Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych | Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “karta zasad działania organizacji pozarządowych – Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 tvbialystok 이(가) 작성한 기사에는 조회수 247회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

karta zasad działania organizacji pozarządowych 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych – karta zasad działania organizacji pozarządowych 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

karta zasad działania organizacji pozarządowych 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą …

+ 여기에 표시

Source: dzialajmy.org.pl

Date Published: 12/26/2021

View: 2067

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. przyjęta przez Walne Zebranie OFOP, 28 maja 2010 r. Służmy poczciwej sławie

See also  Sk Oil 400 우리 카드 | 기름값 아끼는 방법 _ 기름 넣을때마다 만원 할인받기 9020 투표 이 답변

+ 여기를 클릭

Source: ofop.eu

Date Published: 6/16/2021

View: 1578

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Karta Zasad Działania. Organizacji Pozarządowych. Słu ymy poczciwej sprawie. A jako kto mo e – niech ku po ytku dobra wspomo e. Jan Kochanowski.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: tomzik.org.pl

Date Published: 1/15/2022

View: 7579

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. “Służmy poczciwej sławie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.” Jan Kochanowski.

+ 여기에 더 보기

Source: www.mzsa.pl

Date Published: 9/29/2022

View: 8182

Nowa Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Każda z zasad dostała swoja nazwę. W ostatecznej wersji mamy więc dziesięć zasad: dobro wspólne, legalizm, niezależność, jawność, …

+ 여기에 보기

Source: publicystyka.ngo.pl

Date Published: 7/14/2022

View: 4928

Karta Zasad Działania Organizacji – OSOZ

Karta Zasad Działania Organizacji … Karta Zasad NGO – Dobro wspólne. Misja organizacji pozarządowej powinna być podstawowym wyznacznikiem.

+ 여기에 더 보기

Source: www.osoz.pl

Date Published: 6/4/2021

View: 4113

Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji …

Niezależnośd Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie …

+ 여기에 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 6/2/2021

View: 5924

karta zasad działania organizacji pozarządowych

KARTA ZASAD DZIAŁANIA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Służmy poczciwej sławie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Jan Kochanowski.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: ofop.atthost.pl

Date Published: 11/13/2022

View: 4214

Karta Zasad Działania Organizacji … – studylibpl.com

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych Służymy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspomoże. Jan Kochanowski Prawo do …

+ 여기에 자세히 보기

Source: studylibpl.com

Date Published: 1/14/2021

View: 6059

Poradnik standardów działania organizacji pozarządowych

Jednym z ważniejszych etapów w tym procesie było przyjęcie na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w 1996 rok „Karty Zasad Działania Organizacji …

+ 여기에 표시

Source: www.academia.edu

Date Published: 3/6/2022

View: 3524

주제와 관련된 이미지 karta zasad działania organizacji pozarządowych

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

See also  Kucie Liter W Kamieniu Cennik Warszawa | Karen Kamieniarstwo - Kucie Liter Na Pomniku 상위 106개 베스트 답변
Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych
Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

주제에 대한 기사 평가 karta zasad działania organizacji pozarządowych

  • Author: tvbialystok
  • Views: 조회수 247회
  • Likes: 좋아요 1개
  • Date Published: 2012. 9. 13.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=QVWTnI5RknQ

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

przyjęta przez Walne Zebranie OFOP, 28 maja 2010 r.

Służmy poczciwej sławie

A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże

Jan Kochanowski

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i angażowania się obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, czyli powołane przez obywateli dla realizacji celów społecznych, a których podstawą działalności jest wolontarystyczne zaangażowanie obywateli i zewnętrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje).

Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działające w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy. Zasady działalności tych organizacji powinny być normowane nie tylko przez przepisy prawa, ale także przez swoisty kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 roku i zaktualizowane w ramach projektu Jawnie Przejrzyście Odpowiedzialnie. Zasady te zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w maju 2010 roku.

(więcej…)

Nowa Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Wydaje się, że w tej formie Karta broni nas przed popełnianiem grzechów głównych. Przed pozornością działań chroni nas zasada dobra wspólnego (misja mówi, jaki cel mamy realizować), odpowiedzialności (odpowiadamy za efekty naszych działań) i rzetelności (to co robimy dobrze). Przed nawet nieświadomym marnotrawstwem chroni nas zasada jawności (udowadniamy, że działamy oszczędnie), odpowiedzialności i rozliczalności (dbamy o rozwój naszej organizacji). Zasady: unikania konfliktu interesów (tak w stosunku do organizacji jak i jej pracowników) i niezależności nie pozwolą nam wpaść w pułapkę uzależnienia się od władzy lub darczyńców. Nie grozi nam grzech chciwości i bezideowości, gdy pamiętamy o dobru wspólnym i misji organizacji, i dbamy o jawność naszych działań i odpowiedzialność w tym, co robimy. Zaś przed pychą poza już wymienionymi broni nas przede wszystkim zasada partnerstwa, która mówi, że nie jesteśmy ani jedyni, ani niezastąpieni, i że nasze cele możemy w pełni osiągać współpracując z innymi.

Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

4 Karta Etyczna Sygnatariusze Karty to organizacje ekologiczne działające na rzecz: wysokiej jakości życia w czystym środowisku zachowania skarbów przyrody zaangażowania obywateli w działania na rzecz ochrony środowiska Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgrywają w ochronie środowiska, chcemy dążyd do przejrzystości podejmowanych działao oraz jawności decyzji. Dlatego deklarujemy przestrzeganie poniższych zasad. Jawnośd Działalnośd każdej organizacji powinna byd jawna dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego zobowiązujemy się do: rozpowszechniania informacji o działaniach realizowanych przez organizację, podawania do wiadomości publicznej rocznych raportow merytorycznych i finansowych. Rzetelnośd Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konsekwentnego i kompetentnego działania. Dlatego zobowiązujemy się do: podejmowania zadao na miarę kompetencji i możliwości organizacji, wywiązywania się z umów i zobowiązao, troski o wysoką jakośd realizowanych działao. Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych Celem uczestniczenia organizacji w postępowaniach administracyjnych powinno byd:

I agree.

To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy , including cookie policy.

Poradnik standardów działania organizacji pozarządowych

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

키워드에 대한 정보 karta zasad działania organizacji pozarządowych

다음은 Bing에서 karta zasad działania organizacji pozarządowych 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Jak Nauczyc Sie Na Sprawdzian W Jeden Dzien | Jak Szybko Nauczyć Się Na Sprawdzian? 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

  • etyka

Karta #Zasad #Działania #Organizacji #Pozarządowych


YouTube에서 karta zasad działania organizacji pozarządowych 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych | karta zasad działania organizacji pozarządowych, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment