Kompleksowy Program Wspomagania Dolnośląskich Szkół | Silesia. Land Of Opportunity 88 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół – Silesia. Land of Opportunity“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Poland At Expo 이(가) 작성한 기사에는 조회수 32,734회 및 좋아요 6개 개의 좋아요가 있습니다.

kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Silesia. Land of Opportunity – kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

The Silesian week at Expo 2020 Dubai was a great chance for the region to present its economic, tourist and cultural potential to the whole world!
The temporary exhibition \”Silesia. Land of Opportunity\” and all the accompanying activities, from business conferences to plentiful workshops for both kids and adults and musical shows, resulted in the Silesian week being one of the Poland Pavilion’s busiest times since the beginning of #Expo2020. Guests from every corner of the world were impressed by the region’s presentation, eagerly visiting our Pavilion to discover Silesian gems.
What did you like the most about the Silesian week?
#ExpoPL #PolandAtExpo #SilesiaAtExpo

kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół – ZAKOŃCZONY – szkolenie organizowane przez firmę OŚWIATA, Katowice.

+ 여기에 표시

Source: www.oswiata.slask.pl

Date Published: 3/13/2021

View: 5063

„Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”-projekt …

Projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

+ 더 읽기

Source: processteam.pl

Date Published: 2/27/2021

View: 8798

Data publikacji – Doskonalenie w sieci

Projekt “Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” … i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.doskonaleniewsieci.pl

Date Published: 10/15/2022

View: 3909

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół.

Zakłada się osiągnięcie celu:Do końca 11.2020 r. w 480 szkołach/przedszkolach z terenu woj. dolnośląskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania …

+ 더 읽기

Source: mapadotacji.gov.pl

Date Published: 6/3/2021

View: 3292

Programy i projekty – Kompleksowy program wspomagania szkół …

Oświata i Biznes Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”.

+ 여기에 보기

Source: sp22.edupage4.org

Date Published: 6/15/2021

View: 5433

Profesjonalny system wspomagania szkół z woj. opolskiego – AXON …

192 szkołach/przedszkolach z terenu województwa opolskiego, wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki, w zakresie rozwoju kompetencji …

+ 더 읽기

Source: axoncem.pl

Date Published: 1/8/2022

View: 2592

Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w …

Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim … nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,

See also  Sporządzając Konfitury Owoce Należy Poddać | Dereń Właściwy #Foryou #Viral #Dc #Zioła #Ziołolecznictwo #Typ #Edukacja #Forest #Ogródek #Owoce 모든 답변

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: wlaczedukacje.pl

Date Published: 2/26/2021

View: 4614

주제와 관련된 이미지 kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Silesia. Land of Opportunity. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Silesia. Land of Opportunity
Silesia. Land of Opportunity

주제에 대한 기사 평가 kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół

 • Author: Poland At Expo
 • Views: 조회수 32,734회
 • Likes: 좋아요 6개
 • Date Published: 최초 공개: 2022. 2. 9.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=J-6l4qulRlk

szkolenie, kurs, OŚWIATA, Katowice, Gliwice, śląskie

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół – ZAKOŃCZONY

PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

Projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, AXON Centrum Edukacyjno-Medycznym Leszek Twarowski z siedzibą w Białymstoku oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Zapraszamy kadrę kierowniczą dolnośląskich placówek do udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji Projektu: 01.08.2018r. – 30.11.2020r.

Wartość Projektu: 4 833 290,20 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4 073 496,98 zł.

Cel Projektu:

Do końca 01.2020r. w 480 szkołach/przedszkolach z terenu woj. dolnośląskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Cel ten wpisuje się w cel osi priorytetowej – Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek bezpośrednio wpłynie na poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Dzięki przeprowadzonemu w ramach projektu wparciu, zakłada się iż w 480 szkołach/przedszkolach/placówek z terenu woj. dolnośląskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Założony cel wpisuje się również w Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia wpisuje się w kierunek strategiczny programu tj. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Grupa docelowa:

480 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli/ placówek z terenu woj. dolnośląskiego, w tym min. 240 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Ze wsparcia wyklucza się kadrę kierowniczą:

▪ szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji;

▪ szkół/ przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych;

▪ realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot. szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów, wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności.

W przypadku placówek wsparcie może być udzielone jedynie placówkom nie udzielających wsparcia szkołom i przedszkolom, a więc ujętych w art. 2 ust. 3-5, 7-8 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

Formy wsparcia:

▪ Szkolenia

▪ Doradztwo i sieci współpracy

W ramach Projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪ noclegi (śniadanie + kolacja),

▪ materiały szkoleniowe,

▪ wyżywienie podczas szkoleń,

▪ wsparcie indywidualnego doradcy w swoim miejscu pracy,

▪ dostęp do sieci współpracy.

Kontakt:

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5

tel./fax 32/258-71-72 w. 33 lub 34

e-mail: [email protected]

„Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”-projekt zakończony

Projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do:

• dyrektorów,

• wicedyrektorów,

• kierowników zespołów przedmiotowych oraz

• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek

z terenu województwa dolnośląskiego, w tym min. 240 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach projektu:

Do końca 02.2019 r. min. 480 osób (w tym 408 kobiet i 72 mężczyzn) zostało objętych wsparciem tj. dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli z terenu województwa dolnośląskiego, podniesiono kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Do końca 01.2020 r. w min. 480 szkołach/przedszkolach z terenu województwa dolnośląskiego, wdrożony został kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego ,właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa dolnośląskiego w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Projekt zakończony.

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: [email protected].

Programy i projekty – Kompleksowy program wspomagania szkół

Oświata i Biznes Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”

> >

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 688 290,20 zł.

Profesjonalny system wspomagania szkół z woj. opolskiego

Projekt „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:

• dyrektorów,

• wicedyrektorów,

• kierowników zespołów przedmiotowych,

• kierowników świetlic szkolnych szkół/przedszkoli/ placówek

z terenu województwa opolskiego, w tym min. 96 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach Projektu:

1. Do końca 11.2019 r. min. 192 osoby (w tym 163 kobiety i 29 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem tj. dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych szkół/przedszkoli/placówek z terenu województwa opolskiego, podniosą kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju, kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

2. Do końca 06.2020 r. w min. 192 szkołach/przedszkolach z terenu województwa opolskiego, wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego ,właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa opolskiego, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wsparcie projektowe przewiduje szkolenie jednego Uczestnika Projektu w wymiarze 72 godzin dydaktycznych. Szkolenia stacjonarne (72 godziny) realizowane będą w formie trzech 3-dniowych zjazdów (po 8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa=45 min). Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy zaawansowane i niezaawansowane.

Uczestnicy będą przydzielani do grup na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Uczestnik decydując się na udział w szkoleniu, jednocześnie deklaruje wywiązanie się z dopełnienia obowiązku, polegającego na przeprowadzeniu – po zakończeniu cyklu szkoleniowego – procesu wspomagania w przedszkolu/szkole/placówce, gdzie pełni funkcję kierowniczą, w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

Szkolenia dla Uczestników są bezpłatne.

Całkowita wartość projektu: 1 992 585,60 zł.

Kwota dofinansowania: 1 932 806,60 zł.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Włącz edukację

Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1021/21-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

♦ Cel i efekty projektu

Do końca sierpnia 2023 roku minimum 1905 osób (w tym 1602 kobiet i 303 mężczyzn) spośród 2116 objętych wsparciem przedstawicieli kadr z woj. dolnośląskiego zaangażowanych w zadania związane

z realizacją edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO) podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

♦ Okres realizacji projektu

01 września 2021 – 31 sierpnia 2023

♦ Obszar realizacji projektu

województwo dolnośląskie

♦ Grupa docelowa dla projektu

• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,

• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,

• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,

• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,

• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,

• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,

• pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),

• pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),

• pracownicy kuratoriów oświaty.

UWAGA!

Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które wzięły udział szkoleniach w ramach projektów pn.:

a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

b) Przestrzeń dostępnej szkoły

c) Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

♦ Szkolenia i doradztwo

W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Szkolenia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

키워드에 대한 정보 kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół

다음은 Bing에서 kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Program Obliczający Pole Prostokąta C++ | Scratch (#28) 🐾 Pole Prostokąta - Program Obliczający [Scratch 2] 🐾 Zmienne, C++ 최근 답변 129개
See also  캔버스 사이즈 호수 | 캔버스 호수(규격사이즈)의 규칙 - 미친Tv 18 - 애청자님 Q\U0026A 2편 상위 158개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Silesia. Land of Opportunity

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Silesia. #Land #of #Opportunity


YouTube에서 kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Silesia. Land of Opportunity | kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment