Kobiety Na Rynku Pracy Praca Magisterska | Jak Wygląda Sytuacja Kobiet Na Rynku Pracy W Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska Z Pwc 상위 21개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kobiety na rynku pracy praca magisterska – Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska z PwC“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 300GOSPODARKA 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,549회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

kobiety na rynku pracy praca magisterska 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska z PwC – kobiety na rynku pracy praca magisterska 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Gościem 57. odcinka podcastu, opublikowanego wyjątkowo w poniedziałek, była Katarzyna Komorowska, partner w PwC.
Z okazji przypadającego 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet rozmawialiśmy z Katarzyną Komorowską o równości na rynku pracy oraz o najnowszej edycji raportu PwC \”Women in Work Index\”.
Partner PwC opowiedziała nam, dlaczego pandemia bardziej dotknie kobiety niż mężczyzn, jak wypada Polska jesli chodzi o równość na rynku pracy w porównaniu do innych rozwiniętych państw oraz jakie rady ma dla innych kobiet na rynku pracy.

kobiety na rynku pracy praca magisterska 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kobiety na rynku pracy – Gotowe wzory i przykładowe prace

Zobacz pracę na temat Kobiety na rynku pracy. Na stronie spis treści, plan pracy. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.pracedyplomowe.edu.pl

Date Published: 5/3/2021

View: 1520

Sytuacja kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej …

Praca składa się z trzech części. Rozdział I. omawia teoretyczne zagadnienia rynku pracy oraz przedstawia wstępną charakterystykę warunków pracy w Polsce i …

+ 여기를 클릭

Source: gotoweprace.eu

Date Published: 9/23/2021

View: 5979

KOBIETA W DOMU I NA RYNKU PRACY. CZY RÓWNOŚĆ …

Praca zawodowa kobiet w jakiś sposób modyfikuje tradycyjny podział ról w rodzinie. Nie zmienia się jednak fakt, że kobiety są stale bardziej ob ciążone pracami …

+ 더 읽기

Source: repozytorium.amu.edu.pl:8080

Date Published: 11/11/2022

View: 5734

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy – Repozytorium UJ

Praca dyplomowa zawiera dane statystyczne dotyczące zatrudnienia kobiet w Polsce, tym samym zwraca uwagę na wzory kulturowe i dylematy z jakimi …

+ 더 읽기

Source: ruj.uj.edu.pl

Date Published: 11/5/2022

View: 1245

KOBIETA NA RYNKU PRACY

Słowa kluczowe: kobiety na rynku pracy, dyskryminacja płciowa, … szenie kwalifikacji, praca w wymarzonym zawodzie i osiąganie sukcesów na za-.

+ 여기에 보기

Source: wnus.edu.pl

Date Published: 7/9/2021

View: 4669

Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i …

rowały obraz współczesnego zatrudnienia wśród kobiet. Kobiety chętnie podejmują pracę, chcą się rozwijać, być równo traktowa-.

See also  Skt 할부 원금 | Sk텔레콤 휴대폰 나의 가입 정보 확인 상위 106개 베스트 답변

+ 여기에 더 보기

Source: rep.up.krakow.pl

Date Published: 5/27/2021

View: 3068

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych …

Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż mężczyzn (zob. tabela 2). Trudniej znaleźć pracę zwłaszcza kobietom powracającym na rynek po dłuższej przerwie w pracy …

+ 여기에 더 보기

Source: r.uek.krakow.pl

Date Published: 3/29/2022

View: 5825

kobiety na rynku pracy praca magisterska – FxMag

kobiety na rynku pracy praca magisterska, co to jest? Definicja kobiety na rynku pracy praca magisterska. Na czym polega kobiety na rynku pracy praca …

+ 더 읽기

Source: www.fxmag.pl

Date Published: 9/19/2022

View: 4815

Aktywność zawodowa kobiet

prace magisterskie z ekonomii prac dyplomowe licencjackie naukowe ekonomia … I. Rynek pracy kobiet w Polsce … Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet

+ 여기를 클릭

Source: pracemagisterskie.home.pl

Date Published: 11/25/2021

View: 2833

Tag: Dyskryminacja na rynku pracy praca magisterska

Umowy o pracę Rozdział 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce 2.1. Kobiety w społeczeństwie 2.2. Przejawy dyskryminacja kobiet 2.3. Rozmiar i struktura …

+ 더 읽기

Source: praca-magisterska24.pl

Date Published: 6/7/2021

View: 4648

주제와 관련된 이미지 kobiety na rynku pracy praca magisterska

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska z PwC. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska z PwC
Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska z PwC

주제에 대한 기사 평가 kobiety na rynku pracy praca magisterska

 • Author: 300GOSPODARKA
 • Views: 조회수 1,549회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 최초 공개: 2021. 3. 8.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=SJcafXEIwSQ

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

regulamin faq zgloś naruszenie kontakt

Sytuacja kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Doświadczenie Polski po 1989 roku

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie………….4

1. Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej – perspektywa ogólna

1.1. Pojęcie pracy i rynku pracy……..6

1.2. Charakterystyka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej………..10

1.3. Sytuacja na polskim rynku pracy po 1989 roku…………….19

2. Pozycja kobiet na rynku pracy w zjednoczonej Europie

2.1. Kobieta jako pracownik – specyfika sytuacji……………27

2.2. Podstawy prawne funkcjonowania kobiet na rynku pracy w UE i Polsce…….30

2.3. Wysokość zarobków……..35

2.4. Samozatrudnienie jako forma obecności kobiet na rynku pracy………41

3. Bezrobocie kobiet jako istotny problem społeczny Unii Europejskiej

3.1. Skala oraz charakterystyka bezrobocia kobiet w Polsce i pozostałych krajach UE…46

3.2. Przyczyny i konsekwencje braku pracy dla kobiet w polityce wewnętrznej i stosunkach

społecznych krajów unijnych……54

3.3. Wspólne działania państw członkowskich UE na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet oraz

promocji równouprawnienia na rynku pracy…60

3.4. Aktywne i pasywne formy zapobiegania bezrobociu kobiet w Polsce……..67

Zakończenie………..71

Bibliografia…………..73

Wprowadzenie

Zagadnieniem, które stanowi jeden z najistotniejszych problemów społecznych i ekonomicznych większości krajów Unii Europejskiej, jest pozycja kobiet na rynku pracy.

Zdecydowana większość państw członkowskich zmaga się z różnorakimi przejawami dyskryminacji pracowników płci żeńskiej oraz barierami w równym dostępie kobiet do rynku pracy. Trudna sytuacja kobiet w wieku produkcyjnym nie odnosi się wyłącznie do grupy aktywnej zawodowo, ale przejawia się już na etapie poszukiwania pracy. Kobiety są dyskryminowane już w czasie rekrutacji, stąd ich pozycja wyjściowa – uwarunkowana dodatkowo silnie funkcjonującymi w świadomości społecznej stereotypami na temat społecznych ról – jest znacznie trudniejsza niż w przypadku mężczyzn. Z tego powodu istotnym problemem staje się zjawisko bezrobocia wśród kobiet. Zdobycie upragnionej posady rzadko oznacza koniec dyskryminacji.

Mimo wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, których celem promowanie równości płci, kobiety nadal napotykają irracjonalne przeszkody w awansie, otrzymują niższe wynagrodzenie, częściej padają ofiarą molestowania seksualnego w miejscu pracy czy spotykają się z licznymi trudnościami w związku koniecznością pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Wymienione zjawiska, składające się na pozycję kobiet na rynku pracy, nie stanowią wyłącznie polskiej domeny, ale w różnym stopniu dotyczą większości państw członkowskich UE. Mimo systematycznej poprawy sytuacji na rynku pracy, wprowadzania metod aktywizacji bezrobotnych kobiet i nowych rozwiązań prawnych oraz walki z dyskryminacją ze względu na płeć, kobieta-pracownik i poszanowanie jej praw pozostają nadal priorytetowymi wyzwaniami dla polityki wspólnotowej i państwowej.

Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest pozycja kobiet-pracowników w Polsce w świetle sytuacji panującej na unijnych rynkach pracy. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie, czy sytuacja żeńskiej części pracowników na rynkach pracy krajów członkowskich UE wykazuje cechy wspólne i jak na tym tle przedstawia się sytuacja kobiet pracujących w Polsce. Celem badawczym pracy było zatem nakreślenie kompleksowego obrazu sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce oraz porównanie go do sytuacji w pozostałych krajach Wspólnoty.

Praca składa się z trzech części.

Rozdział I. omawia teoretyczne zagadnienia rynku pracy oraz przedstawia wstępną charakterystykę warunków pracy w Polsce i pozostałych krajach Unii. Autorka w pierwszej części rozdziału omówiła szereg definicji pracy oraz rynku pracy, które zostały sformułowane na gruncie różnorodnych dyscyplin naukowych: socjologii, filozofii, polityki społecznej czy teologii. Zdefiniowanie podstawowych pojęć było konieczną podstawą do prowadzenia dalszych rozważań.

Rozdział II. to próba charakterystyki położenia kobiet aktywnych zawodowo. Autorka starała się wskazać najistotniejsze przyczyny, które wpływają na dyskryminację zawodową kobiet. Istotną cześć rozdziału zajmuje przedstawienie rozwiązań legislacyjnych, wśród których – obok polskiego Kodeksu Pracy czy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zostały omówione elementy prawnego dorobku UE, które stanowią od 1 maja 2004 roku cześć prawa krajowego. Ponadto omówiono szerzej zjawisko dyskryminacji kobiet w sferze zarobków. Na koniec przedstawiono zagadnienie samozatrudnienia jako jedną z metod zapobiegania bezrobociu oraz rozwiązania problemu tzw. szklanego sufitu.

Ostatni rozdział został w całości poświęcony problemowi bezrobocia kobiet. Obok analizy danych statystycznych w poszczególnych państwach na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zostały zarysowane przyczyny historyczne, kulturowe oraz systemowe i instytucjonalne, z powodu których kobiety napotykają większe od mężczyzn trudności w znalezieniu pracy. Ponadto omówiono negatywne konsekwencje zjawiska bezrobocia kobiet. Dalsza cześć rozdziału została poświęcona wspólnym działaniom krajów członkowskich na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet oraz promocji równouprawnienia płci, jak również omówieniu wykorzystania aktywnych i pasywnych narzędzi walki z bezrobociem kobiet.

Dla niniejszej pracy szczególnie cenne okazały się opracowania Haliny Sobockiej-Szczapy Unia Europejska-Polska. Sytuacja na rynku pracy w latach 90., Agaty Zadrożnej, Aktywność kobiet na rynku pracy oraz Władysława Ratyńskiego Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Rozważania teoretyczno-definicyjne w znacznej mierze zostały oparte na publikacji Tadeusza Borkowskiego i Aleksandra Marcinkowskiego, Bezrobocie w perspektywie socjologicznej. Istotną pomoc stanowiły również liczne publikacje naukowe poświęcone równouprawnieniu i sytuacji kobiet na rynku pracy, które powstały dzięki środkom EFS i inicjatywy wspólnotowej EQUAL, m. in.: Gender index.

Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy pod redakcją Ewy Lisowskiej, praca Genderowy index problemów, genderowy index rozwiązań czy raport Banku Światowego Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji. Ponieważ duża część, zwłaszcza najnowszych danych jest niedostępna w wersji papierowej, istotną pomocą były zasoby internetowe – zwłaszcza oficjalna strona EUROSTAT, GUS oraz publikacje zamieszczone na stronach rządowych.

Liczba stron 74 Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Gdański Rodzaj pracy magisterska Rok oddania 2009

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy

abstrakt w j. polskim:

Niniejsza praca dyplomowa opisuje sytuację kobiet na polskim rynku pracy. Skupia się na zdefiniowaniu licznych pojęć z zakresu kobiet na rynku pracy, mobbingu, dyskryminacji ze względu na płeć, czy barier stojących na drodze do osiągnięcia wyższego stanowiska w miejscu zatrudnienia. Porusza tematykę stanowisk najczęściej zajmowanych przez kobiety, a także formę wsparcia świadczoną przez państwo dla kobiet pracujących. Praca ta analizuje czynniki wpływające na pozycję kobiet w sferze zawodowej, począwszy od wykształcenia poprzez macierzyństwo. Ma również na celu ukazanie postrzegania społecznego kobiet na polskim rynku pracy oraz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy kobiety powinny zajmować stanowiska kierownicze w organizacjach. Praca dyplomowa zawiera dane statystyczne dotyczące zatrudnienia kobiet w Polsce, tym samym zwraca uwagę na wzory kulturowe i dylematy z jakimi muszą zmagać się kobiety na polskim rynku pracy. Niniejsza praca porusza także temat stereotypowego postrzegania kobiet w społeczeństwie, które to stereotypy ukształtowały wśród obywateli konkretne poglądy na temat kobiet, ich pracy i zajmowanego miejsca w hierarchii społecznej. Praca składa się na nie wiele kwestii, miedzy innymi; tradycyjne role odgrywane przez kobiety w rodzinie i społeczeństwie oraz liczne dylematy, czy powinny realizować się zawodowo, czy też w całości poświęcić się obowiązkom związanym z domem i macierzyństwem. Ponadto praca ta przedstawia analizę aktów prawnych z zakresu praw człowieka/kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy. Rozdziały końcowe pracy, to badania własne przeprowadzone na temat kobiet na stanowiskach kierowniczych.

kobiety na rynku pracy praca magisterska, co to jest? Co to znaczy? Definicja kobiety na rynku pracy praca magisterska

Aktywność zawodowa Polek jest niska w porównaniu z innymi krajami UE, ale także znacznie mniejsza niż mężczyzn w Polsce i UE. Sytuację kobiet na rynku pracy mogłyby zmienić: zwiększenie elastyczności pracy, zmniejszenie barier w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, wyrównywanie luki płacowej, czy wzrost dostępu do dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci – uważa Konfederacja Lewiatan.

Mała aktywność zawodowa Polek ma negatywne konsekwencje gospodarcze w skali makro- i mikroekonomicznej. Przekłada się na niższą wartość PKB, niższe wpływy ze składek i podatków, a tym samym na mniejsze możliwości finansowania transferów i usług publicznych. W wymiarze mikroekonomicznym bierność zawodowa – szczególnie dłuższa – przekłada się na niższe dochody z pracy, mniejsze szanse na powrót do pracy i na lepiej płatne stanowiska, a w konsekwencji – na dużo gorszą sytuację po przejściu na emeryturę (niższe świadczenie, wyższe ryzyko braku świadczenia, ubóstwo).

– W krajach o małej aktywności zawodowej kobiet niższe są współczynniki dzietności. W związku z tym w propozycjach skierowanych na rynek pracy należy szukać w szczególności rozwiązań wspierających rodziców. Celowo mówię o rodzicach, a nie o matkach, bo konieczne są działania na rzecz obojga rodziców. W 2019 r. mniej niż 1% ojców zdecydowało się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. Powinniśmy o tym pamiętać planując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027 – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet?

– jeszcze bardziej upowszechniać elastyczne formy pr

Aktywność zawodowa kobiet

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena 05-02 Aktywność zawodowa kobiet 90 stron 270 zł

Plan pracy

Wstęp

I. Rynek pracy kobiet w Polsce

1.1. Bezrobocie kobiet

1.1.1. Poziom i dynamika bezrobocia

1.1.2. Natężenie bezrobocia

1.1.3. Zróżnicowanie bezrobocia

1.2. Poziom wykształcenia kobiet

1.3. Aspiracje zawodowe

1.4. Praktyki stosowane przy zatrudnieniu

II. Sytuacja społeczna kobiet w Polsce

2.1. Dyskryminacja kobiet

2.2. Nierówności płacowe

2.3. Kobiety w polityce

2.4. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 2.4. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

III. Formy aktywności zawodowej kobiet

3.1. Zatrudnienie kobiet

3.2. Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet

3.3. Nowe formy zatrudnienia dla kobiet

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Adresy internetowe

Wykaz źródeł prawnych

Nr stron

3

5

5

5

9

12

27

32

35

41

41

47

51

53

59

59

69

72

85

86

88

89

90

90

Dyskryminacja na rynku pracy praca magisterska przykładowa praca magisterska oraz licencjacka.

Wstęp……….7 Rozdział I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1. Pojęcie dyskryminacji i jej rodzaje……….10 2. Pojęcie rynku pracy i jego czynniki……….14 3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20 4. Macierzyństwo w odniesieniu do pojęcia dyskryminacji……….24 5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskaźniki……….30 Rozdział II Dyskryminacja kobiet…

키워드에 대한 정보 kobiety na rynku pracy praca magisterska

다음은 Bing에서 kobiety na rynku pracy praca magisterska 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  미세 혈관 감압술 | [시연용] C0312Aako_미세혈관감압술 안내 (동의서용) 상위 71개 답변
See also  Nie Ma Takich Trzech Jak Nas Dwóch | Mrozu Feat. Tomson - Jak Nie My To Kto [Official Music Video] 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska z PwC

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Jak #wygląda #sytuacja #kobiet #na #rynku #pracy #w #Polsce? #Opowiada #Katarzyna #Komorowska #z #PwC


YouTube에서 kobiety na rynku pracy praca magisterska 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce? Opowiada Katarzyna Komorowska z PwC | kobiety na rynku pracy praca magisterska, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment