Art 86 Par 1 Kw W Charakterze Świadka | Art-B Story – Episode 1 (Cc) 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “art 86 par 1 kw w charakterze świadka – Art-B Story – Episode 1 (cc)“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Daily Israel 이(가) 작성한 기사에는 조회수 32,335회 및 좋아요 338개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

art 86 par 1 kw w charakterze świadka 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Art-B Story – Episode 1 (cc) – art 86 par 1 kw w charakterze świadka 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Subtitles are not engraved into the film.
They are embedded via Youtube.

art 86 par 1 kw w charakterze świadka 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

[Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym] – Art. 86. – Lex

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 5 Art …

+ 여기에 표시

Source: sip.lex.pl

Date Published: 6/9/2022

View: 3666

Wypadek kolizja samochodem autem uszkodzenie art. 86 kw …

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu …

+ 여기에 자세히 보기

Source: prawo-karne-adwokat.com.pl

Date Published: 8/27/2022

View: 3328

Stajemy jako świadek… – Anuluj Mandat

183 par. 1 kpk. stanowiąc: “Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić JEGO lub osobę dla niego najbliższą …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: anuluj-mandat.pl

Date Published: 3/5/2022

View: 9372

art. 86 paragraf 1 KW – Strona 2 – Forum Prawne

Dwa miesiące później przyszło wezwanie z policji z art. 86 p. 1 KW w charakterze świadka. Przy oddzwonieniu zapytano krewnego, …

+ 여기를 클릭

Source: forumprawne.org

Date Published: 2/22/2022

View: 8683

Dziwne wezwanie na świadka art. 86 & (1 chyba) KW

Witam, dziś dostałem wezwanie na komendę w roli świadka w sprawie o wykroczenie z art. 86 KW. Podali dzień i godzinę też i z trudem …

+ 여기에 자세히 보기

Source: forum.gazeta.pl

Date Published: 12/6/2021

View: 7615

Art. 86. KW – Kodeks wykroczeń – LexLege

Art. 86. KW – Kodeks wykroczeń – § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, …

+ 여기에 표시

Source: lexlege.pl

Date Published: 1/7/2022

View: 5744

Otrzymałeś mandat bez przesłuchania? Możesz domagać się …

Zdarza się, że wezwany w charakterze świadka, który potwierdza pozostawienie pojazdu … wypełni znamiona wykroczenia z art. 96 par. 3 k.w..

+ 더 읽기

Source: prawo.gazetaprawna.pl

Date Published: 8/6/2021

View: 4585

Art. 86 kw – kolizja drogowa – Sprawy karne

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sprawy-karne.biz.pl

Date Published: 6/18/2021

View: 4917

Art. 86 par 1 KW – Off Topic – RX Klub Polska

Art. 86. § 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,podlega karze grzywny. Co zrobiłes …

+ 더 읽기

Source: forum.rxklub.pl

Date Published: 6/3/2022

View: 7807

Informacja dla kierującego, wezwanie świadka – Ruda Śląska

Podstawowym i chyba najważniejszym z nich jest to, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 41 § 1 kpw.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.rudaslaska.pl

Date Published: 8/25/2021

View: 7569

주제와 관련된 이미지 art 86 par 1 kw w charakterze świadka

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Art-B Story – Episode 1 (cc). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Art-B Story - Episode 1 (cc)
Art-B Story – Episode 1 (cc)

주제에 대한 기사 평가 art 86 par 1 kw w charakterze świadka

 • Author: Daily Israel
 • Views: 조회수 32,335회
 • Likes: 좋아요 338개
 • Date Published: 2019. 10. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=XEjC48KKNTs

Czy za wykroczenie jest sprawa w sądzie?

W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10. § 2. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozpoznaje także środki zaskarżenia w wypadkach wskazanych w ustawie oraz przeprowadza inne czynności, gdy ustawa to przewiduje.

Czy policja ma obowiązek przyjąć zgłoszenie o wykroczeniu?

Zgłoszenie o wykroczeniu powinni przyjąć funkcjonariusze obu instytucji. Ale praktyka wskazuje, że wykroczenia komunikacyjne częściej są zgłaszane na Policję, a wykroczenia przeciw obyczajności publicznej czy porządkowi i spokojowi publicznemu — do Straży Miejskiej.

Co oznacza art 86 par 1 kw?

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Co oznacza art 86 par 2 kw?

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Ile trwa postępowanie w sprawie o wykroczenie?

Oskarżyciele i obwinionyW sprawie o wykroczenie, w której odmówiono wszczęcia postępowania lub je umorzono, można podjąć postępowanie w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o przestępstwo, jeżeli orzeczeniem tym uniewinniono oskarżonego lub umorzono postępowanie, a nie ustała jeszcze …

Jaka jest kara za wykroczenie?

Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany.

Ile czasu mam na zgłoszenie wykroczenia?

za wszelkie wykroczenia utrwalone przez innego kierowcę karał wyłącznie sąd. Obecnie policja ma 60 dni na wypisanie mandatu, liczone od ustalenia sprawcy (kiedyś było to 90 dni od momentu wykroczenia). Po tym czasie musi sprawę przekazać do sądu.

Ile wynosi mandat za kradzież?

Wykroczenie – kradzież rzeczy do 500 zł

akt WRN 15/87]. Zgodnie bowiem z treścią art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń (w skrócie K.w.) „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Kiedy można Pouczyc za wykroczenie?

Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Czy po kolizji drogowej można pouczyć?

Przede wszystkim, jeśli nie chcemy płacić wygórowanej grzywny, postarajmy się rozwiązać sprawę polubownie, bez wzywania na miejsce policji. Funkcjonariusz bowiem nie będzie się wahał przed wypisaniem mandatu i szansa na otrzymanie jedynie pouczenia praktycznie nie istnieje.

Jaka kara za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Prowadzone w tej sprawie czynności pozwoliły ustalić i ukarać obydwóch kierujących. Za wyprzedzanie na skrzyżowaniu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierujący oplem ukarany został 2000 zł mandatem karnym i 6 punktami.

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej?

Od początku 2022 roku mandat za spowodowanie kolizji wynosi przynajmniej 1000 złotych i 6 punktów karnych. Do kwoty mandatu funkcjonariusz doliczy dodatkowo kwotę przypisaną do przyczyny wypadku.

Czy kolizja drogowa to wykroczenie?

Kolizja drogowa jest traktowana jako wykroczenie (art. 86 kodeksu wykroczeń) i co do zasady za jej spowodowanie grozi: a) kara grzywny od 20 do 30000 złotych – w typie podstawowym (art.

Kiedy kolizja drogowa?

Masz do czynienia z kolizją, jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie doznał obrażeń ciała, a jedynym skutkiem zderzenia pojazdów są ich uszkodzenia. Kolizja jest więc mniej dramatycznym, groźnym w skutkach zdarzeniem w porównaniu do wypadku. Obejmuje swym znaczeniem głównie stłuczki.

Co to znaczy kolizja?

Kolizja (potocznie nazywana stłuczką) to zdarzenie drogowe, wskutek którego uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń lub obrażenia, w związku z którymi czas powrotu do zdrowia/pobyt w szpitalu jest nie dłuższy niż 7 dni. Konsekwencją kolizji są głównie straty materialne (np.

Czy sprawa o wykroczenie to sprawa karna?

O odpowiedzialności za wykroczenia decydują te same elementy, które stanowią o istocie przestępstwa, czyli przede wszystkim wina i bezprawność czynu. Wykroczenie jest jednak w stosunku do przestępstw traktowane zdecydowanie łagodniej, o czym świadczą nawet same kary, są mniej surowe.

Czy wykroczenie jest przestępstwem?

Podstawowymi różnicami między przestępstwem a wykroczeniem są motywacje, stopień szkodliwości czynu i w związku z tym także wymiar kary za jego popełnienie. Oczywiście kara za dopuszczenie się przestępstwa będzie bardziej surowa niż za popełnienie wykroczenia, które najczęściej karane jest sankcjami pieniężnymi.

Po jakim czasie przedawnia się wykroczenie?

O przedawnieniu w prawie wykroczeń stanowi art. 45 kodeksu wykroczeń. Wskazuje on, że jeśli od czasu popełnienia wykroczenia minął 1 rok, jego karalność ustaje. Termin ten jest jednakowy dla każdego wykroczenia.

Czy wykroczenie drogowe jest przestępstwem?

Kodeks karny zdecydowanie odróżnia wykroczenia drogowe od przestępstw drogowych. Na podstawie artykułu 86 Kodeksu wykroczeń można określić, że za wykroczenie to sytuacja, gdy ktoś powoduje nieumyślnie stworzenie zagrożenia w strefie ruchu drogowego lub strefie zamieszkania w wyniku nieostrożności.

[Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym]

Art. 86. [Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym]

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2. 6

Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

Wypadek kolizja samochodem autem uszkodzenie art. 86 kw Poznań

Art. 86 Kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Potocznie stosowane określenie kolizja w polskim prawie nie posiada definicji. Zgodnie z przyjętą praktyką o kolizji mówimy wtedy, gdy dochodzi do zetknięcia, uszkodzenia pojazdu/pojazdów w wyniku tego, że któryś z kierujących/kierowców nie zachował należytej ostrożności. Jednakże nie tylko. Mogą być to również sytuacje typu:

– potrącenie pieszego,

– uderzenie w zwierzę,

– zdarzenie z udziałem rowerzysty i innego uczestnika ruchu, zwierzyny,

– inne sytuacje drogowe, ale tylko te, które zaistniały na drodze publicznej, w strefe zamieszkania lub strefe ruchu.

Wypadek drogowy – zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy;

Kolizja drogowa – zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne.

Kwalifikację kolizja nadajemy tylko wtedy, gdy dochodzi do zagrożenia sytuacyjnego, czyli zagrożone jest bezpieczeństwo innego uczestnika ruchu niż sprawca. Nie liczy się tu np. infrastruktura drogowa, szkoda w mieniu.

Odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 kw może podlegać także pieszy, który to np. wtargnie na jezdnię, zmuszając kierującego pojazdem do wykonania manewrów, których normalnie nie musiałby wykonać, czyli np.: nagłe hamowanie, zmiana pasa ruchu w celu uniknięcia uderzenia w pieszego – nie dochodzi do uderzenia w pieszego, pojazd nie ulega uszkodzeniu. Jednak wtedy nie mówimy o kolizji drogowej, ale o spowodowaniu innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podsumowując, kolizją możemy nazwać zdarzenie drogowe zaistniałe na drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w którym zagrożone jest bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Nie jest nim uderzenie w słup na drodze publicznej przez kierującego jadącego pojazdem. Takie zdarzenie ma inną kwalifkację.

Dla odpowiedzialności z art. 86 KW konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował “należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (por. art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.). Powszechnie przyjmuje się, że przekroczenie przepisów przez innego użytkownika drogi zwalnia – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania – osobę przestrzegającą przepisów od odpowiedzialności wtedy m.in., gdy dostrzegając przekroczenie zrobiła wszystko, co było możliwe w danej sytuacji, aby zaistniałemu niebezpieczeństwu przeciwdziałać”.

Podkreślić należy, że przez reguły bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy rozumieć także reguły nie skodyfikowane w sposób szczegółowy, ale wynikające z istoty bezpieczeństwa w ruchu. Muszą one być respektowane mimo braku szczegółowego przepisu. Do takich reguł należy obowiązek prowadzenia pojazdu rozważnie i ostrożnie, w sposób dostosowany do warunków na drodze. Poważne i ostrożne prowadzenie pojazdu oznacza możliwość przedsięwzięcia przez kierowcę we właściwym czasie wszelkich czynności, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu.

O prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą.

Poruszanie się drogą z pierwszeństwem przejazdu nie zwalnia kierującego pojazdem, zbliżającego się do skrzyżowania, od zachowania szczególnej ostrożności (art. 22 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Niezachowanie należytej ostrożności w powyższych okolicznościach bez wątpienia powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przez tego typu zasady ostrożności rozumie się zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, ujęte w innych przepisach, w tym regulacjach ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie i można wśród nich wymienić m.in.:

1) zasadę ograniczonego zaufania;

2) zasady dotyczące włączania się do ruchu;

3) zasadę prędkości bezpiecznej;

4) zasady dotyczące zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu;

5) zasady dotyczące wymijania, omijania i cofania;

6) zasady dotyczące wyprzedzania;

7) zasady dotyczące krzyżowania się kierunków ruchu;

8) zasady dotyczące jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza;

9) zasady dotyczące holowania pojazdu;

10) zasady dotyczące zatrzymania i postoju.

Wypadek komunikacyjny penalizowany jest jako przestępstwo jedynie w razie spowodowania u osoby pokrzywdzonej co najmniej tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu.

Przestępstwo określone w art. 177 § 1 lub § 2 KK, popełnione na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, w następstwie którego inna osoba – niebędąca pokrzywdzonym tym przestępstwem – odniosła obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni albo poniosła szkodę w mieniu, zgodnie z art. 10 § 1 KW, stanowi jednocześnie wykroczenie określone w art. 86 § 1 KW. Osoba, która doznała takich obrażeń ciała nie jest pokrzywdzonym w sprawie o przestępstwo z art. 177 KK, albowiem jej stan pokrzywdzenia wynika z wykroczenia, a nie z przestępstwa

W każdej sprawie sąd powinien bacznie rozważyć, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy stwierdzonym naruszeniem przepisów a zaistniałą kolizją drogową. Związek ten nie może być rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe następstwo wydarzeń, ale jako powiązanie wypadku drogowego, z poprzedzającym go naruszeniem przepisów o ruchu drogowym. Naturalnie, w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy także realistyczniej podchodził do zagadnienia, chociażby problematyce związku przyczynowego nie poświęcał zbyt wiele uwagi. Dlatego też na uwagę zasługują trzy przytoczone niżej orzeczenia.

Wyrok SN z 10.6.1994 r., III KRN 76/94, PIŻ Nr 20/1997, s. 19:

“Sam fakt kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości nie przesądza automatycznie winy kierowcy w zakresie odpowiedzialności za występek z art. 145 § 3 KK (obecnie art. 177 § 3 KK). Odpowiedzialność ta musi być oparta na związku przyczynowym między takim właśnie stanem a następstwem wypadku i jego skutkiem. Niezależnie od skomplikowanego charakteru sprawy, sąd musi dokonać jednoznacznych, kategorycznych ustaleń, wykorzystując wszelkie możliwe źródła i środki dowodowe”.

Z kolei w wyroku z 24.1.1997 r., II KKN 133/96, czytamy:

“Prowadzenie po zapadnięciu zmroku nieoświetlonego pojazdu mechanicznego po drodze publicznej, a nadto niesprawnego technicznie pod wieloma względami (m.in. brak sprawnie działających kierunkowskazów), stanowi nie tylko rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa, ale i realne jego zagrożenie. W ruchu drogowym właśnie dlatego obowiązuje zasada tzw. ograniczonego zaufania wobec innych uczestników tego ruchu, że nawet ewentualne przyczynienie się innego uczestnika do spowodowania wypadku drogowego nie zwalnia od odpowiedzialności tego, kto swoim działaniem także się do niego przyczynił”.

I wreszcie wyrok Sądu Najwyższego z 19.5.1996 r., III KKN 36/96:

“Ocena zachowania kierowcy nie może się opierać tylko na fakcie, że wypadek nastąpił. Prowadzący pojazd ma prawo liczyć na respektowanie zasad bezpieczeństwa ruchu przez współuczestników tego ruchu.

Podkreślić należy iż do oceny czy obwiniony bądź też inna osoba spowodowała zagrożenie w ruchu drogowym jest Sąd, a nie biegły. Biegły może dokonać rekonstrukcji zdarzenia, ocenić prędkość pojazdów, wskazać które przepisy prawa o ruchu drogowym naruszył każdy z uczestników ruchu. To do Sądu należy ocena takiej opinii i wskazanie czyje zachowanie pozostawało w związku z popełnieniem wykroczenia.

Śmiertelna ofiara wypadku – osoba zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni, licząc od dnia wypadku, na skutek doznanych obrażeń ciała.

Osoba ciężko ranna – osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała oraz urazów w postaci np. złamań, uszkodzeń organów wewnętrznych, poważnych ran ciętych i szarpanych.

Osoba lekko ranna – osoba, która poniosła uszczerbek na zdrowiu inny niż określony w definicji „osoba ciężko ranna”, naruszający czynności narządu ciała lub rozstrój.

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które można zakwalifikować do kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu”. W 2013 r. było 22 659 takich wypadków, co stanowiło 63,21% ogółu, śmierć w nich poniosło 1638 osób (42,95% wszystkich zabitych), a rannych zostało 29 841 osób (67,72% ogółu rannych). Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń było 10 042 (27,1%), w ich wyniku zginęły 1152 osoby (32,3%), a 9548 zostało rannych (20,9).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Stajemy jako świadek…

× Regulamin PDF

Regulamin korzystania z systemu „Anuluj Mandat”

§1 [Postanowienia wstępne]

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Fundację Trucker w Warszawie, w zakresie korzystania z serwisu internetowego „Anuluj Mandat” działającego pod domeną www.Anuluj-Mandat.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Cena – koszt dane usługi Anuluj-Mandat.pl należącej do odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji TRUCKER o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za które pobiera się opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów,

Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania nnzawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; Dane osobowe są zarządzane przez Redakcję 3obieg.pl dla, dla której zlecajacy sprawy beneficjenci fundacji mają charakter informatorów o nie[prawidłowościach i naduzyciach władzy państwowej.

Konto – dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu i prawidłowym zalogowaniu się część Systemu „Anuluj Mandat” pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz innych informacji wprowadzonych przez Użytkownika.

System „Anuluj Mandat” lub Serwis – portal internetowy, którego 3obieg.pl jest właścicielem i administratorem, będący Systemem informatycznym, który na podstawie wprowadzonych informacji przez Użytkownika po ich przetworzeniu, generuje automatycznie dokument elektroniczny w formie pliku w formacie PDF (Portable Dokument Format) o określonej treści.

System jest przewidziany do korzystania przez osoby fizyczne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez nnjednoczesnej nobecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Usługa – usługi świadczone na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Systemu „Anuluj Mandat”, które polegają w szczególności na możliwości wygenerowania określonego dokumentu na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika.

Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3obieg.pl świadczy usługi drogą nelektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

Korzystając z Systemu „Anuluj Mandat” czyli zapoznając się z poradami, zamawiając usługę, edytując mapę fotoradarów, korzystając z porady poprzez formularz kontaktowy lub pobierając darmowe dokumenty (np. blog w formie pdf), Użytkownik jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia, Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu, oraz zgadza się wysyłanie do niego informacji e-mail lub oferty handlowej, przez administratora lub partnera Anuluj-Mandat.pl do czasu, aż nie wypisze się z bazy danych. .

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zarejestrowaniem i wykonaniem płatności, czyli zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu nteleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.

Niektóre funkcjonalności lub usługi określone w Systemie „Anuluj Mandat” mogą wymagać założenia Konta przez Użytkownika.

Od chwili zarejestrowania Konta Użytkownik ma możliwość do korzystania z płatnego systemu generowania dokumentów.

Użytkownik korzystając z części płatnych Systemu „Anuluj Mandat” dokonuje płatności jednorazowej według podanej Ceny . W celu dokonania płatności Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system obsługujący płatności.

Każdy z Użytkowników chcący skorzystać z usługi świadczonej w Systemie „Anuluj Mandat” powinien zarejestrować swoje indywidualne Konto.

Możliwe jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego z nSystemu „Anuluj Mandat”, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy – takie działania podejmuje tylko użytkownik na swoją wyłączną odpowiedzialność.

W przypadku skorzystania z płatnych usług Systemu „Anuluj Mandat” użytkownik może liczyć na wsparcie Twórcy systemu na preferencyjnych warunkach poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

Umowa o świadczenie usługi dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” zostaje zawarta z chwilą założenia Konta przez Użytkownika, akceptacji Regulaminu, akceptacji zasad Polityki Prywatności i dokonania płatności.

§ 3 [Rejestracja Konta i dane osobowe]

Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, oraz zasadami polityki prywatności, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w systemie teleinformatycznym nbędącym częścią Serwisu, Użytkownik składa nnoświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu lub w innych sytuacjach opisanych w § 2 Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:

– przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi przez system “Anuluj Mandat”, Redakcję 3obieg.pl, Fundację Trucker lub ich Partnerów, a także przekazywania danych kontaktowych (adres e-mail) Partnerom w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i przedstawienia lub przesłania mu Informacji handlowej. Przekazanie danych kontaktowych następuje za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego elementu Systemu „Anuluj Mandat”;

– przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych;

– przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w innych celach określonych każdorazowo przez system “Anuluj Mandat”, 3obieg.pl a w szczególności związanych z otrzymywaniem Informacji Handlowych od 3obieg.pl lub Partnerów, badaniami rynku oraz zrachowaniami i preferencjami nUżytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez 3obieg.pl lub Partnerów.

Jeśli Użytkownik skorzysta z zasobów Anuluj-Mandat.pl, a nie złoży jednoznacznego oświadczenia, że nie zgadza się na powyższe warunki zgoda na nie jest domniemana przez serwis do czasu jej jednoznacznego wycofania.

Podczas rejestracji Konta w Serwisie służącego generowaniu dokumentów Użytkownik jest zobowiązany do podania określonych danych osobowych obejmujących co najmniej następujące dane:

– adres elektroniczny;

– imię i nazwisko;

– miejscowość nzamieszkania,

– adres pocztowy do korespondencji

– dodatkowe dane o indywidualnym konieczne do wygenerowania danego pisma procesowego.

Inne usługi mogą wymagać podania adresu e-mail lub innych danych w ograniczonym zakresie.

W zależności od zakresu świadczonej Usługi sytem “Anuluj Mandat” może wymagać podania danych osobowych Użytkownika lub innych osób, dla których jest generowany dokument, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia.

Użytkownik ma dostęp do danych i informacji wprowadzonych do Systemu „Anuluj Mandat” po prawidłowym zalogowaniu się do Systemu „Anuluj Mandat”, gdzie w panelu klienta obejmującym jego indywidualne dane i informacje może samodzielnie dokonywać modyfikacji, dodawania lub usuwania danych.

3obieg.pl będący administratorem danych osobowych Użytkowników, chroni dane i informacje wprowadzone do Systemu „Anuluj Mandat” i przetwarza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Baza danych 3obieg.pl jest zgłoszona do GIODO.

3obieg.pl nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Jeżeli Użytkownik w celu wykonania określonej usługi ma możliwość wpisania tych danych do Systemu „Anuluj Mandat” to dane te nie są zapisywane ani przetwarzane, służą one jedynie do wygenerowania określonego dokumentu a następnie są usuwane z Systemu „Anuluj Mandat”.

Podanie danych nosobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. nn

Podane przez Użytkownika dane osobowe nie podlegają weryfikacji, a system “Anuluj Mandat” i 3obieg.pl nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowanie dokumentów na osoby fikcyjne, lub w czyimś imieniu bez zgody tej osoby.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez 3obieg.pl danych technicznych i technologicznych obejmujących:

– adres IP,

– wywołany adres internetowy (url),

– adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu,

– rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

– innych informacji transmitowanych protokołem http.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez 3obieg.pl na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez 3obieg.pl. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

3obieg.pl dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny link potwierdzający.

3obieg.pl nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła, Użytkownik może wygenerować automatycznie nowe hasło.

Udostępnianie hasła przez Użytkownika osobom trzecim jest na wyłączne ryzyko użytkownika.

W celu nzarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien:

– wypełnić formularz rejestracyjny;

– wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;

– dane wpisane do formularza dotyczące Użytkownika powinny być zgodne z prawdą;

poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu;

-na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;

– brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje brakiem zapisu wprowadzonych danych w pamięci systemu.

– po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu „Anuluj Mandat”;

– aktywacja Usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego 3obieg.pl;

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług w momencie płatności

System “Anuluj Mandat”, portal 3obieg.pl ani żadna inna osoba związana z serwisem nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez użytkownika wygenerowanego dokumentu ani za jego następstwa lub skutki prawne oraz finansowe. Wzory dokumentów są sporządzone z należytą prawną starannością, według najlepszej wiedzy prawniczej oraz na podstawie doświadczenia prawnego twórcy, dających wysoką szansę skutecznej obrony przed bezprawiem mandatowym, ale na ich podstawie decyzje podejmują wyłącznie organy będące ich adresatem oraz niezawisłe sądy, na których działanie system generowania dokumentów nie ma wpływu.

Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.

§ 4 [Ograniczenia Korzystania]

Na zasadach określonych w Regulaminie i po nspełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z zasobów Systemu „Anuluj Mandat”.

Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika, chyba że usługa z której skorzystał była bezpłatna.

Użytkownik nie ma prawa korzystać z Systemu „Anuluj Mandat” w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów Systemu „Anuluj Mandat”, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem Systemu „Anuluj Mandat”.

Korzystanie z Systemu „Anuluj Mandat” może wymagać uiszczenia opłaty według podanej nceny.

Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z Systemu & bdquo;Anuluj Mandat” lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:

sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom, osobom trzecim,

utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Systemu „Anuluj Mandat” (dane są udostępniane tylko na użytek własny Użytkownika),

utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Systemu „Anuluj Mandat” dokumentów,

usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o 3obieg.pl podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,

modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Systemu „Anuluj Mandat”, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,

wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Systemu & nbdquo;Anuluj Mandat”,

samodzielnego oddzielania od całości elementów Systemu „Anuluj Mandat” jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez 3obieg.pl. i Fundacji TRUCKER.

samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Systemu „Anuluj Mandat” oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody 3obieg.pl, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Systemie „Anuluj Mandat” zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,

Użytkownik ma prawo do kopiowani, powielania, utrwalani i multiplikowania informacji znajdujących się w bezpłatnej części systemu “Anuluj Mandat”

§5 [Odpowiedzialność i jakość]

Fundacja TRUCKER oświadcza, że System „Anuluj Mandat” jest stworzony i aktualizowany wedle najlepszej wiedzy Fundacji Trucker, z należytą starannością.

Wyłącza się uprawnienia Użytkownika nie będącego Konsumentem wobec 3obieg.pl z tytułu rękojmi, o kt& oacute;rych mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny.

Użytkownik będący Konsumentem, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a tym samym takiemu Użytkownikowi Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczonej na odległość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Użytkownik będący Konsumentem został poinformowany, że świadczone Usługi określone w niniejszym Regulaminie, mając na uwadze ich charakter nie mogą zostać zwrócone, a tym samym nzgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych r praw konsument& oacute;w oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – nie przysługuje mu przewidziane w tej ustawie prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość.

3obieg.pl umożliwia dostęp do Systemu „Anuluj Mandat”, na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu.

W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, 3obieg.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu „Anuluj Mandat”.

3obieg.pl nie ponosi nodpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

3obieg.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.

3obieg.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Systemie „Anuluj Mandat”, jego częściach lub elementach oraz posłużenia się nimi przez Użytkownika.

3obieg.pl zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Systemu „Anuluj Mandat” treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. 3obieg.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Systemie „Anuluj Mandat” oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób ntrzecich.

Korzystanie z Systemu „Anuluj Mandat” nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W każdym przypadku, odpowiedzialność 3obieg.pl wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez 3obieg.pl.

W przypadku osoby fizycznej (konsumenta) ograniczenia określone w pkt. 5 – 10 powyżej nie mają zastosowania.

§ 6 [ Wymagania techniczne]

Do korzystania z dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

– dostępu do Internetu,

– dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

– przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 20.0, Google nChrome 25.0, Safari 6.0, Opera 12.0,

wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.

Podczas korzystania z Systemu „Anuluj Mandat” niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu „Anuluj Mandat” na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

3obieg.pl nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu „Anuluj Mandat” lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§ 7 [Płatność]

Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przez 3obieg.pl przed rozpoczęciem jej świadczenia w Cenniku.

Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.

Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora npłatności elektronicznych.

3obieg.pl w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.

Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, użytkownik otrzymuje informację o dokonaniu płatności.

Cennik:

pobranie dokumentu wyedytowanego – 37,75 zł. Raz wyedytowany dokument może być wielokrotnie pobrany bez dodatkowych opłat z panelu klienta. Każde tworzenie nowego dokumentu i edycja dokumentu istniejącego wiąże się z obowiązkiem powyższej opłaty za jego pobranie. Innych kosztów generator systemu “Anuluj Mandat” nie przewiduje. Nie ma ani abonamentów, ani kosztów typu sms – tej usługi nie prowadzimy. W przypadku zlecenia indywidualnego za pomocą formularza kontaktowego koszt usługi ustalany jest każdorazowo za pomocą korespondencji e-mail.

Koszt innych odpłatnych działalności pożytku publicznego.

1. Zapytanie prawne – 20 zł, ekspresowe x 2 (tj 40 zł.)

2. Pismo procesowe – 79,95 zł, ekspresowe x 2

3. Apelacja – 100 zł, ekspresowa x 2

§ 8 [wsparcie indywidualnie]

Użytkownik może poprzez formularz kontaktowy uzyskać indywidualną poradę lub wsparcie prawne w sprawie mandatów, fotoradarów, wykroczeń oraz w sprawach nie będących w zakresie przewidzianym przez utomatyczne generowanie dokumentów w systemie “Anuluj Mandat”.

Wsparcie i pomoc odbywają się po indywidualnym uzgodnieniu ceny usługi.

Dla darczyńców Fundacji Trucker, którzy przekazali min. 50 zł. darowizny wsparcie w tworzeniu dokumentów indywidualnych lub indywidualne porady prawne przez formularz kontaktowy są nieodpłatne.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Regulamin może ulec nzmianie w trakcie funkcjonowania systemu “Anuluj Mandat”. Użytkownika obowiązuje wersja aktualna w momencie zakupu usługi.

Sytem “Anuluj Mandat” może zablokować IP i konto użytkownika w przypadku:

złamania przez niego Regulaminu lub stosowania czarnego PR-u przeciwko 3obieg.pl, właścicielom, współpracownikom i partnerom.

naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

naruszenie zasad bezpieczeństwa Systemu „Anuluj Mandat”.

3obieg.pl zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

W przypadku zaistnienia okoliczności nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie dane użytkownika systemu “Anuluj Mandat” są chronione na zasadach ochrony użytkowników portalu 3obieg.pl

Użytkownik systemu “Anuluj Mandat” ma prawo do założenia bloga i komentowania na 3obieg.pl

3obieg.pl ma prawo do publikowania dokumentów nadesłanych przez nużytkowników systemu “Anuluj Mandat” po uprzednim usunięciu z nich danych osobowych, chyba, że na publikację danych osobowych użytkownik wyrazi osobną zgodę.

§ art. 86 paragraf 1 KW

A czy w trakcie rozprawy mój tata będzie cały czas na sali? Czy jeżeli poszkodowany jest sąsiad jak i sąsiadka to będą oni po kolei wzywani? Czy możliwe jest że owy sąsiad który kierował ciągnikiem …

Nazwa użytkownika Pamiętaj moje logowanie? Hasło

Strona 2 z 10 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > Last » 15-01-2012, 13:20 Aglagla1988 Użytkownik

Posty: 40 RE: art. 86 paragraf 1 KW A czy w trakcie rozprawy mój tata będzie cały czas na sali? Czy jeżeli poszkodowany jest sąsiad jak i sąsiadka to będą oni po kolei wzywani? Czy możliwe jest że owy sąsiad który kierował ciągnikiem może odmówić składania zeznań? 27-01-2012, 07:42 Aglagla1988 Użytkownik

Posty: 40 RE: art. 86 paragraf 1 KW I sprawa zakończyła się szczęśliwie, mój tata został uniewinniony 05-12-2012, 21:18 CQ 115 Początkujący

Posty: 2 RE: art. 86 paragraf 1 KW Mam taką sprawę: członek moje rodziny wycofywał samochód z parkingu na jezdnię. Obok stał facet z rodzinką, żona i biegające dziecko, drzwi otwarte na oścież, tak że nie dało się przy nich skręcić nie uszkadzając ich samochodu lub potrącając, któregoś z nich, zwłaszcza że z drugiej strony też blisko stał samochód. Skręcić się dało dopiero na jezdni dwukierunkowej. Niestety na przeciwległym chodniku był zaparkowany samochód, tak że większą częścią stał na jezdni, bo chodnik był wąski. Wycofując się mój krewny zahaczył o niego tyłem wginając drzwi. Włączył się alarm samochodu, więc krewny wrócił na na swoją pozycję parkingową i czekał dłuższy czas na właściciela tamtego pojazdu, chcąc załatwić sprawę polubownie. Ale się nie pojawił. Alarm w końcu przestał wyć. Facet, który stał z rodzinką dziwnie się kręcił wokół swojego samochodu może patrząc na numery rejestracyjne krewnego, w końcu zapakował rodzinkę i odjechał. Po bezskutecznym czasie oczekiwania odjechał krewny. Dwa miesiące później przyszło wezwanie z policji z art. 86 p. 1 KW w charakterze świadka. Przy oddzwonieniu zapytano krewnego, czy jest użytkownikiem auta o takich numerach i powiedziano, że chodzi o kolizję drogową. Mam kilka pytań: co może grozić w tej sprawie, czy jest możliwość zmiany charakteru ze świadka na sprawcę, co w przypadku odmowy składania zeznań, czy jeśli policja ma tylko zeznania tamtego faceta, to dopiero złożenie wyjaśnień przez krewnego nie będzie samooskarżeniem, które umożliwi nałożenie kary? Co w przypadku jeśli tam były kamery i dlaczego krewny jest wzywany jako świadek? Proszę o w miarę szybką i konkretną odpowiedź. 06-12-2012, 10:37 kadi Przyjaciel forum

Posty: 13.193 RE: art. 86 paragraf 1 KW Cytat: CQ 115 Napisał/a Co może grozić w tej sprawie

2. Fakultatywny w razie ukarania (nieobowiązkowy) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Cytat: czy jest możliwość zmiany charakteru ze świadka na sprawcę

Cytat: co w przypadku odmowy składania zeznań

Natomiast wyjątkowo może odmówić składania zeznań w całości, np. gdy w sprawie zarzuty postawiono osobie z najbliższej rodziny świadka (osobie najbliższej).

Cytat: czy jeśli policja ma tylko zeznania tamtego faceta, to dopiero złożenie wyjaśnień przez krewnego nie będzie samooskarżeniem, które umożliwi nałożenie kary?

Cytat: Co w przypadku jeśli tam były kamery

Cytat: dlaczego krewny jest wzywany jako świadek? 1. Obligatoryjna w razie ukarania grzywna od 20 do 5000 zł2. Fakultatywny w razie ukarania (nieobowiązkowy) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.Jest.Co do zasady świadek nie ma takiego prawa. Może np. odmówić odpowiedzi na konkretne pytanie jeśli obawia się że odpowiedź może narazić jego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo.Natomiast wyjątkowo może odmówić składania zeznań w całości, np. gdy w sprawie zarzuty postawiono osobie z najbliższej rodziny świadka (osobie najbliższej).Jeśli krewnemu zostanie postawiony w przyszłości zarzut popełnienia wykroczenia to protokół ze składanymi wcześniej zeznaniami w charakterze świadka nie będzie mógł być wykorzystany jako dowód przeciwko niemu.Nagranie z nich – o ile jeszcze istnieje bądź zostało wcześniej zabezpieczone – będzie mogło stanowić dowód w sprawie.Bo na chwilę obecną nie ma postawionego zarzutu popełnienia wykroczenia, a był na miejscu kolizji, w związku z czym może mieć istotne spostrzeżenia dotyczące przebiegu zdarzenia. 06-12-2012, 12:06 CQ 115 Początkujący

Posty: 2 RE: art. 86 paragraf 1 KW Bardzo dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź, która wiele wyjaśniła w tej sprawie.

W związku z wysokością kary mam pytanie, czy wpływ na nią będzie miała bezszkodowa ponad 20-letnia jazda? Dodam też, że ten samochód stał nieprawidłowo, bo sam chodnik ma 1,5 metra szerokości, dlatego utworzono parking, żeby samochody nie stawały na chodniku. Skoro grzywna jest obligatoryjna, to uniknąć się jej nie da, ale może można prosić o jej zmniejszenie?

Rozumiem, że ja będąc świadkiem, ale i najbliższą rodziną krewnego mam prawo odmówić składania zeznań, tylko czy w ogóle przyznawać się, że byłem świadkiem? (na policji zamierzamy pojawić się razem). Czy jako świadek mogę wejść razem z krewnym?

Na forum przeczytałem, że powyżej 14 dni policja nie może ukarać, tylko kieruje sprawę do sądu – w tej sprawie minęły ponad 2 miesiące. Czy w tym wypadku sąd jest konieczny, czy dopiero w przypadku odmowy przyjęcia grzywny?

Policja telefonicznie pytała też kto użytkuje samochód, nie będąc pewna kto wtedy kierował i może dlatego wezwanie jest na świadka, w sytuacji gdy właściciel pojazdu nie musiał być kierowcą? 06-12-2012, 18:36 kadi Przyjaciel forum

Posty: 13.193 RE: art. 86 paragraf 1 KW Cytat: CQ 115 Napisał/a czy wpływ na nią będzie miała bezszkodowa ponad 20-letnia jazda?

Cytat: Dodam też, że ten samochód stał nieprawidłowo

Cytat: może można prosić o jej zmniejszenie?

Kodeks wykroczeń wymienia niektóre okoliczności łagodzące i obciążające w art. 33:

Cytat: § 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.

§ 3. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:

1) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych;

2) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;

3) działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;

4) prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;

5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.

§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:

1) (uchylony);

2) działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;

3) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;

4) (uchylony);

5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;

6) chuligański charakter wykroczenia;

7) działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka;

8.) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy;

9) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim. Cytat: Rozumiem, że ja będąc świadkiem, ale i najbliższą rodziną krewnego mam prawo odmówić składania zeznań

Cytat: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu Cytat: Czy jako świadek mogę wejść razem z krewnym?

Cytat: Czy w tym wypadku sąd jest konieczny, czy dopiero w przypadku odmowy przyjęcia grzywny?

Cytat: Policja telefonicznie pytała też kto użytkuje samochód, nie będąc pewna kto wtedy kierował i może dlatego wezwanie jest na świadka, w sytuacji gdy właściciel pojazdu nie musiał być kierowcą? Będzie, choć zapewne nie tak wielkie aby uwalniać całkowicie od odpowiedzialności.To prawdopodobnie nie będzie zbyt istotne dla kwestii odpowiedzialności osoby, która wyjeżdżała z tego miejsca. Kierowca ma obowiązek obserwować przedpole jazdy i omijać przeszkody. To że ktoś stoi źle nie upoważnie do bezkarnego przerysowania go, czy innego uszkodzenia mu samochodu.Można podnosić w tej sprawie wszelkie okoliczności łagodzące.Kodeks wykroczeń wymienia niektóre okoliczności łagodzące i obciążające w art. 33:Od chwili gdy ta najbliższa rodzina zostanie przesłuchana w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Owa najbliższa rodzina musi też mieścić się w ramach następującego kręgu w stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia:Wejść tak, przesłuchani natomiast będziecie osobno.Jeśli minął termin przewidziany na postępowanie mandatowe, to prowadzący postępowanie jeśli uzna że są podstawy do ukarania, ma obowiązek skierować sprawę do Sądu. W Sądzie, w uproszczeniu mówiąc, możliwa jest albo rozprawa z pełnym postępowaniem dowodowym albo tryb skrócony związany z tzw. dobrowolnym poddaniem się karze.Być może. 02-12-2013, 10:31 Caarlos Początkujący

Posty: 4 RE: art. 86 paragraf 1 KW Witam,

Na początku lipca miałem dość nie miłe spotkanie z policją. Podczas jazdy w terenie niezabudowanym, na linii przerywanej, nie było także zakazu wyprzedzania, wyprzedziłem dwa samochody osobowe które jechały ok 60km/h. Jak się okazało za jakieś 300m stał patrol policji. Oczywiście zatrzymali mnie do kontroli. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów i stanu technicznego pojazdu (światła, gaśnica, trójkąt itd) kazali mi oczekiwać w samochodzie. Po czym funkcjonariusz przyszedł i oświadczył mi, że dzisiaj spotkanie zakończy się mandatem za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i wymuszenie pierwszeństwa na samochodzie ciężarowym. Manewr wyprzedzania wykonałem zgodnie z prawem, upewniłem się czy mogę wyprzedzić, włączałem kierunki i wszystko tak jak powinno być więc mandatu nie przyjąłem. Owszem z naprzeciwka jechał samochód ciężarowy ale poboczem (poza linią krawędzi drogi) i był w znacznej odległości ode mnie. Codziennie tamtędy jeżdżę i gdy skończyłem manewr to miałem jeszcze jakieś 300m do niego. No po prostu nie widziałem w tym nic złego i nie spowodowałem zagrożenia w ruchu drogowym w mojej opinii. Nie wiem czy policjanci wzieli sobie za punkt honoru mnie ukarać czy co. W każdym bądź razie zostałem wezwany na przesłuchanie. Opowiedziałem sytuacje jak wyżej no i teraz przyszedł mi wyrok sądu z art. 86 § 1 k.w. że przed wykonaniem manewru i podczas wyprzedzania innego użytkownika drogi zmusiłem kierującego NN pojazdem ciężarowym do zjechania za linię krawędzi. Policja nie zatrzymała kierowcy ciężarówki. Jechałem z żoną więc tylko ona mogła by potwierdzić co zaszło. Policja nie zmierzyła mi prędkości. Czuję się niesłusznie obwiniony i nie wiem co z tym fantem robić. Policja nie ma żadnych dowodów na to iż wymusiłem pierwszeństwo. Czy jest jakaś szansa na wygranie sprawy i czy jest sens odwoływać się od wyroku? Z góry dziękuję za pomoc. 02-12-2013, 10:33 kforum Zbanowany

Posty: 4.752 RE: art. 86 paragraf 1 KW Szansa jest oczywiście. Złóż sprzeciw od wyroku i będziesz dochodził sprawiedliwości w sądzie. Dziwne jest to, że policjanci nie zatrzymali tego, któremu owe zagrożenia stworzyłeś. 02-12-2013, 10:38 Caarlos Początkujący

Posty: 4 RE: art. 86 paragraf 1 KW No też mnie to strasznie dziwi, gdyż jak dla mnie to są zarzuty wyssane z palca. Słowa moje przeciwko słowom policjanta że w ogóle taka sytuacja miała miejsce. A czy przy składaniu odwołania (sprzeciwu) stosuję się jakieś specjalne druki lub czy muszę podawać jakieś paragrafy czy coś w tym stylu. Pierwszy raz trafiła i się taka sytuacja i nie wiem jak się za to zabrać. I oczywiście dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. 02-12-2013, 10:40 kforum Zbanowany

Posty: 4.752 RE: art. 86 paragraf 1 KW Wystarczy jedno zdanie , że składasz sprzeciw od wyroku z dnia ……… sygnatura sprawy …….., masz na to 7 dni od dnia otrzymania wyroku. 02-12-2013, 10:44 Caarlos Początkujący

Posty: 4 RE: art. 86 paragraf 1 KW Dziękuję bardzo za pomoc.

I to się składa bezpośrednio do sądu rejonowego, w którym został wydany wyrok czy można wysłać pocztą? 02-12-2013, 10:46 kforum Zbanowany

Posty: 4.752 RE: art. 86 paragraf 1 KW Do biura podawczego sądu albo pocztą, jak pocztą to liczy się data stempla pocztowego jeśli chodzi o te 7 dni. 02-12-2013, 10:49 Caarlos Początkujący

Posty: 4 RE: art. 86 paragraf 1 KW Czy w takiej sprawie potrzebuję jakiegoś adwokata lub czy muszę się specjalnie przygotowywać? Czy wystarczy po prostu przedstawić swoją wersje? 02-12-2013, 11:06 kforum Zbanowany

Posty: 4.752 RE: art. 86 paragraf 1 KW Dziwne pytanie. Przedstawiasz swoja wersję, policjanci swoją a sędzia wyda wyrok. Jeśli nie czujesz się na siłach sam się obronić to możesz wziąć adwokata lub radcę prawnego żeby ci pomagał. 27-03-2015, 07:01 slayne2 Początkujący

Posty: 9 RE: art. 86 paragraf 1 KW Witam,

Jakiś czas temu (co najmniej 2 miesiące) miałem nieprzyjemną sytuację. Na skrzyżowaniu skręcając w lewo potrąciłem pieszego, prędkość poniżej 10km/h z hamowaniem wiec w zasadzie dużo mniej. Nikomu nic się nie stało, oczywiście przeprosiłem i zostałem przeproszony.

Jak wspominałem po 2 miesiącach przyszło wezwanie z policji z zapisem art. 86 paragraf 1 KW i teraz moje pytanie co mi grozi? i czy coś może grozić owemu pieszemu przykładowo mandat w wysokości 100 zł?

Otóż pytam dlatego, że zachowywałem szczególną ostrożność, a to pieszy przechodził szybkim tempem przez skrzyżowanie. Znaki w miejscu pokazują ograniczenie do 30km/h co także zostało zachowane. W miejscu nie było pasów, a pieszy przechodził przecinając skrzyżowanie. Do najbliżyszych pasów jest około 100m, ale przechodzenie w ten sposób chyba dozwolone nie jest.

Oczywiście to słowo przeciw słowu, dlatego nie chcę się z nikim o nic wykłócać czy tracić czasu. Co mi w tym przypadku grozi, grzywna czy także utrata prawa jazdy? Jak powinienem się zachować?

Pozdrawiam Strona 2 z 10 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > Last »

Podobne wątki na Forum Prawnym Wątek art. 86 paragraf 1 KW (odpowiedzi: 16) Witam, Opiszę poniżej pewną sytuację, która przytrafila mnie się ostatnio i prosze o opinię na ten temat.. Jakiś tydzień temu przejezdzalem… KK art. 177 paragraf 2 (odpowiedzi: 14) Witam, mam nastepujace pytania: 1. Czy (i z jakim prawdopodobienstwem) stosuje sie zabranie prawa jazdy przy sadzeniu za ten paragraf? 2. Jak… paragraf art. 155 kk (odpowiedzi: 4) Witam mam pytanie co dla mnie jako byłej żony oznacza jeśli zmarły zmarł w parku ( mnie o śmierci zawiadomiła policja), został przewieziony do … co to za paragraf (odpowiedzi: 24) mam pytanie, pod jaki paragraf można podpiąć uderzenie z łokcia w twarz ze złamaniem i przemieszczeniem przegrody nosa . sytuacja gra na boisku… paragraf 288 kk art.1 (odpowiedzi: 2) w Poniedziałek razem z 3 kumplami po % odwalilo nam i zaczelismy chodzic po osiedlu i nieszczyc napotkane na swojej drodze samochody ( przebijaniu… kk 286 paragraf .1 (odpowiedzi: 4) wlasnie dostalam wezwanie w sprawie kk286.1 nie wiem czego ono dotyczy? Prawdopodobnie chodzi o rzekomo bezprawnie pobrany zasilek rodzinny i…

Dziwne wezwanie na świadka art. 86 & (1 chyba) KW – Bezpieczeństwo na drodze – Forum dyskusyjne

matteo666

Witam, dziś dostałem wezwanie na komendę w roli świadka w sprawie o wykroczenie z art. 86 KW. Podali dzień i godzinę też i z trudem wykombinowałem o co może chodzić- niczego nie byłem świadkiem, żadnego wypadku, kolizji itd.

Jechałem za gościem w strefie [30] i on nagle ostro przyhamował, kierunkowskaz i w prawo wjeżdża w uliczkę za jakiś dom. To ja też ostro przyhamowałem, tyle tylko że on następnie zatrzymał się całkowicie i będąc w jakichś 3/4 w tej uliczce i tyłek mu wystawał. To odbiłem w lewo na środek jezdni żeby go nie puknąć i go wyminąłem szybko, bo z przeciwka coś jechało. Tamten dalej tam stał w tym zakręcie i się rozglądał – było przejezdnie mógł jechać. Ten drugi co jechał z naprzeciwka się zatrzymał tam i chyba coś ryczał do tego gościa na zakręcie- nie wiem dokładnie, bo widziałem tylko przez ułamek sekundy. No i tyle. O co może chodzić z takim wezwaniem?

Odpowiedz Link Zgłoś Obserwuj wątek

Art. 86. KW

Art. 86. KW

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

§ 1.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 1a.

Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca

podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2.

Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak zgłosić wykroczenie?

Dorota Kraskowska

/

12 sierpnia 2019

Czym jest wykroczenie?

Wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego pełnienia (zgodnie z Kodeksem wykroczeń, paragraf 1). Za wykroczenie grożą następujące kary:

areszt (od 5 do 30 dni),

ograniczenie wolności,

grzywna (od 20 do 5 tys. zł),

nagana.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że najczęściej stosowaną karą w przypadku wykroczeń jest grzywna.

Ale kary to nie wszystko. Na sprawcę wykroczenia dodatkowo może zostać nałożony tzw. środek karny. Mogą to być na przykład: zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody czy ogłoszenie orzeczenia o ukaraniu do wiadomości publicznej — szczególnie wtedy, kiedy może mieć to znaczenie wychowawcze.

Nie zawsze jednak sprawca wykroczenia zostanie ukarany. Może zostać jedynie pouczony i ostrzeżony. Z taką sytuacją z pewnością spotkała się większość kierowców, którym “się upiekło” i zostali jedynie pouczeni, bo policjant uznał, że samo ostrzeżenie w tym przypadku przyniesie najlepszy skutek.

Wykroczenie może być umyślne (sprawca miał zamiar popełnić dany czyn) lub nieumyślne (sprawca nie miał zamiaru popełnić czynu zabronionego, a do wykroczenia doszło przez nieostrożność). I co istotne — fakt, że sprawca nie miał zamiaru popełnić wykroczenia — nie zwalnia go z odpowiedzialności za popełniony czyn.

Orzekaniem kar za wykroczenia zajmują się sądy grodzkie (wydziały sądu rejonowego). I choć sąd wyznacza karę według swojego uznania, to nie może wyznaczyć surowszej kary od tej, jaka za dany czyn jest przewidziana w Kodeksie wykroczeń.

Rodzaje wykroczeń

Najczęściej popełniane są wykroczenia przeciwko:

mieniu (Kodeks wykroczeń, rozdział XIV, np.: kradzieże, wyłudzanie przejazdu środkami lokomocji, przywłaszczenie drzewa z lasu, paserstwo, zabranie owoców z cudzego ogrodu, umyślne niszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, niezawiadomienie o znalezieniu cudzej rzeczy, wyrabianie i posiadanie wytrychów),

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (Kodeks wykroczeń, rozdział XI, np.: spowodowanie zagrożenia w bezpieczeństwie w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów, naruszenie przepisów o ruchu drogowym, niszczenie drogi),

porządkowi i spokojowi publicznemu (Kodeks wykroczeń, rozdział VIII, np.: bezprawne przekroczenie granicy państwa, posiadanie w miejscach publicznych niebezpiecznych przedmiotów, zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia, publiczne nawoływanie do przestępstwa, kąpiel w miejscu zabronionym, żebranie w miejscu publicznym),

bezpieczeństwu osób i mienia (Kodeks wykroczeń, rozdział X, np.: wywołanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka, niezabezpieczenia miejsca niebezpiecznego, niezawiadomienie o niebezpieczeństwie, drażnienie lub płoszenie zwierzęcia, sprowadzanie niebezpieczeństwa pożaru, rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny w ruchu, naruszanie ograniczeń w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych),

obyczajności publicznej (Kodeks wykroczeń, rozdział XVI, np.: dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku, umieszczenie w miejscu publicznym ogłoszenia, napisu, rysunku lub używanie słów nieprzyzwoitych, proponowanie czynu nierządnego w celu uzyskania korzyści materialnej),

urządzeniom użytku publicznego (Kodeks wykroczeń, rozdział XVII, np.: utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń publicznych, niszczenie roślinności, zanieczyszczanie miejsc publicznych),

instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (Kodeks wykroczeń, rozdział IX, np.: wprowadzenie w błąd co do tożsamości, bezprawne wywołanie alarmu,uniemożliwianie zaznajomienia się z informacją zamieszczoną przez instytucję publiczną, niszczenie lub usuwanie znaków umieszczonych przez organ państwowy),

przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (np. spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazom określonym w art. 14 Ustawy, nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych w miejscach nielegalnej sprzedaży, spożywanie napojów alkoholowych przyniesionych przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania — art. 43 ust. 1 Ustawy).

“Popularnym” rodzajem wykroczeń są również wykroczenia skarbowe, ale te są uregulowane w innym akcie prawnym — w Kodeksie karnym skarbowym.

Czy można pić alkohol “pod chmurką”? Dorota Kraskowska

Jak zgłosić wykroczenie?

Jakiej instytucji zgłosić wykroczenie? Na Policję czy do Straży Miejskiej? Nasi czytelnicy wielokrotnie żalili się, że dzwoniąc do Straży Miejskiej w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego samochodu, byli odsyłani na Policję. I odwrotnie.

Zgłoszenie o wykroczeniu powinni przyjąć funkcjonariusze obu instytucji. Ale praktyka wskazuje, że wykroczenia komunikacyjne częściej są zgłaszane na Policję, a wykroczenia przeciw obyczajności publicznej czy porządkowi i spokojowi publicznemu — do Straży Miejskiej.

Jeśli chcesz zgłosić nieprawidłowo zaparkowane auto, które blokuje przejazd i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, możesz dzwonić zarówno na Policję (tel. 997), jak i do Straży Miejskiej (tel. 986).

CZYTAJ TEŻ Transakcje bankowe z wykorzystaniem publicznych sieci Wi-Fi — czy to bezpieczne?

Zgłoszenie wykroczenie do Straży Miejskiej

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

Samodzielnie sporządzić zawiadomienie o wykroczeniu i przesłać je pocztą, wysłać mejlem lub poprzez platformę e-PUAP, albo złożyć osobiście w jednostce Straży Miejskiej, najlepiej we właściwej ze względu na miejsce popełnionego wykroczenia. Aby twoje zawiadomienie było kompletne, czyli stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie, powinny się w nim znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej zawiadomienie, opis zdarzenia, data, miejsce. Do zawiadomienia należy załączyć dokumentację dowodową, np. zdjęcia. Zgłosić się do jednostki Straży Miejskiej i ustnie złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Wtedy twoje zeznanie zostanie spisane do protokołu przez funkcjonariusza Straży miejskiej. Podczas spotkania strażnik poinformuje cię o przysługujących ci prawach i obowiązkach. Zostaniesz pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oskarżeń innej osoby o popełnienie wykroczenia (art. 234 Kodeksu karnego). Do protokołu również możesz dodać swój materiał dowodowy. Telefonicznie, dzwoniąc pod nr 986, przyjmujący zgłoszenie zweryfikuje twoje informacje i w zależności od sytuacji podejmie interwencję. Anonimowo, dzwonić pod numer 986 (bez podawania danych osobowych) lub pisemnie (bez podpisu). Czasem zdarza się tak, że zgłaszający zawiadomienie woli pozostać anonimowy — taka forma zapewnia mu bezpieczeństwo, nie chce być wzywany na świadka lub obawia się zemsty ze strony sprawcy czynu. Straż Miejska ostrzega, że samo złożenie anonimu nie uruchamia automatycznie czynności śledczych, informację trzeba najpierw dokładnie sprawdzić.

Złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia to dopiero początek. Składający zawiadomienie w sposób przedstawiony w punktach 1-3 będzie wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka. Może również zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, jeśli w jego zawiadomieniu zabrakło jakiś istotnych szczegółów.

Sąsiad parkuje auto na moim miejscu. Co robić? Dorota Kraskowska

Uprzejmie donoszę, że…

Jeśli nie masz ochoty na żaden z opisanych wyżej sposobów zgłoszenia wykroczenia, możesz skorzystać z nowych rozwiązań. Kilka miesięcy temu powstała aplikacja “Uprzejmie donoszę”, za pośrednictwem której można zgłosić — jak czytamy na stronie internetowej — przypadki nierównej walki mieszkańców miasta z recydywistami parkowania.

Wystarczy zrobić 2 zdjęcia, sprawdzić automatycznie pobrany numer rejestracyjny pojazdu, podać rodzaj naruszenia i ewentualnie dodać komentarz.

Zgłoszenie wykroczenia na Policję

Bardzo popularnym rodzajem wykroczeń zgłaszanym na Policję są wszelkiego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym.

Możesz zgłosić takie wykroczenie na kilka sposobów:

Osobiście — zgłaszając się do najbliższej komendy Policji. Telefonicznie, dzwoniąc pod numer 997. Mejlowo — wysyłając zawiadomienie z dołączonym materiałem dowodowym — zdjęciami, filmami. Należy podać następujące informacje: imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon oraz wszelkie okoliczności zdarzenia — datę, godzinę, miejsce.Adresy kontaktowe i mejlowe komend wojewódzkich znajdziesz TUTAJ Za pośrednictwem specjalnej skrzynki mejlowej stworzonej przez Komendę Stołeczną Policję: [email protected] gov.pl — na ten adres możesz przesłać film ze swojej kamerki samochodowej, ujawniający naruszenie przepisów ruchu drogowego. Dokładną instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz TUTAJ Za pośrednictwem strony stopdrogowympiratom.pl — możesz wysłać film bez podawania swoich danych kontaktowych.

Zgłaszający wykroczenia ma obowiązek uczestniczenia w czynnościach wyjaśniających oraz w postępowaniu sądowym — może być wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka.

Na tym kończymy nasz przewodnik po sposobach zgłaszania wykroczeń.

Jedno jest pewne — jeśli widzisz, że łamane jest prawo — reaguj. Wybierz najwygodniejszą formę zgłoszenia sprawy. I pamiętaj, że w niektórych sytuacjach możesz być ukarany za brak reakcji, np. za niezawiadomienie odpowiedniego organu lub osoby o niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia człowieka albo mieniu o znacznych rozmiarach, zgodnie z art. 73 Kodeksu wykroczeń, grozi kara aresztu lub grzywny.

Jeśli więc nie jesteś etatowym donosicielem, dobrze znanym okolicznym stróżom prawa, bez obaw składaj zawiadomienie w uzasadnionych przypadkach, a będziesz uważnie wysłuchany — tak przynajmniej zgodnie deklarują zarówno Policja, jak i Straż Miejska.

Kierowco, przekroczyłeś 24 punkty? Sprawdź, jaka nowa kara czeka cię od 1 lipca Dorota Kraskowska

CZYTAJ TEŻ Palacze e-papierosów na wakacjach

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych – poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Art. 86. KW

Art. 86. KW

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

§ 1.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 1a.

Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca

podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2.

Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 86 kw – kolizja drogowa

Zderzenie dwóch samochodów może mieć rozmaite konsekwencje, może stanowić przestępstwo spowodowania wypadku o czym pisałem w artykule „Kiedy spowodowanie wypadku jest przestępstwem– art. 177 k.k.”. Nie każda stłuczka oznaczać musi spowodowanie przestępstwa, często będziemy mieli do czynienia z kolizją drogową. W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie czym jest kolizja drogowa ?

W dużym uproszczeniu, kolizja to „wypadek bez ofiar”, o ile jednak wypadek jest zdefiniowany przez kodeks karny o tyle o kolizji kodeks karny milczy. Pewna regulacja kolizji znajduje się w art. 86 kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

W powyższym przepisie nie użyto jednak ani określenia „kolizja” ani innego podobnego, dlaczego zatem piszę akurat o nim ? Spowodowanie kolizji ukryte jest pod frazą „ powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Kolokwialne określenie „wypadek bez ofiar” zapewne niewiele tłumaczy, doprecyzujmy. Jak wspominałem w artykule ”Kolizja czy wypadek?” Jeżeli skutkiem zdarzenia drogowego są obrażenia ciała trwające powyżej dni siedmiu np. złamane żebro wówczas należy rozważyć czy mamy do czynienia z przestępstwem spowodowania wypadku opisanym w art. 177 kodeksu karnego, jeżeli natomiast obrażenia będą łagodniejszego rodzaju lub żadna osoba nie dozna w wyniku zdarzenia drogowego uszczerbku na zdrowiu wówczas zdarzenie drogowe może być kwalifikowane jako wykroczenie z art. 86 k.w.

Wykroczenie kolizji popełni kierowca, który spowoduje ją w wyniku niezachowania należytej ostrożności. W tym miejscu zaznaczę, że należytą ostrożność oceniamy osobno dla każdej sytuacji. Wspólną zasadą jest jednak to, że należyta ostrożność nie ogranicza się jedynie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego czy też zachowania

Otrzymałeś mandat bez przesłuchania? Możesz domagać się jego uchylenia

Zdarza się, że na właściciela pojazdu, wezwanego w charakterze świadka, zostaje nałożony mandat bez uprzedniego przesłuchania go jako podejrzanego. Jest to błędna praktyka.

Do wydziałów ruchu drogowego często wpływają zawiadomienia o popełnianych wykroczeniach drogowych ilustrowane materiałem zdjęciowym lub filmowym. Jednym z częstych przypadków jest zgłoszenie pojazdu pozostawionego tuż przed oznakowanym przejściem dla pieszych, co narusza art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990).

Reklama

Warunki prawidłowego zawiadomienia

Zawiadomienie spełniające wymagania powinno zawierać dane personalne zawiadamiającego, datę, godzinę i miejsce zdarzenia oraz opis charakteru wykroczenia wraz z uzasadnieniem (patrz wzór pisma poniżej – podane w nim dane osobowe, identyfikujące właściciela pojazdu oraz miejsce zdarzenia drogowego są fikcyjne).

Reklama

Należy do niego dołączyć zdjęcie pojazdu stojącego w miejscu zabronionym z widocznym numerem rejestracyjnym (ujęcie powinno jednoznacznie wskazywać rodzaj wykroczenia). Bardziej ambitny obywatel może też dołączyć szkic sytuacyjny (patrz zdjęcie i rysunek obok).

Reklama

Powinności policji

Organ kontroli ruchu drogowego po otrzymaniu dokumentacji świadczącej o popełnieniu wykroczenia powinien wezwać zgłaszającego wykroczenie celem przesłuchania go w charakterze zawiadamiającego i świadka zarazem oraz sporządzić protokół. Jest to oczywiście niemożliwe, jeśli materiał został wysłany przez anonimowego nadawcę, ale nie zwalnia to policji z zastosowania innych procedur sprawdzających. W każdym przypadku musi ona ustalić, czy doręczony materiał zdjęciowy jest wiarygodny.

Przede wszystkim powinna sprawdzić, czy zdjęcie nie zostało poddane ingerencji o charakterze montażowym (przy obecnych możliwościach technicznych spreparowanie materiału za pomocą programów graficznych nie nastręcza żadnych trudności). Następnie na podstawie uwidocznionej na zdjęciu tablicy rejestracyjnej należy ustalić właściciela pojazdu.

Jeżeli czynności wykażą, że to on jest sprawcą wykroczenia, powinien być wezwany i przesłuchany w charakterze podejrzanego o popełnienie wykroczenia (w tym wypadku stypizowanego w art. 97 kodeksu wykroczeń; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618). Jeśli przyzna się do winy, można nałożyć na niego mandat karny, pod warunkiem że nie stoi tu na przeszkodzie dyspozycja art. 97 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475). Gdy nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego wykroczenia, policja może sporządzić wniosek o ukaranie do miejscowo właściwego sądu.

Wymagania formalne

Zdarza się, że wezwany w charakterze świadka, który potwierdza pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione, zostaje ukarany mandatem karnym bez uprzedniego przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jest to błędna praktyka. Tego rodzaju uproszczeń nie można stosować z uwagi na wymagania formalne – od świadka obligatoryjnie wymaga się złożenia zeznań, a podejrzany ma prawo odmowy składania wyjaśnień.

Istnieje jeszcze inne niebezpieczeństwo – popełnienia błędu proceduralnego. Może się bowiem okazać, iż ukarany mandatem karnym w ogóle nie podlegał ukaraniu. Na przykład kierujący samochodem zatrzymał się przed przejściem dla pieszych – jedynym wolnym – ponieważ zauważył leżącą na chodniku kobietę, której postanowił udzielić pomocy, a w trakcie tej czynności ktoś wykonał zdjęcie pojazdu i skierował zawiadomienie do określonej jednostki policji.

Jest oczywiste, że opisana sytuacja uprawnia ukaranego do sformułowania wniosku do sądu o uchylenie mandatu na podstawie art. 16 k.w. Stanowi on, że „nie popełnia wykroczenia, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane” (stan wyższej konieczności).

Zmiana statusu ze świadka na podejrzanego osoby wezwanej w charakterze świadka może nastąpić jedynie wówczas, jeżeli z treści przesłuchania wynika, że to właściciel jest sprawcą wykroczenia i wyrazi pisemną zgodę na przedstawienie zarzutu i przyjęcie mandatu.

Wskazanie sprawcy

Często zdarza się sytuacja, w której wezwany właściciel samochodu staje wobec konieczności dokonania wyboru, czy przyznać się do wykroczenia, czy zgodnie ze stanem faktycznym wskazać, komu udostępnił pojazd. Z formalnego punktu widzenia nie należy mieć wątpliwości, bo w myśl art. 78 ust. 4 p.r.d. „właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec”.

Należy więc pozbyć się sentymentów i wskazać sprawcę. Jeżeli właściciel zdecyduje się uchronić rzeczywistego winnego przed odpowiedzialnością, wypełni znamiona wykroczenia z art. 96 par. 3 k.w.

Wzór zawiadomienia o wykroczeniu drogowym

Warszawa, 18 lutego 2019 r.

Andrzej Zawada

ul. Liściasta 5

02-500 Warszawa

Wydział Ruchu Drogowego

ZAWIADOMIENIE

o popełnieniu wykroczenia

Zawiadamiam, że 17 lutego 2019 r. o godzinie 9 w Warszawie na ul. Drewnianej przy posesji nr 70 pozostawiono samochód osobowy marki Ford Focus nr rejestracyjny WC 0554G w odległości 150 cm od krawędzi przejścia dla pieszych oznakowanego znakami: pionowym D-6 i poziomym P-10.

UZASADNIENIE

Samochód stał przy lewej krawędzi jezdni drogi jednokierunkowej szerokości 6 m w odległości 150 cm od krawędzi przejścia dla pieszych oznaczonego poziomym znakiem P-10 (tzw. zebrą), szczególnie uczęszczanego przez młodzież studencką. Wskazane przejście oznaczono również znakiem drogowym pionowym D-6. Nie ma wątpliwości, że zachowanie uczestnika ruchu drogowego, który pozostawił określony pojazd, stanowi naruszenie dyspozycji art. 49 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, czyniąc go sprawcą wykroczenia określonego w art. 97 kodeksu wykroczeń.

W związku z powyższym wnoszę o stosowne ukaranie sprawcy wykroczenia.

Do zawiadomienia dołączam:

1) zdjęcie pojazdu z rozłożoną taśmą mierniczą wskazującą odległość od przejścia mierzoną w centymetrach,

2) szkic sytuacyjny.

Z poważaniem

Art. 86 kw – kolizja drogowa

Zderzenie dwóch samochodów może mieć rozmaite konsekwencje, może stanowić przestępstwo spowodowania wypadku o czym pisałem w artykule „Kiedy spowodowanie wypadku jest przestępstwem– art. 177 k.k.”. Nie każda stłuczka oznaczać musi spowodowanie przestępstwa, często będziemy mieli do czynienia z kolizją drogową. W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie czym jest kolizja drogowa ?

W dużym uproszczeniu, kolizja to „wypadek bez ofiar”, o ile jednak wypadek jest zdefiniowany przez kodeks karny o tyle o kolizji kodeks karny milczy. Pewna regulacja kolizji znajduje się w art. 86 kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

W powyższym przepisie nie użyto jednak ani określenia „kolizja” ani innego podobnego, dlaczego zatem piszę akurat o nim ? Spowodowanie kolizji ukryte jest pod frazą „ powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Kolokwialne określenie „wypadek bez ofiar” zapewne niewiele tłumaczy, doprecyzujmy. Jak wspominałem w artykule ”Kolizja czy wypadek?” Jeżeli skutkiem zdarzenia drogowego są obrażenia ciała trwające powyżej dni siedmiu np. złamane żebro wówczas należy rozważyć czy mamy do czynienia z przestępstwem spowodowania wypadku opisanym w art. 177 kodeksu karnego, jeżeli natomiast obrażenia będą łagodniejszego rodzaju lub żadna osoba nie dozna w wyniku zdarzenia drogowego uszczerbku na zdrowiu wówczas zdarzenie drogowe może być kwalifikowane jako wykroczenie z art. 86 k.w.

Wykroczenie kolizji popełni kierowca, który spowoduje ją w wyniku niezachowania należytej ostrożności. W tym miejscu zaznaczę, że należytą ostrożność oceniamy osobno dla każdej sytuacji. Wspólną zasadą jest jednak to, że należyta ostrożność nie ogranicza się jedynie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego czy też zachowania

키워드에 대한 정보 art 86 par 1 kw w charakterze świadka

다음은 Bing에서 art 86 par 1 kw w charakterze świadka 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Art-B Story – Episode 1 (cc)

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Art-B #Story #- #Episode #1 #(cc)


YouTube에서 art 86 par 1 kw w charakterze świadka 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Art-B Story – Episode 1 (cc) | art 86 par 1 kw w charakterze świadka, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  네이버 블로그 꾸미기 | 네이버 블로그 꾸미기 1편 (대문, 스킨, 배경, 타이틀, 블로그 제목 수정하기) 상위 71개 답변

Leave a Comment