Elastyczność Popytu I Podaży Zadania Z Rozwiązaniami | Elastyczność Cenowa Popytu 94 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami – Elastyczność cenowa popytu“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 KhanAcademyPoPolsku 이(가) 작성한 기사에는 조회수 116,899회 및 좋아요 427개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Elastyczność cenowa popytu – elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Price Elasticity of Demand – http://tinyurl.com/mfzcfyl
Polska ścieżka dźwiękowa wykonana na zlecenie Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Konsultacja merytoryczna: Paweł Dudek (Akademia Mediów).
Czyta Dariusz Wieteska.
Materiał powstał dzięki wsparciu Google Poland, Fundacji Amber i Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi.

elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Popyt i podaż: zadania z rozwiązaniami | Notatki Ekonomia

Pobieranie Notatki – Popyt i podaż: zadania z rozwiązaniami | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Lista zadań z ekonomii.

+ 더 읽기

Source: www.docsity.com

Date Published: 10/12/2022

View: 6559

Zadania z mikroekonomii + rozwiązania

W każdej przedstawionej sytuacji występuje: — spadek/wzrost popytu/podaży oraz — spadek/wzrost ceny. Dla każdego przykładu określić właściwe zmiany.

+ 여기에 보기

Source: www.ekonomia.vdl.pl

Date Published: 7/26/2021

View: 6646

Elastyczność popytu i podaży

Popyt elastyczny Edi>1 dla dóbr luksusowych;. Procentowa zmiana popytu jest większa niż procentowa zmiana dochodu. Popyt neutralny (proporcjonalny) Edi=1.

+ 여기에 표시

Source: ekonom.ug.edu.pl

Date Published: 3/12/2022

View: 2173

Elastyczność cenowa popytu zadania i rozwiązania – Notatek.pl

Elastyczność popytu i podaży-opracowanie. Politechnika Gdańska; Ekonomia matematyczna. Pobrań: 987. Wyświetleń: 3157 . jest elastyczność popytu i podaży.

+ 여기에 더 보기

Source: notatek.pl

Date Published: 5/5/2022

View: 7414

ZADANIA Z MIKROEKONOMII – Czaj.org

d) Jaka będzie elastyczność popytu i elastyczność podaży przy nowej cenie równowagi? 4. Całkowity popyt na amerykańską pszenicę składa się zarówno z popytu …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: czaj.org

Date Published: 8/16/2021

View: 9891

Dwa zadania z elastyczności popytu i podaży – Matematyka.pl

Wzrosła cena rynkowa 1Kg pomorów z 3 do 4zł a wielkośc podazy wzrosła z 700kg do 750kg. oblicz elastycznosc podazy. Wzrost ceny dobra Y z 4 do 6 powoduje …

+ 여기에 표시

Source: matematyka.pl

Date Published: 3/26/2022

View: 5882

주제와 관련된 이미지 elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Elastyczność cenowa popytu. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Elastyczność cenowa popytu
Elastyczność cenowa popytu

주제에 대한 기사 평가 elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami

 • Author: KhanAcademyPoPolsku
 • Views: 조회수 116,899회
 • Likes: 좋아요 427개
 • Date Published: 2013. 8. 23.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rdlydNUmqyQ

Jak obliczyć elastyczność mieszana popytu?

Oblicza się ją dzieląc procentową zmianę wielkości popytu na jedno dobro przez procentową zmianę ceny drugiego dobra. Jeżeli wartość elastyczności mieszanej jest ujemna, oznacza to, że analizowane dobra są komplementarne.

Jak oblicza się elastyczność popytu?

Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu—lub podaży—podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne—czyli bardzo czułe—jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne—mało czułe.

Jak obliczyć elastyczność cenowa podaży?

Cenowa elastyczność podaży to miara reakcji wielkości podaży bezpośrednio na zmianę ceny. Określa się ją, jako stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny.

Kiedy mówimy że popyt jest elastyczny?

elastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest większa od procentowej zmiany ceny Ec > 1. nieelastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny 0< Ec <1. całkowicie nieelastyczny (sztywny), gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny dobra.

Jak obliczyć współczynnik elastyczności?

To stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na dane dobro do względnej zmiany dochodu. Edp = %Δ popytu /%Δdochodu. Dobra normalne- dodatnia elastyczność dochodowa popytu- rośnie dochód, rośnie popyt (0,1).

Jaki znak ma elastyczność dochodowa popytu?

Przesunięcie krzywej popytu DD w prawo oznacza dodatnią elastyczność dochodową popytu, zaś przesunięcie w lewo – ujemną. Możemy wyróżnić: Dobra niższego rzędu – posiadają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1).

Jakie są rodzaje podaży?

Rodzaje podaży
 • indywidualna (ze strony pojedynczego dostawcy)
 • rynkowa (ze stron wszystkich dostawców)
 • globalna (podaż wszystkich towarów ze strony wszystkich dostawców)

Co to jest podaż i prawo podaży?

Prawo podaży mówi, że wielkość podaży danego towaru zwiększa się, jeśli rośnie jego cena. I odwrotnie – kiedy cena spada, zjawisku temu towarzyszy zmniejszenie podaży.

Kiedy podaż jest elastyczna?

EcPd > 1 – podaż elastyczna, gdy względna zmiana podaży jest większa od względnej zmiany ceny dobra (na rys. 3.

Na jakie dobra popyt jest nieelastyczny?

Popyt doskonale nieelastyczny występuje wówczas, gdy cena jest niska, a potrzeby są w pełni zaspokojone (przykładowo gdy pojawia się konieczność zakupu danego dobra np. leku). Niską elastycznością cenową charakteryzują się artykuły pierwszej potrzeby, np. chleb, mleko, ziemniaki, mąka, odzież, wędlina.

Jakie są rodzaje elastyczności?

w mikroekonomii rozważa się zazwyczaj 3 rodzaje elastyczności: cenową, dochodową i mieszaną. Elastyczność cenowa jest stosunkiem względnej (procentowej) zmiany popytu do względnej zmiany ceny.

Co to jest elastyczność?

Elastyczność (sprężystość)

właściwość ciała stałego polegająca na zdolności powracania do pierwotnego stanu (w jakim było ciało przed odkształceniem) po zdjęciu obciążenia, czyli usunięciu czynników powodujących jego odkształcenie.

Jak się zmienia elastyczność na krzywej popytu?

Cenowa elastyczność popytu jest wielkością ujemną. Im bardziej nachylona jest krzywa popyt, tym elastyczność jest mniejsza. Pozioma krzywa popytu oznacza doskonałą elastyczność, natomiast krzywa pionowa – popyt sztywny.

Co oznacza współczynnik mieszanej elastyczności cenowej popytu?

Mieszana elastyczność cenowa popytu (Mieszana elastyczność popytu) – mierzy reakcję popytu na jeden produkt, w sytuacji gdy zmienia się cena innego produktu. Jest to stosunek procentowej zmiany popytu dobra a do procentowej zmiany ceny dobra b.

Co oznacza elastyczność?

Elastyczność (sprężystość)

właściwość ciała stałego polegająca na zdolności powracania do pierwotnego stanu (w jakim było ciało przed odkształceniem) po zdjęciu obciążenia, czyli usunięciu czynników powodujących jego odkształcenie.

Ile wynosi popyt niezależny od ceny?

Krugman, R. Wells, 2012, s. 270). Popyt o zerowej cenowej elastyczności, przy której zmiana procentowa wielkości popytu przy każdej zmianie ceny wynosi zero nazywamy również popytem doskonale sztywnym (doskonale nieelastycznym).

Czy opłaca się podwyższanie ceny produktu na który popyt jest nieelastyczny?

Producentowi opłaca się podwyższać cenę w przypadku cenowej elastyczności popytu mniejszej od jedności (w wyniku wzrostu ceny wydatki i przychody rosną). Zatem w przypadku niskiej cenowej elastyczności popytu producent ma większą swobodę w zakresie podwyżek cen, a mniejszą w zakresie obniżek cen.

Zadania z mikroekonomii + rozwiązania

1. Oblicz (stosując warunek Walrasa) cenę (PE) i ilość (QE) równowagi rynkowej dla rynków określonych następującymi równaniami: — QS = – 10 + 3 P QD = 110 – 5 P Cena równowagi PE = 15, ilość równowagi wynosi QE = 35 Walras twierdził, że równowaga ogólna na konkurencyjnych n rynkach wystąpi, jeśli wielkość popytu zrówna się wielkością podaży na n-1 rynkach, to wówczas również wielkość podaży zrówna się z wielkością popytu na n -tym rynku. Qs = Qd – 10 + 3 P = 110 – 5 P 8P = 120 Pe = 15 Qe < = > Qs = Qd = 110 – 5P = 110 – 5*15 = 35 — QD = 25 – P QS = – 10 + 4 P Cena równowagi PE = 7, ilość równowagi wynosi QE = 18 Qs = Qd – 10 + 4 P = 25 – P 5P = 35 Pe = 7 Qe < = > Qs = Qd = 25 – 7 = 18 — 10 P – QS = 24 QD + 2 P – 12 = 0 Cena równowagi PE = 3, ilość równowagi wynosi QE = 6 Qs = Qd Qs = 10 P – 24 Qd = 12 – 2P 10 P – 24 = 12 – 2 P 12P = 36 Pe = 3 Qe < = > Qs = Qd = 30 – 24 = 6 2. Analiza dotyczy rynku gier komputerowych. W każdej przedstawionej sytuacji występuje: — spadek/wzrost popytu/podaży oraz — spadek/wzrost ceny. Dla każdego przykładu określić właściwe zmiany. Ponadto każdą ze zmian przedstawić graficznie na prawidłowo oznaczonym układzie współrzędnych. a) Robotnicy pracujący przy produkcji gier komputerowych, strajkowali dwa miesiące. Ilość spadła zarówno jak i cena. Wielkość popytu się nie zmieniła. Podaż została ograniczona przez strajk pracowników. b) Rząd nakłada na wszystkie przedsiębiorstwa produkujące gry komputerowe, wyższy podatek. Nałożenie podatku ograniczyło ilość. Cena została podzielona na cenę konsumenta pk, która jest wyższa o ceny równowagi oraz na cenę producenta, która jest z kolei niższa od ceny w równowadze. Różnica pomiędzy ceną konsumenta a ceną producenta to wielkośc nałożonego podatku. c) Spadło wynagrodzenie robotników pracujących przy produkcji gier komputerowych. Ilość spadła zarówno jak i cena. Wielkość popytu się nie zmieniła. Podaż została ograniczona przez spadek wynagrodzenia. Pracownicy bardziej w nowej sytuacji cenią czas wolny niż płace z wykonywanej pracy, która jest niższa. 3. Na równowagę na rynku magnetofonów kasetowych wpłynęły jednocześnie dwa czynniki: a) spadek cen kaset magnetofonowych b) wzrost cen odtwarzaczy kompaktowych. Jak wpłynie to na cenę i ilość równowagi? a) Kasety magnetofonowe oraz magnetofony są to dobra komplementarne, co oznacza, że są konsumowane/używane jednocześnie w stałych proporcjach. Spadek cen kaset spowoduje wzrost popytu na nie oraz jednocześnie spadek popytu na magnetofony. Spadek popytu doprowadzi do spadku ilości oraz ceny w równowadze. b) Magnetofony oraz odtwarzacze kompaktowe są to dobra substytucyjne, co oznacza, że są względem siebie zamienne. Wzrost cen odtwarzaczy kompaktowych spowoduje wzrost popytu na magnetofony, ponieważ będą względnie tańsze ( oraz spadek popytu na odtwarzacze ). Jednocześnie wzrost popytu na magnetofony spowoduje wzrost ceny w równowadze. 4. Na równowagę na rynku rakiet tenisowych wpłynęły jednocześnie dwa czynniki: a) wzrost cen piłek tenisowych b) obniżenie ceł importowych dla sprzętu sportowego. Jak wpłynie to na cenę i ilość równowagi? a) Piłki tenisowe oraz rakiety to dobra komplementarne ( używane łącznie w stałych proporcjach ) dlatego też wzrost cen piłek spowoduje spadek popytu na rakiety jednocześnie obniżając cenę równowagi oraz ilość. b) Obniżenie ceł importowych dla sprzętu sportowego spowoduje spadek cen. Co skłoni konsumentów do zwiększenia popytu na rakiety tenisowe. 5. Cena równowagi na rynku samochodów wzrosła, ilość równowagi nie zmieniła się. Co możesz powiedzieć o cenach stali i dochodach konsumentów, jeśli na analizowany rynek nie miały wpływu żadne inne czynniki? Jeżeli cena samochodów na rynku wzrosła, możemy wnioskować iż powodem takiej sytuacji jest wzrost cen czynników produkcji – stali. Realne dochody konsumentów natomiast zmalały, jeżeli nominalne zostały na stałym poziomie. ( konsumenci za te same pieniądze mogą kupić mniej dóbr – samochodów ). 6. Rysunek przedstawia zmiany sytuacji na rynku pomarańczy. Jeśli inne czynniki nie zmieniły się, co możesz powiedzieć o cenie jabłek i o płacach w rolnictwie? Wzrost popytu oraz podaży spowodowały wzrost cen oraz ilości w równowadze ( jak widać na załączonym rysunku ). Płace natomiast zmalały ( realne ). Nominalne prawdopodobnie mogły również spaść ze względu na wzrost podaży. Wzrost produkcji wymusza wzrost popytu na pracę, przez co płace obniżają się. . 7. Uzupełnij zamieszczone poniżej rysunki na podstawie informacji o stałości lub zmianie popytu i podaży, umieszczonych w odpowiedniej kolumnie i rzędzie: a) w każdym przypadku ustal, jak zmieniły się cena i ilość równowagi b) dla dowolnie wybranych rynków dóbr (4-5) podaj przykłady czynników, które mogą spowodować zmiany zilustrowane na odpowiednim rysunku. a) 1 cena i ilość stała 2 cena i ilość wzrosły 3 cena i ilość spadły 4 spadek ceny i wzrost podaży 5 wzrost ilości a cena niewiadomo 6 wzrost ceny i ilość niewiadomo 7 spadek ilości i wzrost ceny 8 wzrost ilości a cena niewiadomo 9 spadek ceny a ilość niewiadomo b) 2 – wzrost dochodów konsumentów 3 – spadek dochodów 4 – spadek czynników produkcji 7 – wzrost czynników produkcji 8. 30 producentów frytek sprzedaje swoje produkty na danym rynku cząstkowym. Wielkość podaży frytek (cena jednostkowa odnosi się do 25 dkg frytek) jednego producenta przedstawia się następująco: P (zł) Q1 QS 2,00 150 4500 1,80 110 3300 1,60 75 2250 1,40 45 1350 1,20 20 20*30=600 1,00 0 .0*30 = 0 — Na podstawie wielkości podaży pojedynczego producenta (Q1), oblicz wielkości podaży rynkowej (QS) dla każdej ceny (P). W tablicy poniżej przedstawiono popyt na frytki. Jednostką jest 25 dkg paczka frytek. P (zł) QD 2,00 1800 1,80 2000 1,60 2250 1,40 2800 1,20 3600 1,00 4200 — Jeżeli zostanie wprowadzona cena maksymalna na frytki w wysokości 1,40 zł, spowoduje to powstanie (niedoboru rynkowego, nadwyżki rynkowej) w wielkości …………… porcji frytek. — Na układzie współrzędnych przedstaw interpretację analizowanego zjawiska. W tym celu narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na rynku frytek oraz zaznacz istniejącą różnicę między wielkościami popytu i podaży dla ceny P = 1,40 zł. 9. W pierwszej tablicy zostały przedstawione wielkości popytu na dobro K zgłaszane przez poszczególnych uczestników rynku: konsumenta X, Y i Z. P (zł) QX QY QZ QD 20 10 10 5 25 15 15 10 12,5 37,5 10 25 10 15 50 5 30 15 17,5 62,5 W drugiej tablicy zostały przedstawione wielkości podaży dobra K oferowane przez poszczególnych uczestników rynku: producenta A, B, C i D. P (zł) QA QB QC QD QS 20 40 35 45 30 150 15 15 25 35 25 .100 10 10 20 15 5 50 5 0 0 0 0 0 — Na podstawie wielkości popytu na dobro K zgłaszanego przez poszczególnych konsumentów, oblicz wielkości popytu rynkowego (QD), a wyniki umieść w odpowiedniej kolumnie tablicy pierwszej. — Na podstawie wielkości podaży dobra K reprezentowanej przez poszczególnych producentów, oblicz wielkości podaży rynkowej (QS), a wyniki umieść w odpowiedniej kolumnie tablicy drugiej. — Na jednym układzie współrzędnych przedstaw graficzną interpretację analizowanego zjawiska. W tym celu wykreśl krzywą popytu rynkowego na dobro K oraz krzywą podaży rynkowej tego dobra. Na sporządzonym rysunku wyznacz cenę (PE) i ilość (QE) równowagi rynkowej. — Jeżeli cena dobra K będzie wynosiła 5 zł, wystąpi zjawisko (niedoboru rynkowego, nadwyżki rynkowej) w wysokości …………… jednostek. 10. Linia podaży szampana dana jest równaniem QS = P. Linia popytu to QD = – P + 10. Wprowadzono podatek w wysokości 2 zł od każdej kupionej butelki. Na osi pionowej układu współrzędnych mierzymy cenę otrzymywaną przez sprzedawcę. a) Na rysunku pokaż wpływ podatku na rynek szampana. b) Oblicz wielkość sprzedaży i cenę przed jego wprowadzeniem. c) Oblicz wielkość sprzedaży i ceny po wprowadzeniu podatku. d) Oblicz wpływy pieniężne do budżetu z tytułu nałożonego podatku. b) Qs = P Qd = -P+10 Qs = Qd P = -P+10 P = -P+10 P = 5 Q = 5 c) pk – cena konsumenta pp – cena producenta pk = pp + t t – podatek pk = pp + 2 Qs = pp Qd = – pk + 10 = -pp – 2 + 10 = -pp +8 Pp = -pp +8 2pp = 8 Pp = 4 Pk = 4+2 = 6 Q = pp = 4 d) wpływy do budżetu to wielkość podatku razy wielkość sprzedaży = 2*4 = 8 Elastyczność popytu i podaży 1. Spadek ceny biletów do kina z 10 zł do 8 zł, ceteris paribus, spowodował wzrost liczby sprzedanych biletów (ilości nabywanej tego dobra) z 1000 do 1600 sztuk. Oblicz elastyczność cenową popytu na bilety do kina oraz współczynnik tej elastyczności. Otrzymana wartość tego współczynnika świadczy o elastycznym charakterze popytu. Pokaż jak obniżka ceny biletów wpłynęła na dochody z ich sprzedaży. P0 = 10 P1 = 8 Q0 = 1000 Q1 = 1600 E – elastyczność cenowa popytu p0,q0 – wielkości początkowe P1, g1 – wielkości końcowe E = (( q1 – q0)/q0)* (p0/(p1-p0)) = (1600 – 1000)/1000 * 10/(8 – 10) = -3 Jeżeli popyt na dobro jest elastyczny ( E>1 ) to zmiana cen wywoła stosunkowo większe zmiany w ilości. Spadek ceny spowoduje duży wzrost wielkości sprzedaży biletów. To wpłynie pozytywnie na dochody z ich sprzedaży – wzrost sprzedaży. 2. Oblicz elastyczność mieszaną popytu na dobro A na podstawie następujących danych: PB QDA 168 8040 Czy dobra A i B są dobrami substytucyjnymi, czy komplementarnymi? Odpowiedź uzasadnij. Pb0 = 16 Pb1 = 8 Qa0 = 80 Qa1 = 40 Em – elastyczność mieszana pb0,qa0 – wielkości początkowe Pb1, ga1 – wielkości końcowe Em = (( qa1 – qa0)/qa0)* (pb0/(pb1-pb0)) = (40 – 80)/80 * 16/(8 – 16) = 1 Elastyczność mieszana jest dodatnia więc są to dobra substytucyjne. 3. Oblicz elastyczność dochodową popytu na dobro X na podstawie następujących danych: I QDA 1000012000 100110 I0 = 10000 I1 = 12000 Qa0 = 100 Qa1 = 110 Ed – elastyczność dochodowa I0,qa0 – wielkości początkowe I1, ga1 – wielkości końcowe Ed = (( qa1 – qa0)/qa0)* (I0/(I1-I0)) = (100 – 110)/110 * 10000/(12000 – 10000) = – 5/11

Dwa zadania z elastyczności popytu i podaży

Post autor: milczar111 » 7 gru 2011, o 16:37

Wzrosła cena rynkowa 1Kg pomidorów z 3 do 4zł a wielkośc podazy wzrosła z 700kg do 750kg. oblicz elastycznosc podazy.

Wzrost ceny dobra Y z 4 do 6 powoduje że wielkosć popytu maleje z 200 do 160j. Oblicz cenowa elastyczność

Mam problem nie wiem które od którego odejmować. Proszę o rozwiązanie lub napisanie co sie odejmuje od czego.

Cenowa i mieszana elastyczność popytu

Cenowa i mieszana elastyczność popytu

Dla większości dóbr na rynku zmiana ceny wpływa na wielkość popytu. Zgodnie z prawem popytu wielkości te są odwrotnie proporcjonalne. Oznacza to, że wzrost ceny produktu powoduje spadek wielkości popytu na niego, zaś spadek ceny wywołuje zwiększenie wielkości popytu. Ilustruje to krzywa popytu, która jest funkcją malejącą ceny (na rysunku poniżej).

Elastyczność cenowa popytu mierzy zmianę wielkości popytu na dany produkt, wywołaną zmianą jego ceny. Znajomość elastyczności pozwala przewidzieć reakcję rynku na zmianę ceny. Oczywiście zmiany te nie muszą być proporcjonalne (i najczęściej nie są).

Elastyczność cenową popytu na dobro X oblicza się według następującej formuły:

Elastyczność popytu może przyjmować wielkość od zera do nieskończoności. Ze względu na wartość elastyczności wyróżnia się:

popyt

popyt proporcjonalny – kiedy elastyczność popytu na dane dobro wynosi 1 (E=1), oznacza to, że zmiana ceny wywołuje dokładnie taką samą procentową zmianę w wielkości popytu;

popyt nieelastyczny – kiedy elastyczność popytu na dane dobro jest mniejsza od 1 (E<1), oznacza to, że określona zmiana ceny wywołuje stosunkowo mniejszą zmianę wielkości popytu; krzywa popytu w takiej sytuacji jest bliska pionowej kreski, przykładem są artykuły żywnościowe i odzież; popyt doskonale nieelastyczny - kiedy elastyczność popytu wynosi 0 (E=0), oznacza to, że zmiany ceny nie wywołują zmian w wielkości popytu, krzywa popytu jest wtedy pionowa; przykładem takiego dobra jest insulina - produkt niezbędny dla odbiorcy. Znajomość elastyczności cenowej popytu na nasze wyroby jest bardzo istotna. Pozwala tak kalkulować zmiany ceny, by uzyskiwać maksymalne przychody Elastyczność cenowa popytu zależy od wielu czynników, m.in. od: obecności bliskich substytutów - jeśli dobro nie ma wielu substytutów, jego popyt będzie nieelastyczny; udziału wydatków na dany produkt w dochodzie kupującego - jeśli udział wydatków na dany wyrób jest nieznaczny, to zmiana jego ceny nie odbije się znacząco na budżecie kupującego, a więc popyt na nie będzie nieelastyczny; charakteru dóbr - popyt na dobra pierwszej potrzeby (niezbędne dla kupującego) jest nieelastyczny, zaś popyt na dobra luksusowe jest bardzo elastyczny; ceny dóbr komplementarnych czasu - im więcej czasu ma konsument (przede wszystkim na poszukiwanie substytutów lub zmianę przyzwyczajenia), tym bardziej elastyczny staje się popyt na dane dobro. Oprócz cenowej elastyczności występuje też mieszana (krzyżowa) elastyczność popytu. Obrazuje ona zależność między ceną jednego dobra a wielkością popytu drugiego dobra. Jej wartość informuje o tym, czy dane dobra są dla siebie substytutami czy dobrami komplementarnymi, czy też może są niezależne. Oblicza się ją dzieląc procentową zmianę wielkości popytu na jedno dobro przez procentową zmianę ceny drugiego dobra. Jeżeli wartość elastyczności mieszanej jest ujemna, oznacza to, że analizowane dobra są komplementarne. Jeśli zaś wartość elastyczności mieszanej jest dodatnia, to mamy do czynienia z dobrami substytucyjnymi. REKLAMA

Elastyczność podaży

Elastyczność podaży jest miarą względnej (procentowej) zmiany podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości podaży na zmiany czynników ją kształtujących.

Dana jest wzorem\[\epsilon_{xS}=\frac{\Delta S}{S}:\frac{\Delta x}{x}\]

gdzie:

\(\epsilon_{xS}\) – elastyczność podaży względem czynnika \(x\)

\(\Delta S\) – przyrost podaży

\(S\) – wielkość podaży

\(\Delta x\) – przyrost czynnika \(x\)

\(x\) – wartość czynnika \(x\)

Cenowa elastyczność podaży

\(\epsilon_{pS}=\frac{\Delta S}{S}:\frac{\Delta p}{p}\)

gdzie:

\(\epsilon_{pS}\) – elastyczność podaży względem ceny danego dobra \(p\)

\(\Delta S\) – przyrost podaży

\(S\) – wielkość podaży

\(\Delta p\) – przyrost ceny dobra

\(p\) – cena dobra

Współczynnik elastyczności cenowej podaży wyraża relatywną zmianę wielkości podaży w stosunku do relatywnej zmiany ceny danego dobra. Informuje o tym o ile % zmieni się podaż na dane dobro, jeżeli cena tego dobra zmieni się o 1%.

Cenowa elastyczność podaży to miara reakcji wielkości podaży bezpośrednio na zmianę ceny. Określa się ją, jako stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Im mniej elastyczna jest podaż, tym większy jest wpływ wzrostu podaży na wzrost cen, a nie produkcji.

Krzywa podaży w przeważającej części są krzywymi wzrostowymi. Przesuwając się wzdłuż krzywej podaży, wzrost cen wiąże się ze wzrostem produkcji. Elastyczność podaży jest wtedy wartością dodatnia. Podaż rośnie lub maleje w takim samym kierunku co cena, lecz natężenie wzrostu lub spadku tych dwóch czynników może się różnić.

Do celów teoretycznych zakłada się, że krzywa podaży przyjmuje kształt krzywej o nachyleniu dodatnim. Może ona mieć swój początek w trzech miejscach układu współrzędnych. Gdy krzywa rozpoczyna się w punkcie początku układu współrzędnych, jej elastyczność podaży jest równa 1 (Es = 1). Posiada ona elastyczność jednostkową dla każdej ceny. Zależność ta występuje bez względu na nachylenie krzywej.

Krzywa podaży może mieć swój początek w miejscu przecięcia osi rzędnych lub osi odciętych. Krzywe podaży pomimo takiego samego nachylenia mogą mieć z tego powodu różne elastyczności.

Krzywa podaży przecinająca oś rzędnych posiada współczynnik elastyczności większy od jedności (Es > 1). Oznacza to, że jest ona elastyczna. Spowodowane jest na następującymi zależnościami. Wielkość podaży rośnie od 0 do QS. Każdej wartości podaży (QS) odpowiada konkretna cena (P). Wzrostowi podaży (\(\Delta QS\)) odpowiada zmiana ceny (\(\Delta P\)). Odnosząc interpretację do wzoru, \(\Delta QS\)/QS = 1, a \(\Delta P\)/P < 1, ponieważ \(\Delta P\) < P. Wzrost cen następuje wraz ze wzrostem produkcji. Im wyższy współczynnik elastyczności, czyli bardziej elastyczna podaż, tym większy występuje procentowy wzrost podaży, jako reakcji na procentową zmianę ceny. Im bardziej elastyczna jest podaż tym wykres jest bardziej płaski. Każda krzywa podaży przecinająca oś odciętych jest krzywą nieelastyczną (Es < 1). Krzywa podaży o niskiej elastyczności jest stosunkowo stroma. Elastyczność krzywych podaży zależna jest również od okresu czasu. W długim czasie są one bardziej elastyczne, niż w krótkim. W dłuższym czasie przedsiębiorstwu łatwiej osiągnąć wzrost produkcji. Przyczyną tego może być możliwość uzyskania nowych zasobów pieniężnych, bądź nowych inwestycji. Przedsiębiorstwo zakładające krótkotrwały wzrost cen, może zwiększyć podaż za pomocą wykorzystania istniejącego aparatu produkcyjnego, czym może być wprowadzenie pracy w trybie trzech zmian. Jeżeli jednak przewiduje ono wzrost cen w dłuższym czasie może zdecydować się na inwestycję w rozwój swojego potencjału. Przykładem takich działań może być zakup nowych, zmodernizowanych maszyn i urządzeń. Istnieją dwa sposoby wyznaczania elastyczności cenowej podaży. Mierzona jest ona jako elastyczność punktowa i łukowa. Elastyczność punktową podaży mierzy się zakładając bardzo małe zmiany cen. Określa ona poziom elastyczności w każdym punkcie krzywej podaży. Elastyczność łukową podaży mierzy się w wybranym przedziale krzywej, na którym nastąpiła zmiana wielkości podaży, na skutek zmiany ceny o 1%. (Z.Dach, 2015, s. 67) (D. Begg, 2001, s. 247) Rodzaje elastyczności W zależności od wartości współczynnika cenowej elastyczności podaży wyróżnia się: ES = 0 - podaż nieelastyczna (rys. 1a) zmiana ceny nie wywołuje żadnych zmian w wielkości podaży. - podaż (rys. 1a) zmiana ceny nie wywołuje żadnych zmian w wielkości podaży. ES = 1 - podaż jednostkowa (rys. 1b) % zmiana wielkości podaży jest dokładnie równa % zmianie ceny. - podaż (rys. 1b) % zmiana wielkości podaży jest dokładnie równa % zmianie ceny. 0 < ES < 1 - podaż mało elastyczna (rys. 1c) % zmiana wielkości podaży jest mniejsza od % zmiany ceny. - podaż (rys. 1c) % zmiana wielkości podaży jest mniejsza od % zmiany ceny. ES > 1 – podaż elastyczna (rys. 1d) % zmiana wielkości podaży jest większa od % zmiany ceny.

– podaż (rys. 1d) % zmiana wielkości podaży jest większa od % zmiany ceny. ES -> ∞ – podaż doskonale elastyczna (rys. 1e) minimalna % zmiana ceny wywołuje maksymalna % zmianę wielkości podaży.

Rys. Typy elastyczności podaży

Zmiany podaży pod wpływem czynników pozacenowych wpływają na zmianę ceny: wzrost podaży powoduje obniżkę ceny, zmniejszenie podaży jest przyczyną wzrostu ceny (przy założeniu niezmienności innych warunków rynkowych).

Determinanty elastyczności podaży:

rodzaj towaru (np. dzieła sztuki, bogactwa naturalne charakteryzują się doskonałą nieelastycznością),

horyzont czasowy (w bardzo krótkim okresie podaż jest sztywna, w długim natomiast jej elastyczność jest stosunkowo duża),

struktura i poziom kosztów produkcji poszczególnych producentów

Bibliografia

Begg D. (1996). Mikroekonomia , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Dach Z. (2015). Mikroekonomia , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków Klimczak B. (2006). Mikroekonomia , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław

, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław Milewski R. (red.) (2005). Podstawy ekonomii , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kowalska-Pyzalska A. (2016), Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie

Rekowski M. (2009). Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań

Autor: Marta Rychlak

Elastyczność cenowa popytu

Wstęp

“Ekonomia to nauka społeczna zajmująca się dokonywaniem wyborów dotyczących produkcji i dystrybucji dóbr w świecie rzadkich czynników wytwórczych, inaczej jest to nauka o tym, jak ludzie wykorzystują ograniczone zasobu w celu zaspokojenia swoich nie ograniczonych potrzeb. Ekonomia dzieli się na normatywną- sposób przedstawienia tego, co w życiu gospodarczym być powinno, oraz ekonomia pozytywna- sposób przedstawienia tego, co jest w życiu gospodarczym.”[1]

“Popyt- to ilość dobra, którą nabywcy chcą kupić przy różnych poziomach ceny. Przy pozostałych czynnikach nie zmienionych, im niższa jest cena, tym większe zapotrzebowanie.”[2]

Popyt na rynku gospodarczym

Rynek – jest miejscem spotkań kupujących i sprzedających. To właśnie dzięki rynkowi jest możliwość wymiany dóbr i usług czy różnego rodzaju czynników wytwórczych człowieka. Bardzo ważną kwestią dla dobrego funkcjonowania rynku jest ilość osób które w nim uczestniczą. Jeżeli jest mało kupujących i sprzedających wówczas możemy tutaj mówić o silnej pozycji rynku, jest mała konkurencja. W takiej sytuacji każdy uczestnik rynku obserwuje pozostałych i ich ruchy dotyczące rynku – to zjawisko nazywamy siłą rynkową monopolową. Natomiast jeżeli na rynku jest nisza i występuje tylko jeden sprzedawca to mamy do czynienia z monopolem.

Elastyczność cenowa popytu

Elastyczność cenowa popytu- jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej (procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników mierzalnych. “Elastyczność cenowa popytu ilustruje ruchy po krzywej popytu przy zmienności wszystkich czynników określających popyt, poza ceną danego dobra”[3]

Wyróżnia się trzy główne typy elastyczności cenowej popytu: prostą, mieszaną i dochodową, jednak prosta cenowa elastyczność popytu jest stosowana najczęściej, dlatego też gdy mówi się o elastyczności popytu bez podania przymiotników, ma się na myśli ten typ elastyczności.

Wzór na elastyczność cenową popytu

\( -E_c = {{- \Delta p} \over p}:{{\Delta c} \over c} \)

gdzie:

Ec – współczynnik cenowej elastyczności popytu

Δp – przyrost wielkości popytu na skutek zmiany ceny

p- dotychczasowa wielkości popytu na dane dobro przy cenie c

Δc- przyrost ceny danego dobra

c- dotychczasowa cena danego dobra

Znak (-) we wzorze stosuje się w celu uniknięcia wyniku ujemnego, który wynika z odwrotnej zależności między ceną a wielkością popytu. Współczynnik Ec informuje o sile reakcji konsumenta na rynku na zmieniające się ceny dóbr i usług i przyjmuje wartości z przedziału od zera do nieskończoności.

Czynniki elastyczności cenowej popytu

Głównym czynnikiem zjawiska elastyczności cenowej popytu jest możliwość dość łatwej wymiany dobra, które chcieliśmy zaspokoić na dobro o takim samym zastosowaniu. Dzieje się tak ponieważ bardzo łatwo jest nam zaspokoić tą potrzebę i jest ona dla nas łatwo dostępna. Możemy w takiej sytuacji powiedzieć że występuję wysoka elastyczność popytu na to dobro. Ceny maleją a rosną wydatki. Zupełnie mamy inną sytuację gdy mamy do czynienia z popytem nieelastycznym, wówczas wielkość naszych wydatków na dane dobra i usługi maleje.[4] W zależności od sytuacji stosuje się jeden z dwóch rodzajów cenowej elastyczności popytu: punktową lub łukową. Współczynnik elastyczności punktowej stosuje się, gdy zmiany cen są małe i oblicza się go dla konkretnych punktów leżących na krzywej popytu, a współczynnik elastyczności łukowej dotyczy dużych zmian cen i oblicza się go dla określonego odcinka na krzywej popytu.

O poziomie cenowej elastyczności popytu decydują:

charakter zaspokajanych potrzeb

istnienie lub brak substytutów

poziom ceny danego dobra

struktura rynku

horyzont czasowy

znaczenie dóbr

Przykład

Jeśli spadek ceny o 2% zwiększa rozmiary popytu o 1% to elastyczność cenowa popytu wynosi 0,5.

Rozważmy jako przykład dwa produkty: benzynę i kalafior. W przypadku benzyny wzrost ceny spowoduje prawdopodobnie bardzo niewielkie zmniejszenie zapotrzebowania. Kto chce nadal jeździć samochodem, będzie po prostu musiał zapłacić więcej. Niewielu kierowców przesiądzie się na rower, niektórzy będą starali się ograniczyć wyjazdy samochodem, ale dla większości ludzi podwyżki ceny paliwa nie wypłynie znacząco na intensywność użytkowania samochodu.

Natomiast w przypadku kalafiorów podwyżka ceny może doprowadzić do znaczącego spadku popytu, ponieważ nabywcy mają do wyboru różne rodzaje warzyw. Wiele osób, kupując je, zwraca uwagę na cenę wybiera te gatunki, które są relatywnie tanie.

Rodzaje popytu ze względu na elastyczność cenową

Wyróżnia się kilka rodzajów popytu ze względu na jego elastyczność cenową:

proporcjonalny, gdy procentowa zmiana popytu jest taka sama jak procentowa zmiana ceny Ec=1

elastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest większa od procentowej zmiany ceny Ec > 1

nieelastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny 0< Ec <1 całkowicie nieelastyczny (sztywny), gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny dobra. Ec=0 doskonale elastyczny, gdy przy danej cenie wielkość popytu może przybierać dowolne rozmiary. Ec Zastosowania Cenowa elastyczność popytu ma różnorodne zastosowanie np. określa ceny, których firmy mogą żądać za swoje wyroby, organizatorzy wszelakich imprez szacują elastyczność popytu gdy ustalają ceny biletów wstępu (nie mogą być za drogie, gdyż wtedy zmniejszyła by się liczba chętnych), a rząd może wykorzystywać elastyczność przy ustalaniu wielkości podatków. Dlatego elastyczność cenowa popytu jest wykorzystywana w gospodarce do obliczania o ile należy zwiększyć ceny żeby wyeliminować nadwyżkę popytu lub o ile należy zmniejszyć cenę aby nie mieć do czynienia z nadwyżką podaży.[5] Elastyczność cenowa popytu w krótkim i długim okresie Czas... to właśnie od niego zależy jak szybko konsumenci dojrzeją do zmian cen występujących na rynku. W krótkim okresie dobrym przykładem będzie szybki, nagły wzrost cen ropy naftowej. Nie spodziewana podwyżka cen oleju napędowego spowodowała że osoby posiadające mało ekonomiczne, duże samochody zostały postawione przed trudną sytuacją ponieważ koszty utrzymanie tych samochodów nagle wzrosły. Teoretycznie konsumenci powinni zmienić samochody na mniejsze i bardziej ekonomiczne. Jednak nie każdy mógł sobie podzwonić na taką szybką zmianę dyktowaną zmianą cen na rynku, wiadomo że ceny znów mogą ulec zmianie, dlatego to zjawisko nazywamy popytem mało elastycznym. W dłuższym okresie okazało się że większość dojrzała do decyzji o sprzedaży dużego samochodu, drogiego w utrzymaniu na rzecz mniejszego bardziej ekonomicznego samochodu. Natomiast te osoby, które nie zmieniły z optymalizowali zużycie oleju napędowego. W krótkim okresie cenowa elastyczność popytu jest mniejsza natomiast większa w dłuższym okresie czasu, spowodowane jest to tym że mamy więcej czasu na zastanowienie się jak ustosunkować się do zmian na rynku.[6] Mieszana elastyczność popytu "Mieszana elastyczność cenowa popytu informuje nas, jak się zmienia wielkość popytu na dobra i pod wpływem zmian ceny dobra j. Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro i względem zmian ceny dobra j to relacja między względną procentową zmianą zapotrzebowania na dobro i a względną procentową, zmianą ceny dobra j”[7] Wartość mieszanej elastyczności cenowej może być dodatnia lub ujemna np. Jeżeli cena jednego produktu wzrośnie, to automatycznie wzrasta zapotrzebowanie na dobro drugie (jeżeli wzrasta cena kawy to zainteresowanie konsumenta zmniejsza się a zwiększa się na herbatę). Ważną informacją jest to że mieszana elastyczność cenowa jest zwykle dodatnia na dobra substytucyjne np. kawa i herbata czy długopis i pióro, natomiast na dobra komplementarne np. samochód i benzyna lub telefon i ładowarka jest ujemna.[8] Dochodowa elastyczność popytu Dochodowa elastyczność popytu jak sama nazwa nam mówi, odnosi się do dochodu, a dokładnie sprowadza się do zmiany popytu pod wpływem dochodu konsumenta.[9] Przypisy ↑ Nojszewska E.(2010).Podstawy ekonomi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP Spółka Akcyjna, s. 31 ↑ Begg D., Fischer S., Dornbusch R.(2007).Ekonomia - Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 161 ↑ Begg D., Fischer S., Dornbusch R.(2007).Ekonomia-Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 192 ↑ Begg D., Fischer S., Dornbusch R.(2007).Ekonomia - Mikroekonomia , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 178 ↑ Begg D., Fischer S., Dornbusch R.(2007).Ekonomia - Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 179 ↑ Begg D., Fischer S., Dornbusch R.(2007).Ekonomia - Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 190 ↑ Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007).Ekonomia - Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 192 ↑ Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007).Ekonomia - Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 192 ↑ Adamowicz E., i in. (2008). Ekonomia bez tajemnic, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WSiP, s. 35 Bibliografia w polskim przemyśle przetwórczym Dyhdalewicz A., (2011), Wybór metod ustalania cen w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Nr 32 , Nr 32 Rogoda B., (2005), Wykorzystanie zasad zarządzania wiedzą w podsystemie podejmowania decyzji cenowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Nr 671 Autor: Marcelina Biesiaga, Diana Stachoń, Ewa Marzec

키워드에 대한 정보 elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami

다음은 Bing에서 elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Elastyczność cenowa popytu

 • Price Elasticity Of Demand (Literature Subject)
 • Economic Equilibrium
 • KhanAcademy po polsku
 • Ekonomia
 • Ekonomia podstawy
 • Mikroekonomia
 • Elastyczność popytu
 • Elastyczność cenowa popytu
 • Elastyczność dochodowa popytu

Elastyczność #cenowa #popytu


YouTube에서 elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Elastyczność cenowa popytu | elastyczność popytu i podaży zadania z rozwiązaniami, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  창원 창업 지원 센터 | 2022 창원특례시 제1회 기술창업 포럼 답을 믿으세요

Leave a Comment