Awans Zawodowy Nauczycieli Od 1 Września 2018 R | Awans Na Nauczyciela Mianowanego Od 1 Września 2022 R. 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r – Awans na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 JOLANTA WASILEWSKA 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,662회 및 좋아요 113개 개의 좋아요가 있습니다.

awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Awans na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. – awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W filmie omawiam w jaki sposób odbywać się będzie awans nauczycieli, którzy już posiadają stopień nauczyciela kontraktowego i rozpoczęli staż lub rozpoczną go w 2022 r. Wyjaśniam, które zadania będą realizowane wg dotychczasowych przepisów a czego dotyczą przepisy przejściowe.
Polecam wzór planu rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego https://lepszastrona.edu.pl/kursy/awans-zawodowy/nauczyciel-mianowany/plan-rozwoju-na-stopien-nauczyciela-mianowanego-2022-r/
oraz kurs \”Konstruowanie programów własnych i innowacji\” https://lepszastrona.edu.pl/kursy/szkolenia/online/szkolenie-online-konstruowanie-programow-wlasnych-i-innowacji/

awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.

Od 1 września 2018 r. powstanie możliwość uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia pracy w szkole dla nauczycieli akademickich …

+ 여기에 표시

Source: ekonomik.opole.pl

Date Published: 8/4/2021

View: 9928

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018

Od 1 września 2018 r. Obowiązuje regulacja, zgodnie z którą nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po …

+ 여기에 표시

Source: epedagogika.pl

Date Published: 3/16/2021

View: 7395

Procedura awansu zawodowego staż zakończony po 1 …

Znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela odstąpiły od odrębnej oceny po zakończeniu stażu (tj. oceny dorobku zawodowego). Od 1 września 2018 r.

+ 더 읽기

Source: www.portaloswiatowy.pl

Date Published: 8/4/2022

View: 758

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia …

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć … o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego …

+ 여기를 클릭

Source: kuratorium.krakow.pl

Date Published: 12/23/2021

View: 4783

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN …

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. … z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego …

+ 여기에 보기

Source: samorzad.pap.pl

Date Published: 11/21/2022

View: 3564

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

możliwość uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa przez nauczycieli akademickich. Z dniem 1 września 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kuratorium.bialystok.pl

Date Published: 11/5/2021

View: 8552

주제와 관련된 이미지 awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Awans na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Awans na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.
Awans na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

주제에 대한 기사 평가 awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r

 • Author: JOLANTA WASILEWSKA
 • Views: 조회수 3,662회
 • Likes: 좋아요 113개
 • Date Published: 2022. 8. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=k9TIw8XUVJE

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.

Źródło:

https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/awans-zawodowy-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2018-r.-14711.html

Zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego a także wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza szkoły.

Po 5 latach pracy w szkole wyższej – stopień nauczyciela mianowanego

Od 1 września 2018 r. powstanie możliwość uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia pracy w szkole dla nauczycieli akademickich, którzy posiadają stopień naukowy oraz legitymują się co najmniej 5-letnim okres pracy w szkole wyższej (art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Nauczyciele spełniający ww. warunki a już zatrudnieni w szkole w dniu 1 września 2018 r. również otrzymają stopień nauczyciela mianowanego, o ile jeszcze go nie uzyskali na podstawie przepisów dotychczasowych.

Dłuższy staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Zmiany obejmą także długość stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Aby uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego, stażysta będzie musiał zrealizować staż w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy. Aby staż mógł być dokończony, w nowelizacji przewidziano obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Staż rozpoczęty przed 1 września 2018 r. a nie zakończony do tego dnia realizowany będzie na dotychczasowych zasadach.

Egzamin zamiast komisji dla stażysty

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną, zostanie zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną. Zmiana dotyczy nie tylko nazewnictwa. W odróżnieniu od dotychczasowego komisji kwalifikacyjnej, w skład komisji egzaminacyjnej będą wchodziły także osoby spoza szkoły, a mianowicie:

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

a także, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu

(art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Dłuższa przerwa między awansami

Wydłuży się także okres pracy w szkole wymagany do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Staż będzie można rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat w przypadku nauczyciela kontraktowego a 4 lat w przypadku nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy będą mogli rozpocząć jednak staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 i ust. 4a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli będzie legitymował się co najmniej 2-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.

Dłuższa ścieżka awansu dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły, który będzie posiadał nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego dopiero po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora- po 4 latach (art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.). Obecnie są to odpowiednio 4 i 3 lata.

Kontynuacja stażu po przywróceniu do pracy

Nowością jest rozwiązanie pozwalające na kontynuację stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy prawomocnym wyrokiem sądu pracy. W takim przypadku okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostanie uwzględniony w stażu. Oznacza to w praktyce możliwość kontynuacji stażu przerwanego w wyniku niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy. Bez znaczenia pozostanie wówczas długość przerwy w zatrudnieniu.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wchodzą w życie 1 września 2018 r.

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) – art. 76, art. 123-art. 129.

Michał Kowalski, Anna Trochimiuk

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli objęły zarówno staż, jak i następującą po nim weryfikację jakości pracy nauczyciela, i właściwe postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania wyższego stopnia. Sprawdzamy, jakie nowości wprowadzono w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela od nowego roku szkolnego.

Procedura awansu zawodowego staż zakończony po 1 września

Nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2018 r. byli w trakcie realizacji stażu na wyższy stopień awansu zawodowego realizują go do końca na dotychczasowych zasadach. Jak dalej wygląda procedura ich awansu zawodowego? To zależy, o jaki stopień awansu będą się ubiegali. Sprawdź szczegóły.

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Opracowano na podstawie przepisów:

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Uwaga!

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej rok od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest:

odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe); jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela,

spełnienie wymagań kwalifikacyjnych (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego),

uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Wymiar stażu

Staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Prawo do skróconego stażu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy posiadają:

nauczyciele mianowani legitymujący się co najmniej stopniem naukowym doktora

oraz

oraz nauczyciele mianowani, którzy prowadzili zajęcia w szkole za granicą (w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa oraz w ramach innej formy nauczania prowadzonej przez organizację społeczną zarejestrowaną za granicą) – po nawiązaniu stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpoczęcie stażu

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć plan rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian

Nauczyciel obowiązany jest poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Zmiana planu rozwoju zawodowego

W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni.

Przebieg stażu

Dyrektor w trakcie realizowania przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego zapewnia prawidłowy przebieg stażu oraz zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, a także o efektach prowadzonych przez niego zajęć.

Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole; udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego; korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.

W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.

Powinności nauczyciela w okresie stażu

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:

podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły; pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia zawodowego; przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przedłużenie stażu

1. Nieobecność nauczyciela w pracy wskutek:,

pozostawania w stanie nieczynnym,

choroby,

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub

urlopu innego niż: urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski lub urlop ojcowski

trwająca nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc powoduje wydłużenie stażu o czas trwania tej nieobecności.

W przypadku nieprzerwanej nieobecności z wyżej wymienionych przyczyn dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

2. Nieobecność nauczyciela w pracy z powodu:

urlopu macierzyńskiego,

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

urlopu rodzicielskiego lub

urlopu ojcowskiego,

powoduje wydłużenie stażu o czas trwania tej nieobecności.

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn określonych w obu punktach jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczyciel może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywa staż w pełnym wymiarze.

Zmiana miejsca pracy

Nauczycielowi, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Okres pomiędzy ustaniem poprzedniego stosunku pracy a nawiązaniem nowego nie wlicza się do stażu.

Ocenę za okres dotychczas odbytego stażu uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela po zakończeniu całego stażu.

Przywrócenie do pracy

W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy, do stażu zalicza się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Zakończenie stażu

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

Ocena dorobku zawodowego powinna zawierać pieczęć szkoły lub placówki, datę sporządzenia oceny, podstawę prawną, dane dotyczące nauczyciela (nazwisko i imię, okres odbywania stażu, realizowany wymiar godzin w okresie odbywania stażu, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć), ocenę (pozytywną lub negatywną), uzasadnienie (stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów realizacji zaplanowanych działań, odniesienie się do zadań niezrealizowanych), informację o zasięgnięciu opinii rady rodziców, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, pieczęć i podpis dyrektora oraz podpis nauczyciela i datę otrzymania przez niego oceny.

Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora, okres odbytego stażu zalicza się na poczet wymaganego stażu pracy.

Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

Złożenie wniosku

W terminie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel mianowany składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Dokumentacja, jaką należy dołączyć do wniosku:

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli, poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania , w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych,wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,

W przypadku realizacji tego zadania należy przedłożyć również poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:

Dokumentacja, jaką dyrektor szkoły załącza do wniosku:

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;

akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;

zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy wymaganego do złożenia wniosku;

sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki;

co najmniej bardzo dobra ocena pracy z ostatnich 3 lat pracy – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania , w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli, poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,*

W przypadku realizacji tego zadania należy przedłożyć również poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Nauczyciel, któremu w okresie odbywania stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przedkłada ponadto:

sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki,

zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu,

zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Analiza formalna

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ sprawujący nadzór pedagogiczny wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Komisja kwalifikacyjna

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą:

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący;

dyrektor szkoły, a w przypadku ubiegania się o stopień awansu dyrektora szkoły – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

na wniosek nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego, wskazanego we wniosku (przedstawiciela związku wskazuje właściwy organ statutowy związku).

W pracach komisji, o ile nie wchodzi w jej skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

Rozmowa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powiadamia nauczyciela mianowanego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy, na co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:

prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego; odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa; określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.

W przypadku dyrektora szkoły, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy. Przepisy dotyczące rozmowy z nauczycielem stosuje się odpowiednio.

Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań według punktowej skali od 0 do 10. Nauczyciel uzyskuje akceptację, jeżeli uzyskana średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół zawierający w szczególności uzyskaną przez nauczyciela punktację wraz z jej uzasadnieniem oraz pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy wraz z informacją o udzielanych przez nauczyciela odpowiedziach.

Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. W dokumentacji pozostawia się wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz załączone do niego dokumenty.

Nadanie (odmowa nadania) stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Stopień awansu nauczyciela dyplomowanego w drodze decyzji administracyjnej nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności:

nazwę komisji kwalifikacyjnej,

numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji,

stopień awansu zawodowego,

informację o poziomie wykształcenia.

Uzasadnienie decyzji odmawiającej nadania stopnia awansu zawodowego winno określać, które z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciel nie spełnił oraz te, które spełnił.

Przed wydaniem decyzji odmownej organ sprawujący nadzór pedagogiczny umożliwia nauczycielowi wgląd do akt sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych materiałów zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od wydanej przez kuratora oświaty decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem kuratora oświaty wydającego decyzję.

Zmiana aktu

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia, niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Dodatkowy staż

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Nauczyciel mianowany, w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.

Dyrektorzy szkół, którzy nie uzyskali akceptacji

Dyrektorzy szkół, którzy nie uzyskali akceptacji, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po upływie roku.

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe

Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego – przypomniał resort edukacji. W opublikowanym komunikacie MEiN szczegółowo wyjaśnia przepisy przejściowe związane ze zmianą zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

W związku ze zmianą zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego MEiN przygotował materiał informacyjny, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe.

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

– nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,

– nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,

– nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

– posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);

– odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;

– w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;

– w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

– w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

– tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

– odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;

– opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

– może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

– w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

– w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Nauczyciele zatrudnieni w kolejnych latach Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego do 14.09.2019 r.) Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020

i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego po 14.09.2019 r. Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym. 2021/2022 Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mianowanego 2019/2020

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Wymiar odbywanego stażu (standardowy wymiar stażu lub skrócony w okresie przejściowym) 2 lata i 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy* rok i 9 miesięcy

9 miesięcy dla rocznika 2018/2019 rok i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mianowanego 6 6 5 5 5 5 Możliwy termin egzaminu 2022 r. 2023 r. 2023 r. 2024 r.

2023 r. dla rocznika 2018/2019 2025 r. 2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

– aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

– w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

2 lata – jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

– odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r.;

– po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

mp/

키워드에 대한 정보 awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r

다음은 Bing에서 awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  코레 일 자기 소개서 | 🚩코레일 자소서 쓰는법🚩한국철도공사 자기소개서 지원동기\U0026차별화 경쟁력 작성예시(By.루멘) 13552 좋은 평가 이 답변
See also  Można Je Rzucać W Gniewie | Miasto Gniewu - Grób 37 개의 베스트 답변

See also  Trans Hans Stalowa Wola Kraków | Live: Wieczysta Kraków - Stal Stalowa Wola 100 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Awans na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Awans #na #nauczyciela #mianowanego #od #1 #września #2022 #r.


YouTube에서 awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Awans na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. | awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment