Klasa Sportowa Liczy 27 Osób | Z Życia Klasy Sportowej Vb 최근 답변 129개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “klasa sportowa liczy 27 osób – Z życia klasy sportowej VB“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 sp155krakow 이(가) 작성한 기사에는 조회수 527회 및 좋아요 9개 개의 좋아요가 있습니다.

klasa sportowa liczy 27 osób 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Z życia klasy sportowej VB – klasa sportowa liczy 27 osób 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

klasa sportowa liczy 27 osób 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

PILNE klasa sportowa liczy 27 osób z czego trzecią część …

PILNE klasa sportowa liczy 27 osób z czego trzecią część stanowią chłopcy, Średni wzrost chłopców w tej klasie jest równy 1,83 m a dziewcząt 1,74 m .

+ 여기에 보기

Source: kudo.tips

Date Published: 6/6/2021

View: 6060

Klasa Sportowa Liczy 27 Osób Z Czego – Blog Tanya Jawab

Klasa Sportowa Liczy 27 Osób Z Czego Welcome to the website Questions and Answers.blog, articles about jak napisać list do przyjaciela will be discussed at …

+ 여기에 표시

Source: tanyajawab.blog

Date Published: 8/8/2022

View: 8724

Klasy sportowe – Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara …

W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego:.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sp392.waw.pl

Date Published: 12/26/2022

View: 2146

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz …

W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły …

+ 여기에 자세히 보기

Source: prawo.vulcan.edu.pl

Date Published: 11/7/2022

View: 4044

Zasady rekrutacji – klasy sportowe i mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. poz. … W ramach prowadzenia klas mistrzostwa sportowego i klasy sportowej szkoła będzie …

+ 여기를 클릭

Source: www.plo9.opole.pl

Date Published: 6/11/2022

View: 9100

주제와 관련된 이미지 klasa sportowa liczy 27 osób

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Z życia klasy sportowej VB. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Z życia klasy sportowej VB
Z życia klasy sportowej VB

주제에 대한 기사 평가 klasa sportowa liczy 27 osób

  • Author: sp155krakow
  • Views: 조회수 527회
  • Likes: 좋아요 9개
  • Date Published: 2017. 10. 12.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Gz5isSo3H_E

Klasa Sportowa Liczy 27 Osób Z Czego

Klasa Sportowa Liczy 27 Osób Z Czego

Welcome to the website Questions and Answers.blog, articles about zapisz obwody wielokątów w postaci wyrażeń algebraicznych i uprość je

will be discussed at this meeting. In this month September, many materials zapisz obwody wielokątów w postaci wyrażeń algebraicznych i uprość je

must be looking for it. Sometimes there are some difficulties to solve it. But for those of you who like these subjects, if you get questions or material about zapisz obwody wielokątów w postaci wyrażeń algebraicznych i uprość je

, it’s easy

zapisz obwody wielokątów w postaci wyrażeń algebraicznych i uprość je

Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”

INFORMACJA O ODDZIAŁACH SPORTOWYCH ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH O SPECJALNOŚCI PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 392 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacja zawiera wyjątki z aktów prawnych regulujących organizację oddziałów sportowych, definiuje zadania oddziałów sportowych, uczniów- zawodników oraz kandydatów, a także wymagania, które należy spełnić w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wprowadzenie:

Oddziały (klasy) sportowe są tworzone dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport i uczestniczącej w systemie współzawodnictwa sportowego.

W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego:

1.W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

2.Uczniowie uczęszczający do oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.

3.W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

4.Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

5.Zadaniem oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi.

6.W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

Zadaniem oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego jest tworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami z edukacyjnymi, w szczególności przez:

1.Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

2.Dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;

3.Umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

4.Organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wymagania:

Do klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

1.Jest w odpowiednim wieku, w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej ukończył lub ukończy 6 lub 7 lat, drugiej 7 lub 8, trzeciej 8 lub 9, czwartej 9 lub 10 lat itd.

2.Posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, nie posiada przeciwskazań i posiada zdolność do uprawiania sportu potwierdzoną orzeczeniem lekarza.

3.Uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez szkołę dla kandydatów do klas pierwszej i drugiej oraz przez Polski Związek Pływacki dla kandydatów do klas: trzeciej, czwartej i starszych.

4.Posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej o profilu pływanie.

5.Zdecydował się doskonalić umiejętności w celu rozwoju indywidualnego potencjału uzdolnień i brać udział w zawodach sportowych określonych w systemie współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo i pozostałych związanych z procesem szkolenia.

6.Posiada oświadczenie rodziców o tym, że w przypadku zakwalifikowania do oddziału sportowego akceptują regulamin klas sportowych, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w celach związanych ze szkoleniem sportowym, uczestnictwem w zawodach, promocją szkoły, klubu i osiągnięć ucznia zawodnika.

Zasady główne PZP ( Polskiego Związku Pływackiego) dla kandydatów do klas sportowych o specjalności pływanie organizowanych w szkołach podstawowych:

1.Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu.

2.Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.

3.Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała – wzrost – waga – wskaźnik Broca.

4.Kandydat musi posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP.

5.Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach.

6.Treści sprawdzianów i zasad ogólnych PZP w załącznikach.

Kandydatów do klas młodszych, których nie dotyczą zasady PZP obowiązuje próba- test sprawności fizycznej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

W klasie sportowej o specjalności pływanie:

1.Będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w dyscyplinie pływanie dziewcząt i chłopców w porozumieniu z Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz.

2.Szkolenie sportowe może być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych instytucji współpracujących ze szkołą.

3.W organizacji roku szkolnego dla danej klasy organizowane są zajęcia szkoleniowe w wymiarze nie mniejszym niż 10 obowiązkowych godzin lekcyjnych tygodniowo.

4.W celu zapewnienia rozwoju sportowego uczniów zawodników zajęcia w wymiarze większym niż 10 obowiązkowych godzin lekcyjnych mogą być organizowane przez klub w porozumieniu ze szkołą.

5.Zajęcia organizowane przez Szkołę i przez Klub przewidziane w rocznym cyklu szkolenia stanowią jedną metodyczną całość.

6.Uczniowie zawodnicy mają obowiązek systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkoleniowe określone w rocznym cyklu szkolenia.

7.Zajęcia sportowe będą się odbywać w szkole, poza szkołą, także na obozach sportowych organizowanych przez szkołę lub klub współpracujący ze szkołą.

8.W rocznym cyklu szkoleniowym organizowane są wyjazdy na zawody i obozy- zgrupowania sportowe, udział w których udział jest obowiązkiem ucznia.

9.Rozwijając sprawność ogólną uczniowie zawodnicy uczestniczą, także w innych formach współzawodnictwa sportowego np. w dwuboju nowoczesnym.

10.Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP 392 obwód szkolny.

Orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

1.Służy bezpieczeństwu kandydata oraz ucznia zawodnika, który musi sprostać wymaganiom stawianych w procesie szkolenia sportowego i współzawodnictwa.

2.Może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych – orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego);

3.Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika oraz specyfiki uprawianego sportu przed wydaniem orzeczenia;

4.Badania lekarskie powinny być przeprowadzane:

co 12 miesięcy

dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za rozwój poszczególnych sportów odpowiadają odpowiednie polskie związki sportowe. To one programują i realizują szkolenie sportowe, współdziałając z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, a także organizują i prowadzą system współzawodnictwa w swoich sportach.

Od wielu lat funkcjonuje w kraju jednolity system klasyfikacji sportowej w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec zwany Systemem Sportu Młodzieżowego, umożliwiający dokonanie:

oceny efektów szkolenia w poszczególnych sportach;

planowania i organizowania szkolenia sportowego, zawodów sportowych;

oceny zaplecza dla reprezentacji kraju w różnych kategoriach wiekowych;

określenia potencjału sportowego poszczególnych sportów, województw, powiatów, miast, gmin i klubów.

Celem SSM jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym oraz przygotowanie ich do reprezentowania kraju w zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

System Sportu Młodzieżowego obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2138)

ogłoszono dnia 2 grudnia 2020 r.

obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;

2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.

§ 2. 1. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej.

2. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

3. W oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

§ 3. 1. Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, prowadzące kształcenie w formie dziennej.

2. Szkoła, w której są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej dwóch oddziałach sportowych, liczących co najmniej 15 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, jest szkołą sportową.

3. Szkoła, w której są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej jednym oddziale mistrzostwa sportowego, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, jest szkołą mistrzostwa sportowego. Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

4. W szkole sportowej mogą być tworzone oddziały mistrzostwa sportowego. Do przyjmowania kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego utworzonego w szkole sportowej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie dotyczącym przyjmowania kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego utworzonego w szkole ogólnodostępnej.

§ 4. Uczniowie uczęszczający do oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.

§ 5. 1. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego.

2. Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych podmiotów, na podstawie umowy zawartej między organem prowadzącym szkołę a danym podmiotem.

§ 6. 1. W oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

2. Program szkolenia opracowuje polski związek sportowy, a w przypadku szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych – polski związek sportowy działający w sporcie osób niepełnosprawnych lub ogólnopolskie stowarzyszenie działające w sporcie osób niepełnosprawnych, zwani dalej „polskim związkiem sportowym”, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Program szkolenia w danym sporcie polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza program szkolenia lub wskazuje elementy tego programu, które wymagają poprawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania programu szkolenia.

4. W przypadku wskazania przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej elementów programu szkolenia, które wymagają poprawy, polski związek sportowy przekazuje poprawiony program szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania programu szkolenia wymagającego poprawy. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza poprawiony program szkolenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego programu.

5. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

6. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu wytrenowania.

§ 7. 1. Oddziały mistrzostwa sportowego oraz szkoły mistrzostwa sportowego realizują programy szkolenia we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.

2. Oddziały sportowe oraz szkoły sportowe mogą realizować programy szkolenia we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami lub uczelniami, o których mowa w ust. 1.

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1 i 2, może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

4. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 1 i 2, określa umowa zawarta między organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, stowarzyszeniem lub uczelnią, o których mowa w ust. 1.

§ 8. W oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:

1) ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;

2) specjalistyczny.

§ 9. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:

1) w oddziałach sportowych i szkołach sportowych – co najmniej 10 godzin;

2) w oddziałach mistrzostwa sportowego i szkołach mistrzostwa sportowego – co najmniej 16 godzin.

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach i szkołach, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na podstawie programu szkolenia, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów.

3. W ramach ustalonego zgodnie z ust. 2 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 10. 1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć sportowych mogą być tworzone grupy ćwiczeniowe.

2. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym i szkole sportowej wynosi 10. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza.

3. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale mistrzostwa sportowego i szkole mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia przez uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

§ 11. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.

§ 12. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

§ 13. Zadaniem oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:

1) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 14. Dla uczniów dwóch ostatnich klas ponadpodstawowej szkoły mistrzostwa sportowego oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej może być prowadzony w szkole kurs instruktorski w uprawianym przez nich sporcie.

§ 15. Uczniom oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania zapewnia się w okresie pobierania nauki zakwaterowanie w internacie lub bursie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania – jeden pełnowartościowy posiłek dziennie.

§ 16. Szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 17. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 szkolenie sportowe w oddziałach sportowych w szkołach podstawowych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych sportowych i szkołach podstawowych mistrzostwa sportowego może rozpocząć się od klasy VII.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 27 marca 2017 r. (poz. 671)

KOMENTARZE

Informacja na temat rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego podpisane przez Minister Edukacji Narodowej. Dokument podpisywany jest w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki.

W rozporządzeniu określono zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

Rozporządzenie zachowuje większość obowiązujących obecnie rozwiązań w zakresie funkcjonowania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129), w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

• uregulowano warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe;

• określono możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych;

• określono wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia.

Zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym i szkole sportowej w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego.

Określono obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym

Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym jest nieodłącznym elementem szkolenia sportowego, dzięki któremu uczniowie uzdolnieni sportowo podnoszą swój poziom sportowy.

Określono obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego

Istotną zmianą, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W rozporządzeniu określono, że program szkolenia polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.

Celem zmiany jest przede wszystkim podwyższenie jakości oraz zunifikowanie programów szkolenia sportowego.

Określono obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z określonymi – wybranymi – podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia

Wprowadzono obowiązek realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi lub stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

Wprowadzono zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego

Przerwanie szkolenia sportowego będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, o braku możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (dotychczas wymagane były dwie opinie). Wprowadzenie zmiany w tym zakresie jest konieczne – wystarczająca jest opinia albo lekarza albo instruktora/trenera. Lekarz może wystawić opinię tylko z przyczyn zdrowotnych (które mogą uzasadniać przerwanie szkolenia), natomiast trener lub instruktor – z przyczyn innych niż zdrowotne, np. w przypadku, gdy uczeń nie chce kontynuować szkolenia sportowego, nie jest zaangażowany w szkolenie sportowe, nie rozwija się w tym zakresie.

W rozporządzeniu wskazano, że uczeń – w przypadku opinii trenera/instruktora lub lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, będzie przechodził od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

Określono rozwiązania o charakterze przejściowym

W § 16 rozporządzenia określono, że szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W § 17 uregulowano sytuację przejściową uczniów szkół podstawowych w latach 2017/2018-2019/2020. Wprowadzenie przepisu jest konieczne w kontekście zmian struktury szkół systemu oświaty i ma na celu umożliwienie uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizowania szkolenia sportowego. Uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe od klasy VII, które będzie następnie kontynuowane w klasie VIII (czyli szkolenie to będzie realizowane przez dwie kolejne klasy: VII i VIII, nie zaś przez trzy – jak wynika z § 2 rozporządzenia).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

(Komentarz z dnia 29 marca 2017 r.)

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwa Edukacji Narodowej

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając umożliwienie uczniom godzenia zajęć sportowych z nauką w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych, a także warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.

Zgodnie z ww. delegacją, w projektowanym rozporządzeniu określono zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

Projekt rozporządzenia zachowuje większość obowiązujących dotychczasowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

1) uregulowanie zasad funkcjonowania oddziałów mistrzostwa sportowego

W projekcie rozporządzenia uregulowano warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz warunki realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe. Wprowadzenie powyższej regulacji jest konsekwencją rozwiązań przyjętych w nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy, z dniem 1 września 2017 r. w systemie oświaty mogą funkcjonować w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – oddziały mistrzostwa sportowego. Dotychczas przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przewidywały takiej możliwości (możliwe było jedynie funkcjonowanie szkół mistrzostwa sportowego).

Oddział mistrzostwa sportowego to, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 22 ustawy – Prawo oświatowe, oddział szkolny, w którym prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia wskazano, że w ww. oddziale mistrzostwa sportowego szkolenie sportowe będzie prowadzone w jednym lub kilku sportach w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, przy czym nie wskazano minimalnej liczby uczniów w takim oddziale, gdyż liczba ta będzie uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym ( § 2 ust. 3). Szkolenie sportowe w oddziale mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w oparciu o program szkolenia dla danego sportu opracowany przez polski związek sportowy i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej ( § 6 ). Z kolei warunkiem utworzenia ww. oddziału w szkole ogólnodostępnej będzie – tak jak w przypadku szkół mistrzostwa sportowego – posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego. Jednocześnie dopuszczono możliwość realizowania tego szkolenia z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a tą jednostką ( § 5 ).

W oddziałach mistrzostwa sportowego – analogicznie jak w przypadku szkół mistrzostwa sportowego – będą realizowane dwa etapy szkolenia sportowego: etap ukierunkowany (mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących ucznia do szkolenia w danym konkretnym sporcie) oraz etap specjalistyczny ( § 8 ). W projekcie wskazano również minimalnym obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach mistrzostwa sportowego – co najmniej 16 godzin (analogicznie jak w przypadku szkoły mistrzostwa sportowego). Obowiązkowy tygodniowy wymiar będzie ustalał dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, biorąc pod uwagę opracowany przez polski związek sportowy program szkolenia sportowego w danym sporcie. W ramach tego wymiaru będą realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. Zadania oddziału mistrzostwa sportowego zostały określone analogicznie jak zadania szkoły mistrzostwa sportowego ( § 13 ).

Powyższe propozycje wynikają z postulatów wnoszonych przez dyrektorów szkół oraz środowisk zajmujących się szkoleniem sportowym.

2) wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym w pierwszym roku szkolenia

Przepis § 2 określa minimalną liczbę uczniów w oddziale sportowym. Zgodnie z tym przepisem, w oddziale sportowym zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, są prowadzone w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia. W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia, w projekcie doprecyzowano, że ta minimalna liczba uczniów jest wymagana jedynie w pierwszym roku szkolenia. Zmniejszenie liczby uczniów tego oddziału w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego. Utrata statusu oddziału sportowego w przypadku zmniejszenia liczby uczniów byłaby krzywdząca dla reszty uczniów pozostających w szkoleniu sportowym.

3) warunki działania szkoły mistrzostwa sportowego

Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporządzenia, szkoła, w której są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej dwóch oddziałach mistrzostwa sportowego, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, jest szkołą mistrzostwa sportowego. W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem, projekt wprowadza warunek prowadzenia co najmniej dwóch oddziałów mistrzostwa sportowego, aby uzyskać status szkoły mistrzostwa sportowego (dotychczas wymagane było prowadzenie co najmniej jednego oddziału sportowego). Jest to konsekwencja wprowadzenia do systemu oświaty – obok szkół mistrzostwa sportowego – szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego.

4) obowiązek uczestniczenia uczniów w zawodach i konkursach sportowych

W projekcie rozporządzenia wprowadza się obowiązek uczestniczenia uczniów oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego oraz szkół mistrzostwa sportowego w zawodach i konkursach sportowych. Specyfika szkolenia sportowego obejmuje współzawodnictwo sportowe uczniów. Młodzież uzdolniona sportowo podnosi swój poziom sportowy biorąc udział m. in. w zawodach i konkursach sportowych.

5) programy szkolenia

Istotną zmianą, w stosunku do dotychczasowych przepisów, jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały wymogu aby programy szkolenia realizowane w ww. szkołach i oddziałach były opracowywane przez polskie związki sportowe. Nie było również wymogu zatwierdzania ich przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Ponadto, zgodnie z projektowanym § 6 ust. 1, programy szkolenia będą opracowywane zgodnie z załącznikiem do projektowanego rozporządzenia. Celem proponowanej zmiany jest przede wszystkim podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego. Jednocześnie w projekcie dookreślono, że oddziały sportowe, szkoły sportowe, oddziały mistrzostwa sportowego oraz szkoły mistrzostwa sportowego będą obowiązane realizować programy szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym nie tylko podstawę programową kształcenia ogólnego, ale również podstawę programową kształcenia w zawodach (np. w przypadku technikum sportowego, w którym realizowana jest zarówno podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak i w zawodach).

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano również cel obozów szkoleniowych organizowanych w ramach programu szkolenia dla uczniów ww. oddziałów i szkół. Zgodnie z projektowanym § 6 ust. 4, obozy szkoleniowe organizuje się w celu doskonalenia umiejętności sportowych i podniesienia poziomu wytrenowania uczniów.

6) obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z określonymi podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia

W § 7 proponuje się wprowadzenie obowiązku realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami. Współpraca oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych będzie dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych. Warunki ww. współpracy powinna określać umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelnią prowadzącą studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.

7) etapy szkolenia sportowego

W projekcie rozporządzenia wskazano, że w oddziałach mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i szkołach sportowych realizowane będę – tak jak dotychczas – dwa etapy szkolenia sportowego: ukierunkowany i specjalistyczny. Etapy te będą realizowane we wszystkich typach szkół. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie dopuszczało możliwość prowadzenia etapu ukierunkowanego szkolenia sportowego tylko w klasach IV-VI dotychczasowych szkół podstawowych i w dotychczasowych gimnazjach, a etapu specjalistycznego – tylko w dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych.

8) przerwanie szkolenia sportowego

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego przez ucznia oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego, szkoły sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego. Przerwanie szkolenia sportowego będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z przyczyn innych, niż zdrowotne, lub opinii lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (z przyczyn zdrowotnych).

W ww. przypadkach uczeń będzie przechodził od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych. Obecnie, aby przerwać szkolenie sportowe wymagane są dwie opinie: trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe oraz opinii lekarza.

Zaproponowana zmiana wynika z wniosków i postulatów kierowanych niejednokrotnie do resortu edukacji przez dyrektorów i trenerów szkół sportowych.

8) przepisy przejściowe

Projekt rozporządzenia przewiduje rozwiązania o charakterze przejściowym.

§ 16 uregulowano sytuację przejściową uczniów szkół podstawowych w latach 2017/2018-2019/2020. Wprowadzenie przepisu jest konieczne w kontekście zmian struktury szkół systemu oświaty i ma na celu umożliwienie uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizowania szkolenia sportowego. Uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe począwszy od klasy VII, które będzie następnie kontynuowane w klasie VIII (czyli szkolenie to będzie realizowane przez dwie kolejne klasy: VII i VIII, nie zaś przez trzy – jak wynika z § 2 projektu rozporządzenia).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Komentarz

Nowe rozporządzenie, dotyczące oddziałów i szkół sportowych, co do zasady, nie odbiega znacząco od regulacji dotychczasowego aktu normatywnego. Wśród zmian na uwagę zasługuje określenie możliwości tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych, a także ustalenie wymogu minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia. Zmniejszenie liczby uczniów w kolejnych latach nie prowadzi do utraty statusu oddziału sportowego. Wprowadzony został obowiązek udziału uczniów we współzawodnictwie sportowym. Działając na rzecz podniesienia poziomu szkolenia sportowego i ujednolicenia programowego tego szkolenia, określono obowiązek realizacji programu szkolenia sportowego, opracowywanego dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe. Znowelizowano przepisy określające wymogi warunkujące przerwanie przez ucznia szkolenia sportowego. W miejsce dotychczasowych dwóch opinii wymagana będzie opinia instruktora / trenera prowadzącego szkolenie lub lekarza.

(Komentarz z dnia 27 kwietnia 2017 r.)

Alicja Witkowska

Komentarz

Zmienione przepisy rozporządzenia przewidują tworzenie oddziałów i szkół sportowych, a także oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego jedynie w przypadku szkół prowadzących kształcenie dzienne. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów tego aktu wykonawczego do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła rozróżnienie form kształcenia w poszczególnych typach szkół oraz zmiany w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

(Komentarz z dnia 12 marca 2019 r.)

Alicja Witkowska

키워드에 대한 정보 klasa sportowa liczy 27 osób

다음은 Bing에서 klasa sportowa liczy 27 osób 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  팔 에 알 배겼 을 때 | 어떠한 근육이든 10초안에 푸는법(1), 가장 빠른 근육이완술 188 개의 자세한 답변
See also  면접 잘 보는 법 | 면접 잘 보는 법! 이것만 기억하세요|면접 합격, 면접 준비 꿀팁, 기업 면접, 공무원 면접 162 개의 베스트 답변

See also  정관 변경 등기 | 법인정관변경을 통한 상법상근거 7가지방법 Ft.스보뱅Tv 인기 답변 업데이트

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Z życia klasy sportowej VB

  • SP 155 klasa Vb 2017

Z #życia #klasy #sportowej #VB


YouTube에서 klasa sportowa liczy 27 osób 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Z życia klasy sportowej VB | klasa sportowa liczy 27 osób, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment