Arkusz Oceny Pracy Nauczyciela Wypełniony | Zmiany W Awansie Zawodowym I Ocenie Pracy Nauczyciela 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony – Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ECRK Białystok 이(가) 작성한 기사에는 조회수 93회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela – arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Wprowadzone 1 września 2022 r. zmiany w zasadach awansu zawodowego nauczycieli oraz połączenie go z oceną pracy wprowadziły niemałe zamieszanie w tym zakresie. Co więcej, do sierpnia roku 2027 obowiązują również niektóre rozwiązania dotychczasowe. Które przepisy stosować, stare czy nowe? Ile będzie trwał staż? Ocena pracy czy dorobek zawodowy? Jak traktować nauczycieli w trakcie stażu? – to zaledwie niektóre z pytań, które stawiają sobie nauczyciele i na które edukator odpowie w trakcie ww. szkolenia. Więcej na: www.ecrkbialystok.com.pl/e-szkolenia

arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wypełniony arkusz samooceny dyrektora szkoły – przykład

W trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły (placówki) nauczyciel jest zazwyczaj zobowiązany do dokonania samooceny swojej pracy.

+ 더 읽기

Source: www.portaloswiatowy.pl

Date Published: 10/29/2022

View: 1135

arkusz pomocniczy oceny pracy nauczyciela – Centrum Autyzmu

ARKUSZ POMOCNICZY OCENY PRACY NAUCZYCIELA. Imię i nazwisko nauczyciela: Data wypełnienia arkusza: Standard/ obszar. Wskaźnik. Narzędzie. Punktacja.

+ 여기에 보기

Source: www.centrum-autyzmu.pl

Date Published: 9/13/2021

View: 1886

Arkusz samooceny pracy nauczyciela | tekst nr 41902

ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA … Kryteria oceny pracy nauczyciela … staram się rzetelnie wypełniać społeczne oczekiwania w tym …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.edukacja.edux.pl

Date Published: 6/15/2022

View: 6424

Aktualny arkusz samooceny nauczyciela

ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA w roku szkolnym 20. … Instrukcja: Proszę wypełnić arkusz na komputerze, wydrukować i własnoręcznie … OCENA SWEJ PRACY:.

+ 여기에 보기

Source: dobczyce.edu.pl

Date Published: 7/11/2022

View: 4003

zalaczniki-do-szkolnej-procedury-oceny-pracy-nauczycieli.docx

Wprowadza dodatkowe formy dokumentowania pracy dydaktycznej i wychowawczej. Swoją postawą daje innym wzór wysokiej jakości pracy. 2. Arkusz samooceny …

+ 여기에 표시

Source: sp1wasilkow.pl

Date Published: 6/20/2021

View: 3831

arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela

4 ARKUSZ OCENY PRACY NAUCZYCIELI w… Ceł oceny Ocena wyników pracy jest procesem mającym na celu pomaganie pracownikowi w osiąganiu przez niego …

+ 여기에 자세히 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 11/14/2022

View: 5841

arkusz samooceny działalności zawodowej nauczyciela …

Poziom spełnienia przez nauczyciela kryteriów oceny pracy. (wartość punktowa/procentowa1)2)). poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: cloud6.edupage.org

Date Published: 7/26/2021

View: 129

– arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela

ARKUSZ OCENY PRACY NAUCZYCIELI w… Ceł oceny____________________________________________________________________. Ocena wyników pracy jest procesem mającym …

+ 여기에 표시

Source: www.zsug.pl

Date Published: 1/15/2022

View: 3265

Ocena Pracy Nauczyciela – MAC Grupa

Instrukcja obsługi aplikacji „Ocena pracy nauczyciela” (konto dyrektora) … wygenerowania projektu oceny pracy nauczyciela oraz gotowego arkusza Oceny.

+ 여기에 표시

Source: www.mac.pl

Date Published: 4/5/2021

View: 5030

주제와 관련된 이미지 arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela
Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela

주제에 대한 기사 평가 arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony

 • Author: ECRK Białystok
 • Views: 조회수 93회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2022. 8. 29.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=DChXNXAqPno

Wypełniony arkusz samooceny dyrektora szkoły – przykład

W trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły (placówki) nauczyciel jest zazwyczaj zobowiązany do dokonania samooceny swojej pracy. Większość organów nadzoru pedagogicznego udostępnia opracowany przez siebie wzór arkusza samooceny dyrektora placówki, jednakże każdy ze wzorów odnosi się do tych samych aspektów pracy dyrektora, jako kierownika zakładu pracy oraz nauczyciela. Zobacz przykład wypełnionego arkusza samooceny dyrektora szkoły i sprawdź, jak odnieść się do poszczególnych kryteriów oceny pracy dyrektora.

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA

Magdalena Smus

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczyciel języka angielskiego

Stanowisko

Nauczyciel stażysta

Lp.

Kryteria oceny pracy nauczyciela

Dowody spełniania kryteriów

lub uzasadnienie spełniania kryteriów

lub informacje nauczyciela o poziomie spełniania kryteriów

Proponowana liczba punktów

(Tabela)

Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Znam podstawę programową kształcenia ogólnego – zadania szkoły oraz cele kształcenia, treści nauczania, warunki i sposób realizacji. Poprawnie organizuję proces dydaktyczny, wychowawczo-opiekuńczy w oparciu o znajomość podstawy programowej. Dokonuję trafnego wyboru metod pracy w związku z realizowanymi treściami. Diagnozuję, oceniam i monitoruję postępy uczniów, osiągam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Posługuję się poprawną polszczyzną, skutecznie komunikuję się z uczniami.

Sprawdzałam się również jako nauczyciel świetlicy. Rzetelnie realizowałam plany i programy zajęć świetlicowych, Starannie zarządzałam czasem tak, aby dzieci mały możliwość zabawy, odpoczynku jak i nauki.

3pkt.

II.

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Stosuję obowiązujące w szkole procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć realizowanych przez szkołę. Dbam o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, przerw śródlekcyjnych oraz wyjść i wyjazdów poza teren szkoły. Organizuję pogadanki i konkursy dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz podczas korzystania z komputera i Internetu. Realizuję programy profilaktyczne takie jak „Świeć przykładałem” .Tworzę komfort bezpieczeństwa, zawsze reaguję na ryzykowne zachowania członków społeczności szkolnej, próbuję im zapobiegać, rozwiązuję problemy. Realizuję zapisy Statutu w zakresie bezpieczeństwa. Przestrzegam punktualności . Pełnię dyżury zgodnie z harmonogramem i regulaminem. Jeżeli niepokoi mnie jakaś sytuacja od razu interweniuję, Umiejętność rozmowy z uczniami jak i ich rodzicami, przynosi ogromne korzyści czego efektem jest dobre zachowanie moich uczniów zarówno podczas lekcji jak i podczas przerw.

3pkt.

III.

Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526), ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej.

Znam i respektuję prawa dziecka. Zawsze kieruję się jego dobrem i troską o jego zdrowie. Szanuję godność osobistą ucznia, wdrażam uczniów do wzajemnego szacunku. Znam procedury związane z ochroną praw dziecka i reaguję w sytuacji nieprzestrzegania praw dziecka w szkole i rodzinie. Szanuję swoich uczniów i ich zdanie, zapewniam im bezpieczeństwo i chronię ich godność osobistą. Dostrzegam dzieci i ich potrzeby, staram się w każdym dziecku dostrzec dobro. Widzę ich problemy i pomagam, jeśli tylko jestem w stanie. Wspieram rodziców w wychowaniu ich dzieci, mam stały kontakt z opiekunami.

3pkt.

IV.

Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego.

Podejmuję działania adekwatne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości i zainteresowań ucznia. Buduję u uczniów poczucie własnej wartości poprzez motywowanie do dalszego rozwoju. W codziennej pracy wspieram uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów uzdolnionych. W ciągu ostatnich lat każdego roku prowadziłam zajęcia pozalekcyjne także dla uczniów z innych oddziałów. W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich, w/w zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony moich uczniów, skrupulatnie opracowany program zajęć przyniósł pożądane efekty w postaci bardzo dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Systematycznie włączam wszystkie dzieci w aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska: uczniowie pracują w ramach Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, przygotowują uroczystości szkolne, prezentują się podczas uroczystości miejskich oraz prowadzą audycję z okazji świąt szkolnych jak i państwowych.

W swojej bieżącej pracy prowadziłam nieustanną obserwację uczniów, rozpoznawałam mocne i słabsze strony i obszary rozwoju, cały czas podejmowałam różnego rodzaju działania wspierające poszczególnych uczniów według potrzeb. Zapewniałam uczniom właściwe dostosowanie programu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do ich rozpoznanych potrzeb i możliwości. Podejmowałam działania dydaktyczno- wychowawcze adekwatne do potrzeb moich uczniów, możliwości i zainteresowania. Starałam się nieustannie budować u moich uczniów poczucie własnej wartości. Zachęcać do udziału w różnego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach zarówno w życiu szkoły jak i środowiska lokalnego.

W roku szkolnym 2016/2017 sprawowałam opiekę dydaktyczno- opiekuńczą nad czterema uczniami, których to uczyłam indywidualnie języka angielskiego:

v UCZEŃ A

. Uczeń ten otrzymał indywidualny tok nauki, ze względu na brak umiejętności dostosowania się do ogólnie przyjętych zasad i norm zachowania panujących na terenie szkoły. Na początku naszej wspólnej pracy sprawiał ogromne problemy wychowawcze, często interweniowałam kontaktując się telefonicznie z rodzicami, po pewnym jednak czasie zauważyłam, że chłopiec bardzo pozytywnie reaguje na pochwały, właśnie dzięki owym pochwałom i nagrodom w postaci pozytywnych ocen, uczeń zaczął pracować a nasza wspólna praca przynosiła efekty w postaci pozytywnych wyników w nauce. Dzięki temu zwiększyło się poczucie wartości chłopca i chętnie uczęszczał na zajęcia.

v UCZEŃ B

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ze względu na bardzo silną wadę wzroku, uczeń niedowidzący. Dostosowałam wymagania edukacyjne do specjalnych, indywidualnych potrzeb ucznia. Paweł nosił zeszyt w dużym formacie, pisałam mu literki na dwie kratki aby łatwiej było mu przeczytać wyrazy, na zajęcia przygotowywałam też ćwiczenia i strony wydrukowane z podręcznika jednak takie o powiększonej czcionce aby uczeń bez problemu mógł poradzić sobie z przeczytaniem i uzupełnianiem ćwiczeń, druk (czcionka ARIAL 16-18 punktów), powiększanie fragmentów podręczników, sprawdzianów, w razie potrzeby przygotowanie uczniowi gotowych notatek do wklejenia w zeszyt, dobrze funkcjonowało każde zadanie na osobnej stronie. Początek naszej wspólnej pracy był dość trudny, chłopiec bowiem bardzo wstydził się swojej wady wzroku, z czasem jednak nabrał pewności siebie i nasza współpraca układała się bardzo dobrze.

v UCZEŃ C

. Uczennica objęta nauczaniem indywidualnym ze względu na bardzo słabe umiejętności przyswajania wiedzy oraz specyficzny sposób bycia i ubioru oraz nagminne wagarowanie. Dotarcie zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze go tej uczennicy było zdecydowanie najtrudniejsze w mojej 15 letniej karierze nauczyciela. Uczennica nie robiła nic sama w domu, wiedziałam, ze musze dołożyć wszelkich starań aby minimum wymagań w jej przypadku muszę osiągnąć tylko i wyłącznie podczas zajęć w szkole.

v UCZEŃ D

. Uczennica objęta nauczaniem indywidualnym ze względu na długie nieobecności spowodowane licznymi pobytami w szpitalach. Uczennica bardzo zdolna i ambitna. Nie miałam w tym przypadku żadnych problemów zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych.

W roku szkolnym 2017/2018 sprawowałam opiekę dydaktyczno- opiekuńczą nad trzema uczniami, których to uczyłam indywidualnie języka angielskiego:

v UCZEŃ E

szkoły podstawowej. Uczeń z wszelkiego rodzaju zaburzeniami miał indywidualną ścieżkę edukacyjną oraz zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów w tym z języka angielskiego. Chłopiec był uczniem, któremu zdecydowanie poświęciłam najwięcej czasu w danym roku szkolnym. Każda czynność podczas zajęć musiała być bardzo ciekawa dla chłopca oraz związana jeśli jest tylko taka możliwość z gołębiami, chłopiec uwielbiał te ptaki, tak więc wymyślałam rozmaite ćwiczenia, rysowałam rysunki i starałam się zainteresować chłopca poszczególnymi tematami i tajnikami języka angielskiego. I tak jak z pisownią u mojego wychowanka nie było najlepiej tak ze znajomością słownictwa radził sobie znakomicie.

v UCZEŃ F

. Uczennica objęta indywidualną ścieżkę edukacyjną oraz zajęciami indywidualnymi z niektórych przedmiotów w tym z języka angielskiego. Uczennica bardzo słabo przyswajająca wiedzę. Chociaż podczas zajęć deklarowała chęć uczenia się, jednak zapał jej gasł w momencie końca zajęć. W przypadku dziewczynki starałam się, aby jak najwięcej z minimum wymagań udało nam się opanować podczas zajęć. Co też z końcem roku szkolnego udało się osiągnąć.

v UCZEŃ G

Dziewczynkę uczyłam dwa lata. Dziewczynka jest objęta indywidualną ścieżkę edukacyjną oraz zajęciami indywidualnymi z niektórych przedmiotów, w tym z języka angielskiego. Uczennica dużo większe problemy, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy wykazywała w ubiegłym roku szkolnym. Zajęcia muszą być urozmaicone, wtedy dziewczynka chętnie przyswaja nowe partie słownictwa i przydatne zwroty oraz czasy i konstrukcje. Bardzo pomocna w pracy z Nikolą okazała się być tablica multimedialna. Nikola chętnie uczęszcza na zajęcia i otrzymuje dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

W roku szkolnym 2018/2019 sprawowałam opiekę dydaktyczno- opiekuńczą nad pięcioma uczniami, których to uczyłam indywidualnie języka angielskiego:

v UCZEŃ H

szkoły podstawowej. Uczennica objęta indywidualnym nauczaniem ze względu na bardzo ciężką chorobę białaczkę. Na szczęście w momencie pisanie przeze mnie tych informacji dziewczynka jest już zdrowa. Uczennica to bardzo zdolna i ambitna dziewczynka, z ogromnym zapałem angażowała się w pracę, jeśli tylko zdrowie jej na to pozwalało, kiedy miała spadek formy, nadrabiała wszystko później. Jest to moja najbardziej pracowita uczennica, jaką kiedykolwiek miałam możliwość uczyć.

v UCZEŃ I

. Uczennica objęta indywidualnym tokiem nauczania ze względu na bardzo dużą trudność w przystosowaniu się do otoczenia, brak jakiejkolwiek więzi z rówieśnikami. Uczennica przez cały okres gimnazjum była objęta w/w nauczaniem. Uczennica zdolna i ambitna, przez ten rok poczyniła ogromne postępy w nauce.

v UCZEŃ J

. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ze względu na bardzo dużą trudność w przystosowaniu się do otoczenia, brak jakiejkolwiek więzi z rówieśnikami. Uczeń zdolny i ambitny, jednak jego nadpobudliwość psychoruchowa nie zawsze pozwala mu się skupić na danej czynności w związku z tym czasami ciężko do niego dotrzeć, ale nasza współpraca układała się bardzo pozytywnie i chłopiec miał duży zapał do pracy.

v UCZEŃ K

. Uczeń objęty indywidualną ścieżką edukacyjną oraz zajęciami indywidualnymi z niektórych przedmiotów w tym z języka angielskiego. Chłopiec bardzo się starał, zawsze był przygotowany do zajęć. Współpraca układała się bardzo dobrze, uczeń w stopniu dobrym opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

Sprawowałam również opiekę nad uczniami podczas zajęć świetlicowych, podczas których starałam się organizować zajęcia zgodne z potrzebami uczniów zarówno edukacyjnymi jak i poznawczo –wychowawczymi. Organizowałam gry i zabawy językowe z języka angielskiego, jak i zabawy i gry na magicznym dywanie. Spacery oraz zabawy na świeżym powietrzu. Zapewniałam komfort pracy oraz pomoc uczniom odrabiającym pracę domową.

Byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Zawsze z życzliwością i wyrozumiałością wychodziłam naprzeciw oczekiwaniom. Jestem pełna zapału w każdej minucie mojej pracy zawodowej, czy jest to praca z dziećmi podczas zajęć dydaktycznych, czy są to zajęcia świetlicowe, czy jest to praca w Samorządzie Uczniowskim, ja zawsze daję z siebie sto procent. Ten mój zapał i pochylanie się nad każdym z osobna, wraca do mnie każdego dnia. Młodzież chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych ale również w prowadzeniu audycji przez szkolne radio, chętnie pomagają w innych przedsięwzięciach, takich jak, szkolne rodzinne pikniki oraz udział w różnego rodzaju uroczystościach. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego koordynowałam prace Samorządu:

– pomoc przy tworzeniu regulaminu, nadzorowaniu, aby zapisy regulaminu były zgodne z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły

– pomocy przy tworzeniu planu pracy samorządu oraz nadzorowaniu jego realizacje, kieruje uwagę uczniów na potrzeby szkoły, oceniania możliwości wykonania zadań

– pomocy przy organizacji wyborów do samorządu uczniowskiego oraz czuwania nad przestrzeganiem ordynacji wyborczej

– pomocy przy organizacji zebrań, opiekun wspiera przewodniczącego w przygotowaniu i prowadzeniu zebrania ( cotygodniowe spotkania z młodzieżą)

-ściśle współpracowałam z wychowawcami poszczególnych klas, wsłuchiwałam się w ich potrzeby i propozycje

3pkt.

V.

Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela.

Zachęcam uczniów do podejmowania działań społeczno – obywatelskich, patriotycznych poprzez wplatanie w prowadzenie zajęć zachowania promujące wartości społeczno-obywatelskie i patriotyczne. Jako nauczyciel i opiekun Szkolnego Samorządu Uczniowskiego kształtuję u uczniów pożądane społecznie postawy. Od 2018 r. jestem opiekunką młodzieży uczestniczącej w akcjach charytatywnych na rzecz Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Rozwijam empatię i wrażliwość uczniów poprzez organizację i udział w akcjach charytatywnych. Organizuję udział uczniów w życiu miasta poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i uroczystościach patriotycznych. Przygotowuję szkolne uroczystości o charakterze patriotycznym. Audycje, kąciki patriotyczne. Wspólnie z młodzieżą uczestniczymy w różnego rodzaju obchodach związanych z Dniem Flagi oraz Dniem Konstytucji 3 Maja oraz Świętem Niepodległości.

Mając świadomość, że walory osobiste nauczyciela mogą być przedmiotem identyfikacji dla uczniów, staram się rzetelnie wypełniać społeczne oczekiwania w tym zakresie: jestem sprawiedliwa, cieszę się autorytetem u rodziców, pobudzam własną aktywność uczniów. Zgodnie z oczekiwaniami rodziców zawsze dysponuję czasem dla wychowanków, szanuję ich poglądy, sądy i oceny. Staram się być autorytetem dla swoich uczniów, motywuję ich do wytrwałej pracy i inspiruję do rozwijania własnych pasji. Prezentuję w codziennym życiu zasady moralne, które przekazuję moim wychowankom.

Rozpoznaję również niewłaściwe zachowania moich uczniów i podejmuję adekwatne działania, aby każdy zrozumiał swoje błędne postępowanie. Umiejętnie organizuję pracę zarówno dydaktyczną jak i wychowawczą, tak aby każdy uczeń czuł i wiedział ze jest dla mnie ważny, tworzę atmosferę współpracy i zaangażowania, co daje niesamowicie pozytywne efekty zarówno wychowawcze jak i dydaktyczne.

3pkt.

VI.

Współpraca z innymi nauczycielami.

Uczestniczę w pracach zespołów wewnątrzszkolnych i współpracuję w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Efektywnie współpracuję z innymi nauczycielami – wykorzystuję w pracy z uczniem ich sugestie i wskazówki. Współdziałamy organizując imprezy i uroczystości szkolne. Służę radą i pomocą innym nauczycielom, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem, udostępniając własne opracowania, np. ankiety, testy, pomoce dydaktyczne, programy własne.

Biorę czynny udział w pracach rady pedagogicznej. W roku szkolnym 2016/2017 pisałam protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych. W roku szkolnym 2017/2018 brałam udział w tworzeniu Planu Pracy Szkoły na tenże rok. Zarówno w roku szkolnym 2016/2017 jak i 2017/2018 byłam odpowiedzialna za przygotowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych klas II wraz z Raportami, które później prezentowałam podczas Rad Pedagogicznych. Chętnie dzielę się swoją wiedzą lub materiałami z innymi nauczycielami. Wspólnie z nauczycielami języka angielskiego tworzyłam wymagania do poszczególnych klas oraz kryteria ocen zgodnie z nowa podstawą programową.

Prowadziłam lekcję dla 15 nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ Lekcja pokazow odbyła się 15 października 2018 roku na terenie szkoły podstawowej numer 4 w Sieradzu z klasą 6a. Tematem lekcji było:Bycie miłym i uprzejmym w codziennych sytuacjach. Uczestnicy dostali szereg przydatnych materiałów i wskazówek jak z nich korzystać. Podzieliłam się również z uczestnikami materiałami które zdobyłam biorąc udział w szkoleniu zagranicznym Keep Talking, które odbyło się w North Mon Language Institute w Cork w Irlandii. Organizowałam różnego rodzaju konkursy lub eliminacje, w których prosiłam o pomoc nauczycieli anglistów o współprace. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim o dowolnym kraju anglojęzycznym. ( 2017/018, 2018/2019)

Eliminacje do festiwalu piosenki obcojęzycznej.( 2017/018, 2018/2019).

Samodzielne tworzenie wzorów ocen opisowych dla klas I-III z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych. Podzielenie się efektami mojej pracy z koleżankami anglistkami, w celu pomocy ale również ujednolicenia ocen w klasach I-III.

/3pkt.

VII.

Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Znam Statut Szkoły , harmonogram działań wychowawczo- profilaktycznych, regulaminy i procedury obowiązujące w szkole. Znam prawo wewnątrzszkolne i stosuję jego procedury. Przestrzegam regulaminów obowiązujących w szkole i porządku pracy. Poprawnie i terminowo prowadzę dokumentację szkolną. Kieruje się dobrem ucznia i dobrem szkoły. Rzetelnie prowadzę dokumentację szkolną.

3pkt.

VIII

Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego.

Potrafię określić swoje słabe i mocne strony. Nieustannie podejmuję działania ukierunkowane na doskonalenie warsztatu pracy. Uczestniczę w doskonaleniu zawodowym organizowanym w ramach WDN oraz w szkoleniach zewnętrznych i webinarach zgodnie z potrzebami szkoły oraz własnymi w zakresie nauczanego przedmiotu oraz zgodnie z potrzebami moich uczniów, a także mojej szkoły.

3pkt.

IX

Współpraca z rodzicami.

Znam środowisko rodzinne ucznia. Efektywnie współpracuję z rodzicami uczniów objętych procesem nauczania indywidualnego lub ścieżkami edukacyjnymi. Natychmiast kontaktuję się z opiekunami uczniów, których zachowanie mnie niepokoi i wspólnie poczyniamy kroki ku polepszeniu zachowania danego ucznia. Współpraca z rodzicami jak i z opiekunami prawnymi układa mi się bardzo dobrze. Na bieżąco uczestniczę w dniach otwartych szkoły jak i spotkaniach z rodzicami.

3pkt.

—————————–

Nauczyciel kontraktowy

I.

Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;

Bardzo chętnie korzystam z wszelkich dóbr Internetu, który stanowi dla mnie ogromne źródło wiedzy, pomysłów, inspiracji. Korzystam ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, które wykorzystuję podczas zajęć. Dzięki stronom przeznaczonym dla nauczycieli języków obcych wzbogaciłam swoją własną bibliotekę o gotowe pomoce i materiały, które pomagają mi rozwijać w moich uczniach poszczególne umiejętności.

Przygotowuję również samodzielnie różne materiały dydaktyczne, które opracowuję w formie prezentacji multimedialnych w programie Power Point. Korzystam również ze stron oferujących rozmaite ćwiczenia online, które wykorzystuje podczas zajęć: www.agendaweb.org .

Dzięki technologii informacyjnej mogę pozyskiwać informacje ze stron OKE, CKE i MEN. Mam dostęp do diagnoz i wyników egzaminów, dzięki temu mogę opracować Raporty z egzaminów za pomocą zestawień w formie wykresów oraz tabel w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.(Raport z egzaminu gimnazjalnego 2016)

Codziennie korzystam też z dziennika elektronicznego Vulcan, stanowi on dla mnie nieodzowne narzędzie mojej pracy i bardzo usprawnia mój kontakt z opiekunami uczniów, bardzo cenię sobie tego typu kontakty, mam też sygnały od rodziców że bardzo odpowiada im taka forma monitorowania zarówno postępów w nauce jak i zachowania. Codziennie również korzystam z poczty elektronicznej, dzięki temu mogę na bieżąco mieć kontakt z metodykami oraz innymi nauczycielami.

Planując i organizując zajęcia, wykorzystuję metody aktywizujące uczniów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. Stosuję zabawy i gry rozwijające twórcze myślenie oraz wpływające na wszechstronny rozwój uczniów. Pracowałam metodą projektów. Opracowałam i zrealizowałam projekt „Have you ever been to the United Kingdom? Let’s visit and discover…”

W swojej pracy starałam się ograniczać stosowanie metod podających, służących przekazywaniu gotowych wiadomości, chętnej korzystam z metod i technik aktywizujących sprzyjających samodzielnemu myśleniu i działaniu, a także pozytywnej motywacji do uczenia się. Uatrakcyjniam swoje zajęcia poprzez wprowadzanie nowych zagadnień lub słownictwa w sposób ciekawy, inny za każdym razem, dzieci mają w ten sposób efekt zaskoczenia i dzięki temu zapamiętują lepiej. Wzmaga to zaangażowanie zarówno grupy jak i poszczególnych uczniów. Uczenie się jest bardziej efektywne, gdy angażuje się, nie tylko umysł, ale i emocje. W swojej pracy najczęściej korzystam z metod aktywizujących takich jak: schemat skojarzeń, burza mózgów (metoda Osborne’a), metoda stacji, metoda drama, metoda prawda- fałsz, metoda pro-contra, analiza SWOT oraz gry dydaktyczne.

W codziennej pracy wykorzystuję narzędzia multimedialne i informatyczne. Systematycznie doskonalę umiejętności w tym zakresie. Podczas zajęć wykorzystuję między innymi tablicę interaktywną, która stwarza wręcz nieograniczone możliwości usprawnienia procesu dydaktycznego, od zapisywania notatek zrobionych na lekcji jako kolejnych stron, gdy nauczyciel nie jest ograniczony powierzchnią tablicy, po wykorzystywanie zasobów Internetu.

Tablica interaktywna pozwala mi na wykorzystanie podczas zajęć oprogramowania do poszczególnych podręczników co również uatrakcyjnia lekcje. Korzystam również z różnego rodzaju stron Internetowych gdzie wykorzystuję możliwość ćwiczeń online, uczniowie bardzo to lubią i przynosi to duże efekty. Wysyłam również często do rodziców wiadomości z linkami do różnych stron dzięki którym uczniowie mogą również w domowym zaciszu umilić sobie proces uczenia się. Rodzice są bardzo zadowoleni z tej formy współpracy.

W swojej pracy na bieżąco przeglądam zasoby Internetu i szukam nowości, aby urozmaicić uczniom lekcje. Jeżeli uda mi się znaleźć coś godnego polecenia, dzielę się wiedzą z moimi koleżankami i kolegami i zachęcam ich aby również jak najczęściej korzystali z zasobów Internetu.

3pkt.

II

Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;

Indywidualizuję proces nauczania, kieruję nim tak, żeby każdy uczeń był zaangażowany i osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Realizuję zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Spotykam się z zespołami nauczycieli, którzy uczą danego ucznia objętego nauczaniem uwzględniające specjalne potrzeby danego ucznia.

Trafnie diagnozuję potrzeby i możliwości ucznia. Indywidualizuję pracę lekcyjną i domową. Przygotowywałam indywidualne karty ćwiczeń oraz dedykowane konkretnym uczniom pomoce dydaktyczne. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane zarówno na pomoc dzieciom mającym trudności w nauce, jak i na rozwijanie uzdolnień. Organizując proces dydaktyczny uwzględniam wnioski i zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej ale również pasje i zainteresowania dzieci.

3pkt.

III.

Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

W roku szklonym 2016/2017 oraz2017/2018 przygotowywałam próbne egzaminy klas II gimnazjum oraz opracowywałam Raporty z tychże egzaminów z uwzględnieniem wniosków, następnie porównywałam osiągnięcia swoich uczniów i dokonywałam analizy egzaminów zewnętrznych. Uwzględniając wyniki egzaminów oraz wnioski z raportów opracowałam program zajęć prowadzonych przeze mnie w klasach trzecich gimnazjum, „Zajęcia Przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego dla klas III”. Stale poddaję analizie i autorefleksji własną pracę, wykorzystując opinię uczniów, rodziców i nauczycieli. Wnioski wykorzystuję doskonaląc proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy. Osiągam pozytywne efekty w wymienionych obszarach.

3pkt.

IV.

Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;

Systematycznie uczestniczę w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy z uczniem. Dzięki temu zajęcia są atrakcyjne i efektywne, co sprzyja zdobywaniu przez uczniów trwałej wiedzy i umiejętności. Modyfikuję swoje działania, dzielę się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami w ramach lekcji pokazowej i zespołów nauczycielskich oraz praktyk studenckich. Podczas zajęć staram się wprowadzić taką atmosferę aby warunki sprzyjały uczeniu się. Nawiązuję z uczniami kontakt i porozumienie. Pomagam nie tylko w nauce ale także w problemach osobistych i rodzinnych moich uczniów. Chętnie dzielą się swoimi radościami i smutkami. Umiejętnie dobieram metody i formy pracy do poszczególnej grupy uczniów, tak aby lekcje były atrakcyjne i aby uczniowie jak najwięcej z tychże lekcji czerpali.

Dzięki temu uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w nauce, co wiąże się również z podniesieniem wyników szkoły.

3pkt.

V.

Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela.

· Realizuję zadania wynikające ze Statutu Szkoły, opiekuję się uczniami podczas imprez szkolnych i konkursów, egzaminów, opiekuję się także uczniami z Samorządu Uczniowskiego.

· Organizuje audycje okolicznościowe prowadzone przez moich podopiecznych z Samorządu Uczniowskiego:

o Audycja z okazji Dnia Chłopca

o Audycja z okazji Dnia Edukacji Narodowej

o Audycja z okazji Świąt Bożego Narodzenia

o Audycja z okazji Walentynek

o Audycja z okazji Dnia Kobiet

· Organizowałam w ramach działań Samorządu Uczniowskiego konkurs z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

· Organizacja konkursu na najpiękniej „patriotycznie” udekorowaną salę lekcyjną.

·

Podejmuję współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny: Prowadzę akcje charytatywne na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu.

·

Współpracuję z ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Sieradzu. Prowadziłam lekcję dla 15 nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ Lekcja pozazowa odbyła się 15 października 2018 roku na terenie szkoły podstawowej numer 4 w Sieradzu z klasą 6a. Tematem lekcji było: Bycie miłym i uprzejmym w codziennych sytuacjach. Uczestnicy dostali szereg przydatnych materiałów i wskazówek jak z nich korzystać. Podzieliłam się również z uczestnikami materiałami które zdobyłam biorąc udział w szkoleniu zagranicznym Keep Talking, które odbyło się w North Mon Language Institute w Cork w Irlandii.

· Współpracowałam z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu organizując w ramach działań Samorządu Uczniowskiego Konkurs ”Świeć Przykładem”

· Zorganizowałam i przeprowadzałam wybory do Samorządu Uczniowskiego.

· Zorganizowałam wraz z młodzieżą z Samorządu Uczniowskiego dyskotekę andrzejkową oraz stoiska z wróżbami andrzejkowymi..

· Wraz z podopiecznymi z Samorządu Uczniowskiego braliśmy udział w obchodach z okazji 11 listopada pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Sieradzu.

· W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 byłam organizatorem Stoiska Wiedzowego na Pikniku rodzinnym.

· W roku szkolnym 2016/2017 pisałam Protokoły Rad Pedagogicznych.

· W roku szkolnym 2016/2017 organizowałam Święto Szkoły.

· Organizacja od strony technicznej Jarmarku Bożonarodzeniowego.

· W roku szkolnym 2016/2017 byłam koordynatorem projektu edukacyjnego „Have you ever been to the United Kingdom? Let’s visit and discover.

· W roku szkolnym 2017/2018 oraz w 2018/2019 zorganizowałam i przeprowadziłam szkolne eliminacje do międzyszkolnego festiwalu piosenki obcojęzycznej.

Podczas wszelkiego rodzaju działań ujętych poza zajęciami dydaktycznymi dbam o bezpieczeństwo moich podopiecznych, co bardzo cenią rodzice. Zawsze dbam o zgody na uczestnictwo we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach takich jak: pikniki, wyjścia w celu reprezentowanie szkoły, na przykład pod pomnik Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 11 listopada i tym podobne. Dbam o młodzież szkolną jak o swoje własne dzieci, zarówno młodzież jak i ich rodzice bardzo to doceniają.

Realizuję wszystkie zadania wynikające ze specyfiki mojej pracy, jak i takie powierzone mi przez dyrektora szkoły.

————————————-

Nauczyciel mianowany

I.

Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Podejmuję innowacyjne rozwiązania w zakresie dydaktyki, wprowadzając nowe metody, formy, środki dydaktyczne wspierające rozwój ucznia oraz uczestniczę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole.

Realizuję następujące innowacje własnego autorstwa:

Rozwijanie umiejętności niestandardowego rozwiązywania problemów u uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Korzystam z materiałów zdobytych na szkoleniu zagranicznym Keep Talking, które odbyło się w North Mon Language Institute w Cork w Irlandii. Najwięcej i najszybciej młodzież wczesnoszkolna uczy się przez zabawę, wplatam w swoje zajęcia piosenki, wierszyki, wyliczanki stosując przy tym TPR( Total Phisical Response ), czyli jednoczesne pokazywanie. Sama wymyślam przydatne zwroty, słowa do piosenek, oraz pokazywanie, które pozwoli na zapamiętanie jak największej ilości, słów, zwrotów, przyimków i tym podobne.

Na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze, które pojawiają się podczas mojej pracy dydaktycznej, dzięki technologii informatycznej, kontakt z opiekunami wychowanków jest dużo prostszy. Jeżeli mam problem z jakimś uczniem i moje metody wychowawcze zawodzą, wówczas kontaktuję się telefonicznie z rodzicem bądź opiekunem i razem szukamy dobrych rozwiązań. Rodzice bardzo sobie cenią tego typu kontakt. Wielokrotnie dziękowali mi za rady i są wdzięczni za taki kontakt, z tego względu również, że mają świadomość że ich pociecha jest „zaopiekowana”.

W roku 2017/2018 Zorganizowałam Konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim o dowolnym kraju anglojęzycznym.

W roku szkolnym 2018/2019 poszerzyłam Stoisko Wiedzowe podczas Pikniku Rodzinnego o pytania w języku angielskim, które cieszyły się ogromną popularnością, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

3pkt.

II.

Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy.

Moja praca nie polega tylko na uczeniu języka angielskiego, oprócz nauki szkoła również tworzy społeczność. Dlatego ja inspiruję swoich uczniów do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz szkoły, rodziny, społeczności lokalnej ale również na rzecz osób chorych i potrzebujących.

Zachęcam dzieci do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Dzieci, mimo że akcje prowadzone są w godzinach 15:00-18:00, czyli po lekcjach, chętnie biorą w nich udział. Pakują wówczas zakupy do torebek i zachęcają do wrzucania przysłowiowego grosza do puszki na rzecz „Stowarzyszenia”.

Jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego, który prężnie działa organizując cały szereg atrakcji dla społeczności szkolnej. Organizujemy cotygodniowe spotkania, gdzie ustalamy plan działania na kolejne tygodnie, i tak powstają konkursy, plakaty okolicznościowe, audycje prowadzone przez radio węzeł i wiele innych. Przy tym pracujemy, doskonale się bawimy ale również uczymy się odpowiedzialności i działania w grupie.

Organizujemy również różne przedsięwzięcia w środowisku szkolnym i lokalnym: takie jak dyskoteki, poczta Walentynkowa, wróżby andrzejkowe, audycje, pikniki rodzinne i wiele innych.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzałam zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z przyswajaniem wiedzy. Zajęcia te cieszyły się ogromną popularnością i dzięki nim uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w nauce na płrzestrzeni roku.

W roku 2017/2018 Zorganizowałam Konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim o dowolnym kraju anglojęzycznym.

W roku szkolnym 2018/2019 poszerzyłam Stoisko Wiedzowe podczas Pikniku Rodzinnego o pytania w języku angielskim, które cieszyły się ogromną popularnością, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

3pkt.

III.

Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców.

Prowadziłam lekcję dla 15 nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ Lekcja pozazowa odbyła się 15 października 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu z klasą 6a. Tematem lekcji było: Bycie miłym i uprzejmym w codziennych sytuacjach. („Being kind and polite in everyday situation”.)Uczestnicy dostali szereg przydatnych materiałów i wskazówek, jak z nich korzystać. Podzieliłam się również z uczestnikami materiałami które zdobyłam biorąc udział w szkoleniu zagranicznym Keep Talking, które odbyło się w North Mon Language Institute w Cork w Irlandii. Udostępniam materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystane w czasie prowadzonych zajęć. Dokonałam ewaluacji zajęć otwartych, zaś wnioski wykorzystuję do dalszej pracy.

Prowadziłam zajęcia dla studenta z Indii, który gościł w naszej szkole w ramach międzynarodowych praktyk studenckich. Sudent ten, z moją opieką przeprowadził również samodzielnie pięć zajęć z moimi uczniami.

3pkt.

IV.

Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły.

Realizując zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w sposób praktyczny wykorzystuję wiedzę zdobytą w ramach doskonalenia zawodowego, co przekłada się na podniesienie jakości pracy szkoły w wymienionych obszarach. Dzięki nabytym umiejętnościom, które wdrażam do swoich lekcji, lekcje te stają się jeszcze bardziej atrakcyjne dla dzieci, co powoduje, że wzrasta efektywność ich pracy i zdobywania wiedzy. Przekłada się to na podniesienie jakości pracy szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń, znajdują się w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3ptk.

V.

Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły

Planuję, organizuję i monitoruję swoje działania wynikające z powierzonej funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego, opiekuna międzynarodowych praktyk studenckich, wolontariatu i protokolanta zebrań Rady Pedagogicznej. Rzetelnie i terminowo realizuję wszelkie zadania zlecone przez dyrektora, oraz sama wychodzę z inicjatywą poprowadzenia różnych przedsięwzięć dla dobra szkoły, z którą się utożsamiam.

3pkt.

—————————

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Kryteria oceny pracy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia

Proponowana liczba punktów

Dowody spełniania kryteriów

lub uzasadnienie spełniania kryteriów

lub informacje nauczyciela o poziomie spełniania kryteriów

XX.

Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły;

Na bieżąco dokonywałam ewaluacji własnej pracy: dydaktycznej, wychowawczej –opiekuńczej. Systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach oraz webinarach. Zwracam uwagę na potrzeby uczniów i szkoły i uwzględniam je w swojej pracy zarówno dydaktycznej jak i w cotygodniowych spotkaniach Samorządu Uczniowskiego, gdzie wraz z młodzieżą z sekcji kulturalno- rozrywkowej tworzymy scenariusze audycji, ciekawe plakaty tematyczne związane ze świętami społeczności szkolnej, lokalnej oraz państwowej.

Tworząc Raporty z próbnych egzaminów gimnazjalnych w latach 2016/2017, 2017/2018; uwzględniając mocne i słabe strony uczniów podczas analizy wyników w/w egzaminów. Uwzględniłam je w swojej pracy oraz podczas tworzenia programu nauczania do zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, prowadzonych w trzecich klasach gimnazjalnych. Czego konsekwencją były bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego.

3pkt.

XXI.

Efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

Współpracowałam z Polskim Stowarzyszeniem Stwardnienia Rozsianego organizując różnego rodzaju akcję szkolnego wolontariatu na terenie Sieradza.

· Współpracowałam z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu wychodząc naprzeciw potrzebom zorganizowałam lekcję pokazową na terenie mojej szkoły w ramach projektu Erasmus+. Odbiorcami lekcji byli nauczyciele włączeni w projekt

· Współpracowałam z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi wraz z Łódzkim Kuratorem Oświaty oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim organizując na terenie mojej szkoły konkurs ogłaszają konkurs “Odblask – Świeć przykładem”.

· Dostrzegam potrzeby i problemy uczniów nie tylko pod względem dydaktycznym z przedmiotu, którego nauczam ale także pochylam się nad każdym uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, często okazuje się, że problemy te są odzwierciedleniem sytuacji, jakie pojawiają się w życiu osobistym podopiecznych. Dom, środowisko lokalne. Wielokrotnie interweniowałam próbując rozwiązać napotkane na mojej drodze zawodowej problemy, wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej poszczególnych uczniów. Moje działania skutkowały poprawą sytuacji rodzinnych, a w konsekwencji uczniowie czuli moją empatię i nie mieli zahamowań, prosząc mnie o pomoc w trudnych dla nich sytuacjach rodzinnych.

3pkt.

XXII. Spełnianie dwóch z poniższych kryteriów, wskazanych przez nauczyciela, obejmujących:

a)

opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;

· Uwzględniając wyniki egzaminów oraz wnioski z raportów opracowałam program zajęć prowadzonych przeze mnie w klasach trzecich gimnazjum, „Zajęcia Przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego dla klas III”

·Opracowałam program Zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego w klasach pierwszych do potrzeb projektu, do którego miała szansę przystąpić nasza szkoła.

3pkt.

b)upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty;

Na stronie www.45min.pl oraz www.edux.pl opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego , Arkusz Samooceny Nauczyciela oraz Sprawozdanie, a także wskazówki jak skompletować teczkę ubiegając się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

3pkt.

c)

przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;

W roku szklonym 2016/2017 oraz2017/2018 przygotowywałam próbne egzaminy klas II gimnazjum oraz opracowywałam Raporty z tychże egzaminów z uwzględnieniem wniosków, następnie porównywałam osiągnięcia swoich uczniów i dokonywałam analizy egzaminów zewnętrznych. Uwzględniając wyniki egzaminów oraz wnioski z raportów opracowałam program zajęć prowadzonych przeze mnie w klasach trzecich gimnazjum, „Zajęcia Przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego dla klas III”. Stale poddaję analizie i autorefleksji własną pracę, wykorzystując opinię uczniów, rodziców i nauczycieli. Wnioski wykorzystuję doskonaląc proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy. Osiągam pozytywne efekty w wymienionych obszarach, co skutkowało podniesiemiem jakości pracy szkoły.

3pkt.

d) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

Ukończony kurs na egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz rozszerzyłam go dzięki platformie internetowej o JĘZYK ANGIELSKI Kurs przygotowujący do oceniania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego 2019

10.03.2019

Na bieżąco biorę udział w sprawdzaniu Egzaminów Gimnazjalnych.

2pkt.

arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela

Transkrypt

1 SAMOOCENA NAUCZYCIELA – arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela

2 L.P. 8. Pobudzanie KRYTERIA aktywności OCENYklasowej do udziału w konkursach szkolnych; UZASADNIENIE – dowody potwierdzające spełnianie kryteriów 1. Wymierne osiągnięcia w pracy z klasa, której jest wychowawcą młodzieżą – wysokie wyniki uczniów uzyskuje wysokie wyniki w i klas na sprawdzianach i rankingach i konkursach szkolnych. egzaminach zewnętrznych 9. Szczególna aktywność w 2. Przygotowanie uczniów do organizowaniu i wyposażaniu konkursów i uzyskiwane sukcesy w pracowni. skali pozaszkolnej (regionalnej, krajowej) 10. Aktywny udział w różnych formach 3. Umiejętność pracy z uczniem doskonalenia zawodowego, słabym i uzyskiwane wyniki tej pracy, 11. Wprowadzanie innowacji 4. Umiejętność pracy z uczniem pedagogicznych, nowoczesnych uzdolnionym i uzyskiwane wyniki tej rozwiązań metodycznych, pracy, stosowanie aktywnych metod pracy, 5. Organizowanie zajęć 12. Podejmowanie prac organizacyjnych pozalekcyjnych i czasu wolnego w radzie pedagogicznej i zespołach młodzieży (imprezy, wyjazdy, nauczycielskich, udział w realizacji wycieczki, wypoczynek), projektów, 6. Podejmowanie działań na rzecz szkoły i środowiska – organizacja i 13. Dzielenie się wiedza i przygotowanie imprez szkolnych i umiejętnościami z innymi środowiskowych, konkursów nauczycielami – prowadzenie lekcji otwartych, szkoleń dla nauczycieli. 7. Opiekowanie się organizacjami 14. Umiejętność organizacji współpracy uczniowskimi – Samorząd z rodzicami i angażowania ich do Uczniowski, gazetka, kluby szkolne, działań na rzecz szkoły Data, czytelny podpis nauczyciela

3 KARTA OCENY PRACY 1. Imiona i nazwisko nauczyciela… 2.Data urodzenia… 3.Wykształcenie… 4.Staż pracy pedagogicznej… 5.Nazwa szkoły… 6.Zajmowane stanowisko (funkcja)… 7.Stopień awansu zawodowego… 8.Data rozpoczęcia pracy w danej szkole… 9.Forma nawiązania stosunku pracy Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole Data dokonania poprzedniej oceny pracy Ocena pracy i jej uzasadnienie* 13. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela (data) (podpis oceniającego) 14. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania ** – złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny ** – w ciągu 14 dni zostałem(am) zapoznany(a). (data) (podpis ocenianego)

4 ARKUSZ OCENY PRACY NAUCZYCIELI w… Ceł oceny Ocena wyników pracy jest procesem mającym na celu pomaganie pracownikowi w osiąganiu przez niego doskonałości zawodowej. Zapewnia mu regularny dopływ informacji zwrotnych i fachową pomoc w procesie samodoskonalenia. Imię i nazwisko nauczyciela i zajmowane stanowisko… Staż pracy pedagogicznej i data rozpoczęcia pracy w szkole… Data przeprowadzenia ostatniej oceny… CZĘŚĆ I Skala ocen. Ocena pracownika przeprowadzona będzie przez postawienia znaku x w odpowiednim okienku tabeli. A – ocena bardzo wysoka, oznacza, że wszystkie czynności są realizowane zgodnie z opisem czynności. B – ocena wysoka, oznacza, że zdecydowana większość czynności jest realizowana zgodnie z opisem czynności. C – ocena satysfakcjonująca, oznacza, że większość czynności jest realizowana zgodnie z opisem czynności. D – ocena przeciętna, oznacza, że część czynności nie jest realizowana zgodnie z opisem czynności. E – ocena słaba, oznacza, że zdecydowana większość czynności nie jest realizowana zgodnie z opisem czynności. F – ocena nieodpowiednia, oznacza, że pracownik nie przejawia zachowań zgodnych z przyjętym kryterium. dotyczy – kryterium oraz zachowania w nim opisane nie dotyczą pracownika, np. z uwagi na zbyt krótki okres zatrudnienia, zmianę specjalności w okresie oceniania.

5 Kompetencje zawodowe 1. Umiejętności zawodowe – pracownik posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potrzebne na zajmowanym stanowisku oraz stosuje je w pracy. 2. Podnoszenie kwalifikacji – pracownik systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, doskonali warsztat pracy zgodnie z potrzebami szkoły. 3. Znajomość techniki informatycznej – pracownik obsługuje komputer w stopniu potrzebnym mu do pracy zawodowej, przeprowadza lekcje z wykorzystaniem techniki komputerowej. 4. Organizacja pracy własnej – pracownik systematycznie planuje i koordynuje prace własne i podległych mu osób, przestrzega terminowości, egzekwuje jakość pracy, rzetelnie dokumentuje pracę. 5. Ustalanie priorytetów – pracownik potrafi ustalić właściwą hierarchię wykonywanych zadań, realizujących założone cele, skupia swoją aktywność na najbardziej istotnych obszarach. 6. Inicjatywa- pracownik inicjuje pomysły, proponuje rozwiązania problemów, wzbogaca swoją pracę, czuwa nad realizacją pomysłu do końca. 1 Waga 2 Waga 3 Waga 4 Waga 5 Waga 6 Waga Osobowość

6 7.Kultura osobista – pracownik jest kulturalny i taktowny w stosunku do innych osób, dostosowuje swój wygląd do ogólno przyjętych wymogów i wykazuje dbałość o sposób wysławiania się. 8.Opanowanie i odporność na stres – pracownik prawidłowo reaguje na niespodziewane sytuacje. 9.Kreatywność – pracownik chętnie podejmuje nowe zadania, a w ich realizacji wykazuje się samodzielnością i twórczą inwencją. 10.Otwartość na zmiany – pracownik łatwo adaptuje się do zmian, dostrzega pozytywne rozwiązania, cechuje go wiara w powodzenie (optymizm zawodowy). 11.Umiejętności przywódcze – pracownik potrafi integrować grupę wokół celów i zadań, właściwie przydziela zadania, deleguje uprawnienia jako wychowawca, nauczyciel, lider grupy zadaniowej. 12.Komunikacja interpersonalna – pracownik utrzymuje otwartą komunikację z nauczycielami, rodzicami, uczniami, aktywnie słucha, nie okazuje zniechęcenia, kreuje atmosferę otwartej, pozytywnej komunikacji, posiada umiejętność wzajemnego porozumiewania się i przekazywania posiadanej wiedzy 7 Waga 8 Waga 9 Waga 10 Waga 11 Waga 12 Waga

7 Relacje interpersonalne 13.Współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorem i innymi instytucjami – pracownik stwarza i utrzymuje dobre relacje zarówno z podwładnymi jak i przełożonymi oraz ześrodowiskiem, potrafi współpracować w zespołach, Radzie Pedagogicznej i innych instytucjach pozaszkolnych dla dobra placówki. 14.Stosunek do ucznia – pracownik zapewnia podmiotowy stosunek do ucznia, potrafi rozwiązywać sytuacje sporne w sposób satysfakcjonujący strony zaangażowane w konflikt, kreuje analogiczne postawy wśród współpracowników. 15.Planowanie rozwoju ucznia – pracownik zna poziom intelektualnego, emocjonalnego, merytorycznego, psychomotorycznego przygotowania ucznia, rozpoznaje słabe i mocne strony ucznia, wyznacza (planuje) właściwe kierunki jego rozwoju. 16.Motywowanie i ocenianie – pracownik na bieżąco dokonuje kontroli podległych pracowników, uczniów, egzekwuje efekty pracy, potrafi docenić indywidualny wkład pracy ucznia w rozwiązanie zadania, nagradza jego postępy, motywuje.

8 Identyfikacja z celami placówki, znajomość przepisów prawnych 17.Znajomość obowiązujących aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych – pracownik zna ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Kodeks Pracy, Konwencję Praw Dziecka, statut szkoły, obowiązujące w placówce programy, regulaminy i instrukcje, stosuje się do nich, przestrzega ich postanowień i wdraża je. 18.Znajomość celów placówki – pracownik zna misję, wizję, plan strategiczny placówki, posiada wiedzę na temat ich realizacji, potrafi ustalić cele operacyjne na podstawie przyjętych celów taktycznych wypełniając założoną strategię. 19.Promocja szkoły w środowisku lokalnym – pracownik we wszystkich sytuacjach korzystnie wypowiada się na temat placówki, jest promotorem swojej szkoły w jej środowisku, informując ojej osiągnięciach, prowadzonych działaniach, efektywnie współpracuje z ośrodkami i instytucjami środowiska. 20.Dyspozycyjność – pracownik wykazuje gotowość do dodatkowej pracy w sytuacjach tego wymagających, nie uchyla się od pracy po godzinach dydaktycznych lub w dni świąteczne, jeżeli wymaga tego interes lub sytuacja placówki.

9 CZĘŚĆ N OCENA NAUCZYCIELA Tabela służąca do zamiany oceny literowe na wartość liczbową, celem otrzymania oceny pracownika. Lp. Kryterium. Wartość liczbowa oceny literowej. W aga. Wartość liczbowa oceny uwzględniająca wagę kryterium Umiejętności zawodowe. 2. Podnoszenie kwalifikacji. 3. Znajomość techniki informatycznej. 4. Organizacja pracy własnej. 5. Ustalanie priorytetów. 6. Inicjatywa. 7. Kultura osobista. 8. Opanowanie i odporność na stres. 9. Kreatywność. 10. Otwartość na zmiany. 11. Umiejętności przywódcze. 12. Komunikacja interpersonalna. 13. Współpraca z uczniami, nauczycielami, Stosunek do ucznia. 15. Planowanie rozwoju ucznia. 16. Motywowanie i ocenianie. 17. Znajomość obowiązujących aktów prawnych Znajomość celów placówki. 19. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 20. Dyspozycyjność. Suma wag i suma wartości liczbowej. Sposób obliczania oceny końcowe] pracownika. 1.Zamiana oceny literowej na wartość liczbową. Do kolumny 3 tabeli należy wpisać liczby odpowiadające ocenom literowym przydzielonym kryteriom według poniższego klucza: A – 6 B – 5 C – 4 D – 3 E – 2 F Wyliczenie wartości liczbowej oceny uwzględniające wagę kryterium. Aby uzyskać wartość liczbową oceny uwzględniającą wagę kryterium, należy dokonać przemnożenia wartości wagi (kolumna 4) przez wartość liczbową oceny literowej (kolumna 3) i wynik umieścić w kolumnie 5. 3.Kolumny 4 i 5 należy zsumować i wynik umieścić w zaznaczonym polu.

10 4.Wyliczenie całkowitej oceny liczbowej. Aby uzyskać całkowitą ocenę liczbową należy podzielić sumę wartości liczbowej (z kolumny 5) przez sumę wartości wag ( z kolumny 4). 5.Zamiana całkowitej oceny liczbowej na literową odbywa się według następującego klucza: 6,00 – ocena A WYROZNIAJACA 5,4 5,39-4,7 ocena B 4,69-3,9 ocena C DOBRA 3,89-3,0 ocena D 2,99 – ocenae NAGANNA 2,0 1,99-1,0 ocena F

11 CZĘŚĆ M ROZMOWA OCENIAJĄCA 1. Wspólna analiza mocnych i słabych stron pracownika w oparciu o arkusz. Mocne strony pracownika. Słabe strony pracownika. 2. Wspólne ustalenie sposobów wzmocnienia słabych stron pracownika. 3. Ustalenie planu rozwoju zawodowego pracownika. 4. Ustalenie oceny pracownika: Podpis nauczyciela: dnia… Podpis dyrektora:

Ocena Pracy Nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela

Ocena pracy zawsze wzbudza wiele emocji i jest jednym z trudniejszych zadań dyrektora placówki. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotowaliśmy specjalną aplikację, która będzie wygodnym narzędziem monitorowania tego procesu, zarówno z punktu widzenia dyrektora, jak i nauczyciela.

Aplikacja gwarantuje:

• realizację zadań zgodnie z prawem, w oparciu o wytyczne specjalistów

• oszczędność czasu

• możliwość stałego monitorowania harmonogramu ocen w placówce

• ułatwienie nauczycielom procesu samooceny

Aplikacja przeznaczona dla dyrektora i nauczycieli

• prosta i intuicyjna nawigacja

• łatwy proces zamawiania, bez zbędnych formalności

• wersja demonstracyjna dostępna przez 14 dni od dnia rejestracji

• pełna ochrona danych, zgodna z polityką bezpieczeństwa RODO

PRZEJDŹ DO APLIKACJI

키워드에 대한 정보 arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony

다음은 Bing에서 arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Matura Próbna Fizyka Wsip 2015 | Matura Z Fizyki Cke - Maj 2015 Odc. 1 Z 3 상위 158개 답변
See also  왕좌 의 게임 시즌 8 4 화 | [미드 추천] 왕좌의 게임 시즌 8 4편 // 미산데이// 21463 좋은 평가 이 답변

See also  건축사 등록 원 | 건축사사무소 개설신고확인증 발급\U0026사업자등록 🎃 13552 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Zmiany #w #awansie #zawodowym #i #ocenie #pracy #nauczyciela


YouTube에서 arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela | arkusz oceny pracy nauczyciela wypełniony, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment