Klauzula Informacyjna Rodo Wzór Doc | Obowiązek Informacyjny, Klauzula Informacyjna Rodo 188 개의 자세한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “klauzula informacyjna rodo wzór doc – Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości 이(가) 작성한 기사에는 조회수 39회 및 좋아요 2개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

klauzula informacyjna rodo wzór doc 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO – klauzula informacyjna rodo wzór doc 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Z filmu dowiesz co to jest klauzula informacyjna RODO zwana również obowiązkiem informacyjnym RODO. Dowiesz się także kiedy, jak i gdzie należy ją stosować

klauzula informacyjna rodo wzór doc 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WZÓR OGÓLNY

KLAUZULA INFORMACYJNA. Na podstawie przepisów o ochronie danych … 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu …

+ 여기에 자세히 보기

Source: uml.lodz.pl

Date Published: 2/5/2021

View: 5329

Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego

WZÓR KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO … podstawę z RODO lub/i prawnie uzasadniony interes administratora podając jego postać).

+ 여기를 클릭

Source: kif.info.pl

Date Published: 8/15/2022

View: 2897

Klauzule RODO – udostępniamy wzór – ODO 24

Klauzule, jakie tworzy administrator danych osobowych, … danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego.

+ 여기에 표시

Source: odo24.pl

Date Published: 12/22/2022

View: 5443

Klauzula informacyjna – www.druki.gofin.pl

Opis druku: Przykład ogólnej klauzuli informacyjnej do zamieszczenia np. na stopce umowy lub faktury – art. 13 RODO nakłada na administratorów danych …

+ 더 읽기

Source: druki.gofin.pl

Date Published: 8/23/2021

View: 2535

Klauzula Informacyjna Dla Pracownika – WBT-IT

… wzór klauzuli informacyjnej RODO dla pracowników. … Nie bez powodu przygotowaliśmy go w formacie .doc …

+ 여기에 표시

Source: wbt-it.pl

Date Published: 5/6/2022

View: 1335

Przykładowa klauzula – Urząd Zamówień Publicznych

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z …

+ 여기에 보기

Source: www.uzp.gov.pl

Date Published: 4/28/2022

View: 8871

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej

Można też na firmowej stronie www udostępnić dokument PDF zawierający klauzulę do pobrania. Jakie informacje powinny znaleźć się w klauzuli informacyjnej?

+ 여기에 표시

Source: lektorski.pl

Date Published: 3/18/2022

View: 7455

przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku …

Wzór klauzuli informacyjnej. – w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO -.

+ 더 읽기

Source: bip.malopolska.pl

Date Published: 8/27/2022

View: 9227

Wzory zgód i klauzula informacyjna na potrzeby RODO

… RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc > RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc …

+ 여기에 보기

Source: biurorachunkoweatut.pl

Date Published: 4/13/2021

View: 4556

주제와 관련된 이미지 klauzula informacyjna rodo wzór doc

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO

주제에 대한 기사 평가 klauzula informacyjna rodo wzór doc

 • Author: Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Views: 조회수 39회
 • Likes: 좋아요 2개
 • Date Published: 2022. 1. 4.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=p9hTJKnbdG8

Jak wypełnić klauzula informacyjna RODO?

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: Administratorem moich danych osobowych podanych w _______ [należy wypełnić] w związku z _______ [należy uzupełnić] jest ____[Należy podać dane administratora danych – nazwę, siedzibę, adres, dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje].

Jak napisać klauzulę RODO?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jak napisać klauzulę informacyjna?

Podaj nazwę i dane kontaktowe administratora danych osobowych. To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. Wskaż w niej, czy planujesz przetwarzać dane kandydatów wyłącznie na potrzeby tej 1 rekrutacji, czy może także w innych celach np.

Co powinna zawierać klauzula RODO?

13 RODO), klauzula musi zawierać : tożsamość administratora danych i dane kontaktowe (czyli nazwę, adres, mail, telefon); dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (jeśli jest powołany – imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub nr telefonu https://uodo.gov.pl/pl/223/1783 );

Co nie jest elementem obowiązku informacyjnego?

Zwolnienie z obowiązku informacyjnego

Osoba, której dane dotyczą została już poinformowana o tym, że jej dane są przetwarzane. ADO powinien dysponować dowodami potwierdzającymi ten fakt. Administrator danych osobowych pozyskuje dane w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Jak napisac klauzule?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. W treści klauzuli CV umieść nazwę firmy, do której aplikujesz. Będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzania danych przez konkretnego pracodawcę.

Czy w CV trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Klauzula zamieszczana w CV to kilkuzdaniowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji. Od 2018 roku (czyli od wejścia w życie RODO) klauzula CV jest wymogiem podczas większości procesów rekrutacyjnych. Dodanie jej pozwala przetwarzać Twoje dane osobowe (podane w CV).

Jak napisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Gdzie umieścić klauzulę RODO?

Jeżeli na stronie internetowej administratora nie są zbierane dane osobowe, klauzulę informacyjną można umieścić m.in. w treści pierwszego mailu do klienta czy w stopce maila.

Czy trzeba podpisywać klauzule informacyjne?

Klauzula informacyjna jako oświadczenie wiedzy

Klauzula informacyjna polega jedynie na przekazaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych podmiotom danych. Jest więc jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem woli. Tym samym klauzula dla swej skuteczności nie musi zawierać podpisu ADO.

Czy pracownik musi podpisać klauzulę RODO?

Czy też każdy pracownik musi ją wpierw podpisać? Odpowiedź: RODO nie wymaga aby obowiązek informacyjny spełniony był tylko i wyłącznie w formie pisemnej z dodatkowym podpisem pracownika, który potwierdzi fakt zapoznania się z tą informacją.

Kiedy nie trzeba spełniać obowiązku informacyjnego RODO?

14 ust. 5 lit. a) RODO, jeśli osoba wie, kto jest administratorem jej danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej jej dane będą przetwarzane, jak długo etc., spełnienie obowiązku informacyjnego jest wyłączone – tłumaczy mec. Kinga Strychalska z Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy.

Kiedy stosujemy klauzulę informacyjna?

Generalnie RODO nakazuje spełnianie obowiązku informacyjnego w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w momencie, gdy dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, po drugie w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osoby, której one dotyczą.

Co to jest klauzula informacyjna i jakie zawiera elementy?

Informacja dotycząca przetwarzania danych powinna zostać przekazana na piśmie lub w formie elektronicznej, np. poprzez umieszczenie linku na stronie internetowej. Może być też przekazana mailowo. Ogólnie mówiąc klauzula to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat procesu przetwarzania.

Kto podpisuje klauzule RODO?

Przepisy RODO nie wymagają odbierania od podmiotów danych oświadczeń o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Z punktu widzenia zasady rozliczalności, niezbędne jest jedynie, aby administrator był w stanie wykazać udzielenie osobie, której dane dotyczą, wszystkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Jakie informacje musi podać administrator danych osobowych osobie od której zamierza pozyskać dane osobowe?

Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych.

Czy wyrażać Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona na piśmie w dwóch sytuacjach – w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (art. 27 ust. 2 pkt 1) oraz w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (art. 47 ust.

Jak umieścić RODO na stronie?

Informacje należy umieścić na stronie w takim miejscu, żeby była łatwo dostępna. Warto stworzyć osobną podstronę zawierającą pełną klauzulę i w stosownych miejscach na witrynie internetowej umieścić odsyłacz do tej podstrony, np.

See also  여드름 위치 의미 | 피부트러블, 여드름 부위별 원인과 건강 이상 신호! 100 개의 자세한 답변

Gdzie umieścić klauzulę RODO?

Jeżeli na stronie internetowej administratora nie są zbierane dane osobowe, klauzulę informacyjną można umieścić m.in. w treści pierwszego mailu do klienta czy w stopce maila.

Klauzule RODO – udostępniamy wzór

Organizacja, która zdecyduje się na skorzystanie ze zgody jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, musi pamiętać o warunkach, jakich należy dochować przy jej odbieraniu. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie. ODBIERZ PAKIET

Jak wskazano w motywach RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, to musi ono być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Sama zgoda może być wyrażona w dowolnej formie – pisemnie, ustnie lub przez zaznaczenie checkboxa na stronie internetowej. Należy przy tym jednak pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczalności, wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę w ogóle wyraziła. Jeżeli jest to więc zgoda wyrażona np. ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, to rozliczalność można zapewnić np. poprzez nagrywanie takiej rozmowy.

Jeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny być przechowywane przez organizację. Warto, aby organizacja prowadziła rejestr zgód. Pomocne w realizacji tego zadania mogą być dostępne na rynku programy do prowadzenia ewidencji. Dzięki rejestrowi jesteśmy w stanie szybko odszukać daną zgodę, jej treść i datę wyrażenia. Będzie to przydatne zwłaszcza, gdy osoba fizyczna zdecyduje się na realizację swoich praw.

Klauzule zgody:

Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażona dla spółki XYZ w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

Badanie jakościowe konsumenta:

Wyrażam zgodę na udział w badaniu dotyczącym opinii nt. produktów żywieniowych.

Przykładowa klauzula zgody w zakresie przetwarzania danych przez aplikację medyczną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych szczególnych kategorii w postaci danych o stanie zdrowia w celu korzystania z aplikacji &;Żyj zdrowo”.

Jedną z ważniejszych powinności spoczywających na administratorze danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jak pokazują decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. w sprawie firmy Bisnode), organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia tego obowiązku, lecz także do treści klauzul. Przy tworzeniu klauzul warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych) w sprawie przejrzystości. Zgodnie z tymi zaleceniami klauzula powinna być czytelna i zrozumiała, co oznacza, że powinien ją zrozumieć przeciętny przedstawiciel grupy docelowych odbiorców. Informacje zawarte w klauzuli powinny być jak najbardziej precyzyjne. Należy unikać takich wyrazów określających, jak &;może”, &;niektóre”, &;często” i &;możliwe”. Co istotne, trzeba zadbać o właściwą strukturę akapitów i zdań, m.in. stosować wypunktowania i wcięcia, aby wskazać hierarchię partii tekstu.

Przykładowa klauzula dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka ABC z siedzibą w Warszawie, ul. ABC 2, 00-001 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ……[email protected]…… lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę; art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także: wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów, archiwizowanie akt osobowych, wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ, ocenę zdolności pracownika do pracy, wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS; art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane; art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130) [UWAGA: na tej podstawie dane mogą przetwarzać jedynie podmioty wskazane w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego]; art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych, realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

bankom – w celu wypłaty wynagrodzeń; organom państwowym (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze; podmiotom przyznającym benefity pracownikom; podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników; podmiotom świadczącym usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom); podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT); podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata; do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.; dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez 5 lat; do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą; nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe?

Akredytowany kurs IOD

potwierdzi Twoje wysokie kompetencje Przygotuj się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Jakość kursu potwierdził Mazowiecki Kurator Oświaty. Zapraszamy! WYBIERZ TERMIN

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula – ogólny wzór

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ……… [nazwa administratora danych osobowych] z siedzibą w ……… [adres]. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail ……… [e-mail lub inne dane kontaktowe] lub adres siedziby. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ……… [cel przetwarzania], na podstawie ……. [podstawa prawna przetwarzania, np. art. 6 ust. 1 lit. a (b, d, e lub f) RODO. w razie podania art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy wskazać uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej]. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: ……… [można wskazać kategorie odbiorców bądź konkretne podmioty]. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ……… [jeżeli nie ma możliwości wskazania sprecyzowanego okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.]. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ……… [jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę] – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj.& pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

Jak brzmi klauzula w CV po wejściu RODO?

Autor

Justyna Szymczyk Artykuły autora

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest stosowane od 25 maja 2018 roku. Przedsiębiorcy musieli przystosować działanie swoich firm do tego dokumentu. Jedną ze zmian, jakie wprowadziło była nowa klauzula w CV. Jakie jest jej aktualne brzmienie? Podpowiadamy w artykule!

Klauzula w CV – gdzie umieścić i dlaczego?

Każdy, kto brał udział choć w jednej rekrutacji i przygotowywał do niej dokumenty aplikacyjne, wie, że firmy w ogłoszeniach często proszą o zamieszczenie klauzuli, w której zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych. Warto jednak zamieszczać ją zawsze, nawet jeśli nie ma wyraźnej prośby ze strony pracodawcy. Dlaczego tak jest?

To, jakie dane kandydata do pracy może przetwarzać potencjalny pracodawca, uregulowane jest w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim tymi danymi są:

imię (imiona) i nazwisko,

datę urodzenia,

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę

wykształcenie,

kwalifikacje zawodowe

przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dane te mogą być przetwarzane bez względu na zawarcie lub nie wspomnianej klauzuli. Jak jednak można zauważyć, w CV zamieszczamy więcej informacji – chociażby o naszych umiejętnościach czy zainteresowaniach. Niektórzy na tego rodzaju dokumentach zamieszczają nawet dopisek o swoim stanie cywilnym, niezwykle częste jest wstawianie aktualnej fotografii. Dlatego też klauzula w CV, która pozwala na przetwarzanie danych, jest niezbędna.

To jeszcze nie wszystko. Zamieszczając klauzulę w CV, zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych TYLKO podczas tej jednej, konkretnej rekrutacji. Dlatego też jeśli chcemy być brani pod uwagę przy okazji przyszłych rekrutacji, na inne stanowiska czy po prostu przy kolejnym poszukiwaniu osoby na to, które interesuje nas aktualnie – musimy o tym wspomnieć w klauzuli. Jeśli tego nie zrobimy, nawet jeśli jesteśmy idealnym kandydatem, rekruter się z nami nie skontaktuje.

Dlatego też zamieszczajmy klauzulę w CV za każdym razem, kiedy tworzymy dokument. Najlepiej umieścić ją w stopce – wtedy nie zabierze zbyt wiele miejsca, a nadal będzie czytelna i oddzielona od reszty życiorysu.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią Zobacz ogłoszenia Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na tym samym stanowisku!

Klauzula w CV

Wiemy już, dlaczego klauzula jest tak ważna przy tworzeniu CV i dlaczego nie warto jej pomijać. Jak brzmi więc klauzula w CV? Kiedy zdecydować się na dwie zgody w naszym dokumencie? Oto jej treść:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

W klauzuli można również zawrzeć nazwę firmy, której zezwalamy na przetwarzanie naszych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NAZWA FIRMY dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji…

Dopuszczalna jest również krótsza forma klauzuli, która wspomina tylko o RODO. Wówczas może ona brzmieć:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Jak już wspominaliśmy, jeśli chcemy, aby nasze CV nie było dla przedsiębiorstwa czy rekruterów jednorazowe, warto dodać również inną, krótką klauzulę, która pozwoli im na użycie naszych danych ponownie. Brzmieć może ona następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W powyższej klauzuli również można zaznaczyć, jakiej firmie wyrażamy zgodę. Jeśli natomiast chcemy połączyć obie klauzule, można to zrobić, a w takim przypadku klauzula w CV to:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Klauzula informacyjna dla pracownika

Każda firma musi wdrożyć odpowiedni system ochrony danych osobowych i wypełniać obowiązki związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). Jak będzie wyglądał dokładnie taki system i jakie obszary będą wymagać specjalnej uwagi, będzie zależne od sposobu i skali przetwarzania danych w danej instytucji. Są jednak pewne obowiązki, które będą dotyczyć niemal wszystkich przedsiębiorców. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny.

Obowiązek informacyjny RODO

Każdy podmiot, każda firma, która przetwarza w jakikolwiek sposób dane osobowe musi przestrzegać zasad jakie pojawiły się wraz z RODO. Obowiązek informacyjny jest jednym z najważniejszych. Dzięki temu osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje, niezbędne do udzielenia zgodny na ich przetwarzanie ale nie tylko.

Obowiązek informacyjny to czynne działania administratora w celu udzielenia wszelkich informacji lub czynne skierowanie danej osoby do miejsca, w którym znajdują się niezbędne informacje dotyczące przetwarzania jej danych.

Zawsze gdy dochodzi do przetwarzania danych, mamy obowiązek właściwego poinformowania określonej osoby o tym fakcie. Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania. Tak samo, gdy warunki i cechy przetwarzania danych zmienią się z jakiegoś powodu. Wówczas administrator również powinien poinformować osobę, której dane dotyczą, o każdej zmianie. Osoba ta musi otrzymać pełną wiedzę na temat samego administratora, celu przetwarzania danych, odbiorców danych czy przysługujących mu praw. To warunek konieczny do wyrażenia świadomej zgody na przetwarzanie danych. Co ważne, dotyczy to nie tylko przetwarzania danych klientów i partnerów ale też pracowników firmy.

Niezależnie czy dotyczy to Waszego klienta, czy pracownika pewne kwestie pozostają niezmienne. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele. Warto pamiętać też o zasadzie rozliczalności, wyrażonej w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO. Administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę wyraziła. Dlatego też dobrą praktyką jest prowadzenie rejestru zgód i zachowanie formy pisemnej. Wspominaliśmy o tym, gdy pisaliśmy o klauzuli informacyjnej na naszym blogu. Dlatego też regularnie udostępniamy Wam darmowe wzory i informacje dotyczące dokumentacji RODO. A jak wygląda to w przypadku pracowników?

Wraz z powstaniem stosunku pracy powstają też określone prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, których

realizacja wiąże się z koniecznością przetwarzania danych. Zgodnie z art. 221 § 2 i 4 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania danych osobowych. Dotyczy to tych podstawowych danych (niezbędnych już na poziomie rekrutacji) ale także tych mniej oczywistych. Takich jak na przykład imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci – zwłaszcza gdy podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. To może być też numeru PESEL lub innych dane jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Aby móc przetwarzać te dane zgodnie z prawem konieczne będzie zastosowanie m.in. odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Jak pokazują dotychczasowe przykłady i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia obowiązku informacyjnego, lecz także do treści klauzul informacyjnych. Przy ich tworzeniu warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych). Zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami klauzula powinna być przede wszystkim czytelna i zrozumiała, a informacje w niej zawarte powinny być jak najbardziej precyzyjne. Dotyczy to każdego rodzaju klauzul informacyjnych RODO, również wewnętrznych, związanych ze sprawami pracowniczymi. Trzeba pomyśleć o tym już na poziomie rekrutacji. Jakiś czas temu podsumowaliśmy jak powinna przebiegać rekrutacja zgodna z RODO. Zajrzyjcie do tego artykułu – znajdziecie tam sporo praktycznych informacji, które są bezpośrednio związane z dzisiejszym wątkiem, a których nie chcemy powtarzać.

O klauzuli informacyjnej dla pracownika trzeba pomyśleć nie tylko w kontekście rekrutacji i ale też w przypadku pracowników, którzy już z Wami pracują. Oczywiście jeśli do tej pory tego nie zrobiliście. Informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko, służbowy adres e-mail są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Dane te mogą być wykorzystywane (np. udostępniane) przez pracodawcę nawet bez zgody pracownika. Firma nie może być pozbawiona możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska i pozostających w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi – kontrahentami, klientami, urzędami itp. Dlatego też na przykład umieszczanie imion i nazwisk pracowników na drzwiach w zakładach pracy, na pieczątkach czy pismach (związanych z wykonywaną pracą) należy uznać za właściwe. Najlepiej jeśli tego typu kwestie tego typu uregulowane zostaną w polityce ochrony danych.

Nie musicie stosować klauzuli i obowiązku informacyjnego jeśli osoba (której dane przetwarzacie) już dysponuje tymi informacjami (obowiązek informacyjny nie musi być powtarzany). Warto jednak pamiętać, że dane zatrudnionego pracownika, pracodawca będzie przetwarzał w innym celu aniżeli kandydata. Zmieni się też krąg odbiorców tych danych. Pracownik powinien pozyskać informacje w tym zakresie, a pracodawca powinien mieć udokumentowane spełnienie tego obowiązku. Między innymi temu będzie służyć klauzula informacyjna RODO.

Darmowy wzór klauzuli informacyjnej RODO

Poniżej udostępniamy darmowy wzór klauzuli informacyjnej RODO dla pracowników. Możecie wykorzystać go we własnym zakresie. Potraktujcie go jako przykład wyjściowy, a nie jako sztywny szablon. Warto zerknąć na treść dokumentu, porównać go z własnymi potrzebami i uzupełnić jego treść o dodatkowe podpunkty. Nie bez powodu przygotowaliśmy go w formacie .doc 😉

Aby pobrać wzór, wystarczy kliknąć na poniższą grafikę:

Jeśli macie dodatkowe uwagi i wątpliwości związane z ochroną danych pracowników (i nie tylko), zachęcamy do kontaktu! Nasza pomoc może mieć bardziej bezpośrednią formę, niż tylko wsparcie merytoryczne, czy darmowe wzory niektórych dokumentów. Chętnie pomożemy zbudować odpowiednie standardy, uporządkujemy procesy przetwarzania danych w Waszej firmie, przeprowadzimy szkolenia dla pracowników i zadbamy o Wasze cyfrowe bezpieczeństwo.

Porozmawiajmy o szczegółach – skorzystaj z darmowego monitoringu IT!

Informacja o RODO na stronie internetowej

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej

RODO czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych. Rozporządzenie skierowane jest do wszystkich podmiotów, które gromadzą lub wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. Są to np. urzędy, szkoły, organizacje pozarządowe i firmy zajmujące się monitorowaniem osób lub przetwarzaniem danych osobowych. Na każdym z tych podmiotów ciąży obowiązek przekazania kompleksowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobie, której dane dotyczą.

Dobrym miejscem na umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO jest firmowa strona internetowa. Można ją zawrzeć np. w regulaminie świadczenia usług, obok formularza kontaktowego na stronie www lub w głosowym komunikacie zapowiedzi telefonicznej. Informacje należy umieścić na stronie w takim miejscu, żeby była łatwo dostępna. Warto stworzyć osobną podstronę zawierającą pełną klauzulę i w stosownych miejscach na witrynie internetowej umieścić odsyłacz do tej podstrony, np. w stopce (u dołu) strony, obok formularza kontaktowego, obok formularza rejestracyjnego, itp. Można też na firmowej stronie www udostępnić dokument PDF zawierający klauzulę do pobrania.

Jakie informacje powinny znaleźć się w klauzuli informacyjnej?

Powinna zawierać takie informacje jak:

tożsamość administratora danych osobowych

dane kontaktowe administratora

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

cele przetwarzania i podstawa prawna

odbiorcy danych

okres przechowywania danych

źródło pochodzenia danych

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

prawa podmiotów danych

informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klauzula nie jest ściśle z góry określonym dokumentem. Może być sformułowana własnymi słowami. Ważne, aby formułka zawierała wymagane informacje i żeby była zrozumiała dla czytelnika. Klauzula informacyjna może mieć formę tabelki lub tekstową. Tekst z pewnością będzie lepiej prezentować się na stronie www, natomiast tabela to bardzo przejrzysta i czytelna forma, która sprawdzi się jako dokument PDF do pobrania ze strony lub jako wydruk.

Wzór klauzuli informacyjnej do ściągnięcia

Przygotowałem bezpłatny wzór takiej informacji. Jej treść należy dostosować do swoich potrzeb oraz uzupełnić dane. Plik jest w formacie dokumentu tekstowego .odt, który można edytować w standardowym edytorze tekstu – przykładowo programie pakietu biurowego LibreOffice lub OpenOffice (bezpłatne programy) lub Microsoft Office Word.

POBIERZ: WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO

Co jeszcze trzeba wiedzieć o RODO?

Kto to jest właściciel danych osobowych?

W kontekście RODO jest to przykładowo klient firmy, współpracownik, potencjalny klient. Każda z tych osób jest właścicielem swoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe podlegają ochronie?

Wszelkie dane pozwalające zidentyfikować osobę np.: imię, nazwisko, adres domowy, adres poczty elektronicznej, PESEL, tablice rejestracyjne, login internetowy, pseudonim, odcisk palca, fotografie twarzy, głos na nagraniu, kolor i kształt tęczówki, itp.

Jakie prawa ma właściciel danych osobowych?

Ma on prawo do wglądu do swoich danych, żądania ich sprostowania i uzupełniania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mówiąc ludzkim językiem, klient może skontaktować się z Twoją firmą i ma prawo na przykład zażądać usunięcia wszelkich jego danych osobowych, które firma posiada.

Kim jest administrator danych osobowych?

To przedsiębiorstwo, które przechowuje dane osobowe, czyli np. Twoja firma.

Kim jest inspektor danych osobowych?

Jest to osoba (np. pracownik firmy), z którą może skontaktować się właściciel danych osobowych (np. klient firmy) w sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Nie ma obowiązku zatrudniania inspektora. Inspektorem może być jeden z pracowników firmy, najlepiej odpowiednio przygotowany do tej funkcji np. poprzez szkolenie. W klauzuli informacyjnej należy umieścić dane kontaktowe do inspektora (np. adres e-mail, nr telefonu), aby można było się z nim skontaktować.

Kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych?

Obowiązek taki mają podmioty publiczne, podmioty przetwarzające na dużą skalę dane wrażliwe oraz podmioty, których główna działalność polega na monitorowaniu osób na dużą skalę. Warto więc tutaj podkreślić, że tylko niektóre firmy mają obowiązek powoływania IDO (inspektora danych osobowych).

Jakie obowiązki w firmie ma inspektor danych osobowych?

Mówi o tym art. 39 RODO. Obowiązkami inspektora są:

informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach jakie na nich spoczywają

monitorowanie przestrzegania rozporządzenia w firmie

szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych

współpraca z organem nadzorczym (Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego

Jakie może być źródło pochodzenia danych?

Czyli skąd firma pozyskała dane osobowe. Na przykład: osoby, których dane dotyczą; źródła publicznie dostępne.

Kim są odbiorcy danych?

Są to podmioty (np. współpracujące firmy), które mają dostęp do zgromadzonych przez firmę danych osobowych. Np.: dostawcy usług informatycznych (przykładowo firma informatyczna mająca dostęp do poczty elektronicznej firmy lub bazy danych klientów), firmy kurierskie (mają dostęp do danych adresowych klientów).

RODO a firmowa strona WWW

Czy strona internetowa firmy musi zawierać informacje o RODO? Informacje o przetwarzaniu danych osobowych powinny być łatwo dostępne dla zainteresowanych, dlatego sugeruję taką formułkę umieścić. Ustawa o ochronie danych osobowych (art. 11.) dodatkowo mówi, że podmiot, który wyznaczył inspektora danych osobowych, powinien udostępnić imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora niezwłocznie po jego wyznaczeniu na swojej stronie internetowe, a jeśli jej nie prowadzi, to w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Czy obowiązek RODO obejmuje osoby fizyczne?

RODO nie obejmuje osób fizycznych. Obejmuje przedsiębiorstwa, również prowadzenie działalności gospodarczej.

Jakich danych nie można przetwarzać?

Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby (źródło: art. 9 ust. 1 RODO).

Jakie dane NIE podlegają ochronie?

Nazwy osób prawnych (np. nazwa firmy), dane kontaktowe osób prawnych, dane o osobach zmarłych, dane o płodach.

Przeczytaj następny wpis Co to jest RODO i kogo dotyczy? Poruszam tutaj zagadnienia dotyczące RODO, szczególnie w kontekście małej firmy.

Powrót do strony głównej bloga »

Wzory dokumentów dla pracodawcy, RODO

Wzory zgód i klauzula informacyjna na potrzeby RODO

Dla P.T. Klientów – pracodawców zamieszczamy wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników

>>> RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc <<< >>> RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc <<< >>> RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych pracownika.doc <<< Wymienione pliki stanowią wzór wymagający dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy. Przepisy RODO nie ustanawiają jednolitych wzorów powyższych dokumentów.

키워드에 대한 정보 klauzula informacyjna rodo wzór doc

다음은 Bing에서 klauzula informacyjna rodo wzór doc 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  간호 조무사 시험 문제 | 간호조무사 막판총정리2시간(간호조무사기출문제:간호조무사요점정리:귀간조총정리:간호조무사2022:간호조무사시험:간호조무사1등:간호조무사합격 188 개의 자세한 답변
See also  제주 오름 베스트 | (제주오름추천)제주도민이 추천하는 오름 Best 4 최근 답변 74개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO

 • klauzula informacyjna rodo
 • obowiązek informacyjny rodo
 • kiedy stosować obowiązek informacyjny rodo
 • rodo porady
 • rodo w firmie
 • klauzula rodo

Obowiązek #informacyjny, #klauzula #informacyjna #RODO


YouTube에서 klauzula informacyjna rodo wzór doc 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO | klauzula informacyjna rodo wzór doc, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment