Kolegium Pielęgniarek I Położnych Rodzinnych W Polsce | Nowe Uprawnienia Pielęgniarek I Położnych 21463 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce – Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Telewizja Narew 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,014회 및 좋아요 6개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kolegium – MOIPIP

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy w Krakowie. W dniu 15 marca 2017 r. nowo wybrany Zarząd Oddziału Terenowego w …

+ 여기에 더 보기

Source: moipip.org.pl

Date Published: 7/7/2022

View: 134

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce – stanowiska, apele, wnioski. – Portal Pielęgniarek i Położnych.

+ 여기에 표시

Source: www.pielegniarki.info.pl

Date Published: 3/30/2021

View: 120

KOLEGIUM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH W …

KOLEGIUM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH W POLSCE. KRS. 0000130300. NIP. 5261950648. REGON. 010915298. Adres siedziby. Szlak 61, 31-153 Kraków, Polska.

+ 여기를 클릭

Source: rejestr.io

Date Published: 6/12/2022

View: 9786

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce – Profil

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce – Kraków – adres, telefon, e-mail, www, dane szczegółowe.

+ 더 읽기

Source: spis.ngo.pl

Date Published: 9/21/2022

View: 8959

Zespół ds. zmian w POZ. Resort zdrowia odpowiada …

… o włączenie przedstawicieli Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce do prac ministerialnego zespołu ds. zmian w POZ.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.rynekzdrowia.pl

Date Published: 5/29/2021

View: 9661

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce …

Zapytanie nr 2120. do ministra zdrowia. w sprawie postulatów Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddziału Terenowego w Poznaniu.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: orka2.sejm.gov.pl

Date Published: 3/24/2022

View: 7489

Kolegium Pielęgniarek I Położnych Rodzinnych W Polsce

Status, aktywna. KRS, 0000130300. NIP, 5261950648. Regon, 010915298. Kapitał zakładowy. Forma prawna, STOWARZYSZENIE. Adres, ul. SZLAK 61/— 31-153 KRAKÓW

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: krs-pobierz.pl

Date Published: 1/9/2022

View: 7979

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

Kolegium Pielęgniarek i Położnych. Rodzinnych w Polsce. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Kolegium Pielęgniarek i. Położnych Rodzinnych w Polsce.

+ 여기에 자세히 보기

Source: pielegniarki.com.pl

Date Published: 5/29/2022

View: 7099

주제와 관련된 이미지 kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych
Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

주제에 대한 기사 평가 kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce

  • Author: Telewizja Narew
  • Views: 조회수 2,014회
  • Likes: 좋아요 6개
  • Date Published: 2016. 1. 23.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=BBK9WshcfHk

Kolegium

W dniu 15 marca 2017 r. nowo wybrany Zarząd Oddziału Terenowego w Krakowie

ukonstytuował się w składzie:

Skład zarządu terenowego w Krakowie:

Prezes: mgr Jolanta Łysak,

Wiceprezes: mgr Janina Kowalska,

Sekretarz: Maria Grabowska,

Skarbnik: Anetta Tyrała,

Członek zarządu: mgr Alicja Irla, mgr Agnieszka Taraska, Ewa Zielińska

Członkowie Zarządu Głównego

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce:

mgr Jolanta Łysak – Wiceprezes Zarządu Głównego

mgr Janina Kowalska- Członek Zarządu Głównego

Ewa Zielińska – Członek Zarządu Głównego

Iwona Tobik – Członek Komisji Rewizyjnej

KONTAKT:

Maria Grabowska , tel. 605 307 972, [email protected]

, tel. 605 307 972, mgr Alicja Irla , tel. 501 607 533, [email protected]

, tel. 501 607 533, mgr Janina Kowalska , tel. 501 837 110, [email protected]

, tel. 501 837 110, mgr Jolanta Łysak , tel. 509 108 934, [email protected]

, tel. 509 108 934, mgr Agnieszka Taraska , tel. 501 363 247, [email protected]

, tel. 501 363 247, Iwona Tobik , tel. 516 120 881, [email protected]

, tel. 516 120 881, Anetta Tyrała , tel. 501 548 579, [email protected]

, tel. 501 548 579, Ewa Zielińska, tel. 602 449 458, [email protected]

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce – stanowiska, apele, wnioski. – Portal Pielęgniarek i Położnych

Stanowiska, Apele, Wnioski Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, podjęte na V Konwencie Kolegium w dniach 16-17 czerwca 2008 roku”

Poniżej przedstawiamy stanowisko samorządu zawodowego w przedmotowej sprawie.

NRPiP/XV/74/08

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2008 r.

Pani

dr Maria Stachowska

Prezes

Kolegium Pielęgniarek i Położnych

Rodzinnych w Polsce

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo, zawierające wnioski, uchwały oraz apele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, podjęte na V Konwencie Kolegium, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień do enumeratywnie wskazanych w piśmie punktów.

I. Wniosek o utrzymanie rocznej stawki kapitacyjnej jako sposobu finansowania świadczeń położnej POZ.

Planowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany dotyczące zasad finansowania świadczeń położnej POZ, są efektem wystąpienia z taką propozycją Pani Leokadii Jędrzejewskiej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego. Zgodnie z materiałem przekazanym przez Prezesa NRPiP w dniu 4 czerwca w NFZ, stanowisko NRPiP jest tożsame ze stanowiskiem Kolegium i wskazuje na utrzymanie kapitacyjnej metody finansowania świadczeń zarówno w stosunku do położnej jak i pielegniarki.

II. Wniosek o ujednolicenie w całej Polsce wzoru druku zlecenia lekarskiego dla pielęgniarek rodzinnych wykonujących świadczenia w domu pacjenta i wprowadzenie go jako obowiązującego dla świadczeniodawców w postaci załącznika do umów na 2009 rok.

Sprawa wzoru druku zlecenia lekarskiego była przedmiotem dyskusji w czasie spotkania w dniu 2 lipca 2008r Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń z Panią Hanną Klimczak, specjalistą z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji, w wykazie obowiązujących druków nie ma oddzielnego druku zlecenia do pielęgniarki/ położnej POZ, z uwagi na brak podstaw prawnych w tym zakresie może to być trudne.

Jednakże z uwagi na istotę sprawy skierowane zostanie pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o załączenie projektu druku, przedstawionego przez Ewę Tarantę, jako obowiązującego druku skierowania dla pielęgniarki POZ, jak również zagadnienie to zostanie przedstawione Prezesowi NFZ na najbliższym spotkaniu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

III. Apel o dążenie do stanu, aby każda pielęgniarka i położna rodzinna miała odbyty kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uważam, że Apel Państwa jest jak najbardziej zasadny, jednakże Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma podstaw, aby nakazać każdej pielęgniarce i położnej rodzinnej ukończyć kurs specjalistyczny, w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Oczywistym jest fakt, że pielęgniarka i położna realizując przepisy art. 10 b ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 ze zm) ma obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, lecz to od niej indywidualnie zależy w jakim zakresie (rodzaju) kształcenia podyplomowego podejmie działania.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych może jedynie za pośrednictwem Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych zwrócić się do organizatorów kształcenia, aby proponowały pielęgniarkom i położnym rodzinnym ukończenie ww. kursu jako priorytetowego i potrzebnego do wykonywania zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, mając na uwadze bezpieczeństwo podopiecznych oraz własne.

IV. Wniosek o podniesienie i wyrównanie stawki za osobodzień w opiece długoterminowej

Powyższy wniosek był zgłaszany przez Panią Elżbietę Szwałkiewicz – Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, ponadto w aktualnie opiniowanym projekcie zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłosiła uwagę, dotycząca zwiększenia stawki za osobodzień do poziomu co najmniej 40 zł. Jednocześnie kwestia ta będzie poruszona na spotkaniu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (przewidywany termin spotkania 30 września 2008 rok).

V. Wniosek o zmianę druku deklaracji wyboru pielęgniarki rodzinnej.

Postulat ten wielokrotnie był zgłaszany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, zarówno w pismach kierowanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, podjętych stanowiskach NRPiP, jak również poruszany na spotkaniach w Centrali NFZ, w których niejednokrotnie uczestniczyła Pani Prezes. Do chwili obecnej nie został opracowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokument spełniający oczekiwania pielęgniarek i położnych poz., nie mniej jednak w odpowiedzi na kolejne pismo NRPiP z dnia 10 września 2007 roku (znak: NRPiP/XVII/NFZ/119/07) w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2007/DSOZ z dnia 2 lipca w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej” i wprowadzenia do stosowania nowego (oddzielnego) wzoru deklaracji, Pan Andrzej Sośnierz – Prezes NFZ podkreślił cyt. &;… realizacja prośby o zmianę przedmiotowego zarządzenia nie znajduje uzasadnienia. Dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń (lekarza, pielęgniarki, położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia ….. Podejmowane przez Fundusz działania nie zmierzają w kierunku ograniczenia samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnej gwarantowanej ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 ze zm.). Stanowisko Funduszu w przedmiotowej sprawie jest jasne i czytelne…”.

VI. Apel o to, aby pielęgniarka rodzinna świadcząca usługi na podstawie dwóch zawartych kontraktów tj. w opiece dziennej oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej otrzymywała zapłatę za każdego zadeklarowanego pacjenta.

Postulat ten jest jak najbardziej zasadny, ale tylko w przypadku wyeliminowania tzw. nocnej i świątecznej opieki medycznej, której realizatorem może być tylko lekarz, bo to pojawienie się tego właśnie produktu spowodowało powstanie problemów przedstawianych przez pielegniarki. Proponuję przesłać stanowisko do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które poprze Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Ponadto należy zauważyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia dostrzegając te problemy, podjął działania nad zmianą systemu zabezpieczenia tej formy opieki.

VII. Wniosek o zweryfikowanie składu zestawu przeciwwstrząsowego oraz opracowanie standardów postępowania we wstrząsie, a także opracowanie minimum zestawu nesesera pielęgniarki rodzinnej.

Popieram wniosek Pani Prezes, dlatego też uprzejmie proszę o przedstawienie propozycji rozwiązań wymienionych kwestii, które po konsultacji z okręgowymi radami pielęgniarek i położnych mogą być przedłożone (jako wspólne ustalenia) Ministrowi Zdrowia i Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

VIII. Wniosek o uczestniczenie w posiedzeniach zespołu do spraw negocjacji w zakresie POZ.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 38/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/V/2008 NRPiP z dnia 11 marca 2008r. w sprawie składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, nie został powołany w tej kadencji zespól ds. negocjacji w zakresie poz.

W zakresie kompetencji Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych (Uchwała nr 15/V/2008r.), powołanej w obecnej kadencji mieści się udział w spotkaniach z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia. Dlatego też o spotkaniach w Centrali NFZ była Pani Prezes powiadamiana i proszona o udział w rozmowach. Jeśli chodzi o uczestniczenie osób – przedstawicieli Kolegium, wymienionych w piśmie tj. Pani Alicji Spaczyńskiej i Ewy Grejner, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma podstaw prawnych, aby na zaproszenie imienne wystosowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, zapraszać inne instytucje. Nie mniej jednak temat ten zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Prezydium NRPiP, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2008 roku, o stanowisku w tej sprawie zostanie Pani poinformowana.

Proponuję zwrócić się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zapraszanie przedstawicieli Kolegium Pielęgniarek i Położnych na spotkania, przytaczając podstawy prawne i zakres działania Kolegium. W tej sprawie również osobiście interweniowałam.

IX. Wniosek o fiannsowanie świadczeń pielęgniarek POZ wyłącznie w oparciu o roczną stawkę kapitacyjną i nie zastępowanie takiego sposobu rozliczania systemem tzw. zadaniowym, czyli katalogiem wycenionych w punktach świadczeń pielęgniarki POZ.

– odpowiedź w pkt 1

X. Apel o prowadzenie przemyślanej polityki w zakresie organizacji kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek rodzinnych.

Apel zostanie przedłożony Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego NRPiP, jednocześnie uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości do ograniczania prowadzenia ww. kursów.

XI. Wniosek o wzmocnienie roli, zadań i funkcji pielęgniarki rodzinnej w obszarze POZ i wprowadzenie do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w pozostałych aktach prawa powszechnie obowiązującego regulujących sytuację prawną pielęgniarek, a także w decyzjach wydawanych przez Prezesa NFZ definicji pielęgniarki rodzinnej.

Wniosek przekazany do Komisji Prawa i Legislacji NRPiP, ponadto wskazane byłoby przesłanie postulatu przez Kolegium do Ministra Zdrowia co wzmocniłoby działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w tej kwestii.

XII. Wniosek o zakazie wykonywania zabiegów leczniczych (iniekcji) w gabinecie pielęgniarki POZ.

Podczas spotkania w dniu 6 maja 2008 roku, w Centrali NFZ sprawa gabinetu zabiegowego została wyjaśniona. Jednoznacznie wskazano, że obowiązek jego funkcjonowania spoczywa na lekarzu POZ. Samorząd zawodowy nie może stosować zakazów wykonywania jakichkolwiek świadczeń przez pielęgniarki i położne, ani o nie występować do innych organów, gdyż godzi to w autonomię zawodową tak często eksponowaną na wszystkich spotkaniach i przeczy idei samodzielności zawodowej. Pielęgniarki i położne w ramach obowiązujących przepisów mogą podejmować i powinny podejmować decyzje o zakresie swych działań i możliwościach wykonania tychże w oparciu o aktualną wiedzę, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjenta i własne.

Problem posiadania gabinetu przez pielęgniarkę POZ był przedmiotem rozmów z Ministrem Zdrowia oraz przedstawicielem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dalsze rozmowy w tej kwestii będą prowadzone w zakresie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2006 r., Nr 56, poz. 397).

Wymaga również rozstrzygnięć i nowego spojrzenia na tzw. &;praktyki pielęgniarek i położnych w miejscu wezwania” ich miejsce w systemie ochrony zdrowia, eliminowanie nieprawidłowości i nadinterpretacji prawa przez zewnętrznych partnerów, w tym ubezpieczyciela i pracodawców.

Z wyrazami szacunku

Prezes

(-)Elżbieta Buczkowska

KOLEGIUM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH W POLSCE

Celem kolegium jest: 1. Opiniowanie programów kształcenia podyplomowego. 2. Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa rodzinnego i wspieranie aktywności naukowej w tej dziedzinie. 3. Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa rodzinnego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i zagranicą. 4. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowywania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujacych działalność pielęgniarek i położnych rodzinnych. 5. Współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych mająca na celu podnoszenie i utrzymanie wysokiej jakości świadczeń zawodowych – pielęgniarskich i położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej. 6. Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce w oparciu o nowe akty prawne.

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zespół ds. zmian w POZ. Resort zdrowia odpowiada pielęgniarkom i położnym

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał na początku lipca tego roku zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. W jego składzie znalazło się 11 członków

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe 26 lipca wystosowało oficjalne pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o włączenie do tych prac przedstawicieli Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

W odpowiedzi SPC otrzymało informację, że przedstawiciele Kolegium mogą uczestniczyć w pracach zespołu z głosem doradczym

Pielęgniarki chcą swoich przedstawicieli w zespole ds. zmian w POZ

W ostatnich tygodniach coraz częściej poruszana jest sprawa dotycząca pielęgniarek i położnych w kontekście ich wynagrodzeń, ale nie tylko. Przedstawiciele pielęgniarek domagają się uwagi oraz zainteresowania ze strony rządu ich postulatami.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, wystosowało list skierowany do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie włączenia do prac ministerialnego zespołu ds. zmian w POZ przedstawicieli Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.

– Nie ulega wątpliwości, że pielęgniarki i położne są istotną częścią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dlatego też ich udział w Zespole jest konieczny i w pełni uzasadniony – czytamy w liście Stowarzyszenia.

Na odpowiedź z resortu zdrowia SPC czekało blisko miesiąc. 25 sierpnia przekazano pielęgniarkom krótką informację w nawiązaniu do poruszanego zagadnienia. Lakoniczna wypowiedź skierowana do prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe jasno sugeruje, że został powołany stały skład zespołu, który nie ulega zmianie.

– Uprzejmie informuję, że przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce mogą uczestniczyć w pracach Zespołu z głosem doradczym. W uzasadnionych materią przypadkach, Zespół powoływał będzie przedstawicieli zainteresowanych stron – głosi odpowiedź resortu zdrowia.

Czytaj: Pielęgniarki pokazały paski. Widać nawet 2,5 tys. zł “na rękę”

Zarobki pielęgniarek. OZZPiP pyta PIP o wynagrodzenia minimalne. Ptok: “dyskryminują osoby doświadczone”

Prace nad zmianami w POZ

Przypomnijmy, w lipcu szef resortu zdrowia powołał zespół do spraw zmian w POZ. W jego skład powołano 11 osób, w tym przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.

Skład zespołu ds. zmian w POZ:

Przewodniczący – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej; Zastępca przewodniczącego – dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych; Zastępca przewodniczącego – Tomasz Zieliński, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Pozostali członkowie zespołu:

Dr n. med. Jerzy Friediger – członek Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej; Jacek Krajewski – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; Beata Ostrzycka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego; Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; Paweł Żuk – prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. Z o.o.; Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia; Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia; Andrzej Zakrzewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprawdź: Pielęgniarkom i lekarzom podwyżki się nie należą. Rząd przekonał Polaków

Jak możemy przeczytać w opublikowanym zarządzeniu MZ, powołany zespół ma sprecyzowane cele, nad którymi eksperci mają w najbliższym czasie pracować. Dotyczą one trzech najważniejszych zadań:

przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej;

wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;

wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich.

Czytaj: Minister zdrowia powołał zespół do reformy POZ. Znamy skład i listę zadań

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

Zapytanie w sprawie postulatów Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddziału Terenowego w Poznaniu

VI kadencja

Zapytanie nr 2120

do ministra zdrowia

w sprawie postulatów Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddziału Terenowego w Poznaniu

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddziału Terenowego w Poznaniu zwróciło się do mnie z prośbą o wyjaśnienie sprawy w następujących kwestiach:

1. Sytuacji prawnej pielęgniarek rodzinnych.

W obecnie obowiązujących przepisach prawa nie funkcjonuje pojęcie pielęgniarki rodzinnej. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 04.210.2135) posługuje się szerokim pojęciem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, która w swej definicji obejmuje m.in. pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego itd. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.05.214.1816) również nie ma wyodrębnionego pojęcia pielęgniarki rodzinnej.

Konsekwencją przyjęcia we wszystkich aktach prawnych jednego bardzo szerokiego pojęcia pielęgniarki POZ jest brak jasnych reguł funkcjonowania pielęgniarek rodzinnych na rynku pracy, a co za tym idzie szereg nadużyć w służbie zdrowia.

We wcześniejszych okresach przepisy jasno precyzowały świadczenia pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej. Świadczenia te były jasno rozdzielone między pielęgniarkę rodzinną wykonującą usługi w domu chorego a pielęgniarkę praktyki pracującą w gabinecie zabiegowym lekarza rodzinnego.

W obecnym stanie prawnym występuje chaos, który odbija się negatywnie przede wszystkim na pacjentach. Dlatego też niezbędne jest wyodrębnienie w przepisach prawa osobnej definicji pielęgniarki rodzinnej wraz z wykazem świadczeń, do których jest zobowiązana.

Zgodnie z art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa w zarządzeniu przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców. Ostatnie zarządzenie prezesa z dnia 25 września 2007 r. o nr 69/2007/DSOZ posługuje się również pojęciem pielęgniarki POZ oraz pielęgniarki opieki środowiskowej. Przy czym katalog świadczeń pielęgniarskich POZ stanowiący załącznik nr 14 do zarządzenia nie obejmuje zakresu zadań pielęgniarki zawartych choćby w rozporządzeniu z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Prezentowany w załączniku zakres świadczeń pielęgniarskich dotyczy w głównej mierze tzw. pielęgniarskiej opieki środowiskowej, która w swojej definicji naprawdę odpowiada w całości opiece długoterminowej, która powinna być odrębnym produktem dla pacjentów.

Brak pojęcia pielęgniarki rodzinnej i ścisłego zakresu jej zadań pociąga za sobą to, że często spełnia ona funkcje przypisane dla innego rodzaju pielęgniarek (zabiegi w gabinetach zabiegowych, szczepienia). Niejasne przepisy wewnętrzne w tym zarządzenie prezesa NFZ nr 69/2007/DSOZ nakłada na pielęgniarki rodzinne obowiązki, które nie wchodzą w zakres ich kompetencji wynikających ze specjalizacji, narażają na niebezpieczeństwo pacjentów i inne osoby, a ponadto obciążają pielęgniarki, które nie są fizycznie w stanie sprostać wszystkim tym obowiązkom. Przykładem tego są szczegółowo omówione w dalszej części pisma problemy świadczenia usług w gabinetach zabiegowych przez pielęgniarkę rodzinną zamiast w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta, ponadto nakaz transportu samodzielnie przez pielęgniarkę rodzinną pobranych materiałów zakaźnych z domu pacjenta do laboratorium czy wreszcie świadczenie usług zlecanych od lekarza specjalisty.

Jednocześnie brak jednoznacznych i ścisłych przepisów prawnych regulujących sytuację prawną pielęgniarek rodzinnych powoduje, że wolności i prawa osobiste tej grupy społecznej są naruszane.

Zgodnie z art. 31 konstytucji każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych, nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Pielęgniarki rodzinne bardzo często są przymuszane do świadczenia usług, których prawo im nie nakazuje. Niejasności i luki prawne powodują, że pielęgniarki rodzinne są wykorzystywane przez lekarzy rodzinnych. Pielęgniarki rodzinne są stawiane w bardzo trudnych sytuacjach, które mogą obrócić się przeciwko pacjentom, a to jest sprzeczne z etyką ich zawodu.

Reforma legislacyjna poprzez wprowadzenie pojęcia pielęgniarki rodzinnej i zakresu jej praw i obowiązków doprowadziłaby do pozytywnych zmian w służbie zdrowia, a przede wszystkim uporządkowałaby, chociaż w niewielkim zakresie, służbę zdrowia i wyeliminowałaby z pewnością wiele nadużyć, jakie są stosowane wobec pielęgniarek rodzinnych. Ta grupa społeczna jest szczególnie poszkodowana, albowiem nie jest tak silna i wpływowa, jak środowisko lekarskie, ale jest tak samo ważna. Pielęgniarki rodzinne przez braki legislacyjne nie potrafią się bronić przed nakładanymi na nie, a niezgodnymi z prawem obowiązkami. Pomimo że stanowią samodzielny zawód, czują się wykorzystywane i uzależnione od odgórnych ustaleń NFZ, a ich godność stanowiąca źródło wolności i praw człowieka jest stale naruszana.

2. Warunków zawierania umów przez pielęgniarki rodzinne z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w art. 2 stanowi, że zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi. Pomimo takiego zapisu pielęgniarki rodzinne nie czują swej samodzielności w wykonywaniu zawodu. Art. 32 konstytucji stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Jedną z największych bolączek pielęgniarstwa rodzinnego jest jego dyskryminacja przez NFZ i nieliczenie się z jego postulatami, opiniami i potrzebami. Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Niestety powyższe przepisy nie są respektowane, a środowisko pielęgniarek rodzinnych na każdym kroku odczuwa przejawy lekceważenia. W szczególności, jeśli chodzi o zasady zawierania umów z NFZ, to pielęgniarki nie mają rzeczywistego wpływu na ich kształt. W oczywistym uprzywilejowaniu pozostają lekarze, którym gwarantuje się środki finansowe na wszystkie wykonywane usługi, a pielęgniarkom nie. Często dochodzi do sytuacji, gdy lekarz rodzinny nakazuje pielęgniarce pobranie krwi w domu chorego i transport jej do laboratorium, za co tylko lekarz jest wynagradzany, a pielęgniarka nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Wydawane przez prezesa NFZ zarządzenia, a w szczególności ostatnie, nr 69/2007/DSOZ, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stopniowo zmierzają do podporządkowania pielęgniarek rodzinnych lekarzom rodzinnym i wyeliminowanie ich samodzielności (§ 20 ww. zarządzenia).

Pielęgniarki rodzinne nie mają rzeczywistego wpływu na treść zawieranych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Pomimo licznych protestów, apelów oraz opinii minister zdrowia oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w sposób odgórny ustalają ogólne i szczególne warunki oraz treść tych umów, na co pielęgniarki muszą wyrazić zgodę. Brak jest jakichkolwiek środków prawnych gwarantujących realny wpływ pielęgniarek rodzinnych na treść podpisywanych przez nie umów. Ponadto brak jest w ogóle osobnego kontraktowania dla pielęgniarek rodzinnych, taki podmiot w ogóle nie figuruje jako świadczeniodawca, a jedynie pielęgniarka POZ. Jest to oczywiście konsekwencją braku regulacji w przepisach powszechnie obowiązujących.

3. Treści zawieranych umów przez pielęgniarki rodzinne o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem – problem transportu pobranej krwi w domu pacjenta do badań laboratoryjnych, problem organizacji świadczeń i dostępności do świadczeń zdrowotnych w gabinecie zabiegowym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz realizacji zleceń od lekarzy specjalistów.

Ostatnie zarządzenie prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 r. nr 69/2007/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, którego załącznik nr 19 stanowi wzór umowy na 2008 r., jest niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym i nakłada na pielęgniarki rodzinne obowiązki sprzeczne z prawem i niemożliwe do wykonania. Przede wszystkim § 10 ust. 5 ww. zarządzenia przewiduje zlecenie przez lekarza pielęgniarce POZ pobranie badań w domu chorego świadczeniodawcy, co oczywiście musi nastąpić zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435). W załączniku 14 do tego zarządzenia określono, że za zapewnienie pojemników do badań oraz warunków transportu pobranych materiałów, zgodnie ze standardami jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych odpowiada zleceniodawca, czyli lekarz.

Regulacja zawarta w zarządzeniu powoduje w praktyce, że lekarze zlecają pielęgniarkom pobranie krwi w domu pacjenta i transport tej krwi do laboratorium na własną rękę czyli np. taksówką, autobusem bądź tramwajem. Pielęgniarki rodzinne są zatem zmuszane do podejmowania działań, których prawo im nie nakazuje (art. 31 konstytucji), mało tego narażają siebie oraz innych obywateli na niebezpieczeństwo zakażenia. Materiał pobierany do badań traktowany jest jako zakaźny.

W pkt 3 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia ministra zdrowia jest jasno stwierdzone, że materiał do badań laboratoryjnych jest dostarczany do laboratorium przez upoważnione do tego osoby w zamkniętych probówkach, laboratorium opracuje i wdroży procedury transportu i udostępni je stałemu zleceniodawcy (lekarzowi POZ). Materiał transportowany musi być odpowiednio zabezpieczony, osoba go transportująca również, zminimalizowanie skutków skażenia w wypadku uszkodzenia. Pielęgniarki rodzinne nie są w stanie sprostać tym wymaganiom, tym bardziej że dostają jedynie jednorazowe pojemniki do przewożenia krwi, co nie gwarantuje w żaden sposób przestrzegania zasad bezpieczeństwa wymaganych powyższym rozporządzeniem.

Pielęgniarki rodzinne są bezprawnie obarczane odpowiedzialnością za pobranie i transport materiałów zakaźnych, pomimo że przepisy rozporządzenia ściśle określają warunki i wymagania sanitarne do takiego transportu. Problem tkwi przede wszystkim w tym, że na podstawie § 10 ust. 4 zarządzenia prezesa NFZ lekarze POZ zlecają pielęgniarkom rodzinnym wykonywanie takich usług, naruszając ich wolność, godność oraz prawo obywateli do poczucia bezpieczeństwa.

Pielęgniarki rodzinne są stawiane w dramatycznej sytuacji, z jednej strony etyka nakazuje im zawsze dbanie o dobro pacjenta i służenie mu, a z drugiej strony mogą narazić na niebezpieczeństwo innych obywateli w trakcie samodzielnego i niezabezpieczonego odpowiednio transportu krwi.

Kolejnym problemem pielęgniarek rodzinnych wynikającym w niejasnych regulacji prawnych, który narusza ich wolność i samodzielność zawodową jest problem miejsca udzielania świadczeń pielęgniarki rodzinnej POZ.

Zgodnie z zakresem zadań pielęgniarki POZ zamieszczonym w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. (Dz.U. 05.214.1816) w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia. Natomiast § 24 ust. 1 zarządzenia prezesa NFZ o nr 69/2007/DSOZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna stanowi, że pielęgniarka POZ obowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Taki gabinet pielęgniarki POZ, w którym udzielane są świadczenia musi być wyposażony w kozetkę, szafkę do przechowywania leków, telefon oraz biurko (§ 23 ww. zarządzenia prezesa NFZ). Przy czym należy podkreślić, że pielęgniarka rodzinna swoje usługi świadczy przede wszystkim w domu pacjenta, a gabinet POZ służy jej jedynie do udzielenia porady, czasami spotkania z rodziną pacjenta i przechowywania dokumentacji.

Natomiast NFZ powyżej przytoczony zapis rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. ˝pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia˝ interpretuje bardzo przewrotnie. Pielęgniarka rodzinna, zdaniem NFZ, ma obowiązek wykonywania wszystkich swoich zadań albo w domu pacjenta, albo w zależności od potrzeb w gabinecie pielęgniarki POZ. Przede wszystkim należy podkreślić, że gabinet pielęgniarki POZ jest wyposażony jedynie w podstawowe elementy, a pielęgniarka rodzinna koncentruje swoją działalność głównie w domu pacjenta. Gabinet pielęgniarki POZ nie jest głównym miejscem wykonywania świadczeń przez pielęgniarkę rodzinną. Po raz kolejny pojawia się pilna potrzeba wyodrębnienia w przepisach prawa pojęcia pielęgniarki rodzinnej i określenia konkretnego miejsca jej świadczeń. Ponadto taka interpretacja NFZ daje przyzwolenie lekarzom na egzekwowanie od pielęgniarek rodzinnych zabiegów wykonywanych w gabinetach zabiegowych, czyli szczepień, iniekcji, EKG itp., tym bardziej że w § 23 ust. 3 zarządzenia nr 69/2007 jest sformułowanie, że u jednego świadczeniodawcy dopuszcza się użytkowania wspólnych pomieszczeń dla celów gabinetów pielęgniarki POZ i gabinetu zabiegowego lekarza. Jest to niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, albowiem pielęgniarka rodzinna nie ma żadnego obowiązku wykonywania zabiegów, iniekcji, szczepień itp.

Pomimo takiej regulacji prawnej lekarze rodzinni nagminnie obciążają pielęgniarki rodzinne pracą w gabinetach zabiegowych, które nie są tożsame z gabinetami pielęgniarek POZ. Należy wskazać, że zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 ww. zarządzenia prezesa NFZ w ramach realizacji zakresu świadczenia lekarza POZ, świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie gabinetu zabiegowego, w tym punktu szczepień. W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia związane z udzieloną przez lekarza POZ poradą. Zatrudniony personel medyczny w gabinecie zabiegowym musi posiadać uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych.

Trzeba zatem podkreślić, że gabinet zabiegowy lekarza POZ nie jest miejscem udzielania świadczeń pielęgniarki rodzinnej nie tylko ze względu na inny rodzaj pomieszczenia, wyposażenia, ale przede wszystkim także na zakres kompetencji i zadań pielęgniarki rodzinnej. O tym że są to dwa zupełnie odmienne gabinety, a zarazem odmienne miejsca pracy świadczą także kody resortowe specjalności komórek organizacyjnych nadawane obiektom na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.04.170.1797) w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania. Zgodnie z tym aktem prawnym załącznik nr 1 poradnia (gabinet lekarza POZ) ma kod 0010, poradnia (gabinet lekarza rodzinnego) – kod 0012, poradnia (gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej – 0032, punkt szczepień – 0050, a gabinet zabiegowy – 0060.

Z uwagi jednak na zbyt mało restrykcyjne i w pełni jednoznaczne przepisy prawa, w tym ww. zarządzenia prezesa NFZ nr 69/2007/DSOZ pielęgniarki rodzinne są obciążane przez lekarzy świadczeniem usług w gabinetach zabiegowych wbrew ich kompetencjom i zadaniom. Często zdarza się, że nie są w stanie fizycznie pogodzić pracy w domu pacjenta z dodatkowym świadczeniem usług zabiegowych w gabinecie zabiegowym, za co nie otrzymują nawet wynagrodzenia, a jedynie lekarz POZ.

Pielęgniarki rodzinne pozostają bez wyjścia, albowiem nie mogą odmówić lekarzom wykonywania zabiegów. Kodeks moralny i etyka pielęgniarek nakazują im zawsze nieść pomoc potrzebującym, ale nie może to się odbywać kosztem pacjenta i profesjonalizmu świadczonych usług. Wymagane jest zatem jasne określenie zadań i miejsca wykonywania świadczeń przez pielęgniarki rodzinne, tak aby nie było żadnych wątpliwości ze strony lekarzy, jak i pacjentów.

Podobnie niejasna sytuacja jest w przypadku realizacji przez pielęgniarkę rodzinną zleceń od lekarza specjalisty. Zlecenia takie obciążają pielęgniarki rodzinne ponad normę i często zdarza się, że muszą świadczyć usługi w gabinecie zabiegowym lekarza POZ. Problem realizacji zleceń od lekarzy specjalistów nie został w żadnym akcie prawnym określony, a pielęgniarki nie mają fizycznej możliwości świadczenia zleceń od stałych świadczeniobiorców i równocześnie ze zlecenia lekarzy specjalistów.

Ponadto lekarze specjaliści kierują swoich pacjentów do pielęgniarek rodzinnych celem wykonywania zabiegów w gabinetach zabiegowych.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić do przepisów prawnych odrębną dziedzinę pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej z wyszczególnieniem jej zadań, kompetencji i miejsca wykonywania działalności?

2. Czy ministerstwo zamierza przywrócić pojęcie pielęgniarki rodzinnej w sposób zgodny z zasadami legislacji, tak aby nie były już zmuszane do świadczenia usług wykraczających ponad ich ustawowe zadania w miejscu do tego przeznaczonym, a przede wszystkim, aby nie narażały pacjentów i obywateli na jakiekolwiek zagrożenie życia?

Poseł Jacek Tomczak

Warszawa, dnia 9 lipca 2008 r.

키워드에 대한 정보 kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce

다음은 Bing에서 kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Ewaluacja Ipet Przykład Upośledzenie W Stopniu Lekkim | Awanstv #96 Ipet I Wopfu, Współorganizowanie Procesu Edukacyjnego. 상위 141개 답변
See also  제주 은행 고객 센터 | 제주은행 매각설, 아니땐 굴뚝?…'팔고는 싶은데..' / 머니투데이방송 (뉴스) 빠른 답변

See also  Sklep Z Używanymi Rzeczami Krzyżówka | Word - Krzyżówka. 21433 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

  • łomżyńskie centrum medyczne
  • uprawnienia pielęgniarek

Nowe #uprawnienia #pielęgniarek #i #położnych


YouTube에서 kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych | kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w polsce, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment