Klauzula Rodo Dla Pracownika 2019 | Dlaczego Klauzula Rodo To Za Mało? 3418 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “klauzula rodo dla pracownika 2019 – Dlaczego klauzula RODO to za mało?“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Wojciech Wawrzak 이(가) 작성한 기사에는 조회수 178회 및 좋아요 10개 개의 좋아요가 있습니다.

klauzula rodo dla pracownika 2019 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Dlaczego klauzula RODO to za mało? – klauzula rodo dla pracownika 2019 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dlaczego klauzula RODO to za mało?
Zapraszam do obejrzenia 5 minutowego wideo 🎬 w którym tłumaczę, że ochrona danych osobowych nie polega tylko na określonej treści klauzulach w dokumentach, ale wymaga również zaopiekowania wielu innych obszarów.
🆘 Więcej przydatnych treści o RODO znajdziesz na moim blogu https://prakreacja.pl, a w blogowym sklepie nawet gotowy pakiet RODO do zakupu.

klauzula rodo dla pracownika 2019 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW …

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem Państwa danych osobowych …

+ 여기에 자세히 보기

Source: sp9kutno.edupage.org

Date Published: 10/17/2021

View: 5517

Klauzula Informacyjna Dla Pracownika – WBT-IT

… wzór klauzuli informacyjnej RODO dla pracowników. … z ochroną danych pracowników (i nie tylko), …

+ 여기를 클릭

Source: wbt-it.pl

Date Published: 5/2/2022

View: 1790

1. klauzula informacyjna dla pracownika o przetwarzaniu …

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH … przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o …

+ 여기에 더 보기

Source: www.gcm.pl

Date Published: 6/13/2022

View: 956

Klauzule RODO – udostępniamy wzór – ODO 24

Klauzule RODO – udostępniamy wzór. 28 listopada 2019, Narzędzia. Każda organizacja musi wdrożyć system ochrony danych osobowych zgodny z przepisami …

+ 여기에 표시

Source: odo24.pl

Date Published: 11/14/2022

View: 5439

KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników

pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie … 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, …

+ 더 읽기

Source: www.ibe.edu.pl

Date Published: 10/2/2021

View: 7875

Jak brzmi klauzula w CV po wejściu RODO?

Poszukujemy pracownika do pracy przy przygotowaniu pizzy. Więcej o nas i naszej firmie znajdziesz na www… Więcej ofert pracy.

+ 여기에 더 보기

Source: poradnikpracownika.pl

Date Published: 7/9/2022

View: 7718

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników. 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w …

+ 여기에 보기

Source: us.edu.pl

Date Published: 9/18/2022

View: 3225

klauzula informacyjna dla pracowników zatrudnionych na …

1 lit. b RODO) przez okres zatrudnienia;. – realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych.

+ 여기에 보기

Source: www.nefrolux.pl

Date Published: 4/21/2021

View: 4354

Klauzula informacyjna – pracownik umowa o pracę

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników … przez okres 10 lat od chwili ustania zatrudnienia – w przypadku zatrudnienia po 01.01.2019 r. lub przez okres …

+ 여기를 클릭

Source: suchozebry.pl

Date Published: 2/30/2022

View: 590

Wzory zgód i klauzula informacyjna na potrzeby RODO

… pracowników >>> RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc > RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do …

+ 여기에 보기

Source: biurorachunkoweatut.pl

Date Published: 7/28/2022

View: 9630

주제와 관련된 이미지 klauzula rodo dla pracownika 2019

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Dlaczego klauzula RODO to za mało?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Dlaczego klauzula RODO to za mało?
Dlaczego klauzula RODO to za mało?

주제에 대한 기사 평가 klauzula rodo dla pracownika 2019

 • Author: Wojciech Wawrzak
 • Views: 조회수 178회
 • Likes: 좋아요 10개
 • Date Published: 2022. 4. 1.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=xWFjWKHbxVo

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

99-301 Kutno ul. Wł. Jagiełły 6 reprezentowany przez Dyrektora szkoły

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

– pod adresem korespondencyjnym: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

99-301 Kutno ul. Wł. Jagiełły 6

– telefonicznie: (24) 253 63 68

– pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się sk ontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

przetwarzaniem danych

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

a) organizacji i zarządzania pracy pracowników w zakresie niezbędnym wynikającym z Kodeksu pracy przez

okres zatrudnienia;

b) wyliczania i wypłaty wynagrodzeń w celu realizacji obowiązku wynikającego z Kodeksu

pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres zatrudnienia;

c) potrąceń z wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z

wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust.

1 lit. c RODO) przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

d) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie

obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy w celu realizacji obowiązków

pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit.

c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres zatrudnienia;

e) realizacji obowiązków bhp — w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z

Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów

prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez 10 lat od ustania zatrudnienia;

f) prowadzenia akt pracowniczych w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających

z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz

rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych

pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez 50/10 lat po ustaniu

zatrudnienia;

g) realizacji obowiązków wobec ZUS w celu realizacji obowiązków płatnika składek

emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit.

c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na

podstawie

których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;

h) realizacji obowiązków podatkowych w celu realizacji obowiązków płatnika podatku do-

chodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez 5 lat od

końca roku kalendarzowego;

i) obowiązków księgowo-rachunkowych w celu realizacji obowiązków wynikających

z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od

osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w któ-

rym nastąpiło zdarzenie;

j) zapewnienia ciągłości działania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) polegającego na ochronie swoich interesów gospodarczych w zakresie możliwości dalszej realizacji

zadań po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem, który dotychczas je realizował – przez okres niezbędny do

przejęcia tych obowiązków przez innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po ustaniu

zatrudnienia;

k) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie

przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów –

przez 3 lata od ustania zatrudnienia, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania

postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

l) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia pracodawcy w celu wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. ciążący na szkole obowiązek zapewnienia bezpiecznych i

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach (art. 1 pkt 14 Prawa

oświatowego).

IV

ODBIORCY DANYCH

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia dane w następujących przypadkach:

a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej

Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji

Sanitarnej, innym organom państwowym;

b) gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego stosunku pracy;

c) partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym

zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika;

d) operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

Ponadto dane osobowe pracowników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na

przykład:

usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

b) usług z zakresu BHP i p.poż

c) usług dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej

d) obsługi poczty tradycyjnej

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

6. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane

osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do

osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach

danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f) do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,

praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można

kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

Klauzula informacyjna dla pracownika

Każda firma musi wdrożyć odpowiedni system ochrony danych osobowych i wypełniać obowiązki związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). Jak będzie wyglądał dokładnie taki system i jakie obszary będą wymagać specjalnej uwagi, będzie zależne od sposobu i skali przetwarzania danych w danej instytucji. Są jednak pewne obowiązki, które będą dotyczyć niemal wszystkich przedsiębiorców. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny.

Obowiązek informacyjny RODO

Każdy podmiot, każda firma, która przetwarza w jakikolwiek sposób dane osobowe musi przestrzegać zasad jakie pojawiły się wraz z RODO. Obowiązek informacyjny jest jednym z najważniejszych. Dzięki temu osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje, niezbędne do udzielenia zgodny na ich przetwarzanie ale nie tylko.

Obowiązek informacyjny to czynne działania administratora w celu udzielenia wszelkich informacji lub czynne skierowanie danej osoby do miejsca, w którym znajdują się niezbędne informacje dotyczące przetwarzania jej danych.

Zawsze gdy dochodzi do przetwarzania danych, mamy obowiązek właściwego poinformowania określonej osoby o tym fakcie. Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania. Tak samo, gdy warunki i cechy przetwarzania danych zmienią się z jakiegoś powodu. Wówczas administrator również powinien poinformować osobę, której dane dotyczą, o każdej zmianie. Osoba ta musi otrzymać pełną wiedzę na temat samego administratora, celu przetwarzania danych, odbiorców danych czy przysługujących mu praw. To warunek konieczny do wyrażenia świadomej zgody na przetwarzanie danych. Co ważne, dotyczy to nie tylko przetwarzania danych klientów i partnerów ale też pracowników firmy.

Niezależnie czy dotyczy to Waszego klienta, czy pracownika pewne kwestie pozostają niezmienne. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele. Warto pamiętać też o zasadzie rozliczalności, wyrażonej w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO. Administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę wyraziła. Dlatego też dobrą praktyką jest prowadzenie rejestru zgód i zachowanie formy pisemnej. Wspominaliśmy o tym, gdy pisaliśmy o klauzuli informacyjnej na naszym blogu. Dlatego też regularnie udostępniamy Wam darmowe wzory i informacje dotyczące dokumentacji RODO. A jak wygląda to w przypadku pracowników?

Wraz z powstaniem stosunku pracy powstają też określone prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, których

realizacja wiąże się z koniecznością przetwarzania danych. Zgodnie z art. 221 § 2 i 4 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania danych osobowych. Dotyczy to tych podstawowych danych (niezbędnych już na poziomie rekrutacji) ale także tych mniej oczywistych. Takich jak na przykład imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci – zwłaszcza gdy podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. To może być też numeru PESEL lub innych dane jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Aby móc przetwarzać te dane zgodnie z prawem konieczne będzie zastosowanie m.in. odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Jak pokazują dotychczasowe przykłady i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia obowiązku informacyjnego, lecz także do treści klauzul informacyjnych. Przy ich tworzeniu warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych). Zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami klauzula powinna być przede wszystkim czytelna i zrozumiała, a informacje w niej zawarte powinny być jak najbardziej precyzyjne. Dotyczy to każdego rodzaju klauzul informacyjnych RODO, również wewnętrznych, związanych ze sprawami pracowniczymi. Trzeba pomyśleć o tym już na poziomie rekrutacji. Jakiś czas temu podsumowaliśmy jak powinna przebiegać rekrutacja zgodna z RODO. Zajrzyjcie do tego artykułu – znajdziecie tam sporo praktycznych informacji, które są bezpośrednio związane z dzisiejszym wątkiem, a których nie chcemy powtarzać.

O klauzuli informacyjnej dla pracownika trzeba pomyśleć nie tylko w kontekście rekrutacji i ale też w przypadku pracowników, którzy już z Wami pracują. Oczywiście jeśli do tej pory tego nie zrobiliście. Informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko, służbowy adres e-mail są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Dane te mogą być wykorzystywane (np. udostępniane) przez pracodawcę nawet bez zgody pracownika. Firma nie może być pozbawiona możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska i pozostających w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi – kontrahentami, klientami, urzędami itp. Dlatego też na przykład umieszczanie imion i nazwisk pracowników na drzwiach w zakładach pracy, na pieczątkach czy pismach (związanych z wykonywaną pracą) należy uznać za właściwe. Najlepiej jeśli tego typu kwestie tego typu uregulowane zostaną w polityce ochrony danych.

Nie musicie stosować klauzuli i obowiązku informacyjnego jeśli osoba (której dane przetwarzacie) już dysponuje tymi informacjami (obowiązek informacyjny nie musi być powtarzany). Warto jednak pamiętać, że dane zatrudnionego pracownika, pracodawca będzie przetwarzał w innym celu aniżeli kandydata. Zmieni się też krąg odbiorców tych danych. Pracownik powinien pozyskać informacje w tym zakresie, a pracodawca powinien mieć udokumentowane spełnienie tego obowiązku. Między innymi temu będzie służyć klauzula informacyjna RODO.

Darmowy wzór klauzuli informacyjnej RODO

Poniżej udostępniamy darmowy wzór klauzuli informacyjnej RODO dla pracowników. Możecie wykorzystać go we własnym zakresie. Potraktujcie go jako przykład wyjściowy, a nie jako sztywny szablon. Warto zerknąć na treść dokumentu, porównać go z własnymi potrzebami i uzupełnić jego treść o dodatkowe podpunkty. Nie bez powodu przygotowaliśmy go w formacie .doc 😉

Aby pobrać wzór, wystarczy kliknąć na poniższą grafikę:

Jeśli macie dodatkowe uwagi i wątpliwości związane z ochroną danych pracowników (i nie tylko), zachęcamy do kontaktu! Nasza pomoc może mieć bardziej bezpośrednią formę, niż tylko wsparcie merytoryczne, czy darmowe wzory niektórych dokumentów. Chętnie pomożemy zbudować odpowiednie standardy, uporządkujemy procesy przetwarzania danych w Waszej firmie, przeprowadzimy szkolenia dla pracowników i zadbamy o Wasze cyfrowe bezpieczeństwo.

Porozmawiajmy o szczegółach – skorzystaj z darmowego monitoringu IT!

Klauzule RODO – udostępniamy wzór

Organizacja, która zdecyduje się na skorzystanie ze zgody jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, musi pamiętać o warunkach, jakich należy dochować przy jej odbieraniu. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie. ODBIERZ PAKIET

Jak wskazano w motywach RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, to musi ono być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Sama zgoda może być wyrażona w dowolnej formie – pisemnie, ustnie lub przez zaznaczenie checkboxa na stronie internetowej. Należy przy tym jednak pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczalności, wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę w ogóle wyraziła. Jeżeli jest to więc zgoda wyrażona np. ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, to rozliczalność można zapewnić np. poprzez nagrywanie takiej rozmowy.

Jeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny być przechowywane przez organizację. Warto, aby organizacja prowadziła rejestr zgód. Pomocne w realizacji tego zadania mogą być dostępne na rynku programy do prowadzenia ewidencji. Dzięki rejestrowi jesteśmy w stanie szybko odszukać daną zgodę, jej treść i datę wyrażenia. Będzie to przydatne zwłaszcza, gdy osoba fizyczna zdecyduje się na realizację swoich praw.

Klauzule zgody:

Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażona dla spółki XYZ w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

Badanie jakościowe konsumenta:

Wyrażam zgodę na udział w badaniu dotyczącym opinii nt. produktów żywieniowych.

Przykładowa klauzula zgody w zakresie przetwarzania danych przez aplikację medyczną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych szczególnych kategorii w postaci danych o stanie zdrowia w celu korzystania z aplikacji „Żyj zdrowo”.

Jedną z ważniejszych powinności spoczywających na administratorze danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jak pokazują decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. w sprawie firmy Bisnode), organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia tego obowiązku, lecz także do treści klauzul. Przy tworzeniu klauzul warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych) w sprawie przejrzystości. Zgodnie z tymi zaleceniami klauzula powinna być czytelna i zrozumiała, co oznacza, że powinien ją zrozumieć przeciętny przedstawiciel grupy docelowych odbiorców. Informacje zawarte w klauzuli powinny być jak najbardziej precyzyjne. Należy unikać takich wyrazów określających, jak „może”, „niektóre”, „często” i „możliwe”. Co istotne, trzeba zadbać o właściwą strukturę akapitów i zdań, m.in. stosować wypunktowania i wcięcia, aby wskazać hierarchię partii tekstu.

Przykładowa klauzula dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka ABC z siedzibą w Warszawie, ul. ABC 2, 00-001 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ……[email protected]…… lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę; art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także: wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów, archiwizowanie akt osobowych, wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ, ocenę zdolności pracownika do pracy, wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS; art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane; art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130) [UWAGA: na tej podstawie dane mogą przetwarzać jedynie podmioty wskazane w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego]; art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych, realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

bankom – w celu wypłaty wynagrodzeń; organom państwowym (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze; podmiotom przyznającym benefity pracownikom; podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników; podmiotom świadczącym usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom); podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT); podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata; do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.; dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez 5 lat; do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą; nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe?

Akredytowany kurs IOD

potwierdzi Twoje wysokie kompetencje Przygotuj się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Jakość kursu potwierdził Mazowiecki Kurator Oświaty. Zapraszamy! WYBIERZ TERMIN

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula – ogólny wzór

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ……… [nazwa administratora danych osobowych] z siedzibą w ……… [adres]. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail ……… [e-mail lub inne dane kontaktowe] lub adres siedziby. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ……… [cel przetwarzania], na podstawie ……. [podstawa prawna przetwarzania, np. art. 6 ust. 1 lit. a (b, d, e lub f) RODO. w razie podania art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy wskazać uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej]. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: ……… [można wskazać kategorie odbiorców bądź konkretne podmioty]. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ……… [jeżeli nie ma możliwości wskazania sprecyzowanego okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.]. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ……… [jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę] – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak brzmi klauzula w CV po wejściu RODO?

Autor

Justyna Szymczyk Artykuły autora

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest stosowane od 25 maja 2018 roku. Przedsiębiorcy musieli przystosować działanie swoich firm do tego dokumentu. Jedną ze zmian, jakie wprowadziło była nowa klauzula w CV. Jakie jest jej aktualne brzmienie? Podpowiadamy w artykule!

Klauzula w CV – gdzie umieścić i dlaczego?

Każdy, kto brał udział choć w jednej rekrutacji i przygotowywał do niej dokumenty aplikacyjne, wie, że firmy w ogłoszeniach często proszą o zamieszczenie klauzuli, w której zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych. Warto jednak zamieszczać ją zawsze, nawet jeśli nie ma wyraźnej prośby ze strony pracodawcy. Dlaczego tak jest?

To, jakie dane kandydata do pracy może przetwarzać potencjalny pracodawca, uregulowane jest w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim tymi danymi są:

imię (imiona) i nazwisko,

datę urodzenia,

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę

wykształcenie,

kwalifikacje zawodowe

przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dane te mogą być przetwarzane bez względu na zawarcie lub nie wspomnianej klauzuli. Jak jednak można zauważyć, w CV zamieszczamy więcej informacji – chociażby o naszych umiejętnościach czy zainteresowaniach. Niektórzy na tego rodzaju dokumentach zamieszczają nawet dopisek o swoim stanie cywilnym, niezwykle częste jest wstawianie aktualnej fotografii. Dlatego też klauzula w CV, która pozwala na przetwarzanie danych, jest niezbędna.

To jeszcze nie wszystko. Zamieszczając klauzulę w CV, zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych TYLKO podczas tej jednej, konkretnej rekrutacji. Dlatego też jeśli chcemy być brani pod uwagę przy okazji przyszłych rekrutacji, na inne stanowiska czy po prostu przy kolejnym poszukiwaniu osoby na to, które interesuje nas aktualnie – musimy o tym wspomnieć w klauzuli. Jeśli tego nie zrobimy, nawet jeśli jesteśmy idealnym kandydatem, rekruter się z nami nie skontaktuje.

Dlatego też zamieszczajmy klauzulę w CV za każdym razem, kiedy tworzymy dokument. Najlepiej umieścić ją w stopce – wtedy nie zabierze zbyt wiele miejsca, a nadal będzie czytelna i oddzielona od reszty życiorysu.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią Zobacz ogłoszenia Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na tym samym stanowisku!

Klauzula w CV

Wiemy już, dlaczego klauzula jest tak ważna przy tworzeniu CV i dlaczego nie warto jej pomijać. Jak brzmi więc klauzula w CV? Kiedy zdecydować się na dwie zgody w naszym dokumencie? Oto jej treść:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

W klauzuli można również zawrzeć nazwę firmy, której zezwalamy na przetwarzanie naszych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NAZWA FIRMY dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji…

Dopuszczalna jest również krótsza forma klauzuli, która wspomina tylko o RODO. Wówczas może ona brzmieć:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Jak już wspominaliśmy, jeśli chcemy, aby nasze CV nie było dla przedsiębiorstwa czy rekruterów jednorazowe, warto dodać również inną, krótką klauzulę, która pozwoli im na użycie naszych danych ponownie. Brzmieć może ona następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W powyższej klauzuli również można zaznaczyć, jakiej firmie wyrażamy zgodę. Jeśli natomiast chcemy połączyć obie klauzule, można to zrobić, a w takim przypadku klauzula w CV to:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wzory dokumentów dla pracodawcy, RODO

Wzory zgód i klauzula informacyjna na potrzeby RODO

Dla P.T. Klientów – pracodawców zamieszczamy wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników

>>> RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc <<< >>> RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc <<< >>> RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych pracownika.doc <<< Wymienione pliki stanowią wzór wymagający dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy. Przepisy RODO nie ustanawiają jednolitych wzorów powyższych dokumentów.

키워드에 대한 정보 klauzula rodo dla pracownika 2019

다음은 Bing에서 klauzula rodo dla pracownika 2019 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  대학생 토론 대회 | 2018 대한민국 열린토론대회 결승전 대학생부 풀영상 상위 66개 베스트 답변
See also  축구 심판 자격증 | [축구심판 자격증] 취득과정, 합격후기 \U0026 합격팁 (Feat. 체력 진짜 중요합니다) 상위 106개 베스트 답변

See also  Zaznacz Nazwy Grup Funkcyjnych Oznaczonych Na Wzorze Kwasu | 6: Acidic Functional Groups 21433 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Dlaczego klauzula RODO to za mało?

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Dlaczego #klauzula #RODO #to #za #mało?


YouTube에서 klauzula rodo dla pracownika 2019 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Dlaczego klauzula RODO to za mało? | klauzula rodo dla pracownika 2019, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment