Ipet Dla Dziecka Z Autyzmem | Autyzm. Terapia Dziecka Z Autyzmem. Echolalia Cz1. 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ipet dla dziecka z autyzmem – Autyzm. Terapia dziecka z autyzmem. Echolalia cz1.“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Terapia małego dziecka z ASD 이(가) 작성한 기사에는 조회수 8,884회 및 좋아요 212개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

ipet dla dziecka z autyzmem 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Autyzm. Terapia dziecka z autyzmem. Echolalia cz1. – ipet dla dziecka z autyzmem 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

#echolalia #mowaecholaliczna #slowawautyzmie.

ipet dla dziecka z autyzmem 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Pobierz przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem

Przykładowy IPET na II etap edukacyjny dla ucznia z autyzmem. Skorzystaj z podpowiedzi.

+ 여기에 보기

Source: epedagogika.pl

Date Published: 3/10/2021

View: 7109

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO …

Przykład: Fundacja Spectrum Liberi INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) Uczeń z autyzmem dziecięcym I. METRYCZKA: Imię i nazwisko ucznia Jan …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: docplayer.pl

Date Published: 1/16/2021

View: 309

주제와 관련된 이미지 ipet dla dziecka z autyzmem

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Autyzm. Terapia dziecka z autyzmem. Echolalia cz1.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Autyzm. Terapia dziecka z autyzmem. Echolalia cz1.
Autyzm. Terapia dziecka z autyzmem. Echolalia cz1.

주제에 대한 기사 평가 ipet dla dziecka z autyzmem

 • Author: Terapia małego dziecka z ASD
 • Views: 조회수 8,884회
 • Likes: 좋아요 212개
 • Date Published: 2020. 10. 10.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=z5PJgB_drRg

Jak napisać IPET dla dziecka?

Nie ma obligatoryjnego wzoru IPET. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny zazwyczaj zawiera: 1. Metryczkę z danymi dziecka (imię i nazwisko, adres, wiek, klasa, rodzaj niepełnosprawności, nr orzeczenia PPP) 2. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kto pisze ipet dla dziecka?

IPET jest przygotowywany zgodnie z konkretnymi potrzebami ucznia. Tworzy go (tak samo jak ocenę funkcjonowania dziecka) zespół specjalistów pracujący w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami ucznia, którego IPET dotyczy.

Jak ćwiczyć z dzieckiem z autyzmem?

Chód na czworakach, pełzanie, chodzenie bokiem – krok odstawno-dostawny, chodzenie na palcach to bardzo proste przykłady ćwiczeń dla dzieci z autyzmem. W zależności od umiejętności, można pozwolić mu wykonywać zadania samodzielnie lub z pomocą, asekuracją.

Jakie zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z autyzmem?

Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem ze spektrum autyzmu powinny być prowadzone indywidualnie. Głównym celem zajęć rewalidacyjnych uczniów ze spektrum autyzmu jest kształtowanie nawyków i praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu społecznym i zawodowym, doskonalenie autonomii, personalizacja oraz socjalizacja ucznia.

Kto pisze IPET w szkole?

Najczęściej jest to wychowawca lub specjalista szkolny (pedagog, psycholog, pedagog specjalny). W terminie 30 dni od dostarczenia orzeczenia lub do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę, zespół nauczycieli uczących przeprowadza Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).

Jak napisać ipet w szkole podstawowej?

IPET powinien zawierać wiele ważnych informacji, odnośnie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, w tym zakres dostosowań wymagań edukacyjnych, zgodnie z wydanym przez poradnię orzeczeniem. Powinna się tam znaleźć informacja o zajęciach rewalidacyjnych, jakie przyznane zostają dziecku w ramach IPET-u, np.

Co piszemy najpierw ipet czy Wopfu?

Zgodnie z rozporządzeniem zanim stworzymy IPET musimy przeprowadzić WOPFU (wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia) spisując w nim „indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia” (§6 pkt. 10 ust.

Ile razy robi się IPET?

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET– u jest dokonywania co najmniej 2 razy w roku w oparciu o złożone, przez nauczycieli i specjalistów prowadzących dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, informacje na temat efektywności udzielanej przez nich pomocy …

Ile razy przygotowujemy IPET?

Przepisy nie wskazują zasad modyfikacji IPET-u

4 program opracowuje się po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, która powinna być dokonywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym i – w miarę potrzeb – stanowić podstawę modyfikacji programu (§ 6 ust. 9 rozporządzenia).

Czego nie robi dziecko z autyzmem?

Dzieci autystyczne cechuje też często brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach, nie proponują czynności, nie wymyślają zabaw. – Dzieci z autyzmem często nie bawią się zabawkami. Kręcą się w kółko, bujają, zabawki ustawiają w szeregu i to jest ich rozrywką. Nie potrafią też bawić się symbolicznie, np.

See also  Plan Wydarzeń O Panu Jezusie I Zbójnikach | Opowieść O Panu Jezusie W Ogrodzie Oliwnym 188 개의 자세한 답변

Jak nauczyć dziecko autystyczne komunikować potrzeby fizjologiczne?

W przypadku niektórych dzieci należy wspomagać się komunikacją alternatywną, to znaczy nauczyć je używania symbolicznych obrazków ułatwiających komunikację. Dzieci czytające mogą posługiwać się etykietami lub komputerem: mogą komunikować o swoje potrzeby pisząc na komputerze lub pokazując odpowiednią etykietę.

Czego boją się dzieci z autyzmem?

Dziecko autystyczne nierzadko boi się domowych hałasów czy nieszkodliwych obiektów (np. pluszowych zabawek). Ponadto maluch dotknięty zaburzeniem może bawić się w dziwny sposób – jedynie w celu dostarczenia sobie doznań dotykowych.

Ile godzin terapii dla dziecka z autyzmem?

W przypadku dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu zazwyczaj jest to poradnia specjalizująca się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w momencie ujawnienia zaburzeń rozwoju i/lub niepełnosprawności dziecka. Dziecku przysługuje 4-8 godzin zajęć w miesiącu.

Czy po Oligofrenopedagogice można pracować z dzieckiem z autyzmem?

Na stanowisku nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi z autyzmem może być zatrudniony nauczyciel z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika).

Czy rodzic ma prawo zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych?

Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych. Przepisy przewidują jedynie, że rodzice mogą zrezygnować z określonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak napisać IPET dla dziecka z zespołem Aspergera?

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z zespołem Aspergera
 1. Imię (imiona) i nazwisko: XXX.
 2. Data i miejsce urodzenia: XXX.
 3. Podstawa prawna objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną: …
 4. Przyczyna objęcia kształceniem specjalnym: zespół Aspergera. …
 5. Nazwa szkoły (placówki): XXX.
 6. Etap edukacyjny: II, klasa: IV.

Kiedy Ipet a kiedy Wopfu?

Zgodnie z rozporządzeniem zanim stworzymy IPET musimy przeprowadzić WOPFU (wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia) spisując w nim „indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia” (§6 pkt. 10 ust. 1).

Ile razy w roku robi się Wopfu?

Jak stanowi rozporządzenie – WOPFU należy wykonywać co najmniej 2 razy w roku.

Kiedy ewaluacja IPET?

Powszechnym działaniem specjalistów odpowiedzialnych za realizację kształcenia specjalnego jest przeprowadzanie ewaluacji IPET. Analizę skuteczności przeprowadza się dwa razy w roku, zwykle po pierwszym półroczu i na koniec roku.

co to jest? Kiedy napisać indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny?

IPET jest przygotowywany zgodnie z konkretnymi potrzebami ucznia. Tworzy go (tak samo jak ocenę funkcjonowania dziecka) zespół specjalistów pracujący w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami ucznia, którego IPET dotyczy. W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym specjaliści, którzy zdiagnozowali nasze dziecko wskazują wymagania oparte na jego indywidualnych potrzebach.

Co to jest IPET?

Paragraf 1 ust. 1-3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym) stanowi, że dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, powinien zostać opracowany indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET).

W jakim terminie należy opracować IPET?

Wskazany jest termin 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę (ewentualnie 30 dni od dostarczenia orzeczenia jeśli ucznia legitymującego się orzeczeniem przyjęto w trakcie roku szkolnego) . Wtedy specjalnie wybrany zespół nauczycieli przeprowadza Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Celem oceny jest opisanie działań ucznia na terenie danej szkoły w sytuacjach edukacyjnych i pozaeduakcyjnych. Za program odpowiedzialna jest grupa osób składająca się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Dyrektor wyznacza koordynatora zespołu. Koordynatorem może zostać wychowawca klasy, nauczyciel lub specjalista najczęściej pracujący z dzieckiem.

Co powinien zawierać IPET?

Program ma za zadanie uwzględnić zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem jest dostosowanie kształcenia do indywidualnych, rozwojowych i edukacyjnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Program powinien obejmować:

metody dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości umysłowych ucznia; plan działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (w tym w przypadku ucznia niepełnosprawnego). W przypadku ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze rewalidacyjnym. Natomiast w przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze resocjalizacyjnym; zakres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wymiarem proponowanych godzin; zakres czynności mających za zadanie wspieranie rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami szkoleń nauczycieli i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci; spis zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych wraz ze wszystkimi innymi zajęcia, dobranymi ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia. Natomiast w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, działania z zakresu doradztwa zawodowego; opis założeń współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zaplanowanych zadań.

Obowiązki dyrektora

Dyrektor ma obowiązek właściwie organizować kształcenie specjalne. W tym realizować zalecenia zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor również podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów. Z tego względu należy sprawdzić posiadane przez nich odpowiednie kwalifikacje do rozpoznanych potrzeb dzieci.

Kiedy należy opracować IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny)? Ocena: 5 /5

(głosy: 4 ) Ocena:/5(głosy:

3 przykłady ćwiczeń dla dzieci z autyzmem

Dodano: w kategorii: –

Praca z dziećmi autystycznymi nie kończy się wraz z przekroczeniem progu terapeuty. Wiele ćwiczeń dla dzieci z autyzmem można z powodzeniem przeprowadzać także w domu. Prezentujemy kilka możliwie uniwersalnych przykładów.

Rodzice, których interesują przykłady ćwiczeń dla dzieci z autyzmem wiedzą, że czas na nie poświęcony może zaprocentować w przyszłości. Niestety, obawiają się także, że ćwiczenia będą skomplikowane i jest do nich potrzebna specjalistyczna wiedza. Poniższe ćwiczenia są łatwe, ale zawsze warto skonsultować się z fachowcami pracującymi z dzieckiem i upewnić się, że są wykonywane poprawnie.

Muzyka i taniec dla dzieci autystycznych

Istnieje wiele terapii dla dzieci autystycznych, które opierają się na wykorzystaniu muzyki i przyjemnych dźwięków, które – same lub w połączeniu z tańcem lub wykonywaniem określonych ruchów – dobrze wpływają na rozwój. Muzyka pobudza do działania lub skłania do koncentracji, pomaga także w nawiązaniu kontaktu z ludźmi. Muzykoterapia oraz logorytmika są metodami, które są wykorzystywane przy pracy z osobami z autyzmem. Można wykorzystać maszerowanie w rytm muzyki, na przykład po obwodzie koła, ze zmianą kierunku i tempa. Takie ćwiczenie powinno być stopniowo wprowadzane – najpierw marsz w miejscu, utrzymanie prawidłowej postawy ciała, następnie maszerowanie.

Ćwiczenia ruchowe dla dzieci z autyzmem

Rozwój ruchowy stymuluje mózg i jest niezwykle ważny przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Chód na czworakach, pełzanie, chodzenie bokiem – krok odstawno-dostawny, chodzenie na palcach to bardzo proste przykłady ćwiczeń dla dzieci z autyzmem. W zależności od umiejętności, można pozwolić mu wykonywać zadania samodzielnie lub z pomocą, asekuracją. Potem można spróbować chodu do tyłu, chodzenia po schodach w górę i w dół, obracanie się. Stawianie na stopnie to także umiejętność praktyczna – dzięki niej można wejść i wyjść z autobusu lub samochodu. Ćwiczenie konkretnych, praktycznych umiejętności to element terapii behawioralnej.

Wspieranie integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej – SI, może przynieść bardzo dobre efekty, także u dzieci z autyzmem. Dzięki niej można zmniejszyć zaburzenia związane z rozwojem zmysłów, przede wszystkim dotyku i równowagi, a także czucia głębokiego. Przykładem ćwiczeń tego typu jest dotykanie różnego rodzaju faktur – wkładanie rąk do pojemników z różnymi produktami, a także chodzenie po różnych materiałach. SI to także masaże, uciskanie kończyn, huśtanie i kręcenie, np. na krześle lub w karuzeli, jeśli dziecko to akceptuje.

Pobierz przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem

Zamieszczony IPET dla ucznia z autyzmem jest propozycją opartą na zmianach w prawie wprowadzonych z dniem 1 września 2017 roku. Zaproponowana struktura programu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy.

IPET może być bardzo obszernym dokumentem, w którym wpisane są wszystkie treści wymagane prawnie, lub może składać się z głównego dokumentu i załączników. Zapis z załącznikami został zaproponowany w podanym przykładzie. Do programu dodano pełny opis wybranych załączników: dostosowanie programu, dostosowanie wymagań. Każdy z załączników odnoszący się do poszczególnych przedmiotów opracowywany jest przez specjalistów posiadających kwalifikacje do ich nauczania. W taki sam sposób może być opisana działalność rewalidacyjna oraz prowadzona w ramach zajęć specjalistycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. dydaktyczno-wychowawczych. W zaproponowanym IPET został wpisany program zajęć rewalidacji, który możne stanowić także załącznik do programu. Zaproponowany IPET jest raczej pewnym zestawieniem propozycji zapisów zamieszczonych w tym dokumencie niż programem ograniczonym do konkretnego ucznia. Taka struktura pozwoli na wykorzystanie wybranych zapisów podczas opracowywania tego dokumentu przez konkretny zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) Uczeń z autyzmem dziecięcym I. METRYCZKA:

Transkrypt

1 Przykład: Fundacja Spectrum Liberi INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) Uczeń z autyzmem dziecięcym I. METRYCZKA: Imię i nazwisko ucznia Jan Kowalski Rok urodzenia ucznia 2008 Podstawa założenia karty IPET nr i data wydania orzeczenia Nazwa szkoły 107/06/11 Orzeczenie wydano w dniu 12 czerwca 2011 r. Szkoła Podstawowa.. Oznaczenie etapu edukacyjnego Oznaczenie klasy Oznaczenie realizowanych programów nauczania Oznaczenie programu wychowawczego i programu profilaktyki Rok szkolny 2011/2012 Data założenia karty r. Program wychowawczy i Program profilaktyki Szkoły Podstawowej., zatwierdzony przez radę pedagogiczną w dniu r. i pozytywnie zaopiniowany przez radę rodziców II. Rozpoznanie wynikające z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a. Diagnoza Chłopiec z diagnozą autyzmu dziecięcego. Rozwój intelektualny w normie. Ma duże problemy z adaptacją w nowych sytuacjach. Dobrze funkcjonuje w sytuacjach przewidywalnych oraz jasno określonych. Występuje sztywność zachowania, manieryzmy ruchowe, słaba kontrola emocji, trudności w odczytywaniu przekazów pozawerbalnych. Janek często wyłącza się z pracy, na zajęciach dekoncentruje. Chłopiec próbuje nawiązywać relacje z rówieśnikami, dobrze funkcjonuje w sytuacjach opisanych jasnymi regułami. U chłopca występują echolalia, zaburzenia spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej, obniżony poziom analizy i syntezy słuchowej. Występują zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych: nadwrażliwość dotykowa i słuchowa.

2 b. Zalecenia – kształcenie w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym zgodnie z orzeczeniem; – uczeń wymaga indywidualnych form i metod nauczania oraz indywidualnego podejścia; – wymaga bezpośredniego kontaktu, kierowania przez nauczycieli; – uczniowi należy zadawać jasne, precyzyjne pytania i polecenia; – działania ucznia powinny być wspomagane przez nauczycieli i specjalistów: logopedę, pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej – pomoc w realizacji: a) planów dnia, b) określania celu zajęć, kolejności, c) ustanowieniu stałego miejsca wykonywania czynności, d) wprowadzania symboli graficznych wspomagających pamięć i koncentrację uwagi; – dostosowanie oddziaływań do dysfunkcji zgodnie z zasadami. c. Uzasadnienie Potencjał Janka uzasadnia potrzebę objęcia go specjalną organizacją metod, form i środków zajęciowych. Forma i metody kształcenia pozwolą dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. III. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia: a. Cechy ucznia sprzyjające rozwojowi (mocne strony) b. Trudności ucznia (pierwotne i wtórne) c. Inne (niewymienione w orzeczeniu) informacje o trudnościach ucznia – sprawność intelektualna w normie; – podejmuje próby nawiązania kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami; – dobrze pracuje w krótkich okresach czasu; – rysuje i maluje z pasją; – bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego; – dobrze pracuje w grupie przy precyzyjnym określeniu poleceń i wskazaniu oczekiwań, niewymagających dłuższego okresu koncentracji. – echolalia, – nadwrażliwość dotykowa, – dekoncentracja, – sztywność zachowania, – Janek wychowuje się w rodzinie pełnej, rodzice sprawni intelektualnie, dbają o rozwój dziecka, – dobra relacja rodziców z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami, – Janek wykazuje zainteresowanie fizyką i matematyką nie lubi zajęć z WF, – nie lubi zmian w klasie (ustawienia mebli).

3 d. Funkcjonowanie ucznia w grupie klasowej – izolacja od rówieśników, – unikanie wspólnego spędzania czasu na przerwach, – unikanie gier zespołowych, – nieadekwatne zachowania w stosunku do rówieśników, – próby nawiązania kontaktu z uczniami w klasie. IV. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem z autyzmem dziecięcym a. Cele edukacyjne – kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi, takich jak słuchanie, mówienie, pisanie, – kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia z otoczeniem, – kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozumienie tekstu czytanego głośno, – kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne. b. Cele terapeutyczne – wspomaganie rozwoju mowy, – wspomaganie koordynacji ruchowej. c. Cele wychowawcze – wdrożenie do uczestnictwa w życiu klasowym, – wspomaganie pełnienia określonych ról społecznych, – wyrobienie nawyków i uczenie norm społecznych. V. ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALIST&;W PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM: a. Wskazania do pracy z uczniem z autyzmem dziecięcym a) edukacyjne – dostosowanie miejsca nauki i procesu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem stałości pomieszczeń poszczególnych zajęć, – stworzenie schematu pracy planu dnia; planu lekcji, terminarza klasówek, kartkówek, projektów edukacyjnych, terminów omawiania lektur, – przedstawianie nowych zagadnień w sposób najmniej abstrakcyjny, – przedstawianie nowych zagadnień, jeżeli jest to możliwe w połączeniu z zainteresowaniami ucznia, – stosowanie pozytywnych wzmocnień w procesie edukacji, np. pochwał, dobrych ocen, plusów, – w procesie oceniania należy oddzielać te obszary, w których trudności są wynikiem za burzeń, – częste stosowanie na lekcjach metod nauczania w oparciu o doświadczenia, ilustracje, schematy, filmy, tabele. b) wychowawcze – kształtowanie umiejętności organizacyjnych i umiejętności uczenia się, – systematyczne wdrażanie zasad określonych w szkole, – kształtowanie umiejętności społecznych, – wdrażanie pomocy koleżeńskiej i zachowań

4 b. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów VI. Formy pracy prospołecznych innych uczniów, wobec Janka, – wspieranie ucznia w procesie włączania się do grupowych zajęć czy gier, – wdrażanie i konsekwentne wymaganie od ucznia stosowania zwrotów inicjujących i podtrzymujących rozmowę, – socjalizacja ucznia poprzez zachęcanie go do udziału w kółkach zainteresowań, zbiórkach harcerskich, projektach edukacyjnych, – kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Janek realizuje programy nauczania obowiązujące w całej klasie. Przy realizacji poszczególnych przedmiotów nauczyciel powinien uwzględnić: Język polski: – prowadzenia przez ucznia własnego słownika pojęć i nowych terminów, które związane są z edukacją szkolną; – wzbogacania języka poprzez wyszukiwanie wyrazów bliskoznacznych i korzystanie na lekcji ze słownika wyrazów bliskoznacznych, – wyjaśnianie metafor i wyrazów wieloznacznych; – przedstawianie znaczenia pojęć abstrakcyjnych przy pomocy obrazów lub stosując zasadę przeciwieństw; – unikania podczas prowadzenia zajęć ironii, przenośni, idiomów, – przy omawianiu lektury stosowanie cząstkowych pytań dotyczących zrozumienia tekstu, – sprawdzanie wiedzy ucznia w formie odpowiedzi ustnych, – możliwość poprawy prac pisemnych w formie ustnej. Matematyka: – stosowanie krótkich poleceń w zadaniach; – konstruować zadania z treścią w oparciu o konkretne przykłady; Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia – częste stosowanie na lekcjach tablic dydaktycznych, modeli, schematów, ilustracji, fotografii, – przy prowadzeniu doświadczeń sporządzanie precyzyjnych instrukcji, – wykonywanie przez ucznia referatów w oparciu o książki lub czasopisma popularno-naukowe, – zalecana forma prac klasowych testy z wykorzystaniem krótkich pytań, – sporządzanie instrukcji na lekcje obserwacji w terenie, – zapisywanie w zeszycie z wyprzedzeniem zajęć prowadzonych w terenie (obserwacyjnych, muzealnych, wyjść do ogrodu botanicznego i zoologicznego). Wychowanie fizyczne: – możliwość nieuczestniczenia ucznia w nielubianych rodzajach aktywności fizycznej; – unikanie aktywności ruchowej związanej z rywalizacją; Indywidualna i grupowa.

5 VII. Zasady pracy Indywidualizacja, systematyczność, poglądowość sprawdzanie kolejności działań, poprawności myślenia, zachęcanie ucznia do działania, dzielenie materiału na etapy, stosowanie pochwał za wykonaną pracę, naprowadzanie, sprawdzanie znajomości i zrozumienia poleceń, włączanie w życie klasy i szkoły. VIII. Formy pomocy udzielane uczniowi z autyzmem okres udzielania, wymiar godzin Formy pomocy psychologicznopedagogicznej Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia dydaktycznowyrównawcze Zajęcia korekcyjnokompensacyjne Zajęcia logopedyczne Zajęcia socjoterapeutyczne Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym Porady i konsultacje Tygodniowy wymiar godzin Okres udzielania pomocy IX. Działania wspierające rodziców ucznia X. Zakres współpracy nauczycieli i rodziców XI. Ewaluacja XII. Przewidywane osiągnięcia – indywidualne konsultacje logopedyczne, oligofrenopedagoga, wychowawcy, terapeuty integracji sensorycznej, – udział w zajęciach specjalistycznych, – udział wspólnie z dzieckiem w imprezach szkolnych, – konsultacje z neurologopedą, – udostępnianie prac wykonanych przez Janka. – omawianie założeń IPET, – omawianie postępów Janka w trakcie realizacji programu, korekty i modyfikacje w wyniku obserwacji prowadzonych przez rodziców, – współpraca specjalistów, wychowawcy klasy oraz pozostałych nauczycieli w zakresie realizacji zadań określonych w IPET. Do ewaluacji posłuży arkusz obserwacji postępów edukacyjnych i wychowawczych ucznia, oraz diagnoza psychologiczno-pedagogiczna sporządzona przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Janek będzie robił postępy w zakresie komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami oraz uspołecznienia. Wzbogaci zakres słownictwa czynnego, będzie bardziej aktywna na zajęciach i w kontaktach rówieśniczych.

6 Sposób powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o proponowanej formie pomocy:….. Data Podpis rodziców/prawnych opiekunów Podpis nauczycieli sporządzających IPET Podpis dyrektora

키워드에 대한 정보 ipet dla dziecka z autyzmem

다음은 Bing에서 ipet dla dziecka z autyzmem 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  기능성 신발 종류 | 제2의 심장 '발' 을 기능성 신발로 건강하게! 건강신발 (주)슈올즈 20040 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  현대 중공업 노동 조합 게시판 | 현대중공업 노동자 또 사망‥\"바뀐게 없다\" (2022.04.02/뉴스데스크/Mbc) 120 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Autyzm. Terapia dziecka z autyzmem. Echolalia cz1.

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Autyzm. #Terapia #dziecka #z #autyzmem. #Echolalia #cz1.


YouTube에서 ipet dla dziecka z autyzmem 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Autyzm. Terapia dziecka z autyzmem. Echolalia cz1. | ipet dla dziecka z autyzmem, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment