Kółko Matematyczne Dla Klasy 3 | Matematyczne Zadania Nietypowe Dla Klas 1-3 😎 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kółko matematyczne dla klasy 3 – Matematyczne zadania nietypowe dla klas 1-3 😎“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Wytłumaczyć Ci? 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,356회 및 좋아요 48개 개의 좋아요가 있습니다.

kółko matematyczne dla klasy 3 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Matematyczne zadania nietypowe dla klas 1-3 😎 – kółko matematyczne dla klasy 3 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

kółko matematyczne dla klasy 3 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

„BAWMY SIĘ MATEMATYKĄ”

❖ Konstruowanie gier matematycznych. ❖ Zabawy z kodowaniem dotyczące danej tematyki. ▷ W ostatnim tygodniu lutego „Tydzień otwartych klas 3”, uczniowie z …

+ 더 읽기

Source: www.blekitna.szczecin.pl

Date Published: 10/7/2021

View: 2902

„ŁAMIGŁÓWKA” – sp3.rogozno.pl

… ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNE. „ŁAMIGŁÓWKA”. DLA UCZNIÓW KLAS I – III … Program kółka rozwijającego zdolności matematyczne „Łamigłówka” będzie realizowany na.

+ 여기에 표시

Source: www.sp3.rogozno.pl

Date Published: 9/14/2021

View: 1329

AUTORSKI PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA …

AUTORSKI PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Matematyka … I III Literka.pl Program kółka matematycznego kl. I III Data dodania: …

+ 여기에 표시

Source: docplayer.pl

Date Published: 8/22/2021

View: 4180

AUTORSKI PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA …

w klasie III, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. … Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia kółka matematycznego oraz stosowane.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.profesor.pl

Date Published: 10/14/2022

View: 4849

Kółko matematyczne dla klas II-III

Podczas kółka dzieci rozwiązują rozmaite zadania, łamigłówki, korzystają z gier matematycznych, układanek, puzzli, tangramów i ćwiczeń interaktywnych.

+ 여기에 자세히 보기

Source: sp5.andrychow.eu

Date Published: 10/17/2022

View: 8043

Plan kółka matematycznego dla kl. III – 45minut.pl

PLAN PRACY KÓŁKA MATEMATYCZNEGO. DLA KLASY III. 1. Założenia organizacyjne. Zajęcia odbywać się będą w III klasie w wymiarze 1 godziny …

+ 여기에 더 보기

Source: www.45minut.pl

Date Published: 5/13/2021

View: 5801

Kółko matematyczne klasy I-III

Kółko matematyczne klasy I-III. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania matematyczne.

+ 여기에 표시

Source: spmokrzeszow.szkolnastrona.pl

Date Published: 1/13/2021

View: 7516

Program kółka matematycznego dla klas II i III – Szkolnictwo.pl

Program kółka matematycznego dla klas II i III … Rozpoznanie zdolności logiczno-matematycznych wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczyciela.

+ 여기에 보기

Source: szkolnictwo.pl

Date Published: 1/13/2021

View: 1946

Zajęcia pozalekcyjne – Kółka matematyczne klas 1,2,3

Kółko matematyczne. W klasach trzecich edukacji wczesnoszkolnej odbywają się zajęcia kółka matematycznego, które prowadzą panie: mgr Dorota Reciak i mgr …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zss1limanowa.edupage.org

Date Published: 4/11/2022

View: 91

주제와 관련된 이미지 kółko matematyczne dla klasy 3

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Matematyczne zadania nietypowe dla klas 1-3 😎. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Matematyczne zadania nietypowe dla klas 1-3 😎
Matematyczne zadania nietypowe dla klas 1-3 😎

주제에 대한 기사 평가 kółko matematyczne dla klasy 3

 • Author: Wytłumaczyć Ci?
 • Views: 조회수 3,356회
 • Likes: 좋아요 48개
 • Date Published: 2021. 3. 6.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Nr26nHj7MqI

AUTORSKI PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Matematyka da się lubić

Transkrypt

1 AUTORSKI PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Matematyka da się lubić Opracowała mgr Elżbieta Bukowska nauczyciel ksztalcenia zintegrowanego i matematyki

2 Spis treści: I. Wstęp koncepcja programu II. Cele ogólne i szczegółowe III. Materiał nauczania IV. Procedury osiągania celów V. Środki dydaktyczne VI. Przewidywane efekty VII. Pomiar osiągnięć VIII. Ewaluacja Literatura pomocnicza I. Wstęp koncepcja programu Program koła matematycznego Matematyka da się lubić oparty jest na przewidywanych osiągnięciach ucznia w zakresie kształtowania umiejętności matematycznych według Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klas I-III oraz wymaganiach edukacyjnych programu Matematyka wokół nas, dla klas 4-6 w szkole podstawowej. Przewidziany jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego, w klasie III, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Program ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja jego ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych. Matematyczne rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce. Zadaniem nauczyciela jest poszukiwanie, tworzenie takich metod kształcenia i wychowania, które w atmosferze radości pozwalają uzyskać jak najlepsze rezultaty, udowodnią, że matematyka nie musi być smutna i trudna, a może być wesoła i łatwa. Matematykę da się lubić. II. Cele ogólne: rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie uzdolnień, 2

3 aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia, uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku, wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych, poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej uczniów o zagadnienia wykraczające poza program nauczania, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych, kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych. Cele szczegółowe: Uczeń: czyta ze zrozumieniem i analizuje treść zadania, poszukuje różnych sposobów jego rozwiązania, stosuje symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań, zna i potrafi korzystać z pojęć, definicji, praw matematycznych, korzysta z informacji za pomocą tabel i wykresów, poszerza zakres wiadomości z matematyki o niektóre zagadnienia klasy IV, potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski, potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę oraz współpracować w zespole; krytycznie odnieść się do własnego i cudzego rozumowania, posiada niezbędną wiedzę i pozytywną motywacje do wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach matematycznych, podejmuje wysiłek i kształtuje takie cechy swego charakteru jak: samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność i wytrwałość w pokonywaniu trudności. 3

4 III. Materiał nauczania Zagadnienia Treści programowe Formy realizacji 1. Liczby naturalne 2. Podzielność liczb naturalnych 3. Rzymski system liczbowy Zadania na rozruszanie głowy typu: – wstaw nawiasy, aby zapis był prawdziwy – jakich liczb brakuje – logiczne ciągi – dziwne rachunki – szukanie reguł (liczby ułożone są wg pewnej reguły, znajdź ją; dopisz kolejne liczby) Zadania doskonalące sprawność rachunkową, szacowanie Zadania na doskonalenie czterech działań pisemnych w zakresie Doskonalenie znajomości systemu dziesiątkowego – budowanie liczb wg ustalonego warunku Tajemnicze nazwy liczb (tuzin, kopa) w zadaniach. Podzielność liczb przez 2,3,4,5,10 Odkrywanie cech podzielności Badanie przez jakie liczby jest podzielna dana liczba. Zapisywanie liczb za pomocą znaków rzymskich. Określanie wieku wydarzeń historycznych. – krzyżówki – zagadki liczbowe – tabele – kwadraty magiczne – konkurs RACHMISTRZ – gry Prosto w sto Do trzech razy sztuka Jasnowidz Bieg do mety Jedziemy do miasta -test szacowania – kolorowani – cechy podzielności liczb – Gra Wyścig samochodowy, Zakrywamy pola, – krzyżówki – tabele – oś czasu 4. Matematyka na co dzień Rozwiązywanie zadań z cyklu: – Zakupy – Z przyrodą za pan brat. – Rozkład jazdy – Zastosowanie czasu i kalendarza. – Zadania na mierzenie, ważenie – Zamiana jednostek monetarnych, wagi i miary – Odległości między miastami. – Obliczenia proste typu: droga, prędkość, czas 5. Ach, ten x Zadania na obliczanie niewiadomej wartości, Rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem niewiadomej liczby. Układanie równań z jedną niewiadomą i rozwiązywanie ich. Korzystanie z tabel: – odległości między miastami – czas trwania podróży – długość rzek – waga niektórych ssaków chronionych Korzystanie z ofert i cenników: – szacowanie danych – zakupy Równania Grafy, drzewka 4

5 6. Geometria Obliczanie obwodu trójkąta i czworokąta prostokąta i kwadratu. Proste obliczanie pola kwadratu i prostokąta Skala i plan. Obliczanie wymiarów rzeczywistych. Własnosci figur geometrycznych. Geometria kartki papieru origami. Tangram 7. Liczby wymierne Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem dodawania, odejmowania ułamków o tych samych mianownikach. Obliczanie ułamka danej liczby. Zapoznanie uczniów z ułamkami dziesiętnymi – zapis, odczytywanie, dodawanie, odejmowanie, porównywanie. Obliczanie ułamka danej liczby. – korzystanie z planu i mapy, – odczytywanie skali tangram – krzyżówki – cennik artykułów spożywczych – gra Dodajemy ułamki Odejmujemy ułamki Bieg do mety 8. Zadania nietypowe 9. Matematyka inaczej 10. Zadania z konkursów matematycznych Łamigłówki matematyczne Zagadki rysunkowe i figury magiczne Zapałczane impresje Krzyżówki i wierszyki matematyczne Rebusy matematyczne Projektowanie własnych krzyżówek z zastosowaniem haseł wykorzystujących wiedzę matematyczną uczniów. Rozwiązywanie zadań z wcześniejszych edycji konkursów matematycznych- Kangur matematyczny Maluch, Gminny Konkurs Matematyczny Zadania na szóstkę Zadania celowo źle sformułowane Krzyżówki matematyczne, Matematyka z wesołym kangurem Zadania na szóstkę IV. Procedury osiągania celów Program będzie realizowany podczas: a) zajęć lekcyjnych w formie: krótkich rozmów indywidualnych nauczyciela z uczniem rozszerzającym lub formułującym problem, dodatkowych zadań podczas prac klasowych i prac domowych, zaangażowania uczniów zdolnych w samopomoc koleżeńską, zwiększenia wymagań co do precyzji języka przedmiotu, b) zajęć pozalekcyjnych koła matematycznego dla chętnych uczniów z klas III w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 5

6 Preferowanym sposobem pracy na spotkaniach członków koła matematycznego jest czynnościowe nauczanie matematyki ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących takich jak: – gry i zabawy dydaktyczne – krzyżówki, rebusy,zagadki – burza mózgów – śnieżna kula – dyskusja – projekt – eksperyment, itp. oraz metoda problemowa polegająca na: – analizowaniu i rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności – rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych, – rozwiązywanie zadań interesujących, stwierdzających nowe problemy, podających wiadomości w nowoczesnym ujęciu. Realizacji założeń programowych sprzyjać ma też różnorodność form pracy wzmacniających cechy charakteru uczniów, a więc praca w grupach, praca indywidualna, turniej, konkurs czy autoprezentacja. Sposoby osiągania celów powinny opierać się na zasadzie stopniowania trudności i zasadzie problemowości oraz uwzględniać przede wszystkim: – możliwości i zainteresowania dzieci, – przykłady z życia codziennego, dobór interesujących, nietypowych problemów i zadań, – różnorodność środków dydaktycznych. V. Środki dydaktyczne: przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć, programy komputerowe, ciekawostki matematyczne ze stron internetowych, książki z prywatnej biblioteki nauczyciela, plansze, krzyżówki, tabele z danymi do odczytu, cenniki, rozkłady jazdy, plany lekcji, 6

7 VI. Przewidywane efekty Pracując z uczniami na zajęciach koła matematycznego przyczynię się do rozwoju ich zdolności i zainteresowań, rozwinę ich umiejętności samokształcenia, pobudzę do samodzielnego działania i własnej inwencji twórczej. Skutkiem mojej pracy będzie popularyzacja matematyki. Uczniowie będą przygotowani do radzenia sobie trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, egzaminów i w życiu codziennym. Osiągną pozytywna motywację do podejmowania coraz to większych wyzwań. Nauczyciel będzie pełnił rolę inspirującą i motywującą do pracy. Umożliwi to dzieciom różnorodne spojrzenie na problem, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych. Uczniowie nauczą się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania. Praca z niewielką ilością osób posiada wiele zalet. Sprzyja otwartości i jest dla uczniów bodźcem do ciągłego rozwoju własnej osobowości. Uczniowie potrafią: logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski obliczać obwody i pola figur geometrycznych, obliczać ułamki danej liczby, wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, poprawnie wykonuje cztery działania arytmetyczne sposobem pisemnym, rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, stosować właściwe działania rozwiązując poprawnie zadania tekstowe, rozwiązywać zadania konkursowe z edukacji matematycznej, zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. VII. Pomiar osiągnięć Miernikiem oceny zakładanych osiągnięć uczniów objętych programem Matematyka da się lubić będzie coraz aktywniejszy ich udział podczas zajęć lekcyjnych, podejmowanie przez nich zadań dodatkowych, osiąganie coraz wyższych wyników z edukacji matematycznej i ewentualne sukcesy w konkursach matematycznych. Na zajęciach koła będzie oceniana praca indywidualna i grupowa. Przewiduje się wiele konkursów wewnętrznych, które będą mobilizować do dalszej pracy. Ciekawe prace uczniów eksponowane będą na gazetce szkolnej. 7

8 VIII. Ewaluacja Istotną sprawą w ewaluacji programu będzie pozyskanie informacji zwrotnych od uczestników programu oceniających przydatność, potrzebę prowadzonego koła jak i atrakcyjność zajęć w formie obserwacji, ankiety (załącznik 1) czy wywiadu. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW DROGI UCZNIU! Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia kółka matematycznego oraz stosowane na zajęciach metody pracy. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów. Ankieta jest anonimowa. Zakreśl wybraną odpowiedź. W innym przypadku uzupełnij ją. 1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia kółka matematycznego? a) Tak b) Raczej tak c) Raczej nie 2. Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia? a) Tak b) Raczej tak c) Raczej nie 3. Czy zadania na zajęciach kółka zainteresowały Cię? a) Tak b) Raczej tak c) Raczej nie 4. W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć problemy matematyczne? (Zaznacz na skali.) W jakim stopniu takie zajęcia poszerzają zakres Twoich wiadomości matematycznych? Jak oceniasz zajęcia? a) Były ciekawe b) Nie zawsze są ciekawe c) Były nudne 8

9 7. Jak oceniasz swoją współpracę z nauczycielem prowadzącym? a) Dobra b) Raczej dobra c) Raczej słaba 8. Jakie tematy chciałbyś realizować na zajęciach kółka matematycznego? Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach?. 10. Jaki typ zajęć uważasz za najciekawsze? LITERATURA POMOCNICZA: Andrzejewska U., Ślusarska K. 200 zadań i łamigłówek matematycznych dla klas 4 6. Wydawnictwo KOREPETYTOR, Płock 1999 Bobiński Z., Jarka P., Światek A.: Matematyka z wesołym kangurem Wyd. Aksjomat, Toruń 2002 Frind M., Jednoralska J.: Myślę i liczę. Matematyka 3.Zbiór zadań. Wyd. Juka Łódź 1997 Hanisz J.: Zadania na szóstkę klasa 3, WSiP Warszawa 1997 Łęska W., Łęski S.: Zbiór zadań dla Asa. Materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie, Oficyna Wyd.-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2001 Karolak T.: Praktyczne zadania z matematyki. Wydawnictwo SKRYPT, Warszawa 2004 Kolany D., Żelechower G.: Nienudna matematyka. Zbiór zadań dla klas 4-6 szkół podstawowych. MAC SA, Kielce 2001 Kozłowska-Brzoza A.: Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej. Wydawnictwo NOWIK, Opole 2003 Pieprzyk H. : Matematyczne gry i zabawy, Wyd. Dla szkoły Wilkowice 2002 Podleśna M.: Zadania i zadanka dla Magdy i Franka. Klasa3, STAR 2004 Stasica J. : Matematyka. 160 pomysłów, Wyd. IMPULS Kraków

Kółko matematyczne dla klas II-III – Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie

Kółko matematyczne odbywa się w czwartki w godzinach 13:50 – 14:35 w sali nr 18. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, poszerzanie horyzontów myślenia i rozbudzanie ciekawości ucznia. Podczas kółka dzieci rozwiązują rozmaite zadania, łamigłówki, korzystają z gier matematycznych, układanek, puzzli, tangramów i ćwiczeń interaktywnych.

Prowadząca: mgr Anna Więckowska

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania matematyczne. Zaplanowane treści pozwolą zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresować jego pięknem i pobudzić aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

Zajęcia będą realizowane w ramach Projektu „Równe Szanse” Uczestnikami programu będą dzieci szczególnie zainteresowane matematyką, otwartymi na świat, dążącymi do poszerzenia swoich horyzontów i wiedzy.

Program kółka matematycznego dla klas II i III

Najczęściej mówiąc potocznie o dziecku zdolnym mamy na myśli dziecko, które dobrze się uczy, jest grzeczne, ma wzorowe zachowanie i inne osiągnięcia.

Jednak opinie te bardzo często nie potwierdzają się. Dziecko uzdolnione lub wybitnie uzdolnione wcale nie musi być grzeczne i mieć zachowania wzorowego. Stawianie dzieciom zdolnym wymagań poniżej ich możliwości, powoduje, że zaczynają one sprawiać trudności wychowawcze, czego wtórnym efektem są trudności w nauce i częsty zespół objawów określonych mianem nerwowości. Rozpoznanie zdolności logiczno-matematycznych wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczyciela.Aby wspomóc rozwój tych uczniów należy: zadbać o odpowiednią atmosferę gwarantującą mu spokój i poczucie bezpieczeństwa, dostarczać dziecku “bazę” do rozwijania zainteresowań, zachęcać do odkrywania i wymyślania, pozwalać na eksperymentowanie (najefektywniej dziecko uczy się, robiąc coś!)

,,…Ludzie uczą się nie z książek, lecz z nieba, ziemi, dębów i buków…” (Biskup Comenius)

czyli: pozwalać dziecku działać samodzielnie, nie odnosić się zbyt krytycznie do dziecięcych prób samodzielnego rozwiązywania problemów, naprowadzać je na właściwe rozwiązania, a nie dawać gotowe odpowiedzi, chwalić dziecko z powodu jego osiągnięć, podnosić poprzeczkę, ale nie ponad jego siły.

Wszystkie te czynniki są jednakowo ważne, lecz ,,…Wiara we własne umiejętności jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu…” (D. Lewis)

Cele główne:

– rozwijanie zainteresowań matematycznych

– poszerzanie horyzontów myślenia

– rozbudzanie ciekawości ucznia i jego zainteresowań.

Cele szczegółowe:

– rozwijanie intuincji matematycznej

– kształtowanie wyobraźni geometrycznej

– projektowanie dowolnych kompozycji z różnych figur geometrycznych

– doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się przyrządami matematycznymi

– doskonalenie sprawności rachunkowej

– nabywanie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi.

Zajęcia prowadzone są:

– w gabinecie matematycznym

– w grupie 6-10 osobowej

– jedna godzina lekcyjna w tygodniu

– dla chętnych uczniów z klas II i III.

Metody pracy:

– praca indywidualna

– metody aktywne, które sprzyjają samodzielnemu zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy.

Każdy problem poprzedzony jest pogadanką wstępną przygotowaną przez nauczyciela (lub ucznia). Pogadanka ma na celu ukierunkowanie pracy, przydział czynności, materiałów potrzebnych do sporządzenia modelu. Dyskusja, która rozwinie się przy tym pozwoli na poprawne i krytyczne wypowiedzi wymagające pewnej wiedzy, logicznego myślenia, poprawnego wyciągania wniosków itp.

Treści kształcenia i wychowania:

a) intuicje geometryczne

– ,,Matematyczna choinka” – projektowanie ozdób choinkowych w kształcie różnych figur geometrycznych

– ,,Zabawa z patyczkami” – układanie figur geometrycznych, liczb rzymskich (stosując przesunięcia określonej ilości patyczków)

b) kształtowanie wyobraźni geometrycznej

– Tangramy – podział kwadratu na określone figury geometryczne, układanie założonych wzorów

– Origami – budowa zakładki do książki i pudełka

– Kreślenie figur geometrycznych (kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku) za pomocą dwóch ekierek i cyrkla

c) kształtowanie umiejętności 4 podstawowych działań – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia

– Grafy liczbowe – uzupełnianie, zapis działań

– Rzuty kostkami do gry – obliczenia pamięciowe

d) układanie i rozwiązywanie zadań z treścią

– ,,Zakupy w hipermarkecie” – wydatki, promocje, oszczędności – zapis wykonywanych obliczeń.

e) kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego:

– rozwiązywanie zadań konkursowych

– tworzenie kompozycji geometrycznych z określonych figur płaskich.

Ewaluacja

Przed przystąpieniem do realizacji programu dokonam obserwacji dzieci i wyboru uczniów zdolnych matematycznie poprzez rozwiązywanie rebusów i krótkich zadań tekstowych. Wyłaniając uczniów uzdolnionych matematycznie będę pamiętać o tym, że dzieci:

– są nieprawdopodobnie ciekawe świata

– czerpią radość z wysiłku intelektualnego

– są wytrwałe, skupione i całą mocą dążą do celu

– wszędzie widzą matematyczne problemy i chcą wiedzieć ile jest, policzyć, zmierzyć

– dopominają się o nowe i coraz trudniejsze zadania.

Sukcesem realizacji działań w programie będzie udział w konkursach matematycznych: MAT 2006, KANGUR 2006, prezentowanie wykonanych prac podczas ,,Tygodnia szkolnych talentów”, ,,Dni otwartych szkoły”.

Scenariusze:

Temat 1: ,,Matematyczna choinka” – 1 godzina zajęć lekcyjnych

Cel główny – zastosowanie umiejętności działań pamięciowych i posługiwania się przyrządami matematycznymi.

Cel szczegółowy – uczeń sprawnie liczy w zakresie 100, kreśli geometryczne figury płaskie.

Formy pracy – praca indywidualna.

Pomoce – białe kartki, przyrządy – linijka, ekierka, cyrkiel.

Ocena prac i przygotowanie wystawy prac uczniów.

Temat 2: ,,Kompozycje tangramów” – 2 razy 1 godzina lekcyjna

Cel główny – kształtowanie wyobraźni geometrycznej.

Cel szczegółowy – kształtowanie umiejętności wykreślenia danych figur geometrycznych (trójkąta równoramiennego, kwadratu, równoległoboku, podział odcinka na 2 równe części) oraz projektowania dowolnej kompozycji z podanych figur geometrycznych.

Formy pracy – praca indywidualna.

Pomoce – przyrządy matematyczne – linijka, ekierka, cyrkiel, kolorowy papier, nożyczki, klej.

Ocena prac i przygotowanie wystawy prac uczniów.

Rezultaty ewaluacji porównam z celami i sformułuję wnioski do dalszej pracy.

Literatura i bibliografia:

– ,,Dziecięca matematyka” (książka dla rodziców i nauczycieli) – E. Guszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

– ,,Dziecięca matematyka” (metodyka i scenariusze zajęć) – E. Guszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

– ,,Program autorski – jak go napisać?” – M. Szczepańska – Słupsk 1999 Image

– ,,Kompendium wiedzy z zakresu tworzenia autorskich programów nauczania przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” – 2003 – Szczecin CDiDN.

Opracowała:

Mgr inż. Małgorzata Dudzik

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im.Marii Konopnickiej

W klasach trzecich edukacji wczesnoszkolnej odbywają się zajęcia kółka matematycznego, które prowadzą panie: mgr Dorota Reciak i mgr Maria Witek. Zajęcia odbywają się w każdym tygodniu. Na spotkaniach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania matematyczne. Doskonalą technikę rachunku pamięciowego, ćwiczą logiczne myślenie oraz wyobraźnię matematyczną. Rozwiązują zadania o różnym stopniu trudności, zadania standardowe i niestandardowe oraz zadania z serii &;Kangurek”. Uczestnicy kółka przygotowują się też do udziału w konkursach matematycznych.

키워드에 대한 정보 kółko matematyczne dla klasy 3

다음은 Bing에서 kółko matematyczne dla klasy 3 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  태진 노래 신청 | 노래방에 원하는곡 신청하는법! (Tj 노래신청) 최근 답변 78개
See also  Sidolux Do Podłóg Karta Charakterystyki | Czyszczenie Fug - Bez Szorowania 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  제 59 회 간호사 국가 고시 문제 | 간호국시 문항분석 결과 해설(제 59회 중심) 100 개의 자세한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Matematyczne zadania nietypowe dla klas 1-3 😎

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Matematyczne #zadania #nietypowe #dla #klas #1-3 #😎


YouTube에서 kółko matematyczne dla klasy 3 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Matematyczne zadania nietypowe dla klas 1-3 😎 | kółko matematyczne dla klasy 3, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment