa Ct

10 000,- —-> 1) 10 000,-

Ćwiczenie 19 Wykorzystując bilans początkowy zaksięguj następujące operacje gospodarcze:

Sprzedaż produktów gotowych odbiorcy, zaplata nastąpi później 500,- Splata zobowiązań wobec dostawców z kredytu bankowego 1 000,- Wpływ na rachunek bankowy 500,- Splata kredytu bankowego z rachunku bankowego 4 000,-

Dt Produkty gotowe

Ct Dt Należności Ct

BO 500,- 1) 500,- —-> 1) 500,-

Dt Zobowiązania Ct Dt Kredyt bankowy

Ct

2) 1 000,-

BO 1 800,- —-> BO 9 000,-

2) 1 000,-

Dt Rachunek Bakowy

Ct Dt Należności od odbiorców Ct

BO 4 500,- 3) 500,-

—-> 3) 500,-

Dt Kredyt bankowy

Ct Dt Rachunek bankowy

Ct

BO 9 000,- —-> 4) 4 000

4) 4 000,-

Dt Rachunek bankowy Ct

5 000,- 4 000,- 2 000,-

BO 90 000,-

3) 3 000,-

21 000,-

SK 72 000,-

93 000

93 000,- 93 000,-

Ćwiczenie 20 Bilans spółki ZO prowadzącej działalność handlowa zawiera następujące pozycje.

Z rachunku bankowego spłacono zobowiązania wobec dostawcy 600,- Sprzedano towary za gotówkę wpłacono do kasy spółki 4 000,- Otrzymano gotówkę za towary wpłacono na rachunek w banku 4 000,- Zakupiono towary zaplata nastąpi później 8 000,- Z rachunku bankowego spłacono ratę kredytu bankowego 3 000,- Sprzedano towary odbiorca zapłaci później 9 000,- Odbiorcy wpłacili na rachunek w banku należność za towary 9 000,- Na podstawie bilansu otworzyć konta księgowe (wpisać salda początkowe) i zaksięgować następujące operacje gospodarcze. Sporządź zestawienie obrotów i sald, zestawić bilans końcowy. Zamknąć konta księgowe na koniec miesiąca. Lp. AKTYWA SUMA Lp. PASYWA SUMA 1 2 3 4 5 6 7 WNiP Środki trwale Materiały Towary Należności od odbiorców Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku

2 500,-

98 000,-

500,-

31 000,-

800,-

1 100,-

214 000,-

1

2

3

4

Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kredyty bankowe Zobowiązania wobec dostawców

80 000,-

90 00,-

39 000,-

9 400,-

SUMA AKTYWOW 155 400,- SUMA PASYWOW 155 400,-

키워드에 대한 정보 konta teowe zadania i rozwiązania

다음은 Bing에서 konta teowe zadania i rozwiązania 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  신축 이음 장치 | [토목시공기술사] 교량의 신축이음장치 상위 66개 베스트 답변
See also  들깨 키우는 방법 | 들깨농사 최고로 잘되게 하는 방법, 순을 잘라주고 추비와 병해충방제 요령 상위 106개 베스트 답변

See also  Zbrodnia I Kara Motyw Miasta | Język Polski - Zbrodnia I Kara (Obraz Petersburga) 최근 답변 74개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Księgowanie 7 podstawowych operacji gospodarczych z otwarciem i zamknięciem kont

  • korepetycje
  • online

Księgowanie #7 #podstawowych #operacji #gospodarczych #z #otwarciem #i #zamknięciem #kont


YouTube에서 konta teowe zadania i rozwiązania 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Księgowanie 7 podstawowych operacji gospodarczych z otwarciem i zamknięciem kont | konta teowe zadania i rozwiązania, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment